Jed från Zig Zags gav mig en riktigt kort intervju och svarade på 15 av 36 frågor men vi fick några fakta om gruppen ändå… ..Augusti-2019

 

Berätta lite historia om gruppen?

-Vi började i LA som en akustisk duo.

 

Berätta lite om varje medlem i gruppen just nu, ålder, familj, arbete, intressen och något dåligt om alla? Tidigare band? Andra band vid sidan?

-Sean spelar bas, han är gammal Jag vet inte hur gammal, han är faktiskt en gitarrist. Han är en mansplanerare,  han spelar i ett countryband som heter CB Brand som jag brukade spela i också. Jag är mellanbarnet, jag arbetade som kock och skådespelare i LA, jag är ganska tråkig att vara med och jag klagar mycket och blir stressad och blir arg på alla när jag är trött. Dane är den yngste och han spelar trummor och jag vet inte riktigt så mycket om honom eftersom han bor i  ett konstigt garage som jag aldrig har varit i.

 

Jag kan höra mycket olika influenser men mestadels Tank, Motörhead och tidga Metallica? Favoriter från förr?

-Ja alla såklart och sedan massor av gammal hardcore-punk och vi lyssnar på mycket countrymusik och Bob Dylan och jazz också.

 

Zig Zags är ni nöjda med namnet? Hur kom det upp? Jag tycker det låter lite punkigt? Ni var inte rädd att något annat band skulle heta så här? Vilket är det bästa bandnamnet du känner?

-Them Crooked Vultures borde svara på alla dessa frågor.

 

Vad är det bästa med att spela live?

-Det är väldigt bra pulshöjare och jag gillar att få kontakt med publiken och att det ska vara en lagsituation där de ger den tillbaka till oss och vi byter på ett något sätt fram och tillbaka.

 

Och var är bäst att spela? Och det värsta stället?

-Tyskland och Tyskland

 

Hur är det att spela den här typen av musik i USA just nu? Vilka typer av band har ni konserter tillsammans med?

-Vi spelar med alla, vi spelar med band som OH Sees och vi har också spelat med Power Trip så alla typer av musik passar in.

 

Hur skulle ni beskriva er musik med tre ord?

-Punk fucking metal

 

Vad betyder punk för dig, är det bara ett ord eller är det en livsstil?

-Jag är 40 år.

 

Vad ska en ung kille göra idag för att chockera sina föräldrar som vi gjorde när vi var små? De har redan sett allt ;-)?

-Där vi bor antar jag att du måste vara republikan eller kristen för att chocka någon.

 

Hur är det att bo i USA just nu? Politiskt? Fascister? Trump?

-Det är ganska irriterande.

 

Finns det några bra band från USA just nu? Är punkscenen/metallcenen/ hårdcorescenen stor? Hur är det i er hemstad?

-Vi har just blivit framröstade till "Best Metal" -bandet i LA av LA Weekly, vilket jag är säker på att några band blivit sura över om de bryr sig om att läsa LA Weekly. Jag är säker på att alla metallband är bra.

 

Vad vet ni om Sverige? Har ni varit här någon gång?

-Vi har spelat i Stockholm och Göteborg och det var riktigt bra och maten var god och folket var coola och vi har många vänner och band vi gillar därifrån.

 

Har ni hört några bra band från Sverige?

-Träd Gräs Och Stenar, Bathory, Hellacopters, det finns massor.

 

Era texter, vem gör dem och vad påverkar er?

-Jag skriver alla baserade på idéer från filmer eller konst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jed from Zig Zags gave me a really short interview and answered 15 out of 36 questions but we got some facts about the group anyway…..august-2019

 

Please tell me a little bit history of the group? 

-We started in LA as an acoustic duo.

 

Please tell me a little about every member in the group right now, age, family, work, interests and something bad about everyone? Earlier bands? Other bands on the side?

-Sean plays bass he is old I don’t know how old, he’s actually a guitar player. He’s a mansplanner he plays in a country band called CB Brand that I used to play in too. I’m the middle child, I worked as a chef and an actor in LA, I’m pretty bitchy to be around and I complain a lot and get stressed out and get mad at everyone when I’m tired. Dane is the youngest one and he plays drums and I don’t really know too much about him he lives in like a weird garage that I have never been in.

 

I can hear much different influences but mostly Tank, Motörhead and early metallica? Favorites from the past?  

-Yes all of those for sure and then lots of old hardcore punk and we listen to a lot of country music and Bob Dylan and jazz too.

 

Zig Zags are you satisfied with the name? How did it came up? I think it sounds a little punky  ? You weren’t afraid that some other band would be named like this? Which is the best bandname you know?  

-Them Crooked Vultures should answer all of those questions.

 

What´s the best thing with playing live?

-It’s really good cardio and I like to connect with the audience and have it be a team situation where they are giving it back to us and we’re sort of trading the energy back and forth.

 

And where is best to play? And the worst place?

-Germany and Germany

 

How is to play this sort of music in USA right now?  Which types of bands do you have concerts together with?

-We play with everyone we play with bands like OH Sees and also we havee played with Power Trip so every type of music we will fit in.

 

How would you describe your music in three words?

-Punk fucking metal

 

What does punk mean to you, is it only a word or is it a lifestyle?

-I’m 40 years old.

 

What shall a young guy do today to shock their parents as the way we did when we were young? They have already seen everything ;-)?

-Where we live I guess you’d have to be a republican or a Christian to shock anyone.

 

How is it to live in USA right now? Politically?   Fascists?  Trump?

-It’s pretty annoying.

 

Is there any good bands from USA right now?  Is the punkscene/metalscene/hardcorescene big? How is it in your hometown?

We just got voted “Best Metal” band in LA by the LA Weekly which I´m sure pissed off a few bands if they’re bothering to read the LA Weekly. I’m sure all the metal bands are good.

 

What do you know about Sweden?  Have you been here sometime?

-We have played Stockholm and Gothenburg and it was really great and the food was good and the people were cool and we have a lot of friends and bands we like from there.

 

Have you heard any good bands from Sweden?

-Träd Gräs Och Stenar, Bathory, Hellacopters, there are tons.

 

Your lyrics, who does them and what influences you?

-I write them all based on ideas from movies or art.