EASTFIELD-URBAN RAIL PUNK(2 CD BASZDMED 26022)

154 minuter, 3 ackord, låtar gjorda mellan 1999-2011 och det är en diger samling som jag fick i min brevlåda. Jag gillar verkligen den här gruppenoch den tidiga Keep it Spikey som innehar de första 10 låtarna är en punkig sak med fräck bakgrundssång av Elaine och bra sång av Jessi och Bambi och jag tycker de låtarna är lite annorlunda men på ett rikitg bra sätt. Som jag sagt förut men jag vill inte vara tjatig men jag tänker på Blyth Power ibland men det ser jag bara som en komplimang och den här typen av punk blir nästan lite musichall/folkpunk ibland och känns så typiskt engelsk. Snabba låtar och riktigt punkiga många och en favorit är Million of Leys. De forstätter på samma vis med växelsjungande mellan kvinna och man på Fanaticos Para Trenes och et är något som jag verkligen älskar i punkväg när det sjungs på det viset och så gör det ju inget att låtarna i sig själva är skitbra! 2003 släpptes One wrong can move a people…och på den finns The second fastest cycle courier in London heter en av låtarna och då blir man ju lite nyfiken på vem som är snabbast av alla. Denna skiva har jag skrivit om lite längre ner. Snabba bra låtar…Sist ut på denna skiva är Loadhaul to Lhasa som var en tre-låtars skiva med versioner av samma låtar men här är det originallåtarna. Rugeley Crimestoppers är en låt som nästan har lite skatakter  I sig någonstans I bakgrunden och en låt jag gillar mycket. Här är det kvinnor tillbaka igen och sjunger bakgrundssång…..härligt!  Vi går till CD 2 som startar med Roverbrains tio låtar som kom ut 2002. Denna gång utan kvinnlig fägring men det gör de tre killarna bra ändå. Samma driv i musiken som vanligt och det är riktigt bra punkrock de ger oss och en hel del riktigt bra låttitlar eller vad sägs om 3 chords good, 4 chords bad och Rod Hull and emo för att nämna några. Jag gillar Bens basspel i några av låtarna som jag tycker är inspiererande.  Med låtar som How to rip off your band mates och Another Boring Eastfield song så kom Express Train to Doomsville 2005. En tio-låtars explosion med punkrock och denna gång också med kvinna/man på sång som jag bara älskar och Eastfield har verkligen hittat sin egen stil tycker jag på denna skiva. Eastfield-punk helt enkelt utan att låta som en massa andra grupper. Bra tempo i låtarna och det blir inte mycket till vila mellan låtarna för alla låtarna håller ungefär samma tempo och jag skulle bara älska att se en konsert med detta band. Min abosluta favoritlåt på den här skivan är Burt Reynolds Rides again…Sista skivan ut är Detonation Junction från 2011 och då bestod gruppen av Jessi, bambi, Trina och Pete och den har låtar som Why do people sing about Riots? Och Don´t phone back för att nämna några av titlarna.  12 år senare låter Eastfield på samma sätt men självklart har de blivit bättre muisker men många grupper blir bara sämre och sämre men Eastfield blir bara bättre och bättre. 1/12-2020

********

EASTFIELD-URBAN RAIL PUNK(2 CD BASZDMED 26022)

154 minutes, 3 chords, songs made between 1999-2011 and it is a huge collection that I got in my mailbox. I really like this group and the early Keep it Spikey who contains the first 10 songs is a punk thing with cool backgroundvocals by Elaine and good vocals by Jessi and Bambi and I think those songs are a little different but in a really good way. As I said before but I do not want to be annoying but I think of Blyth Power sometimes but I only see it as a compliment and this type of punk becomes almost a bit musichall/folkpunk sometimes and feels so typically English. Fast songs and really punky and a favorite is Million of Leys. They continue in the same way with alternating singing between woman and man on Fanatico's Para Trenes and it's something I really love in the punk way when it's sung that way and it does not matter that the songs themselves are really good! In 2003, One wrong can move a people was released and on it is The second fastest cycle courier in London, one of the songs is called and then you get a little curious about who is the fastest of all. I have written about this record a little further down. Fast good songs… Last out on this album is Loadhaul to Lhasa which was a three-song album with versions of the same songs but here are the original songs. Rugeley Crimestoppers is a song that almost has a bit of skastyle in it somewhere in the background and a song I like a lot. Here it is the women back again and singing background song… ..great!  We go to CD 2 which starts with Roverbrain's ten songs that came out in 2002. This time without female coloring but the three guys do well anyway. The same drive in the music as usual and it's really good punk rock they give us and a lot of really good song titles or how about 3 chords good, 4 chords bad and Rod Hull and emo to name a few. I like Ben's bass playing in some of the songs that I find inspiring. With songs like How to rip off your band mates and Another Boring Eastfield song, Express Train came to Doomsville in 2005. A ten-song explosion with punk rock and this time also with a woman/man on the song that I just love and Eastfield has really found his own style I think of this record. Eastfield punk simply without sounding like a bunch of other groups. Good tempo in the songs and there is not much to rest between the songs because all the songs keep about the same tempo and I would just love to see a concert with this band. My absolute favorite song on this record is Burt Reynolds Rides again… The last record out is Detonation Junction from 2011 and then the group consisted Jessi, Bambi, Trina and Pete and it has songs like Why do people sing about Riots? and Don´t phone back to name a few of the titles. 12 years later Eastfield sounds the same way but of course they have become better musicians but many groups only get worse and worse but Eastfield only gets better and better. 1/12-2020

EASTFIELD-PEACE LOVE FIRE(CD-BASZDMEG 26017)

Jag fick denna skiva från Jessi som sjunger och spelar gitarr i gruppen och gruppen spelar ju railpunk som den kallas. Hoppas få till en intervju snart med dem. Jag gillar verkligen deras sound som är lite eget men på samm gång har det ju självklart spår av andra band. Men det är en trevlig typ av punk med sång av både kvinna och man samtidigt ibland och det älskar jag. Det är en väldigt intensiv upplevelse att lyssna till Eastfield och man får inte lugna stunder. Som en blandning av Blyth Power och tidig 77-punk. Så har ni aldrig hört eastfield är det verkligen på tiden nu för det är en som sagt intensiv upplevelse och det är fyllt av engelsk punk av yppersta klass. Jag gillar verkligen deras sound och jag är som jag sagt förut att jagär ledsen att jag inte upptäckt de förut. Gitarren påminner mig lite om ett tidigt Wedding Present och det är ju ett gammalt favoritband. 15/9-2020

********

EASTFIELD-PEACE LOVE FIRE(CD-BASZDMEG 26017)

I got this record from Jessi who sings and plays guitar in the group and the group plays railpunk as it is called. Hope to get an interview with them soon. I really like their sound which is a bit unique but at the same time it obviously has traces of other bands. But it's a nice type of punk with singing by both woman and man at the same time sometimes and I love that. It is a very intense experience to listen to Eastfield and you do not get calm moments. As a mix of Blyth Power and early 77-punk. If you've never heard of Eastfield, it's really time now because it's an intense experience and it's full of top class English punk. I really like their sound and I am like I said before that I am sad have not discovered them before. The guitar reminds me a bit of an early Wedding Present and it's an old favorite band. 15/9-2020

EASTFIELD-FAMILY OF SOUND(VINYL-URINAL VINYL UVPEE46)

Detta är nog det senaste som kommit ut med Eastfield och den kom ut 2018. Fyra låtar och först ut är Pin me to the moral high ground som är en ”duett” mellan kvinna och man kan man nästan säga. Jag gillar verkligen Eastfields stil och bannar mig själv att jag missat de tidigare eller rättare sagt inte fastnat för dem. Colours of the Weym Bow är nog min favoritlåt på skivan och den kanske inte skiljer sig så mycket från de andra för den låter typiskt Eastfield men den har något extra. Johnny McDonald klockar in på 1.51och är väl kortast på skivan men vilken bra punklåt, tänker lite på Undertones.  Just getting going heter sista låten och det är en värdig avslutning med ett sound som jag numera förknippar med Eastfield. Det soundet är när man och kvinna sjunger samtidigt och det gillar jag mycket….det vet ni kanske redan men det tål att upprepas. 20/8-2020

********

EASTFIELD-FAMILY OF SOUND(VINYL-URINAL VINYL UVPEE46)

This is probably the latest that came out with Eastfield and it came out in 2018. Four songs and first out is Pin me to the moral high ground which is a "duet" between woman and man you can almost say. I really like Eastfield's style and curse myself for missing them earlier or rather not listened more to them. Colors of the Weym Bow is probably my favorite song on the record and it may not differ much from the others because it typically sounds Eastfield but it has something extra. Johnny McDonald clocks in at 1.51 and is probably the shortest on the record but what a good punk song.  It reminds me a little about Undertones in some way. Just getting going is the name of the last song and it is a worthy ending with a sound that I now associate with Eastfield. That sound is when man and woman sing at the same time and I like that a lot…. You may already know that, but it must be repeated. 20/8-2020

EASTFIELD-HOUMOUS(CD-DEADLAMB RECORDS DL 46)

Efter vad jag förstår så är detta en samling med samlings och singellåtar och det är med gruppen Eatfield. Som tyvärr har blivit lite bortglömda kanske inte bara av mig utan av den stora punkpubliken. De är tuffare än vad jag kom ihåg och det är en typ av punk jag verkligen gillar. I radio West låter de nästan som ett tuffare Gonads och jag gillar verkligen när tjejerna finns där i bakgrunden och sjunger lite kör som de gör i många av låtarna. 32 låtar är det allt som allt och den här samlingen är verkligen värd att ha i sin samling för att “slippa” sätta på singel efter singel. I Three seats tycker jag mig höra influenser från Blyth Power och tydligen kallas deras musik för railpunk….Ibland tycker jag man kan jämföra gruppen med Crass fast på ett poppigare sätt och jag blir mer och mer in love i gruppen efter varje låt. Energi och melodier som är svåra att värja inför och det vill jag ju inte heller. Så varför inte ge denna underbara punkgrupp chansen och denna skiva är väl en bra inledning till gruppen tycker jag! 12/8-2020

********

EASTFIELD-HOUMOUS(CD-DEADLAMB RECORDS DL 46)

From what I understand, this is a collection of compilation and single songs and it is with the group Eatfield. Which unfortunately has been a bit forgotten, perhaps not only by me but by the large punk audience. They's tougher than I remembered and it's the kind of punk I really like. In Radio West they sound almost like a tougher Gonads and I really like when the girls are there in the background and sing a little chorus as they do in many of the songs. 32 songs is all in all and this collection is really worth having in your collection to "avoid" putting on single after single. In Three seats I think I hear influences from Blyth Power and apparently their music is called railpunk…. Sometimes I think you can compare the group with Crass but in a more poppy way and I get more and more in love in the group after each song. Energy and melodies that are difficult to defend against and I do not want that either. So why not give this wonderful punk group a chance and this record is a good introduction to the group I think! 12/8-2020

EASTFIELD-REPETITION(SINGEL TRUE TRASH tRtR 12.1)

Den smala genren tågpunk har ett av sina stora band på denna skivan och det är ju detta band som heter Eastfield. På fin röd vinyl är det fyra låtar av varierande längd , allt från 1.18 till 3.03 på skivan. Fare Dodging som inleder är en riktigt snabb låt som får mig att tänka både på Subhumans och Lurkers för att säga något och det är på den vägen det är och helt klart verkar gruppen ha väldigt kul när de spelar i alla fall och jag blir glad av att höra deras låtar…helt klart. Jag hade helt missat att de var så bra som de är eller rättare sagt att de gör mig så glad som de gör mig! 5/12-2014

********

EASTFIELD-REPETITION(SINGEL TRUE TRASH tRtR 12.1)

The narrow genre trainpunk has one of its major band on this record and that's this band called Eastfield. ON fine red vinyl is the four tracks of variable length, all 1:18 to 3:03 on the disc. Fare Dodging initiating's a really fast song that makes me think both Subhumans and Lurkers to say something and that's the way it is and clearly seems the group have a lot of fun when they play anyway and I will be happy to hear their songs ... clearly. I had totally missed that they were as good as they are, or rather they make me as happy as they make me! 5/12-2014

EASTFIELD-ONE WRONG CAN MOVE A PEOPLE AND A WRONGED PEOPLE CAN MOVE THE WORLD(MINI-CD RUPTURED AMBITIONS 26007)

Varför denna fascination för tåg som de delar med en del andra band? Den förstår jag inte men det spelar ingen roll, Eastfield spelar en ganska snabb men ändå melodiös punkrock på typiskt engelskt sätt.  Jag tänker på grupper som Revillos blandat med Toy Dolls och mycket annat också och som ni förstår är det svårgreppbart. När båda sjunger blir det som bäst tycker jag och då menar jag både den kvinnliga och manliga delen av bandet. Eastfield låter intressanta helt klart och det roliga är som sagt att de låter sådär typiskt engelska och det gillar jag.26/4-06

********

EASTFIELD-ONE WRONG CAN MOVE A PEOPLE AND A WRONGED PEOPLE CAN MOVE THE WORLD(MINI-CD RUPTURED AMBITIONS 26007)

Why this fascination for trains as they share with a whole lot of other bands.? I cannot understand that but it doesn´t matter. Eastfield plays a really fast but it´s melodic punkrock in a typical English way. I think about groups like Revillos mixed with Toy Dolls and a lot of other stuff too and as you can understand this is hard too handle. When both of them singing it´s best I think and then I mean both the female and male part of the band. Eastfield sounds interesting I think and the most fun is that they sounds typical English and that I like.26/4-06