EDWALL,ALLAN-ALLA ALLANS VISOR(6 CD NATIONAL RECORDS NATCD 055) 77 låtar med Allan Edwall, är det inte för mycket tycker kanske en del. Jag tycker det är underbart för Allans sätt att göra låtar är ju bara så bra. Då är det väl texterna man mest tänker på. Som jag skriver om Mina Visor 1 så är Allan en svensk Bellman kan jag nog tycka. Hade han kommit på den tiden så hade han säkert blivit hängd eller något som en omstörtare. Kom och Förhoppning är de bästa låtarna på dessa två skivor och man förstår ju ganska snabbt varifrån Sundström fått ganska mycket inspiration ifrån. Ironin i hans låtar är mycket stor. På andra skivan är det Gnällspik/Vetehuteri som är skivorna som vi får där. Trots avsaknaden av elektriska instrument så är Allan Edwall en rebell av största mått. Hans texter är underfundiga och hans låt Fredens man är en liten favorit på skivan med sitt blås. Den lilla bäcken finns ju med på Vetehuteri och jag tror att denna skiva var Allans bästa skiva. På Mina Visor 3 får vi outgivet material , först på Aftonro där 19 låtar trängs om utrymmet.  Du och jag är en favoritlåt trots det deprimerande innehållet. Många gånger är det deprimerande innehåll på låtarna men trots detta känner man glädje när man lyssnar på boxen för Allans ger oss förhoppningar angående framtiden trots att han numera är död. Men hans musik kommer helt klart att leva vidare i alla fall hos mig och det är tråkigt om hans musik kommer att bli stor efter hans död. Jag skulle vilja att han verkligen hade fått större uppmärksamhet som sångare under sin levnadstid. Familjeporträtt är ju en underbar låt, riktigt rolig. På andra skivan på den sista dubbeln är det Ramsor om dom och oss som får utrymme och Ramsor om dom och oss är trevliga låtar och när han brakar loss i rocktakt på Del 1 av dessa blir det riktigt fräck, nästan lite Nationalteatern.  Alla texter och med en del texter från vänner om Allan Edwall får vi också och en hel del goa gamla bilder.(SJU) 15/9-05

EDWALL,ALLAN-ALLA ALLANS VISOR(6 CD NATIONAL RECORDS NATCD 055) 77 songs with Allan Edwall, isn´t that too much, thinks maybe someone. I think it´s wonderful because Allan’s way to do songs is so good. Then it is the lyrics which is the thing I think most about. As I write in my review from Mina Visor 1 so is almost Allan a Swedish Bellman. Have he come foreward in that time he surely have been ganged or something like that as a rebel. Kom and Förhoppning is maybe the two best songs on these two records and you can understand really fast from where Sundström have got a lot of inspiration from. The irony in his songs is really big. On the second record it is Gnällspik/Vetehuteri which is the record he´s best. The total loss of electric instruments makes Allan a rebel anyway. His lyrics is really good and his song Fredens Man is a little bit of favourite on the record with the horns,  Den lilla bäcken is on Vetehuteri and I think that this is the best record Allan did. On the third Mina Visor 3 we get some unreleased stuff , first on Aftonro there 19 songs is fighting about the space. Du och jag is a favoruitesong even if it´s depressing lyrics. Many times it´s depressing lyrics but even if it is that it feels like I´m happy when I listen to this and he gives us hope about the future even if he´s dead. But his music will be big after this dead and I want him to have some more success during his life. Faimljeporträtt is a wonderful song, really funny. On the other record on the last doubleCD is it Ramsor om dom och oss and it´s nice songs and when he have a rockorchestra in Del 1 so it is really cool, almost as Nationalteatern. All lyrics we get also and lyrics from friends we get also and some really good pictures.(SEVEN) 15/9-05

EDWALL, ALLAN-MINA VISOR 2(2 CD NATIONAL NATCD 040)Wow, ännu två skivor från Allan. Först ut är Gnällspik och Allans musik är ju egentligen helt underbar. Kanske ingen rock precis men Allan är/var trots avsaknaden av hårdare instrument rock uti fingerspetsarna. Allans texter är underfundiga och helt klart i samma paritet som Cornelis och andra visskapare. Fredens man är en liten favorit på skivan med sitt pampiga blås. Vetahuteri är ju ett helt suveränt namn på en skiva och det är Allan Edwalls från 1984 som heter så. Där finns ”hiten” Den Lilla Bäcken och här förstår man att Sundström och alla de andra har tagit en hel del ifrån. Tummetotteri är ju också en suverän låt och på den vägen är det hela skivan. Allans bästa skiva?(SJU) 17/5-04

EDWALL, ALLAN-MINA VISOR 2(2 CD NATIONAL NATCD 040)Wow , two more records from Allan. First out is Gnällspik and Allans music is really wonderful. Maybe no rock but Allan was/is even if he haven´t any electric guitars and harder instruments really rocking. Allans lyrics are really good and they are in the same class as Cornelis and other singer/Songwriters. Fredens man is a little favourite for me on this record with it´s horns. Vetehuteri is a really good name on a record and it´s Allan Edwalss from 1984 which is anmed so. There is the “hit” Den lilla Bäcken on it and here you can understand where from Sundström and many other have got inspiration from. Tummetotteri is also a really good song and on that way it is on the whole record. Allans best record?(SEVEN) 17/5-04

ALLAN EDWALL MINA VISOR 1(2 CD NATIONAL RECORDS NATCD 039) Ni som inte har upptäckt Allan Edwall ännu borde skämmas. Är ni inne på svenska visor som Cornelis, Sundström osv så förstår ni ganska snabbt att Allan Edwall var en av våra tiders Bellman efter ett par lyssningar.  Här får vi två av hans skivor Grovdoppa och Färdknäpp. Hör bara inledningen på grovdoppa med Årstider där Allans röst smeker oss med text som berör. Lyssna bara på en text som Kultur, det känns många gånger genialiskt det han sjunger om.  Förhoppning är väl den stora ”hiten” på denna skivan. På Färdknäpp går han ut hårt med låten Kom, en av hans allra bästa låtar.  Färdknäpp håller samma klass som Grovdoppa och helt klart är hans texter som sagt av allra högsta klass och ironin är stor i många av låtarna.(ÅTTA) 9/2-04

ALLAN EDWALL MINA VISOR 1(2 CD NATIONAL RECORDS NATCD 039) You who haven´t noticed Allan Edwall yet should be ashamed.  Do you like Swedish music as Cornelis, Sundström and so on you understand really fast that Allan Edwall was almost our times Bellman after some listenings. Here we get two of his records Grovdoppa and Färdknäpp. Listen to the first song on grovdoppa Årstider there Allans voice really is  good and he gives us a lyric which touches. And listen to the lyrics on Kultur, it feels really genious the things he sings about. Förhoppning is the big “hit” on thisrecord. On Färdknäpp he goes out very good with the song Kom, one of his best songs. Färdknäpp holds the same class as Grovdoppa and his lyrics is as I said really high class and the irony is very big in many of the songs.(EIGHT) 9/2-04