ZOOPARTY-SKYLTEN(NO BULLSHIT 0004)

Kul med en ny skiva med Zooparty även om det ”bara” är en EP med fyra låtar. Jag verkligen älskar denna gruppen. I miss me är en suverän punklåt i sann 77-punkanda. Man blir nästan nostalgisk när man hör den. Så mycket melodier, glädje, körer och mycket annat som är rätt i denna grupps framträdande. Gillar ni Ramones, Psychotic Youth och 77-punk så kommer ni att älska denna lilla plastbit. Det blir inte sämre på de andra låtarna utan den snabba melodiösa punken fortsätter med outtröttlig energi. Ett av de bättre banden i den här genren i Sverige idag. Jag vill ha en ny fullängdare med gruppen snart. Man sjunger med, hoppar med och dansar loss…så jävla bra! 28/3-2022

 

*********

ZOOPARTY-SKYLTEN(NO BULLSHIT 0004)

Fun with a new record with Zooparty even if it is "only" an EP with four songs. I really love this group. I Miss Me is a great punk song in true 77-punk spirit. You get nostalgic when you hear it. So much melodies, joy, choirs and much more that is right in this group's performance. If you like Ramones, Psychotic Youth and 77-punk, you will love this little piece of plastic. It doesn't get any worse on the other songs, because the fast melodious punk continues with tireless energy. One of the best bands in this genre in Sweden today. I want a new full-length with the group soon. You sing along, jump along and dance. So damn good! 28/3-2022

ZOOPARTY-LARDASS(LP-DEADLAMB RECORDS)

Zooparty är tillbaka och som vanligt har de gäster som Brian James och Glen Matlock men denna gång har till och Med Bruce Kulick från kiss medverkat. Chips har producerat och det kan höras tycker jag för det finns påtagliga Sator-influenser men utan att det på något sätt stör. Musikaliskt är det samma trevliga stil som ZooParty brukar ha och titellåten låter ibland som en retsam ramsa någonstans mitt i låten. Snygga körer finns det också och här finns 77-punk, surf och powerpop blandat i en underbar konstellation. Set the world on Fire är en punklåt i tidig Boys-anda tycker jag och jag gillar verkligen ZooPartys attityd i låtarna. Man blir riktigt glad av de 12 låtarna på skivan och den som inte köper denna skiva är nog dum i huvudet tror jag. Det är inga långa låtar precis men det behövs inte längre när man har kvalié på dem. You don´t know me låter som en Professionals-låt och jag vet inte om Matlock är med på denna(han var ju i och för sig inte med där). Men det är i alla fall en skiva med 12 hits och jag tror att alla kan hitta sin egen favorit här. 27/3-2018

********

ZOOPARTY-LARDASS(LP-DEADLAMB RECORDS)

Zooparty is back and as usual, there are guests like Brian James and Glen Matlock, but this time, Bruce Kulick from Kiss have joined too. Chips has produced and I can hear that because there are significant Sator influences, but it does not interfere in any way. Musically, it is the same nice style that ZooParty usually has and the title song sometimes sounds like a tantalizing melody somewhere in the middle of the song. There are also cool choirs and here are 77-punk, surf and powerpop mixed in a wonderful constellation. Set the world on Fire is a punk is a song in early Boys spirit, I really like and I really like ZooParty's attitude in the songs. You become really happy by the 12 songs on the disc and the one who does not buy this disc is probably stupid in their head I think. There are no long songs just but it's no longer necessary when you have quality. You don't know me sounds like a Professionals song and I do not know if Matlock is on this (he was not is that group at all). But it's a 12-piece album and I think everyone can find their own favorite here. 27/3-2018

ZOOPARTY-UPON 9(CD-DEADLAMB RECORDS DL030)

Zooparty fortsätter att spela sin punkmusik och som vanligt har de med Brian James på gitarr på några låtar…ganska fräckt faktiskt….Han har till och med gjort låten Ain´t that a shame. Musikaliskt ligger de väl på ett musikaliskt plan som gör att det går lite fortare än Damneds musik men i vilket fall så är det verkligen musik som man kan kall punkrock för det spelar verkligen Zooparty. 13 låtar som bara springer ifrån oss för att de är bra, korta och snabba. I What do you want from me är det verkligen alla punkklicheer samlade i en samma tre minuters period och det är riktigt fräckt allt från Clash till SLF över Damned och Pistols…go punk är det i alla fall. Jag tror säkert de kan hitta nya fans också även om det nog är mest gamla gubbar/käringar som gillar denna punkrock men visst känns det farligt ibland när man lyssnar på dem och man drömmer sig nästan tillbaks till när man hörde punk för första gången och den underbara känslan av uppror som kändes i hela kroppen. 28/5-2014

*********

ZOOPARTY-UPON 9(CD-DEADLAMB RECORDS DL030)

Zooparty continue to play their punk music and as usual they have with Brian James on guitar on some songs ... pretty nifty actually .... He has even made the song Is not that a shame . Musically is the well on a musical plan that allows it moves a little faster than Damneds music but in any case it's really the music that one can cool punk rock for the play really Zoopartys. 13 songs that just runs away from us because they are good, short and quick . In the What do you want from me is it really all punkclichees gathered in a same three -minute period, and it's really cool , from the Clash to the SLF the Damned and the Pistols ... go punk it anyway. I'm sure that they can find new fans too although it is probably most old men / old women who like this punk rock but it sure feels dangerous sometimes when you listen to them and you dream almost back to when you heard punk for the first time and the wonderful feeling of rebellion that was felt in the whole body. 28/5-2014

ZOOPARTY-YOU MUST BE JOKING(CD-DEVIL RECORDS)

12 låtar med svensk punkrock på engelska. Det kan väl aldrig vara fel eller? Det är så skönt för gamla punkargubbar som mig att lyssna på Zooparty för det är såhär som jag är uppväxt..med punk med melodier men på något sätt är det farligt och argt. De kanske inte har det unga upproret i sig men jag tycker nog att de förvaltar punkens tanke och glöd när de kör på här på sin tredje skiva. Lite goa titlar som Words are like napalm och Some humans are also humans…..Tyder på lite humor på samma gång som de verkar visa oss allvar med sin punkrock. Ska tydligen spela på Rebellion i år och där passar de ypperligt. Lyssna på Vibrators-pastischen Another pack of lies…det är så bra… 18/5-2012

********

ZOOPARTY-YOU MUST BE JOKING(CD-DEVIL RECORDS)

12 songs with Swedish punkrock in English. That´s never wrong is it? It´s so good for old punkguys like me to listen to Zooparty because this is the way I´m raised…with punk with melodies but in some odd way so is it dangerous too. They maybe not have the young rebellion in them but I think they really take their heritage and the punks thought with really happy feelings on their third record. Some good titles like Words are like napalm and Some humans are also humans…It seems that they have some humour but they really shows us that their serious with their punk. They will play on Rebellion this year and there they really suit in. Listen to the Vibrators-pastiche Another pack of lies…that´s so fucking good. 19/5-2012

ZOOPARTY-REFUSE(CD-ACME RECORDS ACME 27)

Ännu en gång så har de fått med Brian James och Glen Matlock på sin skiva. Jag kanske inbillar mig men jag tycker mig höra Matlocks gitarr och Zooparty får till ett Pistols-liknande sound i några av låtarna och det uppskattar en gammal punkräv som jag. För tvärtemot vad många säger så tycker jag att Pistols är ett av världens bästa punkrockband. Detta har Zooparty tagit hand om tillsammans med en andra massa influenser från den tidiga punken och jag tycker nog att de har fått till ett ganska så eget sound i detta trots allt. Lyssna bara på General Cutter så förstår ni vad jag menar…att här finns energi som de flesta band saknar och ett musikkunnande likaså och framförallt jävla bra punklåtar för er som vill höra musik i samma stil som SLF, Pistols osv.14/10-09

********

ZOOPARTY-REFUSE(CD-ACME RECORDS ACME 27)

Another time so have they got Brian Jams and Glen Matlock into their record. I maybe wrong but I think I can hear Matlocks guitar and Zooparty have a Pistols-similar sound in some of the songs and that I appreciate as an old punkman I am. Because the opposite of what man people think so do I think that Pistols is among one of the worlds best punkband. That have Zooparty taking care of together with a lot of other influences from the early punk and I think they have a little bit of own sound in this anyway. Listen only to General Cutter so do you understand what I mean….that here is it energy as many other band´s missing and musicknowledge also and a lot of fucking good punksongs and for you who wants to hear music in the same style as SLF, Pistols etc. 14/10-09

ZOOPARTY-YOU ARE HERE(CD-ACME RECORDS ACME 26)

Brian James, Glen Matlock…smaka på de namnen och det andas punkighet. De är med på någon(några låtar och spelar gitarr här. Zooparty ser inte purunga ut men de spelar en väldigt vital stil av punkrock med gamla anor. Jag blir så jävla glad av den här typen av punkrock som har så mycket melodier så man nästan baxnar och låtar som fastnar hela tiden. Visst finns här Pistols-gitarrer, Wreckless Eric-melodier och på den vägen är det. Två låtar över 3 minuter och det är punkigt så det förslår.  Ett av de mer intressanta svenska punkbanden det senaste. En skiva som kommer att snurra en hel del i min CD-spelare i alla fall. 16/11-07

********

ZOOPARTY-YOU ARE HERE(CD-ACME RECORDS ACME 26)

 Brian James, Glen Matlock….taste those names and it´s punkiness. They´re on some songs here on this record and plays guitar here. Zooparty don´t look so young but they plays a vital style of punkrock with old styled music. I become so fucking happy when I hear this type of punkrock which have so much melodies as you almost “die” and songs which feels stucked all the time. Sure we have some Pistols-guitars, Wreckless Eric-melodies and on that way it is. Two songs over three minutes and that´s really punky. One of the more interesting punkbands the latest time. A record which will go round in my CD-player many times anyway. 16/11-07