KSMB-BRÖDERNA BENGTSSONS HATT & MÖSSFABRIK(CD-WILD KINGDOM WILD 118/SOUND POLLUTION)

Säga vad man vill om KSMB och bråk och liknande men nu har jag fått skivan och då fokuserar vi på den. Det har gjorts många coverskvior genom åren men den här skivan behandlar favoritlåtar för bandet fast de är gjorda till det svenska språket istället. Först ut är 999:s Homicide som här fått namnet Mördare och det ä ren version som är värdig originalet. Texten får kanske större inflytande när det är på svenska. Death hette tydligen en grupp med tre bröder som gjorde en singel 75/76 och detta är baksidan av den som här kallas Bara Banka och det är ju en låt som inte är så känd för de flesta så därför blir det som en helt ny KSMB-låt här som handlar om ung kärlek. En grupp som jag gillar också är Heavy Metal Kids och deras Delirious har fått namnet Delirum och precis som de skriver finns det lite Pistolsvibbar tillsammans med ett KSMB-sound på en här låten. Madness låt My Girl blir ju självklart Min tjej  och det är en version som är lik originalet och det är nog bäst för man ska nog inte pilla för mycket på den.Tom Robinson Band gjorde Winter of 79 och här heter den Vintern 79 och beskriver vårt ändrade och mindre bra land och SD får sig en känga…musiken då? Det låter som originalet och även här borde vara dumt att ändra för mycket på en redan fulländad låt.  Jag gillar den riktigt mycket! Brownsville Station gillade jag när jag var lite och har köpt deras skivor nu igen och här blir deras låt Kings of the party Kungarna av Vrålrock och det uttrycket har det diskuterats lite om men här berättar detta KSMB om sin historia och uttrycket Vrålrock med en rockig låt. Joe Strummers tidiga band 101:ers släppte postumt en låt som hette Sweet revenge 1981 och Hämnden är ljuv var namnet den fick i KSMB version. Lite reggaetoner blandas med en poppig stil som känns ganska mysig. Blondie var ju riktigt bra i början av sin karriär och deras Detroit 442 blir här Skärholmen 127 där de sjunger om blåljusen som dominerar Skärholmen. En snabb och punkig version blir till en av de bästa låtarna på skivan. Elvis Costello räknades väl till punken i början och låten Pump it up(Pumpa på) är väl en hans bättre och KSMB gör en tyngre version av låten. Sista låten ut är Enkelspårig som ä ren version av Heartbreakers One Track Mind och låten är en hyllning till varför KSMB startade en gång i tiden. Jag älskar att de fått med pianot i början. Riktigt bra version. Tack för versionerna, det var kul att lyssna till! 29/5-2023


*******

KSMB-BRÖDERNA BENGTSSONS HATT & MÖSSFABRIK(CD-WILD KINGDOM WILD 118/SOUND POLLUTION)

Say what you want about KSMB and fights and the like, but now I've got the record and then we focus on it. There have been many cover songs over the years but this album deals with favorite songs for the band even though they are made to the Swedish language instead. First up is 999's Homicide which has been named Mördare and it is a version worthy of the original. The text may have a greater influence when it is in Swedish. Death was apparently called a group with three brothers who made a single 75/76 and this is the flip side of the one here called Bara Banka and it is a song that is not so well known to most so therefore it will be like a brand new KSMB song here that is about young love. A group that I like too is Heavy Metal Kids and their Delirious has been named Delirum and just as they write there are some Pistols vibes along with a KSMB sound on this song. Madness' song My Girl will of course be Min tjej and it is a version that is similar to the original and it is probably best because you should probably not fiddle too much on it. Tom Robinson Band made Winter of 79 and here it is called Vintern 79 and describes our changed and less good country and SD gets itself a boot... What about music? It sounds like the original and even here it should be silly to change too much on an already accomplished song. I like it really much! I liked Brownsville Station when I was a little and have bought their records now again and here is their song Kings of the party Kungarna av Vrålrock and that expression has been discussed a bit but here this KSMB tells about their history and the expression Vrålrock with a rock song. Joe Strummer's early band 101:ers posthumously released a song called Sweet revenge in 1981 and Hämnden är ljuv was the name it was given in the KSMB version. A little reggae tones are mixed with a poppy style that feels quite cozy. Blondie was really good at the beginning of their career and their Detroit 442 becomes here Skärholmen 127 where they sing about the blue lights that dominate Skärholmen. A fast and punky version turns into one of the best songs on the record. Elvis Costello was well counted among the punk in the beginning and the song Pump it up (Pumpa på) is probably one his better and KSMB makes a heavier version of the song. The last song out is Enkelspårig which is a pure version of Heartbreakers One Track Mind and the song is a tribute to why KSMB started once upon a time. I love that they got the piano in the beginning. Really good version. Thanks for the versions, it was fun to listen to! 29/5-2023

KSMB-BLAND TOMTAR OCH TROLL(CD-WILD KINGDOM KING086CD/SOUND  POLLUTION)

Jag ska skriva om denna skiva utan att tänka på gammalt bråk och andra tråkigheter som omgärdat gruppen. Bara tänka att det är en skiva med en grupp som jag aldrig hört eller hur man ska uttrycka det. 7 låtar är vad vi får denna gång. Jag har ju alltid gillat Alonzos röst så det blir svårt att inte gilla den på den här skivan för den har något speciellt som passar in i svensksjungen musik och det har han ju bevisat innan i grupper som KSMB, Stockholms Negrer och Alonzo Fas 3. Texterna är väl inget speciellt uppseendeväckande men som vanligt de senaste åren satsar de på att ha låtar man kan sjunga med i med textrader som upprepas gång på gång(Om du väljer att gå) och live funkar säkert det alldeles perfekt. Det kanske inte är en punkskiva precis utan mer en rockskiva som har formats av punken och det är inte fy skam det heller. Jag är inte jätteförtjust i de lugnare låtarna som På väg till dig(som tar lite fart i slutet) för de passar inte riktigt till Alonzo och Steppans röster. Synd att det är bara 7 låtar för några till kunde de väl klämt in. 10/1-2020


*******

KSMB-BLAND TOMTAR OCH TROLL(CD-WILD KINGDOM KING086CD/SOUND  POLLUTION)

I'm going to write about this record without thinking of old fuss and other boring that surrounded the group. Just think it's a record with a group I've never heard or how to express it. 7 songs are what we get this time. I have always liked Alonzo's voice so it becomes difficult not to like it on this record because it has something special that fits into Swedish singing music and he has proven that before in groups like KSMB, Stockholm Negrer and Alonzo Fas 3. The lyrics is certainly not particularly astonishing, but as usual in recent years they invest in having songs that you can sing along with lyrics that are repeated over and over (Om du väljer att gå) and live it certainly works perfectly. It may not be a punk record just but more a rock record that has been shaped by punk and it is not a shame either. I am not very fond of the quieter songs that are on På väg till dig (which takes a little momentum at the end) because they do not really fit Alonzo and Steppan's voices. Too bad there are only 7 songs for some to be able to squeeze in more. 10/1-2020

KSMB-SHOWEN EN SLEMMIG TORSK(2 CD WILD KINGDOM KING 079CD/SOUND POLLUTION)

Det här är skivan från showen som KSMB gjorde och ska ut på igen.  Tänker lite på Nationalteaterns liknande saker som de gjorde på 70 och 80-talet där man blandar musik och prat. Kanske lite uppstyltad när man hör det såhär och jag tror man får en större behållning live men det är trevligt att få höra hur låtarna låter etc. Glömma allt bråk för en stund mellan tidigare och nuvarande medlemmar utan bara lyssna på skivan och bortse från det( och man får ta allt med en nypa salt tror jag för ord står mot ord men den historien kan ni ju redan) Nu har jag fått skivan som är en dubbel-CD och det är som sagt blandat med snack och musik och en del av låtarna har vi hört på förra skivan Ond Saga. Det blir lite som en intervju med gruppen och visst saknar man vissa medlemmar men så här är det och jag får väl fokusera på låtarna och jag har ju alltid gillat Alonzos röst och detta blandat med Steppans dito så blir det ofta ganska känslofyllt och det är ingen skillnad på den här skivan. Mer akustiskt på denna här skivan än det är annars och det blir riktigt naket på något sätt men historian är kanske inte unik men väldigt intressant om Johnny! Men jag tycker man kanske kunde löst det på annat sätt än att lämna ut personer på detta vis. Det gör mig ledsen. 18/2-2019


*******

KSMB-SHOWEN EN SLEMMIG TORSK(2 CD WILD KINGDOM KING 079CD/SOUND POLLUTION)

This is the record from the show that KSMB did and will perform again. Think a little about the Nationalteatern which did similar things as they did in the 70s and 80s where you mix music and talk. Maybe a little upset when you hear it like this and I think you get a bigger hold live but it is nice to hear how the songs sound etc. Forget about all the trouble for a while between past and present members but just listen to the record and ignore it (but you must take this with a little salt because word is against word but that history you already have heard)  Now I have received the album which is a double-CD and it is as mentioned mixed with talk and music and some of the songs we have heard on the previous album Ond Saga. It will be a bit like an interview with the group and certainly you miss some members but this is how it is and I may well focus on the songs and I have always liked Alonzo's voice and this mixed with Steppan's there so it often becomes quite emotional and there is no difference on this disc. More acoustic on this record than it is otherwise and it gets really naked in some way but the story is perhaps not unique but really interesting about Johnny! But I think they could have done this better without get out peoples name in this way. It makes me sad. 18/2-2019

KSMB-OND SAGA(WILD KINGDOM KING077CD7SOUND POLLUTION)

Den här skivan har jag både sett framemot men på samma bävat inför. Men mina farhågor besannas inte för detta är en riktigt bra poppunkplatta. Det finns ett Ksmbsound tycker jag och självklart är det de två sångarna som är mycket av det. Efter den inledande Thåströmsliknande Helvete så tar rocken över och en låt som Sverigevänner är en låt som sätter sig och kommer att bli en klassisk känga till SD och dess anhängare eller till de som inte bryr sig om andra. Precis som på andra KSMB skivor så finns det lugnare alster som blandas upp med det punkiga/rockiga och jag förstår inte de som har klagat på det de hört. Visst är det tråkigt att inte mer av originalmedlemmarna är med men i hur många grupper är det så? Så inte patetiskt på något sätt utan det här är en riktigt bra skiva och detta känns verkligen som en efterföljare till Rika barn leka bäst....Pistols-riffet passar in och låten om John Hron är en annan jävligt bra låt. KÖP 17/2-2017


********

KSMB-OND SAGA(WILD KINGDOM KING077CD/SOUND POLLUTION)

This record, I have both been looking forward to, but at the same dreaded facing. But my fears didn´t come true because this is a really good poppunkrecord. There is a Ksmbsound I think, and obviously it is the two singers that is the ground to that feeling. After the initial Thåströmsimilar Helvete the rock takes over and a song like Sverigevänner is a song that is stucked in my head and it will become a classic boot to the SD and its supporters or those who do not care about others. Just like other KSMB discs, there are calmer songs which is mixed up with the punk / rock and I do not understand those who have complained about what they heard. It´s a little bit sad that not all the originalmembers are in the group but in how many groups is it that the case. It´s not pathetic is not in any way and this is a really good album and it really feels like a successor to Rika Barn Leka Bäst .... The Pistols-riff fits and song about John Hron is another damn good song. BUY 17/2-2017

KSMB-MNW KLASSIKER(2CDMNW MNWCD 2042)

Att KSMB är ett av Sveriges bästa punkband genom tiderna råder det ingen tvekan om.  Här är en underbar samling även om det fattas en låt. Vilken låt det tar vi lite senare. Men i vilket fall är det 48 låtar på skivorna och det börjar på skiva 1 med två enda studioalbumen de gjorde. Första skivan Aktion innehåller ju fantastiska låtar som Tidens tempo, Atomreggae, Dagens Ungdom, En slemmig torsk osv. Andra skivan Rika barn leka bäst måste väl tillsammans med något Ebba-album vara det bästa som gjorts i Punksverige och där har vi punkeposet Sex Noll Två som den bästa låten tillsammans med Blått & guld men ingenting går upp mot Sex Noll Två…..fantastiskt driv och fantastisk text.  Andra skivan inleds med låtarna från Bakverk 80 som de gjorde tillsammans med Travolta Kids och Incest Brothers och där är verkligen punklåtarna representerade. Povery Papa finns med på skivan men tyvärr inte Feliz Navidad. De riktigt bra singellåtarna Förord till Livet/Tänker på dig är underbara och det är kul att man får en ny låt(eller rättare sagt outgiven) som Vem e de….Som avslutning kommer deras avslutande konsert på Kamraspalatset och där skulle man ha varit…16/6-08

**********
KSMB-MNW KLASSIKER(2CDMNW MNWCD 2042)

That KSMB is one of Swedens best punkband through all times there´s no doubt about. Here we have another beautiful compilation even if there is a song which isn´t on the compilation. Which song it is we take later. But anyway so is it 48 songs on the records and it´s starts out with record 1 with the two only studioalbums they did. The first record Aktion have fantastic songs like som Tidens tempo, Atomreggae, Dagens Ungdom, En slemmig torsk and so on. The second record Rika Barna Leka Bäst must be toegether with Ebbas albums one of the best one which have been done in Punksweden through allt imes and there we have the punkepos Sex Noll Två ……fantastic song and fantastic lyrics. The second record begins with the songs from Bakverk 80 and here they really plays punkrock. Povery papa is on the record but not Feliz Navidad, that´s a shame. The really good singletracks Förord till Livet/Tänker på dig is really wonderful and its fun that you get a new(unreleased maybe I must say)  as Vem e de…In the end of the record we get their last conert on Kamraspalatset and you should have been there…(TEN) 16/6-08