PELLE MILJOONA & 1980-PELKO JA VIHA(LP/CD STUPIDO RECORDS TWIN268)

Den här skivan kom ju ut första gången 1979. Det hörs väl en del på skivan att den är så pass gammal men det ska det ju göra. Den här återutgivningen som Stupido ger ut nu har också en CD med där det finns några extralåtar. Musikaliskt då, jo det låter som punk gjorde 1979 ungefär och det är på något sätt att det låter farligt på ett tufft sätt. Pelle sjunger på finska och jag vet väl inte riktigt vad de sjunger om men det låter som om det är viktiga saker. Jag älskar sådana gamla skivor som jag missade när de kom och det är en kulturgärning att släppa de igen. Mua Valvotaan är en av favoritlåtarna på skivan och jag gillar verkligen drivet på den låten och körerna i bakgrunden. Välspelad punkrock från förr och allt detta med finska texter. Ni som gillar gammal punkrock ska helt klart kolla in detta för det är riktigt bra! Jag sjunger med som bara den fast jag inte fattar vad jag sjunger men jag tror och hoppas att det är bra saker. Det klart ni som gillar enbart crust och liknande kanske blir lite besvikna men det var såhär punken lät förr och det är lätt att bli nostalgisk och vad är det för fel på att bli det ibland! 16/1-2023

 

*******

PELLE MILJOONA & 1980-PELKO JA VIHA(LP/CD STUPIDO RECORDS TWIN268)

This album first came out in 1979. There's probably some on the record that it's so old, but it should. This reissue that Stupido is releasing now also has a CD with where there are some extra songs. Musically then, well it sounds like punk did in 1979 roughly and it's somehow that it sounds dangerous in a tough way. Pelle sings in Finnish and I don't really know what they're singing about but it sounds like it's important stuff. I love such old records that I missed when they arrived and it's a cultural act to release them again. Mua Valvotaan is one of the favorite songs on the record and I really like the drive of that song and the choruses in the background. Well-played punk rock from the past and all this with Finnish lyrics. Those of you who like old punk rock should definitely check this out because it's really good! I sing along as just the one though I don't understand what I'm singing but I think and hope it's good stuff. Of course you who like only crust and the like may be a little disappointed but this is how punk sounded before and it is easy to get nostalgic and what is wrong with becoming that sometimes! 16/1-2023

PELLE MILJOONA BAND-KAAKON TOTEEMI(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP 266)

Det är några år mellan skivorna men Pelle håller fortfarande på även om det kanske är i en annan konstellation och kanske lite annan musikstil. Men en rebell är alltid en rebell och det känns som om Pelle är den rebellen som aldrig vill bli vuxen. Musiken är lugnare såklart men Pelle sjunger på med samma ackuratess och rösten har inte ändrat sig så mycket genom åren.. Det är så skönt att höra när de gamle fortsätter år efter år. Men att kalla det för punkrock vore kanske fel för här finns det en del andra stilar också men att Pelle spelar rock ännu råder det inget tvivel om. Han fortsätter såklart att sjunga på finska och det ska han ha all cred för eftersom det inte handlar om att bli stor i utlandet utan här är det texter som han tror på och står för och då sjunger man på hemspråket. Jag samlar ju på skivor och då vill man ha allt med en artist man börjat med oftast och det är fallet med Pelle såklart och jag har kommit en bit på vägen. 16/1-2023

 

*******

PELLE MILJOONA BAND-KAAKON TOTEEMI(LP-STUPIDO RECORDS TWINLP 266)

There are a few years between the records but Pelle is still at it even though it may be in a different constellation and maybe a little different style of music. But a rebel is always a rebel and it feels like Pelle is that rebel who never wants to be an adult. The music is calmer of course but Pelle sings on with the same accuratess and the voice has not changed much over the years. It's so good to hear the old people go on year after year. But to call it punk rock would perhaps be wrong because here there are some other styles as well, but there is no doubt that Pelle plays rock yet. Of course, he continues to sing in Finnish and he should have all the cred for that because it's not about becoming big abroad, but here it is lyrics that he believes in and stands for and then you sing in the home language. I collect records and then you want everything with an artist you started with most often and that's the case with Pelle of course and I've come a long way. 16/1-2023

MILJOONA, PELLE-MANIFESTI 21(SINGEL-STUPIDO RECORDS STUPIDO 359)

En fyralåtars singel från denna finske punkikon. Kanske inte är den punk han spelade när han började men har en attityd i vilket fall. Inledande Johnny Guitar är en rockig låt och man kan tänka både på punk och rock n roll och det är en rätt trevlig låt. Min favoritlåt är den punkigaste låten Pyhät matriarkat som är en rätt så snabb punklåt. Pelle sjunger lite annorlunda och det är ju inte Greg Graffin från Bad Religion om man säger så. Här är det mer kraft och känsla på ett annat sätt som gäller. En trevlig liten vinylbit med en riktigt klassisk “gubbe” Finsk punk och musik överhuvudtaget har många pärlor och när grupperna sjunger på finska blir det än mer trovärdigt. 1/12-2021

 

*******

MILJOONA, PELLE-MANIFESTI 21(SINGEL-STUPIDO RECORDSSTUPIDO 359)

A four-song single from this Finnish punk icon. Maybe it's not the punk he played when he started but has an attitude anyway. The opening Johnny Guitar is pure rock song and you can think of both punk and rock n roll and it's a pretty nice song. My favorite song is the punkiest song Pyhät matriarkat which is a pretty fast punk song. Pelle sings a little differently and it's not Greg Graffin from Bad Religion if you say so. Here there is more power and feeling in a different way that applies. A nice little vinyl piece with a really classic "old man" Finnish punk and music at all has many gems and when the groups sing in Finnish it becomes even more believable. 1/12-2021

MILJOONA, PELLE & ROCKERS-TANSSIVA TULI(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-229)

När jag frågade Joose på skivbolaget om att få intervjua Pelle så menar han att Pelle är lika stor i Finland och lika mytomspunnen som Thåström är i Sverige så han tror att det blir svårt. Jag lyssnar på skivan istället och blir lika överraskad som vanligt. Första låten handlar om Rolling Stones och jag vet inte om det är en hyllning eller vad det handlar om. Annars är hans låtar kanske inte punkrock av det slag han gjorde i början av sin karriär men man känner ändå en punkvibb i musiken mest hela tiden. I titellåten har de till och med fått in lite skarytmer i några sekunder och det är ganska coolt. I Sankarini Salaisuus hittar vi en countrygitarr så Pelle är en man med många strängar på sin lyra om man säger så.  Det känns som om det är en lång historia som berättas i Globaali laidback sunnuntai och den låter riktigt bra. Jag sjunger med för det är en snygg låt...Men min favoritlåt är Orwell ei oveen koputa som är en tung låt som jag verkliehn gillar. Bra skiva som vanligt! 27/7-2020

*******

MILJOONA, PELLE & ROCKERS-TANSSIVA TULI(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-229)

When I asked Joose at the record company to interview Pelle, he says that Pelle is as big in Finland and as mythical as Thåström is in Sweden, so he thinks it will be difficult. I listen to the record instead and am as surprised as usual. The first song is about the Rolling Stones and I do not know if it's a tribute or what it's about. Otherwise, his songs may not be punk rock of the kind he did at the beginning of his career, but you still feel a punk vibe in the music most of the time. In the title track, they've even got some skarhythms in for a few seconds and it's pretty cool. In Sankarini Salaisuus we find a country guitar so Pelle is a man with many strings on his lyre if you say so. It feels like it's a long story told in Globaali laidback sunnuntai and it sounds really good. I sing along because it's a nice song ... But my favorite song is Orwell ei oveen koputa which is a heavy song that I really like. Good record as usual! 27 / 7-2020

MILJOONA, PELLE UNITED-OLLA JOKU(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-182)

Denna finske urpunkare har varit med i musikbranschen många år nu…Men jag tycker hans musik håller riktigt bra ännu. Inledningsvis är det någon slags musik som är svårbeskrivbar men efter hand blir det Pelle-punk eller hur man ska förklara. Lite typ Richard Hell på finska eller man ska uttrycka det! Man fattar ju ingenting om vad han sjunger om men det spelar ju egentligen roll utan det som spelar mig roll är att det känns som om han verkligen menar det han sjunger även om jag som sagt inte fattar något alls! Men det är rock n roll på ett punkigt vis och det uppskattar i alla fall jag men jag kanske är för snäll som alltid men jag tror inte man kan vara för snäll! 17/10-2017

*******

MILJOONA, PELLE UNITED-OLLA JOKU(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD-182)

This Finnish old punker is great yet. Initially, there is some kind of music that is difficult to describe, but after all it becomes Pellepunk or how to explain. Little like Richard Hell in Finnish or how you should express it! You do not really know what he's singing about, but it really doesn´t matter, but what matters to me is that it feels like he really means what he's singing even though I'm not getting anything at all! But it's rock n roll in an odd way, and I appreciate it anyway, but I may be too kind as always, but I do think that you can be kind! 17/10-2017

PELLE MILJOONA UNITED-AVARA MAA(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD128)

Inne i skivan finns en bild där lugnet härskar över en stilla sjö och där bandet sitter och fiskar. Det är väl sådan musik han spelar idag den gode Pelle och det påminner mig lite om det som TV Smith håller på med idag men där TV sjunger på engelska där sjunger ju Pelle på finska och det gör det hela lite svårare eftersom man inte fattar någonting alls. Så visst är det musik som jag gillar men jag gillar finska men mer när det sjungs i en tuff punklåt än i en akustisk dito eftersom jag inte fattar något men Pelle är en go gubbe så jag ger tummen upp. 17/10-011

*******

PELLE MILJOONA UNITED-AVARA MAA(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD128)

In the record there is a picture where the calm is very big over a still sea and there the band sits and fish. That´s the sort of music he plays today the good old Pelle and that reminds me a little about the things that TV Smith does today but there TV sings in English there sings Pelle in finnish and that makes the things a little bit harder because I don´t understand anything at all. So sure so is this music I like but I like the finnish language more when it´s singed in a tough punksong more than in an acoustic punksong which makes me don´t understand anything but Pelle is a good guy so I give him thumbs up. 17/10-2011

PELLE MILJOONA & ROCKERS-ARAMBOL(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 84)

En gång i tiden spelade Pelle punkrock och nuförtiden vet jag inte riktigt vad jag skall kalla hans musik men spår av punk finns där i alla fall tycker jag även om det blir en mer akustisk stil i alla fall på denna skiva. Han sjunger på finska och det är ju ett språk som inte jag behärskar fullt ut precis. Men skivan är trevlig tycker jag och helt klart en skiva som jag kommer att lyssna på igen och man sjunger faktiskt med fast man inte kan finska och inte fattar ett ord. Pelle verkar vara en skön snubbe och därför gillar jag honom….Finlands Attila The Stockbroker? 22/6-2011

******

PELLE MILJOONA & ROCKERS-ARAMBOL(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 84)

Once upon a time was Pelle playing punkrock and nowadays I don´t really know what to call his music but there is traces of punk in it anyway even if it´s a more acoustic style anyway on this record. He sings in finnish and that´s a language which I cannot say that I understand so much of precisely. But the record is nice and it´s a record which I will play many times more on and I actually sing along even if you cannot the language and don´t understand a word. Pelle seems to be a nice guy and there for I like him….Finlands answer on Attila The Stockbroker? 22/6-2011

MILJOONA, PELLE-OO NIINKU OOT(2 CD STUPIDO TWIN CD 107)

Pelle Miljoona har hållit på ett tag och här finns låtar mellan åren 1981-2009 och det är några år som gått där. 41 låtar av olika slag och jag gillar kanske de tidigare punkigare låtarna men lite av det senare är också lyssningsbart. Kanske hade varit lite kuligare om man hade kunnat finska språket men det är ganska okej lyssning i alla fall.1985 kom Johnny on Kadulla taas och det är en riktigt ösig låt med mycket bra melodi. Det finns en hel del låtar som jag skulle vilja hört på ett annat språk för att ge det en annan chans och Nuori, moderni påminner mig om en gammal Uggla-låt. På den vägen är det och många av låtarna eller egentligen alla håller hög klass även om det är lite olika musikstil så märks det nästan alltid att punken ligger därbak och lurar. 8/2-2010

*******

 

MILJOONA, PELLE-OO NIINKU OOT(2 CD STUPIDO TWIN CD 107)

Pelle Miljoona have been with us a while and here we have songs between 1981-2009 and it´s some years there. 41 songs of different styles and I like maybe more the punkier old stuff but the later stuff is also really good many times. Maybe it have been a little bit more fun if I could understand what he sings but it´s really OK anyway. 1985 came Johnny on kadulla taas and it´s a really good song with much good melodies. There´s a whole lot of songs I really want to hear in some different language and to give it another chance and Nuori, Moderni reminds me about an old Uggla-song. In that way it is and many of the songs or maybe all of them have really high class and even if there´s a little bit different musicstyles on them so is always punk in the background. 8/2-2010

MILJOONA, PELLE-UNOBOMBER!(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 102)

Jag vet att jag inte gillade den förra skivan så mycket men på den här skivan har jag veknat lite grand och den tuffa låten 68 är en snabb låt som verkligen jag gillar. Pelle sjunger på finska som ni vet men det gör mig egentligen inte så mycket. Han blandar punk(gammaldags sådan) med pop och rock på ett ypperligt sätt på den här skivan. Den gamle punkaren lyckas faktiskt att fånga mitt intresse på hela skivan och helt klart är det en ganska medryckande stil av punkrock. Tänk Richard Hell blandat med Hurriganes, Heartbreakers och Ma Numminen…. 11/5-09

******

MILJOONA, PELLE-UNOBOMBER!(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD 102)

I know that I don´t liked the last record so much but on this record I have resign a little and the tough song 68 is a fast song which I really like. Pelle sings in finnish as you know but it doesn´t matter for me anyway. He mixes punk(old-fashioned one) with pop and rock in a very good way in this record. The old punk manages to catch my interest on whole this record and it´s a really good form of punkrock. Think Richard Hell mixed with Hurriganes, Heartbreakers and Ma Numminen…. 11/5-09

PELLE MILJOONA & ROCKERS-SETÄ SAMULIN SIRKUS(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD 70)

Jag har nästan aldrig hört denne gamle punkrockare men blev väldigt glad när jag fick skivan. Jag tänker lite på Lars Demian i de första låtarna men skillnaden här är att jag inte förstår texterna så bra. Så ni förstår att inledningsvis är det inte punk som är grejen för Pelle, i alla fall inte i ordets rätta bemärkelse, musikalsikt då menar jag. Men i Juckset pakoon… går de loss lite mer och man får en liten känsla av vad de kan. Jag kan tänka mig att det skulle vara ännu bättre om man förstod språket men jag kan höra att känslor finns för musiken och att säkert en hel del humor ryms i musiken. 28/9-04

******

PELLE MILJOONA & ROCKERS-SETÄ SAMULIN SIRKUS(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD 70)

I have almost never heard this old punkrocker but I got very happy when I got the record. I think a little about Lars Demian in the first songs but the difference is that I cannot understand the lyrics so good. So you can understand so here in the beginning of the record that this isn´t punk which is the thing for Pelle, not in the old way anyway. But in Juckset pakoon….they go on some more and you get a feeling about what they can. I can think that it could be even better if you understood the language but I can hear that he have much feelings for the music and that there is a much sense of humour in the music. 28/9-04