SOCIALSTYRELSEN/BRUTE FORCE TRAUMA(CD-HALVFABRIKAT HALVCD 131)

Socialstyrelsen har jag ju hört förut men Brute Force Trauma är ju en ny bekantskap och det roliga med just denna grupp är att det är skivbolagsdirektör Danne som är med och sjunger. Socialstyrelsen är först ut med sina fem låtar och på Lusask Blues får de till och sånghjälp av Gunnar från Avskum. Hannas röst är riktigt rå och det är ju gruppen överhuvudtaget och det är musik som slår emot mig med en skön kraft. Det är inga uppåt texter på uppåt texter precis och Jävla as är väl den som skiljer sig mest från de andra låtarna textmässigt även om även den är pessimistisk men att sjunga emot SD är väl bara realistsiskt för ett punkband kan jag tycka. Och textraderna är ju helt rätt eller vad sägs om ”Att säga emot en rasist är inte en kräkning av yttrandefriheten, det är inte din jävla rättighet att vara ett rasistiskt as. BFT är en riktigt intressant grupp och hör vi gamla tongångar när det gäller hardcore och det är ett riktigt bra ös och det är kul med två sångare tycker jag och det ger det hela en helt annan dimension. Jag hoppas verkligen på mer av denna grupp för jag skulle nog vilja säga att det är mer än lovligt intressant och bara 4 låtar är för ”ynkligt” De blandar engelska och svenska texter och jag vill nog helst ha de på svenska men varför inte kolla in den här gruppen. De kommer att blir riktigt stora i hardcorevärlden tror jag! För er som saknar och längtar efter Anticimex och liknande lite tidigare grupper så kanske detta är ett substitut. 28/8-2023


********

SOCIALSTYRELSEN/BRUTE FORCE TRAUMA(CD-HALVFABRIKAT HALVCD 131)

 I have heard Socialstyrelsen before, but Brute Force Trauma is a new acquaintance and the funny thing about this particular group is that it is record company director Danne who is singing. Socialstyrelsen is first out with their five songs and at Lusask Blues they even get vocal help from Gunnar from Avskum. Hanna's voice is really raw and it's the group in general and it's music that hits me with a nice force. There are no upward lyrics on upwards lyrics exactly and Jävla as is probably the one that differs the most from the other songs lyrically even if it is also pessimistic but to sing against SD is probably just realistic for a punk band I can think. And the lyrics are absolutely right, or how about "Contradicting a racist is not a violation of freedom of speech, it's not your fucking right to be a racist as. BFT is a really interesting group and we hear old tones when it comes to hardcore and it's a really good island and it's fun with two singers I think and it gives the whole thing a whole other dimension. I really hope for more of this group because I would probably say that it is more than legitimately interesting and only 4 songs are too "pitiful" They mix English and Swedish lyrics and I would probably prefer to have them in Swedish but why not check out this group. They're going to be really big in the hardcore world I think! For those of you who miss and long for Anticimex and similar slightly earlier groups, maybe this is a substitute. 28/8-2023

SOCIALSTYRELSEN-I KROSSADE SPEGLARS SKÄRVOR(LP-HALVFABRIKAT RECORDS HALVLP122)

 

Med låtar som Förruttnelsen, Skitliv, Ångestkarusellen så förstår ni att Socialstyrelsen inte är den grupp som förmedlar bara positiva känslor. Men fördelen med sådan här musik är att den ger mig positiva känslor för när folk sjunger om saker som betyder något så finns det hopp för mänskligheten. När man sedan spelar en såpass bra hardcore till detta och när de 14 låtarna klockar in runt 24 minuter så blir i alla fall jag glad. Hanna på sången låter verkligen förbannad och man tror på henne och varje ord som hon sjunger. Det kanske inte är musik för den breda massan men för oss som älskar svensk hardcore så är detta en uppenbarelse. Skit ska skit ha är en lugnare låt men inte mindre tuff för det och den gör sitt för att lugna ner känslorna lite. Socialstyrelsen verkar vara ett band som verkligen har ångan uppe nu med alla sina släpp och jag hoppas verkligen att de fortsätter så. Ett av de bästa hardcorebanden i Sverige just nu! 15/3-2022


********

SOCIALSTYRELSEN-I KROSSADE SPEGLARS SKÄRVOR(LP-HALVFABRIKAT RECORDS HALVLP122)

With songs like The Decay, Shitlife, Anxiety Carousel Förruttnelsen, Skitliv, Ångestkarusellen), you understand that Socialstyrelsen is not the group that conveys only positive emotions. But the advantage of music like this is that it gives me positive feelings because when people sing about things that matter, there is hope for humanity. When you play such a good hardcore to this and when the 14 songs clock in around 24 minutes, at least I get happy. Hanna on the song sounds really angry and you believe her and every word she sings. It may not be music for the broad masses but for those of us who love Swedish hardcore, this is a revelation. Skit ska skit ha have is a calmer song but no less tough for it and it does its part to calm down the feelings a little. Socialstyrelsen seems to be a band which really has the steam up now with all their releases and I really hope they continue like that. One of the best hardcore bands in Sweden right now! 15/3-2022

SOCIALSTYRELSEN-MED RÄDSLA FÖR LIVET+LIVE(CD- HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD119)

 

Den här skivan skrev jag ju om för något år sedan men här kommer den på CD och med en cover på en Totalitär-låt och en livespelning från en livestream som bonus. Det finns väl inte så mycket mer att säga om Med Rädsla för livet-delen eftersom det står lite längre ned utan jag fokuserar på liven och covern. Totalitär-covern de spelar är Döda döda för inre frid och det ä ren kärleksfull cover….inte kärlekslåt utan en kärlek till ett riktigt bra band. Jag slås av att de låter lika bra på live som de gör på skiva och det är ju imponerande. De blandar låtar från hela sina karriär och de n kanske inte är så lång men de har många bra och hårda låtar att välja på. Så har ni LP:n redan innan så är det faktiskt värt att investera i denna CD också. Jag sätter på skivan igen för alltid skrämmer den bort någon här på jobbet! 15/3-2022


********

SOCIALSTYRELSEN-MED RÄDSLA FÖR LIVET+LIVE(CD- HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD119)

I wrote about this record a few years ago but here it comes on CD and with a cover of a Totalitär song and a live gig from a live stream as a bonus. There's not much more to say about Rädsla för livet part because it's a little further down but I focus on the live and the cover. The Totalitär cover they play is Döda döda för inre frid and it's pure loving cover....not a love song but a love for a really good band. I'm struck by the fact that they sound as good on live as they do on record and that's impressive. They mix songs from their entire career and they may not be that long but they have a lot of good and hard songs to choose from. If you have the LP before, it's actually worth investing in this CD as well. I'll put the record back on forever because it scares someone away at work! 15/3-2022

SOCIALSTYRELSEN/ANTIGEN-A SENS OF DREAD(LP-FLYKTSODA FLYKTR 018)

 

Två riktigt bra band på en splitLP…kan inte bli mycket bättre…Socialstyrelsen först ut med sina låtar och det är för er som hört de förr välbekanta toner och för er som aldrig hört så är det snabb hardcore med tjej på sång och det låter argt ,kompetent och framförallt är det jävligt bra. Härliga låtitlar som Pissliv, Jag hatar dig, Mörker utan slut och Hata mig. Men trots de negativa låtitlarna tycker jag att man växer när man hör detta. Arg och tuff musik gör i alla fall mig starkare känns det som och jag vet inte hur det är för er men helt klart är Socialstyrelsen ett av de bättre svenska hardcorebanden just nu…tycker jag. Antigen kommer från Tjeckien och jag brukar ju älska tjeckisk musik men då är den oftast sjungen på tjeckiska men här får vi engelska texter. Finns många likheter med förra bandet för här sjunger en tjej också och det är tuff hardcore. Det är inte ofta som band på splitskivor kompletterar varandra så bra som på denna skiva. Jag gillar verkligen deras snabba men ändå melodiska och arga musik som verkligen ger mig känslor och det känns så otroligt äkta. Bara en title som Shitshow 2020 som behandlar pandemins år och ställer antivaxxares protester mot viktigare saker. Ta vaccinet för fan säger jag annars kommer Antigen och kör över er! 3/1-2022


********

SOCIALSTYRELSEN/ANTIGEN-A SENS OF DREAD(LP-FLYKTSODA FLYKTR 018)

Two really good bands on a splitLP... It can't get much better... Socialstyrelsen first out with its songs and it is for those of you who have heard the familiar tones and for those of you who have never heard, it is fast hardcore with girl on song and it sounds angry , competent and above all it is damn good. Lovely sound like Pissliv, jag hatar dig, Mörker utan slut and Hata mig. But despite the negatives, I think you grow when you hear this. Angry and tough music at least makes me stronger it feels like and I don't know what it's like for you but clearly is Socialstyrelsen is one of the better Swedish hardcore bands right now... I think so. Antigen comes from the Czech Republic and I usually love Czech music but then it is usually sung in Czech but here we get English lyrics. There are a lot of similarities with the previous band because here a girl sings too and it's tough hardcore. It is not often that bands on split records complement each other as well as on this record. I really like their fast yet melodic and angry music that really gives me feelings and it feels so incredibly authentic. Just a title like Shitshow 2020 that deals with the year of the pandemic and pits antivaxxers protests against more important things. Take the fucking vaccine, I'll tell you or Antigen comes and run you over! 3/1-2022

SOCIALSTYRELSEN-MED RÄDSLA FÖR LIVET(LP-FLYKTSODA FLYKTR10)

 

Fyra skivbolag har gått ihop och gett ut denna skiva. En tjej på sång och jag förväntar mig en crustfest utan dess like, Med låtitlar som Misär+Misär, Bitter på livet, Total frustration och Insidan dör så väntar jag mig kanske inte någon så positiv musik men jag vet att jag ändå är positiv till detta efter det är de bolagen som ger ut den alltid har hög klass på sina släpp. Jag är spänd på att höra skivan och jag lägger på skivnålen på skivan och blir översköljd av underbar crustpunk. Hanna sjunger riktigt bra och rått men i allt det snabba och tuffa finns ett gäng melodier. Det är ofta det som jag tycker svenska band i denna genre gör just det rätt så bra. De 14 låtarna kör över mig precis på det sätt som jag vill och de ger mig positiv energi trots de lite svarta texterna. Ger mig hopp om framtiden och ni som gillar svensk crustpunk kommer inte att bli besvikna när ni köper denna skiva...för det måste ni göra. Missar ni en av årets bästa hårda skivor med svensk sång gör ni något dumt och det vill ni inte….tro mig. 6/5-2020


********

SOCIALSTYRELSEN-MED RÄDSLA FÖR LIVET(LP-FLYKTSODA FLYKTR10)

Four record companies have come together and released this record. A girl on vocals and I expect a crustfest without its like, With song titles like Misär+Misär, Bitter på livet, Total frustration and Insidan dör (Misery + Misery, Bitter on life, Total frustration and Inside dies) I may not expect any such positive music but I know I'm still positive about this after that, the companies that issue it always have a high grade on their release. I'm excited to hear the record and I put the recod players needle on the record and get flushed with wonderful crust punk. Hanna sings really well and raw but in all the fast and tough there are a bunch of tunes. This is often what I think Swedish bands in this genre do just as well. The 14 songs run over me exactly the way I want and they give me positive energy despite the slightly black lyrics. Gives me hope for the future and you who like Swedish crustpunk will not be disappointed when you buy this record ... because you have to. If you miss one of the best hard records of the year with Swedish song, you do something stupid and you do not want to that… .believe me. 6/5-2020