MARA BALLS-MARANORMAALI ILMIÖ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD256)

 

Det här ganska stökig musik. En tuff gitarr ackompanjeras av kvinnlig sång och man kommer in i någon slags 70-tals flummig hårdare rock. Progressivt kanske…jag är inte så insatt i den här typen av musik. De sjunger på finska och det kanske det inte var så många som vågade på 70-talet, att sjunga på sitt modersmål men det har blivit vanligare och vanligare även i hårdare musik. Mycket attityd är det i alla fall i musiken och det är ju en musik som man inte bara stamper foten till utan det är nästan så att luftgitarren måste fram. Hela skivan andas 70-tal på ett sätt som jag verkligen gillar och jag tror man måste höra gruppen för att höra hur de låter och deras hårda samtidigt bakåtlutande stil. Hade man rökt på så kanske detta hade varit ännu bättre för det är känslan jag får är att med lite droger så kanske jag skulle uppskatta det ännu mer men självklart svårt eftersom den starkaste drog jag tar är öl…21/9-2022


*******

MARA BALLS-MARANORMAALI ILMIÖ(CD-STUPIDO RECORDS TWINCD256)

 

This pretty messy music. A tough guitar is accompanied by female vocals and you get into some kind of 70's fuzzy harder rock. Progressive maybe... I'm not that familiar with this kind of music. They sing in Finnish and perhaps not many people dared in the 70s to sing in their native language, but it has become more and more common even in harder music. There's a lot of attitude in the music anyway and it's a music that you not only stomp your foot to but it's almost have to take out the air guitar. The whole record breathes '70s in a way that I really like and I think you have to hear the group to hear what they sound like and their harsh at the same time reclining style. Had you smoked on then maybe this would have been even better because it's the feeling I get is that with a little drugs maybe I would appreciate it even more but obviously difficult because the strongest drug I take is beer ... 21/9-2022

MARA BALLS-RATINA LIVE 18(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD 234)

 

Oj detta var psykedeliskt om något. som om någon har satt i sig mer eller mindre mer än en holk denna dag. Men någonstans mellan detta lyser musikaliteten fram och det blir en ganska angenäm upplevelse i slutändan ändå. man känner att man drömmer sig bort precis som om man är hög men detta utan att på något sätt behöva vara hög för det behöver man inte när man lyssnar på Mara Balls. Jag är lite intresserad av hur publiken ser ut på en konsert med Mara Balls. Både hur de ser ut helt klädesmässigt etc och hur de beter sig på en konsert. Det är tung och musik som verkligen tar på krafterna. Att detta utförs på finska också 'är mer än lovligt fräckt. Jag skulle faktiskt vara på denna konsert för jag tror att jag säkert skulle uppskatta denna tuffa musik mer live än på skiva men jag uppskattar ändå denna psykedeliska musik ganska mycket på skiva också. Säger emot sig själv kanske men jag blir nästan förvirrad när jag lyssnar på skivan faktiskt. 22/7-2020


*******

MARA BALLS-RATINA LIVE 18(CD-STUPIDO RECORDS TWIN CD 234)

Wow this was psychedelic about something. as if someone has put in more or less more than one smoke this day. But somewhere between this, the musicality shines through and it becomes a rather pleasant experience in the end anyway. you feel that you are dreaming away just as if you are high, but this without having to be high in any way because you do not need it when you listen to Mara Balls. I'm a little interested in how the audience looks like at a concert with Mara Balls. Both how they look completely dressed, etc. and how they behave at a concert. It's heavy and music really takes its toll. That this is done in Finnish as well 'is more than legally cool. I would actually be at this concert because I think I would probably appreciate this tough music more live than on record but I still appreciate this psychedelic music quite a bit on record as well. Says against myself maybe but I almost get confused when I listen to the record actually. 22/7-2020

MARA BALLS-VUORTEN TAA(CD-STUPIDO RECORDS TWIN 167)

 

Mara Balls spelar någon typ av psykedelisk stonerrock och detta på finska.  Det gör det hela lite mer intressant än en vanlig stonergrupp tycker jag och det är kul med annorlunda saker som ändå inte på något sätt låter udda om man säger så! Det är väldigt medryckande…kanske lite svårare att sjunga med i men jag tror på det hela att man faktiskt kan jämföra detta med vilken stonerrock grupp som helst och helt klart tycker jag att det är mer än bra måste jag säga. Jag slänger mitt korta hår och önskar nästan att jag haft en ansenlig större mängd med hår att slänga när jag lyssnar till detta! Hoppas att gruppen får den uppmärksamhet som de är värda för jag tycker nog att de levererar högklassig rock! 16/8-2016


*******

MARA BALLS-VUORTEN TAA(CD-STUPIDO RECORDS TWIN 167)

Mara Balls play some kind of psychedelic stonerrock and this in Finnish. It makes it a little more interesting than a typical stoner group, I think, and it's fun with different things that still does not in any way sound odd if you say so! It's very catchy ... maybe a little harder to sing along with but I think on the whole that you can actually compare this with any stonerrock group whatsoever and certainly I think it is more than good I must say. I throw my short hair and almost wish I had a considerable larger amount of hair to throw when I listen to this! Hoping that the group gets the attention they deserve because I think that they deliver high-quality rock! 16/8-2016