DUNCAN REID AND THE BIG HEADS-DON´T BLAME YOURSELF(CD)

Det är inte ofta jag recenserar en länk men jag gör ett undantag för den gode Duncan Reid och hans grupp. Nya skivan Don´t Blame Yourself och titellåten har ett sound som får mig att tänka på gamle Wreckless Eric. Jag vet inte riktigt låttitlarna annars men jag skriver om det jag hör och det är en trevlig upplevelse av powerpop som vi är ganska vana med när det gäller den här gruppen. Vi hör Boys såklart, vi hör tidig punk blandat med 60-talsmusik, vi hör Buzzcocks och jag blir glad av musiken. Ni förstår kanske att det inte är något nytt men det är snygga körer, bra melodier och som sagt musik man blir väldigt glad av. Jag tror han sjunger Motherfucker på ett liknande avslappnade sätt som den där kvinnliga artisten sjöng Fuck you för några år sedan och det är en kul låt. Snygga melodislingor avlöser varandra på denna skiva och jag skulle nog vilja säga att jag inte tror att någon som gillar gammal 77-punk kommer att bli besviken påd en här skivan! 5/5-2020

 

********

DUNCAN REID AND THE BIG HEADS-DON´T BLAME YOURSELF(CD)

It's not often I review a link, but I make an exception for the good Duncan Reid and his group. The new album Don´t Blame Yourself and the title song have a sound that makes me think of old Wreckless Eric. I don't really know the song titles otherwise, but I write about what I hear and it's a nice experience of power pop that we're pretty used to in this group. We hear Boys of course, we hear early punk mixed with '60s music, we hear Buzzcocks and I enjoy really good music. You may understand that this is nothing new, but it is good choirs, good melodies and as I said music you will be very happy to listen to. I think he sings Motherfucker in a similarly relaxed way as that female artist sang Fuck you a few years ago and it's a fun song. Nice melody loops are replacing each other on this record and I would probably say that I do not think anyone who likes old 77-punk will be disappointed on this record! 5/5-2020

DUNCAN REID AND THE BIG HEADS-BOMBS AWAY(CD-DUNCAN REID LBH 003)

Det här känns som en kille som har vuxit upp på samma gång som jag. Man hör tuggummipunk ala new wave, T Rex, Sweet och lite annan powerpop och man blir så himla glad när man hör Duncan för jag gillar hans sätt att göra melodier. De fastnar på ett ypperligt sätt tycker jag och man kan höra så mycket i hans musik men det känns som om han tagit allt det som jag sagt och blandat med Beatles, Byrds etc och fått till den här musiken som faktiskt känns riktigt egen trots att jag jämför med en massa olika saker. Men det ska inte skrämma iväg er utan detta Är ett sätt för ett närma er musiken på ett positivt sätt för den som inte blir glad av detta borde inte få lyssna på musik. 30/5-2017

 

********

DUNCAN REID AND THE BIG HEADS-BOMBS AWAY(CD-DUNCAN REID LBH 003)  

This feels like a guy who has grown up at the same time as me. You hear bubblegumpunk ala new wave, T Rex, Sweet and some other powerpop and you're so happy when you hear Duncan because I like his way of making melodies. They stuck in a great way I think and you can hear so much in his music but it feels like he has taken all that I said and mixed with Beatles, Byrds etc and gotten to this music that actually feels really own even though I compare with a lot of different things. But it should not scare you without this. Being a way of approach is the music in a positive way, for those who do not like this should not listen to music. 30/5-2017

DUNCAN REID AND THE BIG HEADS-THE DIFFICULT SECOND ALBUM(CD)

Jag tänker på Wreckless Eric när jag ser skivan…Kanske inte en helt fel jämförelse faktiskt. För det är någon slags powerpop(punk) som är grejen för den här gruppen och det är riktigt bra sådan till råga på allt. Man fastnar i melodierna på något trevligt sätt och de 12 låtarna är alla små poppärlor i sann new wave anda. Skulle likaväl ha kunna ha kommit 79-80 och som en tredje skiva för Wreckless eller liknande. Nu skall jag inte at ifrån Duncan något för det är ju hans musik. Ganska simpel musik men ack så bra måste jag säga och helt klart är detta musik för er som tycker att modernare punk är lite för tuff men ändå vill ha lite fart i musiken men mer med rötterna i punkens tidiga stil. 16/10-2014

*******

DUNCAN REID AND THE BIG HEADS-THE DIFFICULT SECOND ALBUM(CD)

I think of Wreckless Eric when I see the disc ... Maybe not a completely wrong comparison actually. For there is some sort of power pop (punk) that is the thing for this group and it is really good one on top of everything. You get stucked in the melodies in any nice way and the 12 songs are all small poppärlor in true new wave spirit. Could well have been able to have been 79-80 and a third disc of Wreckless or similar. Now I will not be at Duncan from something because it's his music. Fairly simple music but oh so good I must say, and clearly, this is music for those of you who think that modern punk is a little too tough, but still want to have a little momentum in the music but more rooted in punk's early style. 16/10-2014