TEAR THEM DOWN-DYSTOPIAN BEAT(LP)

Enligt gruppen själva är detta deras snabbaste, hårdaste och mörkaste release hittils och det återstår att se eller snarare höra.  De inleder med en riktigt hård låt så detta bådar verkligen gott. Fortsättningen är i samma stil och man blir verkligen överkörd av deras hårda punk. Visst kan man höra grupper som Motörhead och den typen av mullrande rockgrupper. Men en helt annan sångröst och med ett punkigare sound så blir det ändå något helt annat. Det finns inte mycket utrymme till vila när man lyssnar på TTD men det är nog inte meningen heller och vill du vila så lyssna på något helt annat för här vill vi festa, hoppa och dansa. Det är inga långa alster precis och de håller sig runt treminutersstrecket eller mindre och det gör att man inte tröttnar på låtarna precis. Total control är en av mina favoritlåtar på skivan och där får man in lite USHC med körer i allt det hårda och det ger en helt ny dimension till deras musik. Men visst har de skalat ner sin musik till ett mer punkigt sound och As we go down skulle passa på vilket USHC-album som helst och bli en hit! Nej det är inte mycket att tveka över innan ni köper detta album för om ni gillar hård och kompromisslös punk med hardcoreinfluenser så är detta det givna köpet. Sveriges GBH?....i alla fall i en del av låtarna och This won´t end well skulle passa på vilket GBH-album som helst! 17/5-2022


********

TEAR THEM DOWN-DYSTOPIAN BEAT(LP)

According to the group themselves, this is their fastest, hardest and darkest release to date and it remains to be seen or rather heard. They start with a really hard song so this really bodes well. The continuation is in the same style and you really get run over by their hard punk. Sure, you can hear groups like Motörhead and those kind of rumbling rock groups. But a completely different singing voice and with a punkier sound, it will still be something completely different. There is not much room for rest when listening to TTD but that is probably not the point either and if you want to rest then listen to something completely different because here we want to party, jump and dance. It's not a long work exactly and they stay around the three-minute mark or less and that means you don't get tired of the songs exactly. Total control is pure of my favorite songs on the record and there you get a little USHC with choirs in all the hard stuff and it gives a whole new dimension to their music. But of course they have scaled down their music to a more punky sound and As we go down would fit on any USHC album and be a hit! No, there is not much to hesitate about before buying this album because if you like hard and uncompromising punk with hardcore influences then this is the given purchase. Sweden's GBH?.... at least in some of the songs and This won't end well would fit on any GBH album! 17/5-2022

TEAR THEM DOWN-NO SLEEP TILL ARÖD(12 SINGEL/PLUNK RECORDS PLU-006)

Denna göteborgsgrupp har hållit på ett tag nu och ibland har de sjungit på svenska men denna gång är det engelska och What a waste är en riktigt skön låt där det blandas mellan No Fun at All stil till riktigt go amerikansk gammal hardcore. The Nihilist Tone fortsätter i samma stil ungefär och det låter som de är arga men ändå på ett sansat och balanserat sätt. Jag drömmer mig tillbaka till tider då Minor Threat, Dead Kennedys etc var igång i början av sina karriärer. I låten A thousand more har de lugnat ner tempot lite grand och det är nästan skatoner i början av den och så fortsätter det en stund och jag älskar det. Låten kommer igång med mer punkiga toner men då av mer lugnare stil. Punkens svar på hårdrockens D’yer Mak’er av Led Zeppelin ? ;-)(för övrigt min favoritlåt med den gruppen). Redeem är näst sista låt och vad jag gillar den för det här är melodiskt, snabbt och punk! Titellåten är sista låten ut och även den är en riktigt snabb låt med Misfits liknande snabbhet och det enda som saknas är deras körer men detta är en riktigt bra skiva…tveka inte…KÖP! 9/5-2019


********

TEAR THEM DOWN-NO SLEEP TILL ARÖD(12 SINGEL/PLUNK RECORDS PLU-006)

This Gothenburg group has been going for a while now and sometimes they have sung in Swedish but this time it is English and What a waste is a really nice song where they mixes between No Fun at All style for really good American old hardcore. The Nihilist Tone continues in the same style, and it sounds like they are angry, yet in a sensible and balanced way. I dream back to times when Minor Threat, Dead Kennedys etc were playing at the beginning of their careers. In the song A thousand more they have calmed down the pace a bit and it is almost skatones at the beginning of it and so it continues for a while and I love it. The song come along with more punkstyle but then of a more calmer style. Punk's answer to the hard rock's D'yer Mak'er of Led Zeppelin? ; -) (by the way, my favorite song with that group). Redeem is the second last song and what I like it for this is melodic, fast and punk! The title song is the last song out and also it is a really fast song with Misfits similar speed and the only thing missing is their choirs but this is a really good record ... don't hesitate ... BUY! 9/5-2019

TEAR THEM DOWN-ABIDE(MINI-CD PLUNK RECORDS PLU-005)

Här blir man glad…helt klart! De här fem låtarna låter mitt sinne rinna över i en glädjedans och jag hade faktiskt blivit ännu gladare om de varit på svenska. Men den melodiska och glada punkrocken som strömmar ur min stereo ger mig framtidstro. Både på människan och på punkrörelsen. Man kan ju tro att de med ett namn som Tear it Down skulle spela tuff hardcore och visst de har säkert lyssnat på någon slags hardcore men den stora dominansen i deras musik är en ganska melodisk punkrock och jag klan tänka mig att både No Fun At All och Asta Kask är grupper som de lyssnat en hel del på. Så bara det gör mig glad upp över mina öron och det är synd att det bara finns fem låtar på skivan men det är tur att det finns en repeatknapp i alla fall! 2/11-2016


********

TEAR THEM DOWN-ABIDE(MINI-CD PLUNK RECORDS PLU-005)

This makes you happy ... definitely! These five songs let my mind run over in joyful dance and I had actually been even happier if they were in Swedish. But it melodic and excited punk rock that flows out of my stereo which gives me confidence of the future. Both the man and the punk movement. One can imagine that with a name like Tear it Down would play tough hardcore and certainly they've probably listened to some kind of hardcore but the big dominance in their music is quite melodic punk rock and I don´t think that both No Fun At All and Asta Kask's groups as they listened to a lot to So just make me happy up over my ears and it is a pity that there are only five songs on the disc, but it is fortunate that there is a repeat button anyway! 2/11-2016

TEAR THEM DOWN-ETT LIV I HÄRLIGHET(SINGEL PLUNK RECORDS)

Trots det engelska namnet på bandet så är det svensksjungen musik som är grejen för Tear Them Down. Mitt sug efter trallpunk var större än jag trodde själv och Tear them Down låter mig få ner mitt sug lite grand i och med denna skiva och det är riktigt bra punkrock med svenska texter som är grejen för Tear them Down och jag som trodde det skulle vara hardcore blev ganska positivt överraskad när jag hör gruppen. Låtar som man vill sjunga med i och med influenser både från Asta och DLK på samma gång som från tidigare punk också. Kolla in med en gång! 16/6-2015

********

TEAR THEM DOWN-ETT LIV I HÄRLIGHET(SINGEL PLUNK RECORDS)

Despite the English name of the band, it's Swedish sung music that is the thing Tear Them Down. My craving for melodic punk was bigger than I thought myself and Tear Them Down lets me bring down my craving a little, with this album and it is really good punk rock with Swedish texts is the thing Tear Them Down and I thought it would be hardcore was quite pleasantly surprised when I hear the group. Songs that you want to sing and with influences from both Asta and DLK at the same time from the previous point also. Check out all at once! 16/6-2015

TEAR THEM DOWN-THEIR FAULT OUR PROBLEM(CD PLUNK RECORDS/TRIADA)

Nya svenska punkband gillar jag alltid att lyssna till….Det börjar riktigt trevligt med Bombcity som är en poppig låt i sann Sonic Surf City anda och det gillar jag…Sedan blir det lite mer streetpunkaktig musik som är grejen för gruppen tycker jag och Tear Them Down imponerar på mig och jag tänker också på en grupp som Psychotic Youth och deras Some fun platta och den rankar jag ju som en av de bästa skivor som gjorts i Sverige. Glöm inte heller Full Metal Jacketz debut fullängdare som också hade denna stil och det är verkligen musik som jag gillar och tycker att alla borde gilla även om man inte är punkare så känns det som om alla människor borde uppskatta melodisk musik. Har 2014 års bästa svenska punkskiva redan anlänt?

*********

TEAR THEM DOWN-THEIR FAULT OUR PROBLEM(CD PLUNK RECORDS/TRIADA)

New Swedish punk band  I always like to listen to .... It starts out really nice with Bomb City which is a pop song in true Sonic Surf City spirit and I like that ... Then it gets a little more street punk-like music that is the thing for group think and Tear Them down impresses me and I am also thinking of a group Psychotic Youth and their Some fun record and tha record I rank as one of the best albums made ​​in Sweden. Do not forget Full Metal Jacketz debut album that also had this style and it's really the music that I like and think that everyone should like even if you're not punks, it feels as if all people should appreciate the melodious music. Does the 2014 best Swedish punk disc already arrived?