Liseberg, Göteborg, 180807

Igår var jag på GAIS-match och då vet man aldrig hur det ska bli, om man ska vara nöjd och glad eller förbannad när man kommer hem. När man åker på en Sator-konsert så vet man at man alltid kommer hem och är nöjd och glad. Det var faktiskt över 6 år sedan jag kollade på Sator sist och det trodde jag inte. De är nog ett av de band jag sett live mest tillsammans med Attentat tror jag genom alla tider. Det som gjorde mig riktigt glad idag är att man har tagit bort bänkarna framför Taube-scenen och en annan sak som gjorde mig ännu gladare är den familjen som står till vänster om mig där hela familjen kan varje textrad och de dansar hela konserten och de visar verkligen glädje. Det är ju fördelen med en plats som Liseberg och rockband och det är ju att alla är välkomna, gamla som unga och det är en bra blandning av folk här. Detta var tydligen den sista spelningen på 30-års turnén och därför spelar de många gamla låtar och det är nog den här publiken nöjd med. Lustigt egentligen att de spelar såpass många covers när de har så många egna låtar. De spelar Ring, Ring(ABBA, This is my life(Gasolin) i en avskalad version och en låt som Heikki mår sjunga som Hurriganes brukade göra. Då spelade de ändå inte Oh mama. Men visst är det en hitkavalkad de kör eller vad sägs om Pigvalley Beach, Restless again, Gamma Gamma Hey, Turn off the news, No reason, Id´rather drink than talk, I wanna go home, We´re right you´re wrong(där de får besök av en medlem från Stonecake).

De verkar i vilket fall ha det kul på scenen som vanligt och Heikki är ju alltid kul att se på och han gör sina sedvanliga klättringar till publik etc och jag undrar alltid över Hasses roll där han får stå där i bakgrunden och slå på lite tamburiner, sjunga lite ibland och spela lite på sin synth men han verkar trivas och det är det viktigaste. Ett band som verkligen är jordnära och tänka om alla rockband var på detta sätt då skulle vi inte ha några rockdivor i världen för jag gillar det jag ser när Chips är inne på scen innan konsert och grejar lite och han säger också att kom till merchandisen efteråt så vi kan snacka lite etc. Inga divalater här inte...det är precis så här det perfekta rockbandet ska låta och vara. Sator....jag hoppas att jag får se er många mer gånger.

Yesterday I was on a GAIS match and then you never know how it will be, if you are going to be satisfied and happy or pissed off when you get home. When you go to a Sator concert, you know that you always come home and are happy and satisfied. It was actually over 6 years since I looked at Sator last and I did not think it was so long ago. They are probably one of the bands I've seen live most along with Attentat I think through all time. What made me really happy today is that you have removed the benches in front of the Taube scene and another thing that made me even happier is the family left of me where the whole family can each songlyrics and they dance the entire concert and they show really much happiness. That's the advantage of a place like Liseberg and a rockband, and that's everyone's welcome, old and young, and it's a good mix of people here. This was apparently the last show on the 30th tour and therefore they play many old songs and that is probably good enough for this audience. Odd that they  play so many covers when they have so many own good songs. They play Ring, Ring (ABBA, This is my life (Gasolin) in a naked version and a song lwhere Heikki is singing in a song that Hurriganes used to do. Yet they did not play Oh Mama. But, of course, it's a hit mania they run or say about Pigvalley Beach, Restless Again, Gamma Gamma Hey, Turn off the news, No reason, Id' rather drink than talk, I wanna go home, We're right you're wrong (where they got a visit a member from Stonecake) .


In any case, they seem to have fun on the stage as usual and Heikki is always fun to watch and he makes his usual climbing to the audience etc and I always wonder about Hasses's role where he can stand there in the background and use some tambourines, sing a little sometimes and play a little on his synth but he seems to like it and that's the most important thing. A band that is really down to earth and thinking about all rock bands was this way we would not have any rockdivas in the world because I like what I see when Chips is on stage before the concert and makes some things with his guitar and he also says to the audince to come to the merchandise afterwards so we can talk a little etc. No divalates here ... it's just the way the perfect rock band should sound and be. Sator .... I hope I'll see you many more times.