SVERIGES JÄVLA HJÄRTA(CD-SECOND CLASS KIDS)

 

Så kommer skivan som vi längtat efter som egentligen inte ska behöva komma? Vad menar jag med det…..en antirasistisk punkplatta ska väl inte behövas, alla ska väl vara antirasister men så är ju inte fallet och så länge den brunblå röran finns så måste sådana här skivor komma. Men vi som gillar punk är ju glada för det. På CD:n får vi extralåtar med Vintertid och annars ör det två låtar som var som gäller. Lastkaj är alltid bra och finns inte mycket att diskutera. EPA är ju alltid bra och de fortsätter ju på samma spår som Lastkaj och det kanske inte är så konstigt. Jag älskar ju Ammys röst. Tredje bandet ut är Fruktansvärld som är ett upcoming band i trallpunksverige…så jävla bra och med texter som berör som de ska. Snabbspelad punk som är otroligt melodisk. Var ”hitlåten” Sverigedemokrat med Lastkaj 14 förra gången så blir det nog Urnan med Fruktansvärld denna gång. N:a Hospitalet har ju ett så skönt och eget sound. De fortsätter i samma stil och det är jag tacksam för.

Fast deras Weimarsvals ligger inte långt efter…vilken bra text! Slaveriet är nästa grupp ut och det är svårt för alla superlativer tar slut snart när det gäller grupper på den här skivan. Så mycket känsla det är i deras Bakom deras murar och deras välspelade punk gör att man längtar till nästa skiva med dem. KKPA är väl gruppen på skivan som är lugnast och kanske inte är trallpunk rakt av på något sätt men det tar inte ifrån dem att de är riktigt bra…mer lite som Köttgrottorna eller Dia Psalma etc. Nu kommer det engelska sjoket med Vera Norea och Goondocks.  Vera Norea har ett så eget och fantastiskt uttryck i sin musik och ni som har hört henne förr blir inte besvikna men det är nästan lite hårdare än sist. Goondocks har jag aldrig hört…tror jag. Riktigt bra USHC är vad som bjuds och hoppas att få höra dem mer. Vintertid har ju börjat spela igen och de här två låtarna bådar gott…Snabb trallpunk som är alltid välkommen och det är Vintertid också. Jag tror inte ens att jag behöver att kommentera alla texter på skivan får som ni förstår är det bra antirasistiska texter…KÖP FÖR FAN! 14/8-2022


*********

SVERIGES JÄVLA HJÄRTA(CD-SECOND CLASS KIDS)

 

So will the record that we've been longing for that shouldn't really have to come? What do I mean by that.....an anti-racist punk album shouldn't be needed, everyone should be anti-racist but that's not the case and as long as the brown-blue mess exists, records like this have to come. But those of us who like punk are happy about it. On the CD we get extra songs with Vintertid and otherwise there are two songs that were valid. Lastkaj 14 is always good and there is not much to discuss. The EPA is always good and they continue on the same track as Lastkaj and it may not be so strange. I love Ammy's voice. The third band out is Fruktansvärld which is an upcoming band in trallpunksweden... so damn good and with lyrics that touch as they should. Fast-paced punk that's incredibly melodic. Was the "hit song" Sverigedemokrat with Lastkaj 14 last time, it will probably be Urnan with FRunktansvärld this time. N:a Hospitalet has such a nice and own sound. They continue in the same style and I'm grateful for that. Though their Weimarsvals isn't far behind... what a great text! Slaveriet is the next group out and it's hard because all the superlatives end soon when it comes to groups on this record. So much emotion there is in their Bakom deras murar and their well-played punk makes you long for the next record with them. KKPA is probably the group on the record that is the calmest and may not be trallpunk straight off by any means but it doesn't take away from them that they are really good... more a bit like Köttgrottorna or Dia Psalma etc. Now comes the English side with Vera Norea and Goondocks. Vera Norea has such a unique and amazing expression in her music and those of you who have heard her before will not be disappointed but it is almost a little harder than last. Goondocks I've never heard... I think. Really good USHC is what's on offer and hope to hear them more. Vintertid has started playing again and these two songs bode well... Fast trallpunk that is always welcome and so is Vintertid. I don't even think I need to comment on all the lyrics on the record, as you can imagine, these are good anti-racist lyrics... BUY IT! 14/8-2022