SMITH,TV-HANDWRITING(CD-EASY ACTION EARS 182)

Det tål att upprepas men TV Smith har en va världens bästa rock/punkröster och har alltid haft. Han har varit i branschen länge och ända sedan Adverts så ljuset har han förgyllt mina dagar med sin grupper TV Smith´S Explorer, Cheap, spelat ihop med Punk Lurex och framförallt har han en gedigen solokarriär. Nya skivan är inget undantag och inget som TV tar i blir fel eller dåligt. Här är det lite annorlunda ljud inledningsvis i Who´s go the the time…Bra texter som vanligt ackompanjeras av bra akustisk musik och med TV:s oefterhärmliga röst och jag bara älskar den rösten. Jag skulle kunna säga det 20 gånger om dagen för så pass sant är det. Jag tror nästan att han skulle kunna vilken musikstil som helst och jag skulle älska det men jag hoppas att han fortsätter väldigt länge på detta sätt som han hittills har gjort. 12 låtar som ingen TV Smith-diggare kommer att tycka illa om. Inte så många artister som bara blir bättre men ibland känns det så just med denna men och han är ganska duktigt med att ge ut skivor så jag hoppas på minst tio till de närmaste 12 åren. Då är han 80 och då kanske han får pensionera sig men det hoppas jag aldrig att han gör. Investera i skivan med en gång!3/5-2024

 

*********

SMITH,TV-HANDWRITING(CD-EASY ACTION EARS 182)

It must be repeated but TV Smith have one of the world's best rock/punk voices and have always had. He have been in the business for a long time and ever since Adverts so the light he have gilded my days with his groups TV Smith ́S Explorer, Cheap, played together with Punk Lurex and above all he have a solid solo career. The new album is no exception and nothing that TV takes in is wrong or bad. Here it ́s a little bit different sound in the beginning of Who ́s go the time... Good lyrics as usual is accompanied by good acoustic music and with TV's inimitable voice and I just love that voice. I could say it 20 times a day because that's how true it is. I almost think that he could know any style of music and I would love it but I hope that he continues for a very long time in this way as he has done so far. 12 songs which no TV Smith-fan will dislike. Not so many artists who just get better but sometimes it feels like that just with this one but and he is really good with releasing records so I hope for at least ten more in the next 12 years. Then he will be 80 and then he might have to retire but I hope he never does. Invest in the album right away!3/5-2024

SMITH, TV & RICHARD STRANGE-A DFFRNT WRLD(2CD-MOLECULAR SCREAM RECORDS MS0002CD)

TV Smith har ju som ni redan vet rockvärldens bästa rockröst…I alla fall en av de bästa. Här jobbar han tillsammans med Doctor of Madness Richard Strange på denna dubbel CD. Första skivan är döpt til 1978 och andra till 2023. Jag börjar med första skivan där det är analoga originalinspelningar med grabbarna. Det är jävligt kul att lyssna till de här ganska lugna låtarna där TV Smiths röst får utrymme  och jag gillar ju oftast inte lugn musik änker ni…visst gör jag det bara man får en känsla av att det är rock som finns där i bakgrunden och det finns det verkligen hos dessa grabbar. Att få denna skiva och dessa låtar tillagda illsamlingen är guld värt för allt som TV Smith är inblandad i känner jag andas kvalitet…Man får en sådaär skön känsla som jag alltid får när jag hör TV Smith låta lite desperat för då är hans om bäst som i Making Machines…och det ska bli kul att höra 2023s versioner av många av dessa låtar som finns på CD 1…Om det avskalade kommer att vara lite tuffare eller vad som hänt med låtarna. CD 2 börjar med titellåten som låter mer som om den är tagen från någon 80-tals synthgrupp med tjejkörer men den blir bättre efter hand. Den här skivan är lite mer synthig på något sätt och det är väl Richard Stranges “fel” kanske.  Men visst låter låtarna mer moderna , det kan man inte ta ifrån dem. Min favoritlåt från 1978-skivan var ju Making Machines och här har den fått ett mer maskinliknande sound och jag tänker lite på Gary Numan…men låten är lika bra i denna version och ganska kul faktiskt. En cool skiva är det i alla fall men det jag saknar är kanske att inte Tv sjunger allt på skivan! 14/7-2023

 

*******

SMITH, TV & RICHARD STRANGE-A DFFRNT WRLD(2CD-MOLECULAR SCREAM RECORDS MS0002CD)

TV Smith have as you already know the best rock voice in the rock world... In any case, one of the best. Here he works with Doctor of Madness Richard Strange on this double CD. The first album is named 1978 and the second to 2023. I'll start with the first album where it's original analogue recordings with the guys. It's damn fun to listen to these pretty calm songs where TV Smith's voice gets space and I usually don't like calm music you see... Of course I do it as long as you get the feeling that it's rock that's there in the background and it's really in these guys. To have this record and these songs added to the collection is worth gold because everything that TV Smith is involved in I feel breathes quality... You get such a nice feeling that I always get when I hear TV Smith sound a little desperate because then his if best as in Making Machines... and it will be fun to hear 2023's versions of many of these songs that are on CD 1... If the stripped-down will be a little tougher or what happened to the songs. CD 2 starts with the title song which sounds more like it's taken from some 80's synth group with girl choirs but it gets better over time. This album is a bit more synthy in some way and that's probably Richard Strange's "fault" maybe. But of course the songs sound more modern, you can't take that away from them. My favorite song from the 1978 album was Making Machines and here it has got a more machine-like sound and I think a little about Gary Numan... But the song is just as good in this version and quite fun actually. A cool record it is anyway but what I miss is maybe that TV does not sing everything on the record! 14/7-2023

SMITH, TV-ACOUSTIC SESSIONS VOL 2(BANDCAMP)

En akustisk samling låtar med min favoritsångare…Låtar som Tomahawk Cruise, My Place och Bombsite boy tillsammans med 14 låtar till. Att lyssna på en skiva eller ett album med TV Smith är alltid en upplevelse. Här är det bara en akustisk gitarr tillsammans med denna mans fantastiska röst och dte spelar ingen roll för det är alltid hans röst som lyfter musiken och det är få människor som har den känslan i sin röst tycker jag som i alla fall berör mig. Även om det bara är en akustisk gitarr så finns alltid punknerven i allt han gör. Så det vore ett tjänstefel om du inte kollar in även denna skivan med Tim TV Smith . Att jag inte gillar att lyssna endast digital är en sak, att det är bra musik är en annan. Jag skulle nog vilja säga att detta skulle kunna bli ett av årets album i Singer/Songwriterstilen 2022. TV Smith ger alltid allt och han gör det här också… 11/4-2022

 

********

SMITH, TV-ACOUSTIC SESSIONS VOL 2(BANDCAMP)

An acoustic collection of songs with my favorite singer... Songs like Tomahawk Cruise, My Place and Bombsite boy along with 14 more songs. Listening to a record or album with TV Smith is always an experience. Here it's just an acoustic guitar along with this man's amazing voice and it doesn't matter because it's always his voice that lifts the music and there are few people who have that feeling in their voice I think that at least touches me. Even if it's just an acoustic guitar, the punk nerve is always in everything he does. So it would be a misconduct if you didn't check out even this record with Tim TV Smith. The fact that I don't like to listen only digitally is one thing, that it's good music is another. I would say that this could be one of the singer/songwriter albums of the year in 2022. TV Smith always gives everything and he does this too... 11/4-2022

SMITH, TV-LOCKDOWN HOLIDAY(CD-EASY ACTION EARS 149)

TV Smith är ju en av mina favoritartister genom alla punkår och hans röst berör mig alltid. Nu berör den väl mer än vanligt eftersom TV blev sjuk själv i covid-19 i ett tidigt skede, hans spelningar blev inställda(som manga andras såklart) och han har skrivit dessa låtar under denna tid. Som manga andra kulturarbetare så beskriver han det bra i Lockdown Holiday “No sight to see, No friend to meet, No work to do, But who´s going to pay?, Who?” Det är så befriande att höra TV med sin akustiska gitarr och fantastiska röst, för det låter punk om allt han gör trots att det bara är en akustiskt gitarr och röst. Texterna berör såklart mig riktigt mycket men jag ser hopp i de också även om det känns ganska nattsvart just nu. För en skiva med TV Smith ger mig alltid hopp om framtiden trots att det många gånger är texter som kanske inte alltid är de mest positiva så finns det alltid en lösning. Detta kommer att bli en skiva som kommer på många gånger som en tröst i covidtider. Ser redan framemot nästa skiva från denne geniale man! 7/1-2021

********

SMITH, TV-LOCKDOWN HOLIDAY(CD-EASY ACTION EARS 149)

TV Smith is one of my favorite artists through all the punk years and his voice always touches me. Now it touches more than usual because TV got sick himself in covid-19 at an early stage, his gigs were canceled (like many others of course) and he has written these songs during this time. Like many other cultural workers, he describes it well in Lockdown Holiday "No sight to see, No friend to meet, No work to do, But who's going to pay ?, Who?" It's so liberating to hear TV with his acoustic guitar and amazing voice, because it sounds punk about everything he does even though it's just an acoustic guitar and voice. The lyrics of course touch me a lot, but I see hope in them too, even though it feels quite pitch black right now. Because an album with TV Smith always gives me hope for the future, even though there are often lyrics that may not always be the most positive, there is always a solution. This will be a record that comes on many times as a consolation in covid times. Already looking forward to the next record from this genious man! 7/1-2021

SMITH, TV-LAND OF THE OVERDSOEJOCHENS KLEINE PLATTENFIRMA JKP 139)

Man får ju inte ha några idoler i punkens värld men jag måste saga att TV Smith är i alla fall en av mina största förebilder inom punken. Jag har älskat hans röst sedan Adverts-tiden, över TV Smith and the Explorers, Cheap och alla hans soloskivor. Vilken röst, vilken utstrålning. Det är en konst att spela ganska lugn musik men ändå utstråla så mycket punk tycker jag. Men mycket handlar nog om att han aldrig har vikt från sida ideal på något sätt och tror på det han gör även om han inte säljer miljontals skivor. En låttitel som är symtomatisk för mänsklighetens sätt att tänka är låttiteln ”File under not my problem” och hela hans textförfattande på denna skiva är modernt och här sjunger han om utvecklingen som gör att vi isolerar oss till exempel i We stand alone och på den vägen är det på hela skivan. Kanske inga optimistiska texter men jag blir mer än optimistisk ändå när jag hör hans skivor för de ger mig tröst och framtidstro. Musiken då är ganska lugn på denna skiva men Tims röst gör alltid musiken rå på något sätt. 28/11-2018

********

SMITH, TV-LAND OF THE OVERDSOEJOCHENS KLEINE PLATTENFIRMA JKP 139)

You may not have any idols in punk world but I have to say that TV Smith is at least one of my biggest role models in punk. I have loved his voice since the Adverts time, over TV Smith and the Explorers, Cheap and all his solo discs. What a voice, what radiation. It's an art to play quite calm music but still sound so much punk I think. But a lot of things are enough that he never minds the ideal in any way and believes in what he does, even if he does not sell millions of records. A song title that is symptomatic of humanity's way of thinking today is the song title "File under not my problem" and its entire text writing on this record is modern and here's his singing about the developments that make us isolate us for example in We Stand alone and on that road is it on the whole disc. Maybe no optimistic lyrics, but I'll be more than optimistic anyway when I hear his albums because they give me comfort and confidence on the future. The music is pretty quiet on this record, but Tim's voice always makes the music raw in some way. 28/11-2018

TV SMITH-I DELETE(CD TVS003)

Ännu en ny skiva med min absoluta favoritröst. Adverts gamla sångare TV Smith producerar bara bättre och bättre skivor hela tiden. Här har en en del låtar som till och med den stora allmänheten skulle kunna uppskatta och då menar jag inte att han har sålt sig eller något sådant utan mer att han har fått till några låtar så att det låter som normala poplåtar och det är inte så att han på något vis annars spelar någon musik som är konstig på något sätt. Men TV Smiths röst är av den karaktären tror jag att man gillar den eller också inte. Jag älskar ju den som ni vet och hans röst är så fylld av känslor så att jag får ståpäls mest hela tiden. Hela denna man andas revolution på något sätt och det spelar ingen roll om han spelar akustiskt eller elektriskt…det låter lika bra och revolutionsmässigt i alla lägen. 9/1-2015

********

TV SMITH-I DELETE(CD TVS003)

Yet another new record with my absolute favorite voice. Adverts old singer TV Smith produces better and better discs all the time. Here are some songs that even the general public could appreciate and I do not mean that he has sold himself or some such, but rather that he has received some music so it sounds like normal pop songs and it is not so that he somehow otherwise play any music that is weird in any way. But the TV Smith's voice is of the character, I think you like it or not. I love the one who you know, and his voice is so filled with emotion that I get jaw-dropping most of the time. This whole breathing revolution in any way and it does not matter if he plays acoustic or electric ... it sounds just as good and revolutionstyled at all times. 9/1-2015

TV SMITH-ACOUSTIC SESSIONS VOLUME 1(CD TVS002)

24 låtar med världens bästa punkröst och till råga på allt så är det akustiskt så rösten hörs ännu bättre. Akustisk musik kan nog inte bli mycket bättre än såhär egentligen och Tim ensam med en akustisk gitarr och ändå låter det så mycket punkrock. Vilka låtar han har gjort egentligen, allt från Adverts låtar som No time to be 21, gary Gilmores Eyes, One Chord Wonders och Bored teenagers till egna låtar som March of the giants, Generation Y, Immortal rich och Expensive being poor. Det är 24 hits som passar lika bra på fest som att bara ta det lugnt till eller vad som helst. Jag tror att TV har världens bästa röst eller i alla fall så är det min favoritröst bland rockröster i världen och det är en fröjd att se att han fortfarande brinner för vad han gör. 9/1-2015

*********

TV SMITH-ACOUSTIC SESSIONS VOLUME 1(CD TVS002)

24 songs with the world's best punk voice and to top it all it's acoustically so the voice is even better. Acoustic music does not get much better than this really and Tim alone with an acoustic guitar and yet it sounds so much punk rock. What songs he has done really, everything from Adverts songs like No time to be 21, Gary Gilmore's Eyes, One Chord Wonders and Bored Teenagers to own songs as March of the Giants, Generation Y, Immortal rich and Expensive being poor. There are 24 hits as equally suited to a party as to just chill or whatever. I think TV has the best voice or at least it is my favorite voice among rock voices in the world and it is a delight to see that he is still passionate about what he does. 9/1-2015

SMITH,TV-COMING IN TO LAND(CD-DRUMMING MONKEY RECORDS DRUM 10-1)

Världens trevligaste punkare eller vad skall man kalla Adverts gamle sångare TV Smith. Aldrig svår att ha att göra med och svarar alltid snabbt på mina mail och när han skickar nya skivan blir det ännu bättre. Han har haft lite olika stilar, både akustiskt och elektriskt det senaste men hans röst är alltid den samma. I första låten Worn Once tyckte jag att TV först lät som Leonard Cohen men efter några strofer hörda man TVs härliga och speciella röst igen. Musiken ligger någonstans mellan elektriskt och akustiskt känns det som och det mesta känns som vanligt och som vanligt är TVs musik punkigare än det mest punkiga egentligen utan att låta rått och som man kanske tänker sig punkrock om man inte är man insatt men hans texter, röst och helheten gör detta till något alldeles extra. Inte mycket mer att snacka om förutom att du ”måste” köpa skivan. 25/5-2011

********

SMITH,TV-COMING IN TO LAND(CD-DRUMMING MONKEY RECORDS DRUM 10-1)

This must be the worlds most nicest punk or what to call Adverts old singer TV Smith. It have never been any difficulties to talk and wirte to him and he always answer fast on my mails and when he send the new record it becomes even better. He have had some different styles, both acoustic and electric but his voice is always the same. In the first song Worn Once I almost thought that TV sounded at first as Leonard Cohen but after some time you heard TV´s marvellous and special voice again. The music is somewhere between electric and acoustic it feels like and the most of the things I recognize and is it as ususal and TV:s music is punkier than the most punk without sounding raw or maybe as you imagine punkrock would sound if you don´t know so much about it but his voice, lyrics and the wholeness makes this something really special. Not so much more to talk about except that you “must” by this record. 25/5-2011

SMITH, TV-SPARKLE IN THE MUD(CD BOSS TUNEAGE BTRCRS043)

Det är precis på detta sätt man skall höra TV Smith, i akustiska versioner av sina låtar för det är där hans röst kommer fram på ett ypperligt sätt för den är väldigt mycket av hans musik och han skulle kanske egentligen kunna sjunga bara och det skulle ändå bli jävligt bra och punkigt. För min del har jag bara hört ett par av låtarna innan och då i lite annorlunda versioner. Det känns lite grand som när man första gången hörde Billy Bragg och den känslan jag hade då…..Helt akustiskt är det väl inte alltid men i stort sett och det är med en gitarr och sin sångröst som han är livsfarlig. Kolla in hans hemsida och hans bolags hemsida för att köpa…ett måste.  27/7-2010

********

SMITH, TV-SPARKLE IN THE MUD(CD BOSS TUNEAGE BTRCRS043)

This is precisely this way you should hear TV Smith, in acoustic versions of his songs because it´s there his voice comes foreward in a superb way because it´s a lot of his voice which is doing his music so good and he could maybe only sing and it would be really good anyway and punky. For my own sake so have I only heard some of the songs before and then in some different versions. It feels a little like the first time I heard Billy Bragg and how good that was…Totally acoustic isn´t it maybe but it´s mostly that and this with a guitar and his songvoice , this is when he´s dangerous, Check out his website and his companys website to buy this….a must. 27/7-2010

TV SMITH-USELESS THE VERY BEST OF TV SMITH(CD-JKP 43)

 En riktigt kul samling med TV Smith där han spelar ihop med Toten Hosen på de 15 låtarna och han blandar från hela sin karriär. Så ni förstår att det är allt från Gary Gilmore´s Eyes till Immortal Rich från 1994 tillsammans med låtar av Lords, Cheap men tyvärr inget från TV Smith and the Explorers tiden. Men en låt som Expensive being poor och Immortal rich så är det inte svårt att beröra. Lord´s Prayer sålde han tydligen för 150 pund en gång i tiden och det är en riktigt bra låt. TV Smith har en av mina favoritröster i punk/rock världen. 24/9-09

*********

TV SMITH-USELESS THE VERY BEST OF TV SMITH(CD-JKP 43) A really fun compilation with TV Smith where he plays together with Toten Hosen on the 15 songs and he mixes from whole his career. So then you understand that it´s vereything from Gary Gilmore´s Eyes to Immortal Rich from 1994 together with song from Lords, Cheap but it´s sad to be true nothing from TV Smith and The Explorers time. But a song like Expensive being poor and Immortal Rich so is it not difficult to touch me anyway. Lord´s Prayer he sold once upon a time for 150 pounds and that´s a really good song. TV Smith have one of the worlds best rock/punkvocies.24/9-09
TV SMITH-LIVE AT THE N.V.A.(2 CD BOSS TUNEAGE BTRC 039)

 Rösten från Adverts TV Smith har äntligen gjort sin live skiva och det blev en dubbelCD och det till priset till en singel. Det blir mycket för pengarna det. 30 låtar där han blandar gamla goa låtar som No Time to be 21, New Church, Bored Teenagers och Gary Gilmore´s eyes tillsammans med både nya och gamla sololåtar.Att en gitarr och sång kan vara så pass tufft som det faktiskt är och TV Smith gör inte en enda kass låt egentligen och den här typen av punk med bara akustisk gitarr blir riktigt starkt när man har en röst som TV har. Inte ofta att jag gillar liveskivor så mycket och den här skivan har ett ljud som gör att det känns som om man är här men på samma gång hjälper den fram hans röst till något riktigt stort. 21/9-09

********

TV SMITH-LIVE AT THE N.V.A.(2 CD BOSS TUNEAGE BTRC 039)

 The voice from Adverts TV Smith have finally done a liverecord and it becomes a double CD and that to a price of a single. It becomes much for the money. 30 songs where he mixes good songs like No Time to be 21, New Church, Bored Teenagers and Gary Gilmore´s eyes together with both new and old solosongs. That a guitar and voice can be so tough as it actually is and TV Smith doesn´t do any bad song at all and this type of punk with only an acoustic guitar becomes really strong when you have a voice like TV have. Not often that I like liverecord as I do with this one and this record have a sound that makes it feels really as you are at the concert and in the same time does his voice helps us to something really big.21/9-09

TV SMITH-IN THE ARMS OF MY ENEMY(CD-BOSS TUNEAGE BTRC024)

Min absoluta favoritröst inom rock/punkscenen är tillbaks med en ny skiva. TV Smith sjöng ju i Adverts och de levererade ju en del klassiker och efter det har TV Smith kört vidare i olika konstellationer men det är väl som soloartist han gjort mest succé.  Hans röst finns kvar och låtarna känns som alltid riktigt ärliga och det känns som han verkligen menar vad han sjunger och det känns om TV Smith är en av de mest ärliga sångarna i världen. 11 låtar som alla håller hög klass och jag är nästan säker på att de kommer att växa för varje lyssning. TV Smith kan aldrig vara dålig….så det så. 26/5-08

********

TV SMITH-IN THE ARMS OF MY ENEMY(CD-BOSS TUNEAGE BTRC024)

My absolute favouritevoice in the rock/punkscene is back with a new record. TV Smith sang in Adverts and they gave us a lot of classic songs and after that have TV Smith continued to do music in different constellations but it´s as a soloartist he have done the most successful things. His voice is still left and the songs feels really honest and it feels like he´s really means what he sings about and it feels like if TV Smith is among the most honesty singers in the world. 11 songs which all holds very high class and I almost sure that they will grow for every time you listen to them. TV Smith can never be wrong…that´s for sure.26/5-08

TV SMITH-MISINFORMATION OVERLOAD(CD-BOSS TUNEAGE BTRC003)

TV Smith har blivit med band. Efter några akustiska skivor med något undantag tillsammans med Punk Lurex OK så är TV tillbaks med elektrisk musik. Hans röst är densamma som i Adverts och det låter så bra. Han låter inte alls trött som många andra kanske hade gjort efter så många år. Musiken kan nog kallas punk och det känns nästan som om det är en fortsättning på Adverts musik efter 25 år ungefär. Jag tror att TV Smith trivs riktigt bra i det här lite rockigare/punkigare även om han gillade det akustiska också men hans röst får ännu mer utrymme på något underligt sätt. Inte så mycket mer att säga än att Boss Tuneage verkligen har lyckats få tag på en gammal hjälte som håller än idag, jag tror att de har gjort ett riktigt kap. Han kanske ändå gör sig bäst i de lite lugnare låtarna som Not in my name,Small rewards som verkligen får hela skivan at lyfta.  17/3-06

********

TV SMITH-MISINFORMATION OVERLOAD(CD-BOSS TUNEAGE BTRC003)

TV Smith have been with a band. After some acoustic records with some record done with Punk Lurex Ok so is he back with electric music. His voice is the same as it was in Adverts and it sounds so good. He doesn´t sound tired at all as many others have been sounding after all these years. The music can maybe be called punkrick and it feels almost as a continuing on Adverts music 25 years later. I think that TV Smith enjoys this really much with some rockier/punkier style even if he like the acoustic also but his voice gets more space here in some odd way. Not so muchy more to say that that Boss Tuneage have managed to get an old hero which is so good today too and I think they have made a really good choice here and that shall you do to. But he´s doing best in the calmer songs as Not in my name, Small Rewards and so on which makes the whole records lift. 17/3-06

TV SMITH-NOT A BAD DAY(CD-TVS 001)

Den gamle favoriten från Adverts är tillbaks med ett nytt album. Fylld med hans underbara röst och med ganska akustiska låtar får vi en skiva som man bara kan älska. Även om han kanske har lite mer elektrifierade instrument med denna gång så kan man nog hålla det till trubadurpunk eller vad man skall kalla det. Egentligen är det ganska oviktigt vad vi kallar det för det väsentliga är väl egentligen att vi snackar om att detta är bra musik. Rösten berör  faktiskt mer än musiken och han skulle kunna sjunga om precis vad som helst och få det att låta bra och intressant. New Model Army är en grupp jag skulle kunna jämföra lite med och då menar jag de lugnare låtarna de har gjort. 4/12-03

********

TV SMITH-NOT A BAD DAY(CD-TVS 001)

The old favourite from Adverts is back with a new album. Filled with his wonderful voice and with really acoustic songs we get a record which you only can love. Even if he have some electrified instruments this time so can you call it troubadourpunk or what you shall call it. It´s not so interesting what you shall call his music but we´re talking about really good music here. The voice touches me really more than the music and he could sing about whatever and get it sound interesting and good. New Model Army is a group which I could compare with a little and then I mean their slower and calmer songs. 4/12-03

TV SMITH AND PUNK LUREX OK-THE FUTURE USED TO BE  BETTER(MINI-CD  HILJAISET LEVYT  HICKS 051)

TV Smith tillsammans med finska Punk Lurex Ok måste väl bara vara bra. Ja, det är det fanimej för TV Smiths röst är verkligen en rockröst och en av de största någonsin anser jag. Här kör de Gary Gilmore´s eyes och One Chord Wonder plus nyskrivna skitbra punklåtar i sann Advertsanda och ett poem som handlar om deras punkhistoria med Adverts, en lysande skiva som verkligen berör mig. TV Smith borde kanske inte bara spela akustiskt utan spela lite mer rock ibland också.  1/5-01

********

TV SMITH AND PUNK LUREX OK-THE FUTURE USED TO BE  BETTER(MINI-CD  HILJAISET LEVYT  HICKS 051)

TV Smith together with finnish Punk Lurex OK it must be good. Yeah, it´s fucking good and TV Smiths voice is really a rock voice and one of the biggest in the world ever I think. Here they do  Gary Gilmore´s eyes and One Chord Wonder plus two new written songs and a punk rock poem of the life with Adverts, A brilliant record which really tocuh me and YV SMith shouldn´t only do acoustic music , he should do some rock n roll sometimes too because his voice is so good for that purpose. 1/5-01