PRESRICPTIONDEATH-RABIES(LP-FLYKTSODA

 

19 låtar på 18 minuter och ni börjar nog ana var detta barkar hän kan jag tänka mig. Snabb grindcoreaktig musik men skillnaden mot många andra band i genren är att man faktiskt kan utröna texten med hjälp av textbladet. Det gillar jag och jag gillar också den energin som gruppen ger mig. Klart att ni inte ska börja med denna skiva om ni annars gillar dansband men jag tror inte att det är någon som får för sig det heller. Men att skrämma grannarna med denna skiva är nog möjligt och det ser jag som en komplimang. Rätt roligt att jag en gång i tiden tyckte att tidiga Discharge var så hårda och snabba. Sedan dess har farten och musiken utvecklats till ännu snabbare och tuffare. Med arga titlar Bastard Fucking Scum, Fuck Time och Cancer så blir vi lätt överkörda och det kanske är tur att skivan inte är längre. Men skitsamma för jag sätter på skivan om och om igen.Prescriptiondeath är en grupp att lägga på minnet…var så säkra och Flyktsoda har gjort det igen. KÖP!!!  31/7-2023


*******

PRESRICPTIONDEATH-RABIES(LP-FLYKTSODA

 

19 songs in 18 minutes and you are probably starting to guess where this is going, I can imagine. Fast grindcore-like music, but the difference to many other bands in the genre is that you can actually determine the text with the help of the text sheet. I like that and I also like the energy that the group gives me. Of course you should not start with this album if you otherwise like danceband, but I do not think anyone gets it for themselves either. But to scare the neighbors with this album is probably possible and I see that as a compliment. Quite funny that I once thought that early Discharge was so hard and fast. Since then, the speed and music have evolved into even faster and tougher. With angry titles Bastard Fucking Scum, Fuck Time and Cancer, we are easily run over and it may be lucky that the album is no longer. But because I put the record on over and over again. Prescriptiondeath is a group to remember... be so safe and Flyktsoda has done it again. PURCHASE!!! 31/7-2023

PRESCRIPTIONDEATH-SUFFERING TOTALITY(LP-FLYKTSODA #39)

 

Man kan ju inte ta ifrån Prescriptiondeath att de är energiska. Korta, snabba låtar i ett vansinnigt tempo men inledningen på Self Liquidated pt 1 är ju lite lugnare i introt. Jag tanker alltid på trummisar i sådana här grupper och de måsta vara smala som pinnar med tanke på hur mycket de måste jobba när de trummar till den snabba musiken. Shit Sick startar som en “vanlig” punklåt och den låten skiljer sig lite från de andra tycker jag. Självklart blir det korta texter också och det är ju ganska vanliga punktexter men jag gillar deras II:Evolve eller vad sägs om följande text…  Waking up, Tiles are cold, Who am I?, Silver Fish, Golden Hour, Silver Fish….får lite En Slemmig Torsk-vibbar på den. Jag tränar ju till mina vinytlskivor och detta är ju en ypperlig skiva att träna till eftersom tempot gör mig väldigt svettig om man säger så.  Skivan kom ju som en avslutning på det fantastiska pandemiåret 2020 och känns lite som ett soundtrack till det året. Kolla in med en gång! Flyktsoda har gjort det igen! 7/1-2021


*******

PRESCRIPTIONDEATH-SUFFERING TOTALITY(LP-FLYKTSODA #39)

You can not take away from Prescriptiondeath that they are energetic. Short, fast songs at an insane pace, but the introduction to Self Liquidated pt 1 is a bit calmer in the intro. I always think of drummers in groups like this and they have to be thin as sticks considering how much they have to work when they drum to the fast music. Shit Sick starts as a "regular" punk song and that song is a little different from the others I think. Of course there will be short texts as well and they are quite common punktexts but I like their II: Evolve or what about the following text… Waking up, Tiles are cold, Who am I ?, Silver Fish, Golden Hour, Silver Fish… .get little En slemmig torsk vibes on it. I train to my vinyl records and this is an excellent record to train to because the tempo makes me very sweaty if you say so. The album came as an end to the fantastic pandemic year 2020 and feels a bit like a soundtrack to that year. Check it out right away! Flyktsoda has done it again! 7/1-2021

PRESCRIPTIONDEATH-EP(FLYKTSODA 31)

 

Det här går fort och man hinner inte ens med. Först satte jag den på 45 varv men det var 33 som gällde. Någon slags typ av grindcore måste jag väl säga och det svänger om man säger så. Blir nästan lite förvirrad igen och försökte t.ex 45 varv på baksidan och jävlar vad fort det gick. Ni som gillar snabbspelad punk där trummisen är helt slut efter ett par låtar kommer att älska detta. Håller hög internationell klass tycker jag och Prescriptiondeath kommer vi att få höra mer av...var så säkra. De här fyra låtarna kan köra över vem som helst och för en oinvigde blir det säkert en obehaglig överraskning men för mig är det bara njutbart mangel  10/1-2020


*******

PRESCRIPTIONDEATH-EP(FLYKTSODA 31)

This goes fast and you can't even get along. First I put it on 45 turns but it was 33 that applied. I must say some kind of grindcore and it fluctuates if you say so. Almost a little confused again and tried for example 45 turns on the back and fuck what quickly it went. You who like fast-playing punk where the drummer is completely exhausted after a couple of songs will love this. I like Prescriptiondeath and we will hear more from them ... be so safe. These four songs can run over anyone and for an uninitiated it will surely be an unpleasant surprise but for me it is just enjoyable record 10/1-2020