PARANOID VISIONS-HALO OF PHLEGM(LP-F.O.A.D. RECORDS FOAD 2202)


Denna skiva är inspelad mellan åren 1988-89 och inledningsvis med titellåtarna kanske det inte är punk som man tänker sig utan lite mer gotisk musik och jag tänker på Bauhaus, Alien Sex Fiend och andra lite mörkare akter. Man blir nästan överkörd av en långsam ångvält på något härligt sätt. Skivan var ju en uppföljare till deras debutalbum Schizophrenia men det släpptes aldrig ut av olika anledningar. En del av låtarna har spelat in igen men här är originalversionerna och jag tror säkert en del som hört senare skivor blir lite överraskade men ett tidsdokument som är värt mycket tycker jag. Lite som om Crass skulle ha börjat spela gotisk new wave eller något sådant. Men när vi sätter på b-sidan så är det så mycket mer punkigt och jag uppskattar den sidan mer egentligen men båda sidorna av skivan fyller sitt syfte mer än väl. Det är svårbeskrivna kanske ni märker och varför inte låta er komma in i Paranoid Visions värld genom att investera i detta alster. 22/6-2022


*******

PARANOID VISIONS-HALO OF PHLEGM(LP-F.O.A.D. RECORDS FOAD 2202)

This record was recorded between the years 1988-89 and initially with the title songs it may not be punk that you think of but a little more gothic music and I think of Bauhaus, Alien Sex Fiend and other slightly darker acts. You almost get run over by a slow steamroller in some lovely way. The album was a sequel to their debut album Schizophrenia but it was never released for various reasons. Some of the songs have been re-recorded but here are the original versions and I think probably some who have heard later records will be a bit surprised but a time document that is worth a lot I think. Kind of like Crass would have started playing gothic new wave or something like that. But when we put on the b-side, it's so much more punky and I appreciate that side more really but both sides of the record fulfill their purpose more than well. It is difficult to describe, you may notice, and why not allow yourself to enter the world of Paranoid Visions by investing in this work. 22/6-2022

PARANOID VISIONS-DIVERSE REALITY-COUNTDOWN TO PHARMAGEDDON PT 3(2CD FOAD MUSICK FOAD 2104)

Jag sätter mig in i denna mastiga skiva och Paranoid Visions har verkligen lyckats skaffa sig ett eget sound och man förstår ju att de har lyssnat på gamla anarkogrupper för här finns en lekfullhet som Chumbwamba hade och politik och musikstil som Crass, Conflict etc och jag älskar verkligen den här gruppen. Det blir ju inte sämre när de växelsjunger som i inledningslåten och jag älskar när det växelsjungs mellan man och kvinna och det samtidigt spelas punk…det är jag svag för och det många av er som läst recensioner förr på min hemsida. Kul också på deras Alphabetty kör med namn som TV Smith, Charlie Harper, Wattie, Steve Ignorant etc etc. En annan sak jag är svag för är att de har andra instrument än de vanliga instrumenten för punkband utan de vågar ta in fiol, synth och programmering. De kör det gamla greppet med dikter/poem eller vad man skall kalla det på spåret A&E, IOU och i Times and ages och det känns också som ett skönt avbräck. Stealing the sun är nog en av mina favoritlåtar på skiva 1 och hela den skivan känns som en berättelse av något slag….Den punkigaste låten Shepherds Warning som ä ren snabb och galen låt som jag bara inte annat kan göra än att älska. CD 2 är en skiva fylls med bonuslåtar och först ut där är Hiroshima som låter som en blandning av Vice Squad och Crass och det är en låt jag verkligen gillar. Även här blir det poem som A sonnet for you och lite liveversioner och remixes. Cry no more har ett eget sound är nog favoritlåten på CD 2. En riktigt bra skiva och framförallt omväxlande. 22/6-2018


********

PARANOID VISIONS-DIVERSE REALITY-COUNTDOWN TO PHARMAGEDDON PT 3(2CD FOAD MUSICK FOAD 2104)

I get into this great record and Paranoid Visions has really managed to get their own sound and you understand that they have listened to old anarko groups because here there is a playfulness that Chumbwamba had and politics and musical style like Crass, Conflict etc and I really love this group. It doesn't get worse when they alternate as in the opening song and I love when it is alternated between man and woman and at the same time punk is played... I'm weak for that and that many of you who have read reviews before on my website. Fun also on their Alphabetty choir with names like TV Smith, Charlie Harper, Wattie, Steve Ignorant etc etc. Another thing I'm weak for is that they have different instruments than the usual instruments for punk bands but they dare to bring in violin, synth and programming. They do the old thing with poems or whatever to call it on the track A&E, IOU and in Times and ages and it also feels like a nice break. Stealing the sun is probably one of my favorite songs on disc 1 and that whole record feels like a story of some kind....The punkiest song Shepherds Warning which is pure fast and crazy song that I just can't do anything but love. CD 2 is a record filled with bonus tracks and first up there is Hiroshima which sounds like a mix of Vice Squad and Crass and it's a song I really like. Here, too, there will be poems like A sonnet for you and some live versions and remixes. Cry no more has its own sound is probably the favorite song on CD 2. A really good record and above all varied. 22/6-2018

PARANOID VISIONS-LIVE IN DUBLIN 6/8718(CD-FOAD MUSICK FOAD 1801)

De låter kvinna/man växelsjunga på denna skiva och det har jag alltid varit svag för. Har kanske hört bättre ljud på liveskivor men jag tycker i vilket fall att de har fått till ett sound som gör att vi hör gruppen och får ett hum om hur de låter live. Det finns låter som är mer punkrock än andra men många gånger kanske de har ett sound som drar mina tankar till musiken som kom efter punken och det kan kallas psykedelisk punk eller något i den stilen när de låter på det viset de gör ibland. Liveskivor har väl inte varit mina favoritskivor förr men jag börjar uppskatta de mer och mer för man får som sagt en ganska bra bild på hur gruppen låter live och det känns riktigt trevligt. Så vill ni få en inblick i livevärlden för Paranoid Visions är detta ett ypperligt tillfälle…26/3-2019


*******

PARANOID VISIONS-LIVE IN DUBLIN 6/8718(CD-FOAD MUSICK FOAD 1801)

They let woman/man alternate in singing on this album and I have always been weak for that. Perhaps I have heard better sound on live discs, but in any case I think they have got a sound that makes us hear the group and get a little taste about how they sound live. There are songs that are more punk rock than others but many times they may have a sound that draws my thoughts to the music that came after punk and it can be called psychedelic punk or something in that style when they sound the way they sometimes do. Live records have not been my favorite records before, but I start to appreciate them more and more because you get a pretty good picture of how the group sounds live and it feels really nice. So if you want to get an insight into the live world for Paranoid Visions, this is a great opportunity… 26/3-2019

PARANOID VISIONS-1977220174U(CD-FOAD MUSICK FOAD 1703)

På den här liveskivan från 2017 som är inspelad på Rebellion spelar Paranoid Visions tillsammans med Steve Ignorant från Crass och gör Crass-låtar. Ska bli intressant att höra hur de klarar av de låtarna. Kanske svårt att misslyckas med låtar som Do they Owe us a living, Banned from the Roxy, Big A little A och So what?. Eftersom en av världens viktigaste punkgrupper gjort låtarna så ska det bli intressant att se vad PV gör med dem men lite fusk är det ju eftersom Steve Ignorant är med ;-)   De gör det bra tycker jag och de kan lämna skivan till oss med högt huvud. Så vi får nog aldrig se en Crass-reunion och då blir detta det bästa som kan punken kan ge oss och det duger mer än väl tycker jag. Tycker också att Aoife axlar rollen som kvinnlig sångerska riktigt bra… 26/3-2019


*******

PARANOID VISIONS-1977220174U(CD-FOAD MUSICK FOAD 1703)

On this live album from 2017, which is recorded on Rebellion, Paranoid Visions together with Steve Ignorant from Crass plays Crass songs. Will be interesting to hear how they manage the songs. Maybe hard to fail with songs like Do they Owe us living, Banned from the Roxy, Big A little A and So what ?. Since one of the world's most important punk groups made the songs, it will be interesting to see what PV does with them, but a little cheating is it because Steve Ignorant is with them; . So we'll probably never see a Crass reunion and then this will be the best that can punk can give us and it suits more than well I think. Also think that Aoife handles the role of female singer really good… 26/3-2019

PARANOID VISIONS-DER ELECTION(CD-FOAD RECORDS FOAD 101)

Denna skiva är inspelad 2010 och har snart tio år på nacken.3 studiolåtar tillsammans med 6 livelåtar varav en har den fantastiska titeln Fritz´s basement. Tre sångare(2 kvinnliga och en manlig) gör att musiken blir mer än intressant tycker jag. Inledande All Systems Go är en riktigt bra punklåt i samma anda som Crass blandat med B 52´s tycker jag och det är en ganska kul blandning. Man kan höra mycket influenser från andra bandoch i Politician tycker jag mig höra influenser från Clash hela skiva Sandinista och ni förstår att det är en blandning av musik då men betoningen ligger ju självklart på punk. Den manlige sångaren har en röst som skulle passa in på en Blyth Power-skiva men nog med jämförelser för Paranoid Visions är Irlands bästa punkband och de klarar av att stå på egna ben utan jämförelser så varför inte kolla in dem med en gång. 26/3-2019


********

PARANOID VISIONS-DER ELECTION(CD-FOAD RECORDS FOAD 101)

This album is recorded in 2010 and has almost ten years on the neck. 3 studio songs along with 6 live songs, one of which has the fantastic title of Fritz´s basement. Three singers (2 female and one male) make the music more than interesting, I think. Initial All Systems Go is a really good punk song in the same spirit as Crass mixed with B 52´s I think and it is a pretty fun mix. You can hear a lot of influences from other bands and in Politician I think I hear influences from Clash's whole album Sandinista and you understand that it is a mixture of music then but the emphasis is obviously in punk. The male singer has a voice that would fit into a Blyth Power disc but enough with comparisons for Paranoid Visions is Ireland's best punk band and they are able to stand on their own legs without comparisons so why not check them out right away. 26/3-2019

PARANOID VISIONS-BEWARE OF THE GOD(CD-FOAD 0902)

2009 var denna skivan utgivningsår och på bilden syns 2 tjejer och 6 killar och det är de som utgör gruppen just vid denna tid. Tre extralåtar varav två är covers och det är Devos Mongoloid och ATV:s Action Time and vision och det är riktigt bra versioner, sedan får vi en akustisk version av deras egen låt Strange Girl. Annars tycker jag mig höra en anarkopunk av bästa slag egentligen och då kanske inte de vill vara politiska men ni vet hur jag menar och hur det låter. Ni som läst recensioner från mig förut vet at jag är svag för när tjej och kille sjunger på samma gång eller mixar sin sång. Det gör Paranoid Visions på ett ypperligt sätt. Deras I am the one som handlar om att bilda band i punkens tecken är en låt som nästan får mig att tänka på Sisters of Mercy så ni förstår att denna grupp har ett ganska brett kunnande och allt de gör är riktigt bra! 26/3-2019


********

PARANOID VISIONS-BEWARE OF THE GOD(CD-FOAD 0902)

In 2009, this record was released and in the picture 2 girls and 6 guys are shown and these are the ones that make up the group at this time. Three extra songs, two of which are covers and it is Devos Mongoloid and ATV's Action Time and vision and these are really good versions, then we get an acoustic version of their own song Strange Girl. Otherwise, I think I hear an anarchopunk of the best kind really and then they may not want to be political but you know how I mean and how it sounds. You who have read reviews from me before know that I am weak for when a girl and a guy sing at the same time or mix their vocals. That does Paranoid Visions in a great way. Their I am the one that is about forming bands in the punk's way is a song that almost makes me think of Sisters of Mercy so you understand that this group has quite a wide knowledge and everything they do is really good! 26/3-2019

PARANOID VISIONS-THE HEIGHT OF IGNORANCE(MINICD FOAD RECORDS)

Denna miniskiva inleds med War och det är en låt med en riktigt lång och eftertänksam text och jag gillar verkligen körerna i den låten. De gör en riktigt bra cover på Ruts West One(Shine on me) och här får vi lite annorlunda versioner av War i en Rat Scabies-mix och en hel del annat smått och gott och Paranoid Visions är en grupp som verkligen är väldigt konstruktiva och gör en hel del skivor. Riktigt bra punk och alla sångare i gruppen kompletterar varandra och visst är det häftigt att Steve Ignorant sjunger med gruppen. Reggaetakterna i deras musik är något som verkligen lyfter hela skivan och kolla in med en gång. Ordeal är ett gammalt hederligt punkpoem…det var länge sedan man hörde något liknande. 14/8-2017


********

PARANOID VISIONS-THE HEIGHT OF IGNORANCE(MINICD FOAD RECORDS)

This mini disc begins with War and it's a song with a really long and thoughtful text and I really like the chords in that song. They make a really good cover on Ruts West One (Shine on me) and here we get some different versions of War in a Rat Scabies mix and a lot of other things and good and Paranoid Visions is a group that is really very constructive and do a lot of records. Really good punk and all the singers in the group complement each other and it is cool that Steve Ignorant sings with the group. The reggae acts in their music are something that really lifts the entire disc and check it out right away. Ordeal is an old honest punkpoem ... it was a long time since you heard something like that. 14/8-2017

STEVE IGNORANT WITH PARANOID VISIONS-NOW AND THEN(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 152CD)

Ännu en skiva ihop med Steve Ignorant från Crass och det bådar för att detta ska bli något bra. Kul att kolla på bilden i skivomslaget och där ser man ju att det är en hel del ålderskillnader i gruppen. Här är det 8 man starkt manskap som spelar och sjunger på den här skivan. Inledande Look Mummy Clowns låter nästan som en blandning av Crass och Dead Kennedys för att säga något. Jag ser att det är låtar gjorda av både Schwarytzeneggar och Stratford Mercanaries på skivan och både de är riktigt bra grupper och hela skivan lyser strakt med sin punkstjärna. Svårt att sitta still till sådan här bra punkmusik! 14/8-2017


********

STEVE IGNORANT WITH PARANOID VISIONS-NOW AND THEN(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 152CD)

Yet another record with Steve Ignorant from Crass, and it suggests that this will be a good one. Fun to look at the picture in the disc cover and there you see that there are a lot of age differences in the group. Here are 8 strong men who play and sing on this album. Initial Look Mummy Clowns almost sounds like a blend of Crass and Dead Kennedy's to say something. I see that there are songs made by both Schwarytzeneggar and Stratford Mercanaries on the record, and both they are really good groups and the whole album is bright with its punkstar. Hard to sit still for such a good punkmusic! 14/8-2017

PARANOID VISIONS-CRYPTIC CROSSWORDS(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 147CD)

Denna skiva kom ut 2015 och denna gång var inte Steve Ignorant med men det gör inte så mycket. De klarar sig bra på egen hand också. För denna skivan är fylld av bra texter signerade Deko Dachau och musiken är som vanligt en ganska tuff punkrock och jag gillar deras sound riktigt mycket. Jag avgudar den här typen av grupper som kanske inte blir världsartister men de kämpar på med sitt och släpper skiva efter skiva och de tror verkligen på vad de gör. Detta är äkta kärlek för musik i allmänhet och för punk i synnerhet. Kanske inte USHC precis men inte heller någon hardcore utan de ligger någonstans mittemellan och skvalpar på ett behagligt sätt och jag tror säkert att den vanlige punkdiggaren som inte upptäckt de ännu har missat något. 14/8-2017


********

PARANOID VISIONS-CRYPTIC CROSSWORDS(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 147CD)

This album was released in 2015 and this time Steve Ignorant don´t was on the but it does not matter very much. They are doing well on their own too. For this album is filled with good lyrics, Deko Dachau signed and the music is usually a rather tough punk rock and I really like their sound really much. I adore this kind of groups that may not be world artists but they fight on their own and release disc after disc and they really believe in what they do. This is true love for music in general and for punk in particular. Perhaps is not the USHC just but no hardcore either and they are somewhere in between and scratch in a comfortable way and I'm sure the usual punkfan who did not discover them yet they've missed something. 14/8-2017

PARANOID VISIONS-REBELLION(MINI-CD FOAD RECORDS FOAD 1702)

En fyra låtars skiva fick jag också när Paranoid Visions skickade sina senaste alster och jag är alltid glad när jag hör deras musik. För tuff punk med både kvinnlig och manlig gör i alla fall mig väldigt ofta glad. Tycker nästan att inledningslåten som om B 52´s hade börjat att spela punk och det är en skön känsla. Ego Mania är en otroligt intensiv låt som man bara kan älska för den blandar gammal 77-punk med modernare saker. De kan till och med spela lite deppigare saker som i Dead zoo där det faktiskt går i moll men det låter så bra! 14/8-2017


********

PARANOID VISIONS-REBELLION(MINI-CD FOAD RECORDS FOAD 1702)

A song of four songs I also got when Paranoid Visions sent their latest records and I'm always happy when I hear their music. Because tough punk with both female and male makes me very often happy. It almost seems like the first song sounds as if B 52's had started playing punk and it's a nice feeling. Ego Mania is an incredibly intense song that one can only love because it mixes old 77-punk with more modern things. They can even play a bit more darker things like Dead Zoo, where it's actually going in dark, but it sounds so good! 14/8-2017

PARANOID VISIONS w STEVE IGNORANT-WHEN…?(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 134/FOAD RECORDS)

Att Steve Ignorant från Crass är med på denna skivan är ju väldigt trevligt. Jag har ju följt honom via Crass, Stratford Mercanaries,Schwartzeneggar och nu alltså med Paranoid Visions. Lite som Jello Biafra som är med lite här och där. I titellåten låter nästan gruppen som ett punkigare B 52´s blandat med Crass….det fortsätter på ett underbart vis och jag tycker utan att förringa musiken att den kom ut 2013 att det låter mycket anarchopunk a´la 80-tal och det är ju det jag vill ha på denna skiva och de har verkligen lyckats få till och med fyra sångare så blir det många dimensioner i musiken…En av de fräckaste skivorna 2013 …det är helt klart och detta blir en skiva som kommer att få många spelningar hemma hos mig. Hoppas verkligen inte punkfolk missar denna skivan för det känns som en nytändning både för Steve och för anarchopunken. 8/1-2013

********

PARANOID VISIONS w STEVE IGNORANT-WHEN…?(CD-OVERGROUND RECORDS OVER 134/FOAD RECORDS)

Steve Ignorant from Crass is singing on this record is very nice. I've followed him through Crass, Stratford Mercanaries, Schwartzeneggar and thus now with Paranoid Visions. A bit like Jello Biafra who is having a little here and there. The title song sounds almost the group as a punkier B 52's mixed with Crass .... it continues in a wonderful way, and I think without detracting from the music that came out in 2013 that it sounds very anarchopunk a'la 80s and that's what I want on this record and they've managed to get through four singers so there will be many dimensions to the music ... one of the coolest discs in 2013 ... it is quite clear, and this is an album that will get many playings at the home of me. Really hope not punk folk miss this disc because it feels like a new start for both Steve and anarchopunk. 8/1-2013

PARANOID VISIONS-ESCAPE FROM THE AUSTERITY COMPLEX(CD-OVERGROUND OVER 130)

Den här gruppen kämpar på och denna gång är det 16 låtar som vi får på denna skiva. TV Smith hjälper till på någon låt och då blir det alltid bra. Jag gillar också bäst när K SarahSarah också sjunger för det blir en annan dimension då. Låter ibland som ett Crass som har utvecklats på något sätt och det jag tänker på mest är att de har ett väldigt tätt sound eller hur jag skall uttrycka det. Kanske inte renodlad punk men punken finns alltid i bakgrunden att luta sig mot. Men i vissa av låtarna låter det mycket Freddie Wadling och det han pysslar med. Underbart när gamla grupper bara fortsätter att spela och gör det på detta bra vis. En 20-sidors booklet gör ju inte saken sämre heller….7/9-2012

*******

PARANOID VISIONS-ESCAPE FROM THE AUSTERITY COMPLEX(CD-OVERGROUND OVER 130)

This group struggles on and this time it´s 16 songs which we get on this record. TV Smith helps out on some song too and then it always become good. I like best when K SarahSarah also sings because it´s another dimension then. Sometimes it sounds like a Crass which have been developed in some way and the thing I most think of is that they have a tight sound or how I shall express it. Maybe not pure punk but punk is always in the background to lean on. But in many of the songs it sounds a lot of what Freddie Wadling is doing. Wonderful when old groups continuing to play and do it in this good way. A 20-sides booklet makes the thing even better. ….7/9-2012

PARANOID VISIONS-BLACK OPERATIONS IN THE RED MIST(2CD-OVERGROUND RECORDS OVER 124)

Paranoid Visions har gjort en jävla massa skivor egentligen och här får vi ett urval av alla dessa låtar på en dubbel CD. En hel del hade jag hört innan men här får vi låtar som spänner mellan åren 1984 och fram till 2010. Strobelight and Torture från i år påminner mig ibland om ett ruffigare Sisters of Mercy och det gör faktiskt en del andra låtar också fast med ett punkigare utförande. De tidigare låtarna är väl de som är mest punkiga och där mixas det att låta som Crass och Vice Squad om man säger så….bra punk alltså. Förutom en ”best of” så får vi lite udda mixar, liveupptagningar osv här. 10/8-2010

*******

PARANOID VISIONS-BLACK OPERATIONS IN THE RED MIST(2CD-OVERGROUND RECORDS OVER 124)

Paranoid Visions have done a fucking lot of records and here we get some of the songs they have done on a double CD. A whole lot of this have I already heard but we get some songs from the years 1984 until this year 2010. Strobelight and Torture from this year reminds me about a rougher Sisters of Mercy and that actually some more of the newer songs do but with a punkier style. The early songs is the more punkier and there it is mixing between sounding like Crass and Vice Squad if you say so….good punk anyway. Except a “best of” so do we get some different mixes and liveversions etc here. 10/8-2010

PARANOID VISIONS-40 SHADES OF GREEN(CD-F.O.A.D MUSICREJ000042)

Det har bandet hade jag en LP med förut och nu fick jag två CD med gruppen. Här är det senaste alstret de släppte i år. Två bonuslåtar och det är The Saints are coming och Sonic Reducer…riktigt bra låtar från början och de görs riktigt bra här också. Dachau och Sarah delar på sången och det gillar jag äcven om Dachau sjunger mest. Jag gillar kvinnor som sångare i punkband, det känns kaxigt på något sätt. Jag trodde det skulle vara mer punk men när jag lyssnar på 9 months to the disco får jag en Sistersfeeling för det låter nästan som om Andrew Eldritch sjunger detta tillsammans med kvinnlig fägring. På andra låten Missing in action får man nästan lite psychobilly feeling och på den vägen är det man vet aldrig var man har gruppen riktigt. Jag kan tänka mig att de har haft influenser från mycket olika håll….Sisters, UK Subs, Alice Cooper, Dolls, CrassStooges osv…riktigt bra.20/6-07

********

PARANOID VISIONS-40 SHADES OF GREEN(CD-F.O.A.D MUSICREJ000042)

This band I had an LP with before this and now I got two cd´s with the group. Here´s the latest CD which they have released this year. Two bonussongs and it ´sThe Saints are coming and Sonic Reducer which they do really good. Dachau and sara sings a bit each and that I like even if Dachau sings the most. I like when it´s women who sings in punkrockbands, it´s feels good in some way. I thought this would be more punk but when I listen to 9 months to disco I get a Sisters feeling and it almost sounds as if Andrew Eldritch sings this together with a female voice behind. On the second song Missing in Action you almost get a little bit of psychobillyfeeling and in that way it is and you never know where you have the group. I can imagine that they have had influences from many different ways,….. Sisters, UK Subs, Alice Cooper, Dolls, Crass,Stooges and so on….really good.20/6-07

PARANOID VISIONS-OUTSIDE IN(THE VINYL YEARS 1986-1989)(TOXIC RECORDS TOXIC 004)

En samling med gamla vinyllåtar med Paranoid Visions och här var det ännu lite punkigare än på nya skivan. 20 låtar som de har blandat friskt mellan årtalen och utgivningarna. Därför blir det lite olika ljudkvalité på dem också. Men Paranoid Visions spelade aldrig riktigt rå punk utan det fanns alltid lite gothstänk i deras musik tycker jag. Kul med band som inte bara gör som alla andra utan har lite egen stil. Kul också att de har börjat att spela igen….En hel del bra låtar här men jag vill inte välja några egna favoriter…det får ni göra själva. 21/6-07

*******

PARANOID VISIONS-OUTSIDE IN(THE VINYL YEARS 1986-1989)(TOXIC RECORDS TOXIC 004)

A compilation with old vinylsongs with paranoid Visions and here they were even more punkier than on the new record. 20 songs which they have mexied freshly between the different years and releases. Therefor it becomes different soundquality on the m too. But Paranoid Visions never played raw punk and there was always a little bit of gothstyle in their music I think. It´s fun with bands who doesn´t do as every other band and have an own style. It´s fun also to see them play again. A whole lot of good songs here but I don´t want to choose any own favourites…that must you do yourself. 21/6-07