POPPERKLOPPER-VERLOREN UND VERGESSEN-RARITÄTEN UND NEUER STOFF SEIT 2009(LP/CD AGGRESSIVE PUNK PRODUKTIONEN 1027286AGP)

En fin röd skiva ackompanjeras med en CD och detta är som det heter både gamla och nya låtar. Popperklopper sjunger på tyska(oftast) och jag älskar den här gruppen. Aggressivt och på samma gång riktigt bra melodier.  Det är tydligen både gamla och nya låtar och rariteter på samma skiva och man får en riktigt bra bild av gruppen. Så jag råder alla att köpa skivan som aldrig hört gruppen innan och även ni som har hört de förr ska köpa skivan. Här finns det många låtar som jag verkligen gillar och som sag tatt de ligger på Aggressive Punk Produktionen är ju superbt. Passar så bra in på deras musik. 15 låtar där merparten är på tyska men de engelska låtarna är inte fy skam de heller. I Can´t write no Happy song sjunger de i No Happy song och det kanske är så det är för gruppen. Vill ni ha lite halvrå punk så tycker jag verkligen ni ska kolla in Popperklopper för ni kommer inte att bli besvikna.  Vill ni att jag ska jämföra de med något…tänker jag inte göra för ni bör bilda er egen uppfattning men ni som brukar läsa här vet ungefär vad jag gillar. 6/9-2022

 

********

POPPERKLOPPER-VERLOREN UND VERGESSEN-RARITÄTEN UND NEUER STOFF SEIT 2009(LP/CD AGGRESSIVE PUNK PRODUKTIONEN 1027286AGP)

A nice red disc is accompanied by a CD and this is as it is called both old and new songs. Popperklopper sings in German(usually) and I love this group. Aggressive and at the same time really good melodies. It's obviously both old and new songs and rarities on the same record and you get a really good picture of the group. So I advise everyone to buy the record who has never heard the group before and even those of you who have heard them before should buy the record. There are a lot of songs here that I really like and that say they're on Aggressive Punk The production is superb. Fits so well with their music. 15 songs where the majority are in German but the English songs are not bad either. In Can't write no Happy song they sing in No Happy song and maybe that's how it is for the group. If you want some half-raw punk, I really think you should check out Popperklopper because you will not be disappointed. Do you want me to compare them to something... I'm not going to do because you should form your own opinion but those of you who usually read here know roughly what I like. 6/9-2022

POPPERKLOPPER-WOLLE WAS KOMME(CD-AGGRESSIVE PUNK PRODUKTIONEN AGP039-2)

Carsten från Popperklopper var så snäll och skickade deras senaste skiva som kom ut 2017. Här blandar de tyska och engelska texter även om de tyska överväger och det gillar jag. Det är punk på ett sätt som punk ska spelas tycker jag. Med fart och med mycket melodier och det är något som Popperklopper lyckas bra med! Ni som bara hört tysk punk en gång och då typ Toten Hosen kommer inte att bli besvikna om ni gillade det. Tycker ni ska ge tysksjungen punk mer chanser för det är ett av de bästa sätten att sjunga punk på….på tyska alltså!! Det är så skönt och befriande att höra en grupp som Popperklopper för det känns som om de släpper alla hämningar när de spelar punk. Jag sjunger med efter bästa förmåga och ingen har ju undgått att jag älskar tysk punk och Popperklopper är en av de bästa grupperna! 18/10-2018

********

POPPERKLOPPER-WOLLE WAS KOMME(CD-AGGRESSIVE PUNK PRODUKTIONEN AGP039-2)

Carsten from Popperklopper was so kind and sent their latest record that came out in 2017. Here, the German and English texts mix, although the German is it most of and I like it. It's punk like punk should be played, I think. With speed and with lots of melodies and that is something Popperklopper is doing well! Have you only heard German punk once and then for example Toten Hosen you will not be disappointed if you liked it. I think you should give German-punk punk more chances, because it's one of the best ways to sing punk ... It's so nice and liberating to hear a group like Popperklopper because it feels like they release all the inferences when they play punk. I sing along with the best ability and nobody has avoided that I love German punk and that Popperklopper is one of the best groups! 18/10-2018

POPPERKLOPPER-WER SICH NICHT WEHRT(CD-EMPIRE NERCD 079-WW53)

Denna skiva kom ut 1997 och gruppen är en av mina favoritgrupper i Tyskland. Det är väldigt svårt att inte gilla detta för det är snabbspelad punkrock på tyska med en massa melodier och det är en riktigt trevlig upplevelse att lyssna till de 16 låtarna. Som vanligt när det gäller tysk punk med melodier så är det alltid lätt att sjunga med och det gör jag av full kraft i denna musik också. Det vimlar av musik på skivan som bara är att sjunga med i även om man inte förstår ett ord av vad de sjunger(jo lite fattar jag men inte allt) och det känns riktigt bra att sjunga med i musiken på detta sätt för jag tycker att Popperklopper förtjänar ännu större uppmärksamhet med sin musik. Har ni aldrig hört deutschpunk för så är detta ni skall börja med. 12/1-2015

********

POPPERKLOPPER-WER SICH NICHT WEHRT(CD-EMPIRE NERCD 079-WW53)

This album came out in 1997 and the group is one of my favorite groups in Germany. It's very hard not to like this because it's fast-paced punk rock in German with a lot of melodies and it's a really nice experience to listen to the 16 songs. As usual when it comes to German punk with melodies so it is always easy to sing along with and I do the full power of this music too. It abounds with music on the disc that is just to sing along even if you do not understand a word of what they sing (well a bit I get it but not everything) and it feels really good to sing along to the music in this way because I think Popperklopper deserves even more attention with their music. Have you never heard deutsch Punk then this you should start with. 12/1-2015

POPPERKLOPPER-NO COMPROMISE(CD-SUPPENKAZPER)

Denna Popperklopperskiva kom ut 2003 och denna gång är det engelska språket som dominerar…lite tråkigt tycker jag eftersom jag gillar tysksjungen punk mycket. Denna gång har den tjej som heter Patti Pattex med på sång och hon ger i och för sig musiken annan klang än vad vi är vana vid när det gäller Popperklopper och om det är gott eller ont vet jag inte. Jag gillar ju Popperkloppers tyska punk men jag gillar ju också när tjejer sjunger punkrock så jag får väl ta det trots de engelska texterna. För jag tycker att tyska texter gör grupperna lite mer egna men Popperklopper på engelska är en tuff upplevelse.  Snabbspelat och tufft och jag känner mig ganska nöjd ändå med skivan… 12/1-2015

********

POPPERKLOPPER-NO COMPROMISE(CD-SUPPENKAZPER)

This Popperklopperskiva came out in 2003 and this time the English language that dominates ... a bit boring, I think because I like the German sung punk lot. This time the girl named Patti Pattex with the song and she gives in and of itself the music different sound than what we are used to when it comes Popperklopper and if it's good or bad I do not know. I like the Popperkloppers German punk but I do like also when the girls sing punk rock so I'll have to take it despite the English texts. Because I think that German texts makes the groups a little more own but Popperklopper in English is a tough experience. Played fast and tough and I feel quite satisfied yet with the disc ... 12/1-2015

POPPERKLOPPER-WENN DER WIND SICH DREHT(CD-AGRRESSIVE PUNK 0208914AGP)

Lustigt egentligen (eller kanske inte så konstigt) men de tyska band som sjunger på tyska och spelar ganska melodisk musik påminner mig ganska mycket om våra trallpunkband och det är väl därför jag uppskattar den här typen av musik så pass mycket. Det går så lätt att sjunga med fastän man inte förstår ett ord av vad de sjunger och musiken är så jävla bra. Bra sångare och Popperklopper seglar upp som ett av mina tyska favoritband…helt klart. Här är det 14 låtar som bara sprudlar av energi och snabbspelad punkrock med mycket bra melodier och Popperklopper borde verkligen vara något för er som älskar punk och melodier och texterna verkar vara om vettiga saker också så vitt jag kan se… 17/10-2014

********

*******

POPPERKLOPPER-WENN DER WIND SICH DREHT(CD-AGRRESSIVE PUNK 0208914AGP)

Funnily really (or maybe not so surprising) but the German band that sings in German and plays quite melodic music reminds me quite a lot about our melodic punk band sand that is why I appreciate this kind of music so much. It is so easy to sing along even though you do not understand a word of what they are singing and the music is so damn good. Good singer and Popperklopper sailing up as one of my favorite German band ... clearly. Here are the 14 songs that just bursting with energy, fast-paced punk rock with great melodies and Popperklopper really should be something for you who love punk and melodies and the lyrics seem to be about sensible things too as far as I can see ... 17/10-2014

POPPERKLOPPER-ALLES WIRD GUT(CD-HÖHNIE HÖ 49)

Tyska grupper är alltid bra för de har en klar känsla för vad som är bra punkmusik. Självklart lite fotbollskörer och bra melodier.. Det tyska språket har en tendens till att vara ett bra rockspråk och jag kan tänka mig att det blir nästa rockspråk, nja inte riktigt kanske men det verkar bra att sjunga på. Detta är min andra skiva med gruppen och jag tycker nog och tror nog att det kommer att blir mer av denna snabba punkrock     27/3-00

*******

POPPERKLOPPER-ALLES WIRD GUT(CD-HÖHNIE HÖ 49)

German groups are always good because they have a feeling of doing good punk. Of course it´s some Fottbollchorusbased songs amd good melodies. The german language seems to be a good language to sing rock and punk in. This is my second record with the group and I think I´m gonna listen some more on this glorius german punkrock 27/3-00