FLYKTSODA #65(FANZINE)

30 kronor plus porto till flyktsoda14@gmail.com och som vanligt är det Johan som är effektiv och jag förstår inte hur han hinner med jobb, fanzine, familj och skivutgivning, distro. Denna gång riktas fokus mot andra saker än just grupperna bakom musiken för här får Second Class Kids magazine och De:Nihil records stort utrymmer, Sickrecy, Xiao och Rat cage intervjuas och det är bra intervjuer och helst då den långa intervjun med Rat Cage som är på engelska. Ni som läst tidningen förut kommer inte att bli överraskade utan ni får samma bra kvalitet som alltid och man vet vad man får när man beställer en Flyktsoda. Sedan får vi en sida där det ifrågasätts om trallpunk och dödsmetall och att det är dött som DIY. Recensioner så klart finns också. Många timmar att läsa och lägg en femtiolapp på detta…det är det verkligen värt. 4/1-2024

 

FLYKTSODA #65(FANZINE)

30 SEK plus postage to flyktsoda14@gmail.com and as usual it ́s Johan who is efficient and I don ́t understand how he has time for work, fanzine, family and record releases, distro. This time the focus is on other things than the groups behind the music because here Second Class Kids magazine and De:Nihil records get a lot of space, Sickrecy, Xiao and Rat Cage are interviewed and it ́s good interviews and especially the long interview with Rat Cage which is in English. Those of you who have read the magazine before will not be surprised, you will get the same good quality as always and you know what you get when you order Flyktsoda. And then we get a page where it ́s questioned about melodic punk and death metal and that it ́s dead as DIY. Reviews of course are also available. Many hours to read and spend 50 krona on this... It's really worth it. 4/1-2024

FLYKTSODA #60(flyktsoda14@gmail.com) 10 kronor

Ett udda nummer som till och med är i färg. Det är på engelska och innehåller bara en intervju och det är med Tjuvkoppla. Annars är det mer som ett reklamblad för Flyktsodas alla skivutsläpp och som en sammanfattning av en lång karriär som jag hoppas fortsätter länge länge. Tycker helt klart ni ska köpa zinet på grund av priset och den engelska intervjun med Tjuvkoppla. Sedan vill man ju ha alla ex av en tidning så samlingen blir komplett.  Annorlunda grepp och hoppas verkligen Johan får sålt dessa. En del bilder är som sagt i färg och det känns lyxigt på något sätt. Kul grepp men det kanske skulle ha varit någon mer intervju men vad kan mer begära med det priset. 12/10-2023

 

FLYKTSODA #60(flyktsoda14@gmail.com) 10 kronor

An odd issue that is even in color. It's in English and contains only one interview and that's with Tjuvkoppla. Otherwise, it's more like a flyer for all of Flyktsoda's releases and as a summary of a long career that I hope continues for a long, long time. I think you should buy the zine because of the price and the English interview with Tjuvkoppla. Then you want to have all the copies of a magazine so the collection will be complete. Different style and I really hope Johan gets sold these. Some of the pictures are in color and it feels luxurious in some way. Fun thing to do but maybe it should have been some more interview but what more could you ask for with that price. 12/10-2023

FLYKTSODA # 57(FANZINE)

Som vanligt kostar fanzinet 20 kronor plus porto…Jag tycker själv jag är lite efter en eldsjäl inom punken och har släppt fanzines, kassetter, samlings-Cd de senaste 39 åren men Johan har varit med nästan lika länge och brinner verkligen för punken. Han har skivbolag, spelar i band Protestera/Brainwasher, anordnar spelningar, politiskt aktiv och så gör han detta eminenta fanzine. En kul grej med detta nummer är att Johan har intervjuat endast efter att ha hört beskrivet hur de låter…lite kul. En hel del skate-intervjuer får vi också med två personer Danne och C-O. Annars är det som vanligt bra intevjuer med grupper som Introspektivet, Jalang, Slan, Such! Och de nyss nämnda Cobra Effect. Recensioner finns såklart också. Ett av Sveriges bästa fanzines har det alltid varit och det är så här jag vill ha ett punkfanzine. Köp detta nummer som ni alltid gör! 31/3-2023

 

FLYKTSODA # 57(FANZINE)

As usual, the fanzine costs 20 swedish krona plus postage...I think I'm a bit of a punk fanatic and have released fanzines, cassettes, compilation CDs for the past 39 years, but Johan has been around for almost as long and is really passionate about punk. He has a record company, plays in the band Protestera/Brainwasher, organizes gigs, is politically active and so he makes this eminent fanzine. A fun thing about this number is that Johan has interviewed a group only after hearing described how they sound...kind of fun. We also get a lot of skate interviews with two people Danne and C-O. Otherwise, as usual, there are good interviews with groups such as Introspektivet, Jalang, Slan, Usch! And the aforementioned Cobra Effect. Reviews are of course also available. It has always been one of Sweden's best fanzines and this is how I want a punk fanzine. Buy this issue as you always do! 31/3-2023

FLYKTSODA # 54(FANZINE-20 KR flyktsoda14@gmail.com )

Johan känner sig inte riktigt nöjd med detta nummer säger han men det ska han vara. Han tycker det blev för mycket standard men det är ju det vi vill ha. Att ett zine inte är så här är som om Ramones plötsligt hade börjat spela synthmusik eller någon annan stil. Man får med en CD som är en av de bästa antiSD-skivor som släppts och det är Sveriges jävla Hjärta som Second Class Kids släppte. Den här gången intervjuas flera band som jag aldrig hört eller hört talas om men de verkar klart intressanta. Spögelse, Jarada och Rawheads. Intervjuas i en riktigt bra och intressant sådan görs Quarantined redaktör Marcus. En riktigt bra intervju och jag tyckte att den som Johan gjorde med mig var lång men denna är längre och bättre. Punktering medverkar också på ett hörn. Väldigt mycket recensioner denna gång och där finns också en hel del band som verkar intressanta och jag hoppas att de banden kunde skicka till mig också. Näst sista sidan heter ”Diverse svammel från redaktionen” är en kul läsning där Johan berättar om favoritskivor och konserter från förr. Det får mig att börja fundera på en skiva likt DRI som Johan skriver om här. Ett givet köp som vanligt och hoppas att han kommer att fortsätta länge med Flyktsoda och alla dessa underbara skivor han ger ut! 23/11-2022

 

FLYKTSODA # 54(FANZINE-20 KR flyktsoda14@gmail.com )

Johan doesn't really feel satisfied with this number, he says, but he should be. He thinks it became too much of a standard, but that's what we want. That a zine isn't like this is as if the Ramones had suddenly started playing synth music or some other style. You get a CD of the best antiSD records released and it's Sveriges Jävla Hjärta that Second Class Kids released. This time, several bands that I've never heard or heard of are interviewed, but they seem clearly interesting. Spögelse, Jarada and Rawheads. Interviewed in a really good and interesting one is done Quarantined editor Marcus. A really good interview and I thought the one that Johan did with me was long but this one is longer and better. Punktering also appears on a corner. A lot of reviews this time and there are also a lot of bands that seem interesting and I hope those bands could send to me as well. The last page is called " Diverse svammel från redaktionen " is a fun read where Johan talks about favorite records and concerts from the past. It makes me start thinking about a record like DRI that Johan writes about here. A given purchase as usual and hope that he will continue for a long time with Flyktsoda and all these wonderful records he gives out! 23/11-2022

FLYKTSODA # 53/DROP THE BOMB #3(ZINE)

Ett splitzine där jag börjar med Drop the Bomb. Ett ganska kul konceptnummer som handlar om D-takt. Här pratas om D-takt högt och lågt och om hur olika personer kom in i den musikn  och vad den betyder för många.-Vad är D-takt, hur blev dessa personer som är intervjuade så bra på D-takt etc. Ni förstår…ett kul zine som är riktigt intressant att plöja igenom. Vi får också lite recensioner av diverse d-taktskivor. Flyktsoda har ju hållit på ett tag nu och Johan fortsätter oförtrutet att hitta band som jag inte hört och här får Warför, Järnbörd och Fatal Injection. Han är ju mer ute i kretsarna än vad jag är nuförtiden och träffar på lite mer folk. Men jag är väldigt tacksam att ha Johan som kamrat med tanke på all bra musik och vilka bra fanzines han gör. Hata STIM är också en intresant artikel. Som vanligt finns inget att tveka över utan detta är självklart ett givet köp. Hör av er till flyktsoda14@gmail.com för att beställa ditt ex. 31/5-202

 

FLYKTSODA # 53/DROP THE BOMB #3(ZINE)

A splitzine where I start with Drop the Bomb. A pretty fun concept number that deals with D-beat. Here we talk about D-beat high and low and about how different people got into that music and what it means to many. What is D-beat, how did these people who are interviewed get so good at D-beat, etc. You see... a fun zine that's really interesting to plow through. We also get some reviews of various d-beat records. Flyktsoda has been going on for a while now and Johan continues to tirelessly find bands that I haven't heard and here get Warfor, Järnbörd and Fatal Injection. He's more out in the circles than I am these days and meets a little more people. But I'm very grateful to have Johan as a companion given all the good music and the great fanzines he makes. Hata STIM is also an intriguing article. As usual, there is nothing to hesitate about, but this is obviously a given purchase. Please contact flyktsoda14@gmail.com to order your ex. 31/5-2022

FLYKTSODA # 50(FANZINE flyktsoda14@gmail.com)

Nummer 50 innebär ju inte att det är det femtionde numret av fanzinet men det 50:e släppet på Flyktsoda. Det är så trevligt att Johan bara fortsätter med outtröttlig energi att släppa tidningar, skivor etc. Denna gång intervjuas Knifven, C33 Tapes, Bootlicker och Hedniskt Avfall. Till detta ingår också en CD med Besk och allt detta kostar 20 kronor plus porto. Finns ju inte mycket att tveka över i detta läge.Som vanligt en massa recensioner och annonser för riktigt bra skivor. Köper du inte detta zine så är du ingen riktig punkare. Sveriges bästa fanzine levererar gång på gång. Köp också Flyktsodas skivor så att Johan fortsätter sitt fantastiska job för punken. 14/3-2022

 

FLYKTSODA # 50(FANZINE flyktsoda14@gmail.com)

Number 50 does not mean that it is the fiftieth issue of the fanzine but the 50th release on Flyktsoda. It is so nice that Johan just continues with tireless energy to release zines, records, etc. This time Knifven, C33 Tapes, Bootlicker and Hedniskt Avfall are interviewed. This also includes a CD with Besk and all this costs 20 SEK plus postage. There is not much to hesitate about at this point. As usual, a lot of reviews and ads for really good records. If you don't buy this zine, you're not a real punk. Sweden's best fanzine delivers time and time again. Also buy Flyktsoda's records so that Johan continues his fantastic job for punk. 14/3-2022

FLYKTSODA # 46 (flyktsoda14@gmail.com)

Kostar 20 kronor plus porto och det är alltid värt att investera i Johans Flyktsoda. Jag känner igen mig så mycket hur min egen tidning såg ut när jag gav ut den på papper. Kanske ser lite så ut ännu. Som vanligt är det ett gäng intervjuer och recensioner och denna gång är det band som Headons, Madam Skam, Terror 83, Varoitus, Drip Feed och Antigen som fått chansen och den roligaste intervjun denna gång är den som Johan gjort med sig själv…ett annorlunda grepp. Men som vanligt är det bra intervjuer och ett utseende på zinet som jag gillar. Det “ska” se ut så här tycker jag och det är skönt med papperszines och att någon orkar göra det för det är ju ingen lukrativ marknad att göra det precis. Jag skulle själv vilja göra det ännu men det är svårt att göra det bättre än Flyktsoda så däörför skippar jag det. Köp!! 20/10-2021

 

FLYKTSODA # 46 (flyktsoda14@gmail.com)

Costs SEK 20 plus postage and it is always worth investing in Johans Flyktsoda. I recognize so much how my own magazine looked like when I published it on paper. Maybe it still looks a little like that. As usual, there are a gang of  interviews and reviews and this time it is bands such as Headons, Madam Skam, Terror 83, Varoitus, Drip Feed and Antigen who have been given the chance and the funniest interview this time is the one that Johan has done with himself... a different thing to do. But as usual, it's good interviews and an appearance on the zine that I like. It "should" look like this I think and it's nice to have paperzines and that someone can do it because it's not a lucrative market to do it exactly. I'd like to do it myself yet, but it's hard to do it better than Flyktoda, so I'll skip it. Buy!! 20/10-2021

FLYKTSODA NUMMER 43

Detta måste ju vara det bästa nummer som kommit ut….jag breder ut mig på sju sidor av tidningen. Skämt åsido så är jag väldigt glad att Johan tog sig tid att intervjua mig och det är kul att själv få medverka ibland. Annars är det mesta sig likt med intervjuer med grupper som Last Climb, Toxic Piss, Degenration, Brainanguish och Deadache. Ett gäng recensioner , en sida som kalla Snälla-låt bli opiaterna som är intressant läsning. Det finns aldrig något att tveka om när det gäller Flyktsoda, det är obligatoriskt köp av denna eminenta tidskrift. Det finns inget som är dåligt med zinet och skulle jag göra något på papper så är det precis så här mitt skulle se ut. Inte mycket att tveka över och att Johan gör detta plus at than ger ut alla bra skivor är något som han borde få ett prsi för. Jag gillar eldsjälar och är en själv och det är viktigt att stödja allt sådant här. 26/4-2021

 

FLYKTSODA NUMMER 43

This must be the best issue that has come out… .Me myself is on seven pages of the magazine. Jokes aside, I'm very happy that Johan took the time to interview me and it's good to be able to participate sometimes. Otherwise, most things are the same with interviews with groups such as Last Climb, Toxic Piss, Degenration, Brainanguish and Deadache. A bunch of reviews, a page called Please-don´t do the opiats that is interesting reading. There is never anything to doubt when it comes to Flyktsoda, it is mandatory to buy this mandatory magazine. There is nothing wrong with the zine and if I will do something on paper again, this is exactly what mine would look like. Not much to doubt and that Johan does this plus that than releases all good records is something he should get a prize for. I like enthusiasts and I am one myself and it is important to support all such things. 26/4-2021

FLYKTSODA # 40

Johan har lyckats komma upp till 40 nu men det är ju inte bara zines utan även en del skivor som kommit emellan där. Men annars har han slagit mig eftersom jag gav ut 39 pappersnummer av Skrutt.  Inga större förändringar förutom att det är ett jävligt bra nummer precis som vanligt fyllt med intressanta personer(och nästa gång blir det ännu intressantare eftersom jag själv ska vara med 😉. Jag gillar fanzinet riktigt mycket för det är precis ett punkfanzine ska se ut tycker jag. Denna gång en lång intervju med Crash Mag-Mange N:a Hospitalet, brasilianska Detesto, Samlade Neuroser-Karro och Mormor Kommer plus det sedvanliga med recensioner etc. så det finns aldrig något att tveka om närdet kommer till Flyktsoda. Det är när jag läser det zinet jag känner för att börja med papper igen…20 kronor plus porto till  flyktsoda14@gmail.com  1/2-202

 

FLYKTSODA # 40

Johan has managed to get up to 40 now but it is not only zines but also some records that have come in between there. But otherwise he has beaten me because I published 39 paper issues of Skrutt. No major changes except that it is a damn good number just as usual filled with interesting people (and next time it will be even more interesting because I myself will be featured 😉. I like the fanzine really much because is just this way a punk fanzine should look like I think This time a long interview with Crash Mag-Mange N: a Hospitalet, Brazilian Detesto, Samlade Neuroser-Karro and Mormor Kommer plus the usual with reviews etc. so there is never anything to doubt if the approach comes to Flyktsoda. read the zine I feel to start with paper again… SEK 20 plus postage to flyktsoda14@gmail.com 

FLYKTSODA-NUMMER 37(ZINE)

Det finns inte mycket att säga om Johan och hans zine Flyksoda som inte är sagt. Jo kanske att det är skönt att se att han fortsätter kämpa, stöd hans utgivning, köp lite skivor från hans skivbolag och distro. Köp den här tidningen för 20 kr plus porto också såklart.  Intervjuer denna gång är Idiot Ikon,Not Enough Records, Gefyr, Crucial Features,Tjuvkoppla, Punkhus 33, Hotet, Slaveriet och Nervchock. Denna gång är det lite kortare intervjuer med en del av banden och jag gillar ju när de är längre men det är ju en smaksak. Gillar också genomgången av “punkfilmer” som blev vår punkskola och jag har inte sett SLC Punk men de andra har jag sett och det är bra och kul grejor. Punkig stil i layout och intervju jag gillar mest den hä’r gången är den med Riga-bandet Crucial Features och det är alltid intressant att höra om punkband från ställen som vi inte är vana att höra ifrån. 24/8-2020

 

FLYKTSODA-NUMMER 37(ZINE)

There is not much to say about Johan and his zine Flyksoda that has not been said. Well maybe it's nice to see him continue to struggle with this, support his release, buy some records from his record label and distro. Buy this magazine for SEK 20 plus postage, of course. Interviews this time are Idiot Ikon, Not Enough Records, Gefyr, Crucial Features, Tjuvkoppla, Punkhus 33, Hotet, Slaveriet and Nervchock. This time it is a little shorter interviews with some of the bands and I like when they are longer but it is a matter of taste. Also like the review of "punk movies" that became our punk school and I have not seen SLC Punk but the others I have seen and it is good and fun stuff. Punk style in layout and interview I like most this time is the one with the Riga band Crucial Features and it is always interesting to hear about punk bands from places we are not used to hearing from. 24/8-2020

FLYKTSODA # 30(ZINE)

Det finns inte så mycket bra att säga om nya Flyktsoda…..då menar jag som inte redan är sagt och Johan kämpar på i samma anda och nu när han börjar bli mer aktiv även med skivutgivning så blir jag mer än imponerad.  Den här gången är det band som Böset, Syrgas, Socialstyrelsen, Prescriptiondeath, You cis-cock is not a peacock och Sonic Poison som intervjuas och som vanligt har jag bara hört hälften och det gör mig mer intresserad så klart att höra mer av just de grupperna. En liten historia från ett brinnande Australien, en artikel om Elitism, informella härskartraditioner i Göteborg och tidningen avslutas med nio sidors distro som Johan numera har och som har vuxit till att bli ganska stor. Som vanligt imponeras jag av frågor jag inte hört innan och tidningen är ett givet köp som vanligt! 31/3-2020

 

FLYKTSODA # 30(ZINE)

There is not much good to say about new Flyktsoda… .. then I mean that is not already said and Johan is struggling in the same spirit and now that he is starting to become more active even with the album release I am more than impressed. This time it is bands that Böset, Syrgas, Socialstyrelsen, Prescriptiondeath, You cis-cock is not a peacock and Sonic Poison that are interviewed and as usual I have only heard half and it makes me more interested so clear to hear more of just those groups. A little story from a fiery Australia, an article on Elitism, informal ruling traditions in Gothenburg and the magazine ends with nine pages of distro that Johan now has and which has grown to become quite large. As usual, I am impressed with questions I have not heard before and the magazine is a given purchase as usual! 31/3-2020

FLYKTSODA # 28(ZINE)

Denna gång få man med Lastkaj 14.s Becksvart på CD. Hade ju den redan men inte denna version med fyra extralåtar så jag blev riktigt glad. Den här gången har politiken fått stryka lite på foten av utrymmesskäl men jag gillar numret riktigt mycket ändå. Många grupper som jag redan intervjuat  som Skrammel, Grå Vardag och Second Class kids Records. Smierc, Radar, Wolf Hour/Döda katten Pod och ett av mina nya favoritband Signal Crimes får också plats. 7 sidor recensioner och två sidor med Jello Biafra efter Dead Kennedys och den artikeln/recensionen gillar jag…Protesteraberättelser kan man aldrig få nog av. Ni märker att det mesta är sig likt och det är det jag gillar med Flyktsoda…man vet vad man får så det finns inte mycket att tveka om och det är bara att beställa. 2/10-2019

 

FLYKTSODA # 28(ZINE)

This time you get Lastkaj 14.'s Becksvart on CD with the zine. Had it already but not this version with four extra songs so I was really happy. This time, politics has got a bit of a foothold for space reasons, but I really like the number anyway. Many groups I have already interviewed like Skrammel, Grå Vardag and Second Class kids Records. Smierc, Radar, Wolf Hour / Dead Cat Pod and one of my new favorite band Signal Crimes will also be featured. 7 pages of reviews and two pages of Jello Biafra after Dead Kennedy's and that article/review I like ... Protesterastories you can never get enough of. You notice that most things are the same and that is what I like about Flyktsoda… you know what you get so there is not much to hesitate about and it is just to order. 2/10-2019

FLYKTSODA ISSUE NUMBER 27(flyktsoda14@gmail.com)

Detta är det andra numret han släpper på engelska och det är ju ett grepp som kanske inte är så vanligt när det gäller svenska zines på pappper. Hoppas att Johan kommer att få sålt sin tidning både här och i andra länder i och med detta. Som vanligt är det bra intervjuer med långa svar och jag vet inte hur han lyckas att få ut så mycket av artisterna. Bad jesus Experience, Shaking Heads, Vicious Irene, Emboscada, Morus och Troika är detta nummers grupper. Snyggt och punkigt som vanligt och snart är han ikapp mig. Jag gav ut 39 pappersnummer och jag tror Johan kommer att slå det med hästlängder med tanke på hur produktiv han är. Finns inget att tveka om utan här är det bara att köpa. 24/6-2019

 

FLYKTSODA ISSUE NUMBER 27(flyktsoda14@gmail.com)

This is the second number he releases in English and it is a thing that may not be so common when it comes to Swedish zines on paper. Hope that Johan will be selling his zine both here and in other countries with this. As usual, it is good interviews with long answers and I do not know how he manages to get so much out of the artists. Bad Jesus Experience, Shaking Heads, Vicious Irene, Emboscada, Morus and Troika are the interviews of this issue. Nice and punky as usual and soon he catches up with me. I gave out 39 paper zines and I think Johan will hit it with horse lengths considering how productive he is. There is nothing to hesitate about here, it is just to buy. 24/6-2019

FLYKTSODA # 23(flyktsoda14@gmail.com)

Jag upphör aldrig att förvånas över denna man. Hur hinner han, jobbar, har barn, har ett band, har börjat ge ut skivor och nu också ännu ett nummer av Flyktsoda. Hoppas att han kommer att fortsätta länge och till detta nummer har band Deny, Skrot, Morus, Hårdgnissel och hemskt Näringsvliv fått chansen att medverka i hans tidning. Lika bra intervjuer som vanligt och oftast med relativt okända band för mig och det är kul. En hel del roliga krönikor av andra och jag gillar nog mest den som kallas ”Att växa upp och inse sina misstag” och även Vad är anarkism?- En introduktion är riktigt intressant läsning. Precis som ett zine ska vara…lite av varje men med mest fokus på musik. Han börjar få en rejäl distrolista nu också och jag hoppas verkligen att ni går in och beställer av Johan för jobbet han gör för punk/hardcore Sverige är riktigt hårt och det ska ”löna” sig också…Då menar jag att han ska ha beröm och cred för allt han gör! 21/1-2019

 

FLYKTSODA # 23(flyktsoda14@gmail.com)

I never cease to be surprised on this man. How have he the time with work, have children, have a band, have started publishing records and now also another issue of Flyktsoda. Hope that he will continue for a long time and to this issue bands like Deny, Skrot, Morus, Hårdgnissel and Hmeskt Näringsliv have had the chance to participate in his zine this time. Just as good interviews as usual and usually with relatively unknown bands for me and that is fun. A lot of funny chronicles of others and I probably like the one called "Growing up and realizing their mistakes" and also What is anarchism? - An introduction is really interesting reading. Just like a zine should be ... a little of every but with the most focus on music. He is starting to get a big distrolist now too and I really hope that you go in and order from Johan for the job he does for punk / hardcore Sweden is really hard and it should "pay" also ... Then I mean he should have praise and cred for everything he does! 21/1-2019

FLYKTSODA # 21(20 KR PLUS PORTO flyktsoda14@gmail.com)

Flyktsodas distro växer och jag handlar mer och mer där. Kanske inget nytt som har hänt utan det är de vanliga ingredienserna i zinet och det är jag tacksam för. Punkigt såklart och denna gång intervjuas grupper som Personligt Kaos, Troika, Hällregn, Mascara Snakes, Epa och Bristles(som var ett av de allra första banden jag intervjuade typ 35 år tillbaka i tiden) recensioner, fascistdemonstrationer får också plats här och som alltid är det mycket att läsa och alltid bra intervjuer med band som jag inte alltid hört men blir väldigt intresserad av. Sveriges bästa zine? Stöd Johan genom att köpa skivor, zines etc från honom så han fortsätter länge till. 30/5-2018

 

FLYKTSODA # 21(20 KR PLUS PORTO flyktsoda14@gmail.com)

Flyktsodas distro is growing and I'm shopping more and more there. Maybe nothing new has happened, but it's the usual ingredients in the zine, and I'm grateful. Of course, this time, groups like Personligt Kaos, Troika, Hällregn, Mascara Snakes, Epa and Bristles (one of the first bands I interviewed type 35 years back in time) were interviewed, fascist demonstrations also get here and always it's a lot to read and always good interviews with bands that I do not always have heard before but are very interested in. Sweden's best zine? Support Johan by purchasing discs, zines etc from him so he continues for a long time. 30/5-2018

FLYKTSODA NUMMER 20

Kostar väl 40 inkl. porto eller jag vet inte riktigt. Maila och kolla. Johan har fått göra ett jubileumsnummer och imponerande att ha släppt 20 nummer på så pass kort tid. Denna gång har han tagit lite annorlunda grepp i hälften av tidningen och där intervjuas gamla band som Candysuck, Puffball och Proboscis och det är kul att läsa. Samtidigt har han skrivit lite kort om andra ”bortglömda” band som krixhjälters, Krunch och Malle Morot om ett gäng gamla band. De nya som intervjuas är Heksa, Snor, Svart Magi och Society´s Decline och som vanligt trodde jag att jag var med i Sverige och dess punkscen men tyvärr inte så Johan hjälper mig in i denna. Som vanligt punkigt och därmed snyggt tycker jag. Grattis till jubileum Johan säger jag och hoppas på tjugo nummer till….minst. 3/5-2018

 

FLYKTSODA NUMMER 20

Costs well 40 incl. postage or I do not really know. Mail and check. Johan has had a jubilee number and impressive to have released 20 numbers in such a short period of time. This time he has taken some different grips in half of the magazine and interviewed old bands like Candysuck, Puffball and Proboscis and it is fun to read. At the same time, he has written briefly about other "forgotten" bands like Krixhjälters, Krunch and Malle Morot about a bunch of old bands. The new ones interviewed are Heksa, Snor, Svart Magi and Society's Decline and as usual I thought I was into Sweden and its punkscene but lucky as I am Johan does help me in this. As usual punky and so nice I think. Congratulations on the jubilee Johan, I say, and hope for twenty numbers more .... at least. 3/5-2018

FLYKTSODA # 19(30 KRONOR PLUS PORTO TILL flyktsoda@gmail.com)

Jag blir lika fascinerad varje gång det hänger en påse på min dörr på jobbet med detta alster. Hur hinner han? Visst är det några andra som skriver där också men det är mest Johan som publicerar sina intervjuer, recensioner och andra alster. Som vanligt har han en bättre inblick i det svenska punklivet nuförtiden än mig och det kanske inte är så konstigt eftersom han är ute och spelar med sitt band. Själv kommer jag aldrig ut nästan. Oftast är det band jag aldrig hört innan men blir intresserad av som denna gång när Radium Girls,RAS, System fel och Regimen som blir intervjuade. Fokus denna gång är intervjuer med fanzinemakare men själv fick man inte vara med ;-) Som vanligt snyggt, intressant och framförallt punkigt. Keep up the good work. 31/1-2018

 

FLYKTSODA # 19 (30 KRONOR PLUS PORTO TO flyktsoda@gmail.com)

I'm just as fascinated every time there´s a bag on my door on my job with this product. How is he? Certainly, there are some others who write there too, but it is mostly Johan who publishes his interviews, reviews and other articles. As usual, he has a better insight into the Swedish punk nowadays than me and maybe it's not that strange because he is playing with his band. I myself never come out almost. Most often, the band I have never heard before but I become interested in this time and now it´s Radium Girls, RAS, System Error and the Regimen being interviewed. The focus this time is interviews with fanzinemakers but I didn´t get interviewed ;-) As usual nice, interesting and above all punky. Keep up the good work. 31/1-2018

FLYKTSODA # 17(20 kr plus 14 kr I porto)

Att Johan är effektiv behöver jag väl inte säga ännu en gång men det jag kan säga är att han får mig att få upp ögonen för nya band mest hela tiden och en hel del andra intressanta saker. Käpprätt och Slaktkniv är intervjuoffer bland banden Blindead productions som tyvärr inte ska fortsätta intervjuas också plus den anarkistiska podden Bilda Kedjor och som vanligt en massa recensioner plus lite kul läsning om G.L.O.S.S. och hela Huset Skakar och ett roligt reportage om Esperanto. Intressant som alltid och jag kan ibland avundas Johan som orkar hålla på med papperszine och längtar ibland tillbaka till detta…. Köp såklart! flyktsoda14@gmail.com 31/10-2017

 

FLYKTSODA # 17(20 kr plus 14 kr I porto)

The fact that Johan is effective, I do not need to say yet again, but what I can say is that he makes me look up for new bands most of the time and a lot of other interesting things. Käpprätt and Slaktkniv are interviewes of the bands this time and Blindead productions which unfortunately will not continue is also interviewed as well as the anarchist pod Bilda Kedjor and as usual a lot of reviews plus some fun reading about G.L.O.S.S. and about Hela Huset Skakar and a fun report about esperanto. Interesting as always, and sometimes I can envy Johan who can keep up with paperzine and sometimes longs for this. Buy, of course!flyktsoda14@gmail.com 31/10-2017

FLYKTSODA # 16(ZINE flyktsoda14@gmail.com )

Johan ger ut sitt 16 nummer på bara några år och det är imponerande. Denna gång har tjejerna fått ta mer plats än vanligt och det är mågna ”tjejband” som intervjuas. Brakatus, Smisk, Heavy Bleeding, Dårligt selskab och Cartoon Girlifriend är banden som fått chansen denna gång. Det enda band jag har hört tidigare är de danska Dårligt Selskab och annars får vi många tjejers syn på Riot Grrrls och det är ju en intressant scen på många sätt och det roliga är att många band som enbart består av tjejer inte vill kallas tjejband…förvirrat! Som vanligt är det bra intervjuer och jag tycker nog att intervjun med skotska Bratakus är bäst denna gång men som sagt det stora fokuset ligger på tjejer i detta nummer och det är ett gott initiativ. 20 kr plus porto… 23/8-2017

 

FLYKTSODA # 16(ZINE flyktsoda14@gmail.com )

Johan releases his 16th number in just a few years and it is impressive. This time the girls have taken more space than usual and it is the many "girl bands" that is being interviewed. Brakatus, Spanking, Heavy Bleeding, Bad Company and Cartoon Girlifriend are the bands that got the chance this time. The only band I've heard before is the Danish Dårlig selskab and otherwise we get many girls' views on Riot Grrrls and that is an interesting scene in many ways and the fun is that many bands consisting exclusively of girls do not want to be called a girlband ... confused ! As usual, it's good interviews and I think the interview with Scottish Bratakus is best this time, but as said the big focus is on girls in this issue and it's a good initiative. 20 kr plus postage ... 23/8-2017

FLYKTSODA # 15(flyktsoda14@gmail.com)

Jag upphör aldrig att förvånas över den energi som Johan har när det gäller att spotta ut nya nummer. Det är samma visa som det brukar när det gäller Flyktsoda och det är precis den typ av fanzine som jag gillar och som jag alltid gjort. Ganska stökig layout och recensioner blandat med bandintervjuer och lite politik och lite annat snack. Denna gång har band som Dråp, Belta 53, Krimtänk, kronofogden och Tvekampen fått äran att bli intervjuade och de flesta av banden har svarat ganska långt på intervjuerna och därför blir det oftast väldigt intressant läsning och man har någon timme att slå ihjäl med detta zine och man kan läsa intervjuerna om och om igen. Fortsätt ditt fantastiska jobb för punk och hardcore Johan! 17/5-2017

FLYKTSODA # 15(flyktsoda14@gmail.com)

I never cease to be surprised at the energy that Johan has when it comes to spitting out new numbers. It's the same view as it is with Flyktsoda and it's just the kind of fanzine I like and I've always done. Pretty easy layout and reviews mixed with band interviews and some politics and some other talk. This time bands like Dråp, Belta 53, Krimtänk, Kronofogden and Tvekampen have received the honor of being interviewed and most of the bands have responded quite a long way to the interviews and therefore it is usually very interesting reading and you have some hours to kill with this zine and you can read the interviews over and over again. Continue your amazing job for punk and hardcore Johan! 17/5-2017

FLYKTSODA #14/TRAGEDI FANZINE # 4 – 20 KR

Denna gång låter Johan/Flyktsoda Micke från/Tragedi fanzine dela på utrymmet och det är ju alltid trevligt. Vi börjar med Flyktsoda som nu kommit till nummer 14 och Johan är som alltid väldigt kreativ och snabb med det han gör. Intervjuerna denna gång är med tre band som jag inte hört något av men blir nyfiken på och det Degenerationen, Provocera och Dick Tracy. Bra intervjuer som vanligt i fråga-svar stilen och det gör mig absolut inget. Då får man läsa det som är intressant och en massa utfyllnad. Som vanligt lite punknyheter och om året som varit plus diverse åsikter. Precis som ett zine signerat Flyktsoda ska vara. Tragedi Fanzine å sin sida har lite mer kända akter på intervjusidan som Psykbryt, Adhesive, Prins Carl, Staffan Fagerberg och för mig ett nytt band som heter Self Surgery plus den intressanta versionen av Alonzos bråk med Johan Johansson bland annat som det kändes som om jag var med och startade upp igen. Tony Johansson har skrivit detta och det är helt oredigerat! Til och medett Diskorsord hinns med. Ett kul zine som jag vill läsa mer av. Två Av Sveriges bästa zines helt enkelt. Hör av er till dem och KÖP!! 26/4-2017

FLYKTSODA #14/TRAGEDI FANZINE # 4 – 20 KR

This time Johan/Flyktsoda and Micke from / Tragedi fanzine is sharing the space and it is always nice. We start with Flyktsoda, which is now number 14, and Johan is always very creative and fast with what he does. The interviews this time are with three bands that I have not heard of but are curious about and it is Degeneration, Provocera and Dick Tracy. Good interviews as usual in question-answer the style and it doesn´t bother me. Then you can read what is interesting instead of a lot of filling. As usual, little punknews and about the year that have been plus diverse opinions. Just like a zine signing Flyktsoda should be. Tragedy Fanzine, on the other hand, has some more known acts on the interview page such as PsychoChrist, Adhesive, Prince Carl, Staffan Fagerberg and a new band called Self Surgery plus the interesting version of Alonzo's fuss with Johan Johansson, among others, as it felt like I join in and start up again. Tony Johansson has written this and it is completely unjustified! Even Discrossword is included. A fun zine that I want to read more of. Two of Sweden's best zines simply. Write to them and BUY !! 26/4-2017

FLYKTSODA # 13(10 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Johan är en produktiv jävel och detta nummer känns ganska dedikerat till gamla zine och det är så han vill ha det kan jag tänka mig. 5 intervjuer på 16 sidor och det gör ju att de blir lite för korta många gånger men det är nog meningen det med. Banden som intervjuas är Nazca Airline Pilots, Kalla Händer, Istope Soap, Shaking Heads och Gestures men i vilket fall är tidningen klar värd de tio kronor som den kostar och köp den ihop med tolvan som jag skriver om här under! 4/1-2017

FLYKTSODA # 13(10 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Johan is a prolific bastard and this number seems quite dedicated to old zines and that is how he wants it, I can imagine. 5 interviews of 16 pages and it makes you they are a little too short many times but it's probably the sense of it. The band which are being interviewed is Nazca Airline Pilots, Kalla Händer, Istope Soap, Shaking Heads and Gestures but in any case thezine is ready and it´s worth the ten crowns that it costs and buy it together with number 12  that I write about here down under! 4/1-2017

FLYKTSODA # 12(20 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Riktigt snyggt denna gång tycker jag och riktigt bra och långa intervjuer med både kända och okända grupper. Bland de med kända är ju självklart MDC och Fas 3 och den tyska gruppen Exilent blir jag väldigt intresserad av. Kul också att läsa om Kollegor/konkurrenter som Levande Begravd…att det finns mer dårar som oss. Kul också att höra vad som är på gång på Halvfabrikat Records och jag tycker nog att detta är Johans bästa nummer hittills och ett givet köp. Som vanligt är det lite politiska saker, recensioner och annat smått och gott och det är på detta sätt som jag vill ha ett punkzine och det vet Johan om! 4/1-2017

FLYKTSODA # 12(20 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Really nicely this time I think and really good and long interviews with both known and unknown groups. Among those with known's obvious MDC and Fas 3 and the German group Exilent I become very interested in. Fun also read about colleagues / competitors Levande Begravd ... that there are more fools like me and Johan. Fun also to hear what is going on on Halvfabrikat Records and I think that this is John's best numbers to date and a given purchase. As usual, some political things, reviews and other goodies and it is in this way that I want a punkzine and Johan know about it! 4/1-2017

FLYKTSODA-NR 11(ZINE flyktsoda14@gmail.com )

Jag vet inte om Johan som gör zinet jobbar för lite, har för mycket fritid eller om han bara är produktiv för jag kan inte sluta imponeras av det faktumet att han släppt ut många nummer nu….Det är inte så mycket som har ändrat sig förutom att omslaget är lite glättigare papper. Men annars är det mest sig likt och det är jag glad för eftersom det är såhär i alla fall jag vill ha ett punk/HC-zine. Intervjuer, recensioner och andra små anekdoter som rör punk eller politik.  Jag gillar han sidor om den egna gruppen Protestera och deras Europaturné. Intressant läsning! Intervjuerna med Masspollution, Burning Kitchen och Bitchcraft håller hög klass liksom krönikor och recensioner. Lite lagom ihopklippt och som vanligt är det kvalité rakt igenom när Johan gör ett fanzine. 20 kronor plus porto till Johan och Johan! Jag gillar och läser inledningstexten…..5/10-2016

FLYKTSODA-NR 11(ZINE flyktsoda14@gmail.com )

I do not know if Johan who makes the zine is working too little, have too much free time or if he is productive because I can not stopto be  impressed by the fact that he done many numbers now ... .It's not so much has changed except the cover is a bit more cheerful paper. But otherwise, it is most the same, and I'm happy because it's like this in any case I want a punk / HC-zine. Interviews, reviews and other anecdotes related to punk or politics. I like the sides about the group Protestera and their European tour. Interesting reading! The interviews with Mass Pollution, Burning Kitchen and Bitchcraft holds high class as well as chronicles and reviews. Just the right bit cut up, and as usual it is quality through and through when Johan doing a fanzine.SEK 20 plus postage to Johan, and Johan I like reading the introductory text ... ..5/10-2016

FLYKTSODA # 8(ZINE)

Johan är otroligt produktiv när det gäller att få ut detta zine. Detta nummer har tyvärr drabbats av lite dåligt tryck här och där men det är som vanligt punkigt och därför kanske det inte gör så mycket för man kan i alla fall läsa vad som står där. Inte så mycket nytt under solen utan man vet vad man får när det gäller Flyktsoda och det tycker jag är skönt. 20 kronor plus porto och hör av er till mailadressen flyktsoda14@gmail.com för att få reda på mer. Vänsterpolitik blandat med intervjuer med känd aoch okända som Groteshka, Turist i Tillvaron(Mikael Sörling), Sju svåra år, Insidious Process, Benmjöl, Crutches, Crush & Create Records och som vanligt skvaller, recensioner och lite nyheter. Inte mycket att tveka över och införskaffa Sveriges tuffaste fanzine….10/5-2016 

FLYKTSODA # 8(ZINE)

Johan is incredibly productive when it comes to getting out this zine. This number has unfortunately suffered some bad printing here and there but it is as usual punky and therefore it may not do so much for you can at least read what is there. Not much new under the sun, but you know what you get when it comes to Flyktsoda and I think that's nice. SEK 20 plus postage and do not hesitate to email address flyktsoda14@gmail.com to find out more. Left politics mixed with interviews with famous and not so famous bands like Groteshka, Turist i Tillvaron(Mikael Sörling), Sju svåra år, Insidious Process, Benmjöl, Crutches, Crush & Create Records and as usual gossip, reviews and some news. Not much to think over and acquire Sweden's toughest fanzine now ... .10/5-2016

FLYKTSODA # 7

Johan som gör denna tidning är en väldigt produktiv man och jag blir lika glad varje gång han kommer ner på mitt rum på jobbet och ger mig en tidning. Denna gång känns det som om det är mer intervjuer än vanligt och det gillar jag och grupper som Matriarkatet, Mary´s Kids, Irritation, Myteri, Odengatan 1 B och Mascara Snakes är grupper jag oftast bara hört talas om och inte hört innan och detta gör mig väldigt intresserad av att höra dem. Det är en kul anekdot om Lemmy som är riktigt läsvärd och som vanligt lite recensioner och nyheter om band och det gamla vanliga. Fanzinet ser ut som ett fanzine ska se ut. Lite hopplockat och kladdigt. Så som jag själv gjorde fanzine när jag gjorde det på papper på 80 och 90-talet… Jag saknar det där lite grand ibland. Som vanligt en tjuga plus porto…  det är det verkligen värt.  10/2-2016
FLYKTSODA # 7

Johan who makes this magazine is a very productive one and I am delighted whenever he comes into my room on the job and give me a zine. This time it feels as if there are more interviews than usual and I like that, and groups that matriarchy, Matriarkatet, Mary´s Kids, Irritation, Myteri, Odengatan 1 B and Mascara Snakes is the groups I usually only heard of and not heard before and this makes me very interested to hear them. It's a fun anecdote about Lemmy and it´s really worth reading and as usual some reviews and news about bands and the usual. The fanzine looks like a fanzine should look. A bit scrappy and messy. So, as I myself did fanzines when I did it on paper in the 80's and 90's ... I miss that a little bit sometimes. As usual, a twenty krona plus postage ... it's really worth it. 10/2-2016

FLYKTSODA # 6/SAMLADE NEUROSER V

Johan som gör Flyktsoda är produktiv med sitt zine och det är inte ofta man ser ett splitfanzine och inte heller så ofta man ser ett zine i färg. Eftersom det bara är ett halvt nummer han får denna gång så blir det bara en intervju med Anatomi 71 men det är en riktigt lång och bra sådan. En riktigt bra krönika som verkligen berör mig eftersom vi jobbar på samma arbetsplats till exempel. Inte med samma sorts jobb men ändå. Som vanligt en del recensioner också får plats och det är alltid bra och trevlig läsning när det gäller Flyktsodas alster. Samlade Neuroser är samling med tankar etc och jag har alltid haft lite svårt för sådana här grejer men jag blir ganska upplyft av denna del av tidningen faktiskt och bilder på olika klotter är kul och Tanken om Glenn Hysén är riktigt skruvad och kul. Är ni intresserade av ett nummer så kontakta  flyktsoda14@gmail.com 17/12-2015

FLYKTSODA # 6/SAMLADE NEUROSER V

Johan who makes Flyktsoda is productive with his zine and it's not often you see a split fanzine nor so often you see a zine in color. Since it is only half a number he gets this time it´s only gets an interview with Anatomi 71 but it is a really long and good one. A really great chronicle that really concerns me because we work in the same workplace for example. Not with the same kind of job but still. As usual some reviews and it is always good and pleasant reading when it comes to Flyktsodas creations Samlade Neuroser is the collection of thoughts, etc. and I have always have a little difficulties for this kind of stuff but I'm fairly raised by this part of the magazine actually and pictures of different doodles are fun and Tanken about Glenn Hysén is really twisted and fun. Are you interested in a number so contact flyktsoda14@gmail.com 17/12-2015

FLYKTSODA # 5(20 KR)/flyktsoda14@gmail.com)

Femte numret av denna eminenta tidning. Jag tycker nog att detta är det bästa numret hittills och det är som vanligt en bra mix av politik, band och lite recensioner. Denna gång har band som Strul, Trots, Trans Facultas och Nathalie Stern från Candysuck intervjuats och det är alla intressanta intervjuer. Tidningen pryds av Refugees Welcome och det är viktiga saker som behandlas i det politiska i tidningen. Skönt att någon orkar med att kämpa i motvind. Jag gillar också delen som kallas Taktfulla telegram för där får jag reda på en del vad som händer i Punksverige idag. Så det finns inte mycket att tveka över…köp tidningen NU! 20/11-2015

FLYKTSODA # 5(20 KR)/flyktsoda14@gmail.com)

The fifth edition of this eminent paper. I think that this is the best number so far, and as usual it's a good mix of policies, bands and some reviews. This time, the band Strul, Trots, Trans Facultas and Nathalie Stern of Candysuck interviewed and it is all interesting interviews. The zine adorned Refugees welcomerewards, and there are important things that are dealt with in the political magazine. Nice that anyone bothered to fight an uphill battle. I also like the part called tactful telegrams where can I find a part of what happens in the Punk Sweden today. So there is not much hesitation over ... buy the zine NOW! 20/11-2015

FLYKTSODA # 4 ( flyktsoda14@gmail.com )

Punk och politik både från Venezuela och Polen…sådana reportage gillar jag mycket för det är riktigt intressant att se hur det ligger till med punken andra länder. Inte så mycket bandintervjuer denna gång och det är vara Svärta och Massmilicja som har lyckats med den bedriften men det finns så otroligt mycket intressant att läsa ändå i denna 20 kronors tidning. Mycket recensioner av både zines och skivor och det är ju alltid kul att läsa sådant. Ni är helt klart dumma i huvudet om ni inte köper ett nummer av hans tidning för det är så mycket bra att läsa som sagt i dem så släng ett mail till Johan och beställ tidningen. 25/6-2015

FLYKTSODA # 4 ( flyktsoda14@gmail.com )

Punk and politics from both Venezuela and Poland ... such reports, I like a lot of it is really interesting to see how it is with punk other countries. Not so much bandinterviews this time and it is Svärta and Massmilicja who has managed the feat but there is so much interesting to read anyway in this 20 crowns newspaper. Very much reviews of both zines and records and it is always fun to read such things. You are clearly stupid if you do not purchase a number of his paper for it is so great to read that told them so throw an email to Johan and order the magazine. 25/6-2015

FLYKTSODA # 3 ( flyktsoda14@gmail.com )

Johan fortsätter att pumpa ut papperszine och det skall han ha all cred för. I detta nummer har han med intervjuer med grupper som Contorture, Spiknykter, Eaten Raw, Misantropic, Lyckliga Idioter och Los Rezios, en artikel om Post Regiment och som vanligt är det hög nivå på frågandet och svaren. Layoutmässigt ser det ut precis som det ”ska” när det gäller ett punkfanzine och det känns lite ovant att se detta nu med dagens teknik men ändå jävligt kul. Mycket läsning för pengarna och det är ju inte så ofta man köper en tidning för 20 kronor och allt är värt att läsa. Lägg till detta en hel del vänsterpropaganda och din lycka är gjord. 25/6-2015

FLYKTSODA # 3 ( flyktsoda14@gmail.com )

Johan continues to pump out paperzines and he shall have all the credit for. In this issue, he has interviews with groups Contorture, Spiknykter, Eaten raw, Misantropic, Happy Idiots and Los Rezios, an article about Post Regiment and as usual there is a high level of questioning and the answers. Layout-wise, it looks just like it “should"regarding a punk fanzine and it feels a little strange to see this now with current technology but still damn fun. Much reading for the money and it's not often you buy a newspaper for 20 crowns and everything is worth reading. Add to this a whole lot left propaganda and your fortune is made. 25/6-2015

FLYKTSODA # 2(20 KRONOR FLYKTSODA14@GMAIL.COM)

Johan från Protestera/Pie Mag fortsätter med sin tidning på papper och det är kul. Väldigt punkig är det i alla fall syns det nästan inte vad det står som i Vicious Irene intervjun men det är verkligen punk. Banden som är med och intervjuas är band som Solanas Cunts och Jenkem Warriors som jag aldrig har hört talas om. Vicious Irene, Raped Teenagers och en gammal intervju med MDC finns också med. Det är bra och informativa intervjuer.En artikel om anarkisk med Kropotkin och hela zinet känns som en hyllning till de gamla zinen för allt finns med, kända och okända band, lite politik(helst då anarkism) och lite humor, några annonser etc. Jag tycker han gör ett riktigt bra jobb med tidningen och jag blir nästan lite avundsjuk med att göra zinet på papper….. 24/10-2014

 

FLYKTSODA # 2(20 KRONOR FLYKTSODA14@GMAIL.COM)

Johan from Protestera/Pie Mag continues with his zine on paper and it's fun. Very punky, it is in all cases it appears almost not what it seems in Vicious Irene interview, but it's really punk. The bands that are with and interviewed the band Solanas Cunts and Jenkem Warriors that I've never heard of. Vicious Irene, Raped Teenagers and an old interview with MDC is also included. It's good and informative interviews. .An anarchic article with Kropotkin and the whole zine feels like an homage to the old zines for everything listed, known and unknown bands, a little politics (preferably as anarchism) and a bit of humor, some ads etc. I think he does a really good job with the newspaper, and I feel a little envious of making zine on paper ... .. 24/10-2014

FLYKTSODA # 1(ZINE-mail)

Min gode vän från Pie Mag/Protestera har kommit på idéen att göra ett papperszine med både nytt och gammalt i. Kul tilltag tycker jag och riktigt punkigt. Trycket är väl lite blekt men innehållet desto bättre. Tribulation-artikeln gör säkert så att de får några nya fans och gamla Raped Teenagers –medlemmarnas nya band Pusrad verkar intressanta. Turnedagböcker med Protestera är riktigt roliga att läsa och där ser man att alla inte har det som U2 när de är ute på turné utan här har vi ett kämpande band som inte ser till profiten.Lite grand om skivor som betytt mycket för Johan får vi också och det blir någon timmes intressant läsning och visst är det kul med papperszine….Maila och beställ…21/3-2014

FLYKTSODA # 1(ZINE-mail)

My good friend from Pie Mag / Protestera have come up with the idea to make a paperzine with both new and old in. Funny prank I think and really punky. The text is a little faded but the content, the better. Tribulation article makes sure to give them some new fans and old Raped Teenagers members new band Pusrad seems interesting. Tour Diaries with Protestera is really fun to read and where you see that not everyone has it as U2 when they are out on tour, but here we have a struggling band that does not look to profit.A little about discs that meant a lot to Johan, we get too and there will be an hour interesting read and it is fun with paperzine .... Mail and order ... 21/3-2014