DESTRUCTORS-PUNKOPERA THE VINYL CHAPTER(LP-ROWDY FARRAGO RFEP9V)

Så kom en vinylversion av Punkopera också...trevligt nu när jag börjat samla vinyl återigen. Här är det ett gäng låtar som inte finns på CDn så det är värt ett köp detta också. Destructors har jag egentligen inte så mycket att säga om nuförtiden som inte är sagt men som jag sade sist om just denna idé så är det att den är briljant. Kul idé med en konceptskiva om punkare och det är egentligen en såpass här seglivad och produktiv grupp som ska göra en sådan här sak Deras version av Generation X:s låt är som vanligt bra och gjord med kärlek. Har ni aldrig lyssnat på Destructors så är det väl dags nu   för deras punk växer för varje skiva de gör och åldern har verkligen inte tagit ut sin rätt om nu inte det menas med att man blir bättre med åren. 20/11-2018


********

DESTRUCTORS-PUNKOPERA THE VINYL CHAPTER(LP-ROWDY FARRAGO RFEP9V)

Then came a vinyl version of Punkopera too ... nice now when I started collecting vinyl again. Here are a lot of songs that are not on the CD so it's worth buying this too. Destructors I really do not have much to say about nowadays, which is not said but as I said last about this idea, it's brilliant. A cool idea with a punk concept record and it's really such a lively and productive group to do such a thing. Their version of Generation X;s song is as usual good and made with love. Have you never listened to Destructors so is it time now because their punk grows for every record they make and the age has certainly not taken its right unless it's meant that you become better over the years. 20/11-2018

DESTRUCTORS-PUNK OPERA(CD-ROWDY FARRAGO RFEP9)

Destructors fortsätter att producera skivor och jag är lika spänd varje gång…Denna gång är det en historia om ett gäng provinspunkare som tar sig till London och låtarna kommer att handla om lördagen och tills på morgonen på söndagen och de sakerna som hände. Kul tanke och som vanligt blir det en del covers som en låt av Avengers, Listen av Generation X och Capitol Radio av Clash. Kul att lyssna till musiken som som alltid är superb punk och skulle någon säga att de här gubbarna lät trötta skulle jag bli galen. De har mer energi än de flesta och de spelar snabb punk som är riktigt bra. Texterna på den här skivan handlar mycket om punken förr, slagsmål med Teds och turister vs punkare et etc. Kul att höra och jag känner igen en hel del från min egen uppväxt. Som vanligt gör de bra versioner på sina covers. Jag skulle älska att se en uppsättning av detta som punkopera eller vad man ska kalla det och detta är nog en av Destructors bästa skivor. 14/6-2018


*********

DESTRUCTORS-PUNK OPERA(CD-ROWDY FARRAGO RFEP9)

Destructors continue to produce discs and I'm as tense every time ... This time it's a story about a bunch of provincial punks who go to London and the songs will be about Saturday and until the moring on Sunday and the things that happened. Fun thoughts and as usual, there are some covers like a song by Avengers, Listen by Generation X and Capitol Radio by Clash. Fun to listen to the music as always is superb punk and would anyone say that these guys sound tired I'd be crazy. They have more energy than the most and they play fast punk that's really good. The lyrics on this album are much about punk back in time, fights with Teds and tourists vs punks etc. etc. Fun to hear and I recognize a lot from my own upbringing. As usual, they make good versions on their covers. I would love to see a set of this like punkopera or what to call it and this is probably one of Destructors best discs. 14/6-2018

DESTRUCTORS-POW THAT´S KILLMUSIK VOLUME 38REFLECTION8CD-ROWDY FARRAGO RF 06)

Detta är en samling med splitsingellåtar från RF 015-Rf023 tillsammans med sex nya låtar fyra egna och två covers(Death och Deadbeats) så bara dessa gör skivan värd att köpa även för er som har allt med gruppen innan. En av Englands mest långlivade bästa grupper och en av världens dito.  Det är snabba och välspelade låtar som är grejen för Destructors och om jag någon gång tyckte att deras musik var udda så tar jag tillbaka det. Det är riktigt bra punkrock och det som jag undrar mest över hur de kan ha denna energi så många år efter att de började att spela. 40 år i punkens tjänst är aktningsvärt och de verkar fortfarande ha samma gnista och ilska när det gäller att göra musik. Blir aldrig patetiskt på något vis och ska ni börja med en skiva med gruppen och aldrig hört dem innan så varför inte börja med denna och gräv er bakåt i tiden sedan. 2/3-2017


*********

DESTRUCTORS-POW THAT´S KILLMUSIK VOLUME 38REFLECTION8CD-ROWDY FARRAGO RF 06)

This is a collection of songs from the split singles RF 015-Rf023 along with six new songs and four own and two covers (Death and the Deadbeats) as only those doing the disc worth buying even for those who have everything with the group before. One of England's most enduring best groups and the world's ditto. It's quick and well-played tunes that is the thing Destructors and if I ever thought that their music was odd so do I take it back. It is really great punk rock and what I wonder most about how they can have this energy so many years after they began to play. 40 years in punk services are respectable and they still seem to have the same spark and anger when it comes to making music. Never becomes pathetic in any way and you should start with a disc with the group and never heard them before, so why not start with this and dig you back in time then. 2/3-2017

DESTRUCTORS-THE SOMME(CD-ROWDY FARRAGAO RFEP8)

Jag var nästan lite orolig för jag tyckte det är länge sedan som jag hörde något från Destructors men här är de igen med en EP? 15 låtar som alla handlar om krig och som vanligt några covers. Denna gång är det Jam(Eton Rifles), Motörhead(1916) och Edwin Starr med sin gamla War som för sina låtar tolkade och det brukar de alltid göra bra och mest nyfiken var jag på War och den gör de ypperligt! Som vanligt är jag lika imponerad varje gång av att de är lika förbannade ännu och att de gör faktiskt bättre skivor för varje år som går. Det är ett bra tempo i låtarna och jag tror att alla som gillar punk kommer att älska Destructors. Om ni mot förmodan har missat gruppen tycker jag att detta är ett ypperligt tillfälle att kolla in dem för de här femton låtarna håller väldigt hög punkklass och jag rankar nog gruppen som en av de bästa i världen. Eton Rifles av Jam har fått en jävlig punkig uppsyn.  30/6-2016 


********

DESTRUCTORS-THE SOMME(CD-ROWDY FARRAGAO RFEP8)

I was almost a little worried because I thought that's a long time since I heard from Destructors but here they are again with an EP? 15 songs are all about the war and as usual some covers. This time, the Jam (Eton Rifles), Motörhead(1916) and Edwin Starr with his old War as their songs interpreted and usually they always do well and most curious, I was on War and they did it excellent! As usual, I am equally impressed every time they are equally angry yet and that they actually do better records for each year that passes. It is a good pace in the songs and I think anyone who likes punk will love Destructors. If you have missed the group, I think this is a great opportunity to check them for these fifteen songs are of very high-class punk and I probably rank the group as one of the best in the world. Eton rifles Jam is a bastard punk expression. 30/6-2016

DESTRUCTORS/MALINGERERS-DEUS LUNA(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF023)

Med en energi som många band saknar fortsätter Destructors att pumpa ut musik. Denna gång tillsammans med Malingerers som också inleder skivan med sina tre låtar. De kör någon slags folkmusik och inledningsvis är det inte mycket punkrock inblandad i detta även om det är musik som är festlig och partyaktig ändå. Det är snyggt traditionellt och det är aldrig fel heller att se till sina rötter och verkligen vurma för dem och det tycker jag att Malingerers gör. Destructors gör sin vana trogen en cover på skivan och denna gång är det Birthday Party som får sina fiskar varma. Denna gång låter de lite annorlunda(Destructors) från en början och har ett sound som inte riktigt åter som vanligt i Up & atom och jag tänker nästan lite på UK Subs där. Release the Bats är bra och jag gillar deras lite stökigare sound här…fräckt på något sätt! 7/9-2015

********

DESTRUCTORS/MALINGERERS-DEUS LUNA(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF023)

With an energy that many bands lack Destructors continues to pump out music. This time accompanied by malingerers who also opens the disc with its three songs. They run some kind of folk music and initially it is not very punk rock involved in this although it is music that is festive and party-like anyway. It is neat traditionally and it is never wrong either to see its roots and really love them and I think that Malingerers do. Destructors do his habit a cover of the disc, and this time it is the Birthday Party who get their fish warm. This time they sound a little different (Destructors) from the beginning and has a sound that does not really return as usual in the Up & atomic and I'm almost a bit of UK Subs there. Release the Bats is good and I like their little messier sound here ... brazenly in any way! 7/9-2015

DESTRUCTORS-POLTIKA II(CD-ROWDY FARRAGO RFELECT02)

Att Destructors kommer med en ny skiva är ju ingen överraskning men förut öste de ut mini-CD´s men nu kommer det mer och mer fullängdare. Kul också att se vilka eller vilken grupp de skall göra en cover av. Denna gång blir det Do they owe us a living av Crass tillsammans med låtar om val och väldigt politiska låtar. Kul som vanligt att lyssna till destructors musik som alltid blir bättre och bättre och den här typen av punk som Destructors spelar är de ju egentligen ganska egna om och vi skall värna om denna grupp för det är bland de mest produktiva och bland de bästa grupperna som finns i punkvärlden. Som vanligt är det ett genomarbetat CD-omslag som de ger oss och Destructors skivor är alltid värda att köpa för jag tycker att deras attityd, ilska, musik gör allting värt att köpa för det här är punk på riktigt! 21/5-2015

********

 

DESTRUCTORS-POLTIKA II(CD-ROWDY FARRAGO RFELECT02)

The Destructors comes with a new disc's no surprise but before pouring out the mini-CD's but now more and more fullength. Fun also to see what or which group they should do a cover of. This time it will be Do they owe us a living by Crass along with songs of choice and very political songs. Fun as usual to listen to Destructors music that always gets better and better and this type of punk Destructors play the course really quite own and we must protect this group because it is among the most prolific and among the best groups is the punk world. As usual, it is an elaborate CD covers that they give us and Destructors discs are always worth buying because I think that their attitude, anger, music makes everything worth buying for this punk is for real! 21/5-2015

DESTRUCTORS-GREATEST MISSES(CD-ROWDY FARRAGO RFA 05)

Destructors är ju ett av mina favoritband nuförtiden och de blir ju bara bättre och bättre. Här är det en slags best of efter att de började att spela ihop igen för tio år sedan tillsammans med några covers Mott The Hoople och Backyard babies och det är några låtar här som jag inte hört innan i alla fall. Som vanligt är det mycket bra punkrock som är grejen för denna grupp. Nu blandar de ju från olika album och singlar men de har alltid en hög kvalité och framförallt har de en egen stil utan att på något sätt låta konstigt. Att få ut sp mycket bra material på dessa år är imponerande tycker jag för allt de gör håller i princip väldigt hög kvalité. Jag gillar deras Backyard Babies cover också och där tycker jag att Dregen och de skall vara stolta att ett så bra och gammalt punkband gör deras låtar. I någon låt är det nästan Killing Joke/Crass-feeling(The Weirdness) och det är det som gör gruppen så jävla bra…kärleken till punkrock. 20/3-2015

********

DESTRUCTORS-GREATEST MISSES(CD-ROWDY FARRAGO RFA 05)

Destructors are one of my favorite bands nowadays and they are of course better and better. Here it is a kind of best-of after they began playing together again ten years ago, along with some covers Mott the Hoople and Backyard Babies and there are some songs here that I have not heard before, anyway. As usual it is very good punk rock that's up for this group. Now mix the course from different albums and singles, but they always have a high quality and, above all, they have their own style without in any way sound strange. To get cr very good material in these years is impressive, I think of everything they do agree in principle very high quality. I like their Backyard Babies Cover well and where I think Dregen and they should be proud that such a great and old punk band makes their songs. In one song, it's almost Killing Joke / Crass-feeling (The weirdness) and it is what makes the group so damn good ... the love of punk rock. 20/3-2015

DESTRUCTORS-PREMIER BEER GOOGLES(CD-ROWDY FARRAGO RFEP7)

Jag säger och skriver varje gång att jag inte skall nämna att de ger ut skivor ofta ändå så skriver jag det så nu är det sista gången. Denna gång är det drickandet de tar upp på en högre nivå med sin tuffa punk… Några tuffa låttitlar som Punk rock Piss Up, Pigeon Pizza Surprise och Drinking to forget. Några covers också och det är väl Pogues Boys from County Hell som drar det längsta strået. Som vanligt blir det bara bättre och bättre för varje skiva de gör och Destructors är nog den första som kommer att få en egen pärm hemma hos mig( den rymmer 90 skivor) om de fortsätter i denna takten. Jag upphör aldrig att förvånas om att de bara blir bättre och bättre med åren likt ett årgångsvin och helt klart tror jag att om tio år kommer alla deras skivor att vara punkklassiker…. 11/8-2014

********

DESTRUCTORS-PREMIER BEER GOOGLES(CD-ROWDY FARRAGO RFEP7)

I say and write every time that I should not mention that they give out discs often anyway so I write it so now it's the last time. This time it's the drinking they take up on a higher level with its tough punk ... Some tough song titles like Punk Rock Piss Up, Pigeon Pizza Surprise and Drinking to forget. A few cover songs as well and it is well Pogues Boys from County Hell that draws the longest straw. As usual, it only gets better and better with each album they make and Destructors is probably the first thing that will get their own folder in my home (it holds 90 discs) if they continue at this pace. I never cease to be amazed that they just get better and better with age like a vintage wine, and certainly I think that in ten years, all their records to be punk classics. ... 11/8-2014

DESTRUCTORS/CRETIN 77-DIVIDE ET IMPERA(MINI_CD ROWDY FARRAGO)

Som vanligt ger Destructors ett annat band chanson att visa upp sig på deras splitsinglar och denna gång har turen kommit till Cretin 77 som får med tre låtar Killer Kane, Johnny´s Story och Transmission. Enligt skivan har de influenser som Doors, Dead Kennedys, Stooges, Crass och Joy Division(de kör ju en riktigt bra cover på Transmission här)…låter som en intressant blandning. När man lyssnar på det låter det väldigt intressant….lite likt Destructors på något sätt och jag tror det är sången som gör det men jag skulle helt klart vilja höra mer än dessa tre låtar med denna grupp. Lite Johnny Rotten över hans röst också och jag tycker det låter mer än bra. Som vanligt ger sig Destructors på nån cover och denna gång är det en gammal Pretty Things låt… Rosalyn. Underneath the Afghan sun låter som om vi fått en ny hit för det är ungefär samma stil som i Solidarity med Angelic Upstarts och det är en av mina favoritlåtar när det gäller ganska lugn punk…lyssna på denna låt och ni är sålda… 13/6-2014

********

DESTRUCTORS/CRETIN 77-DIVIDE ET IMPERA(MINI_CD ROWDY FARRAGO)

As usual, Destructors let banother band the chance to prove themselves on their split singles and this time it is the turn of Cretin 77 receiving with three songs Killer Kane, Johnny's Story and Transmission. According to the record they influences Doors, Dead Kennedys, Stooges, Crass and Joy Division (they're doing a really good cover of Transmission here) ... sounds like an interesting mix. When listening to it, it sounds very interesting .... a bit like Destructors in any way and I think that's the song that makes it but I would certainly like to hear more than these three songs with this group. Little Johnny Rotten of his voice too and I think it sounds more than fine. As usual, the Destructors at eachother cover and this time it's an old song ... Pretty Things Rosalyn. Underneath the Afghan sun sounds like we got a new hit for it is much the same style as in Solidarity with the Angelic Upstarts and it's one of my favorite songs when it comes fairly quiet punk ... listen to this song and you're sold ... 13/6 -2014

DESTRUCTORS-131313MALCHANCE(CD-ROWDY FARRAGO RF 131313)

Den här gruppen kämpar på och här kommer ännu en fullängdare med gruppen och jag gillar att de alltid har med några covers för det är riktigt intressant och kolla vad de ska göra för låtar som covers bland sina egna låtar som alltid är bra punkpärlor av högsta dignitet och kvalitet , bland andra som får sina låtar gjord är Social Distortion, Beatles och Nirvana och det är inte alltid de kändaste låtarna de gör och det skall gruppen ha all cred för. Så allt som allt är det tretton låtar av allra högsta punkkvalitet och jag undrar hur många skivor de kommer att göra för jag längtar efter varje skiva riktigt mycket…. Destructors….bästa punkbandet i världen…i alla fall det mest kreativa och produktiva bandet och det älskar jag dem för. 11/4-2014

********

DESTRUCTORS-131313MALCHANCE(CD-ROWDY FARRAGO RF 131313)

This group is fighting on and here comes another album with the group and I like that they always have with some covers for it is really interesting and check out what they have to do songs that covers among their own songs which is always good punk gems of the highest-ranking and quality, among others who have their songs made ​​are Social Distortion, The Beatles and Nirvana, and it is not always the best-known songs they do and that the group should have all the credit for. So all in all it is thirteen tracks of the highest quality punk and I wonder how many discs they will do for me yearn for each disc really much .... Destructors .... best punk band in the world ... anyway the most creative and productive band and I love them. 11/4-2014

DESTRUCTORS-NEW YORK NEW YORK(CD-ROWDY FARRAGO RFEP6)

Kul….Destructors har gjort en konceptskiva om New York med mestadels egna låtar och några covers…På framsidan ser vi bland andra Andy Warhol, Iggy, Sid och Ramones och bland covers ser vi låtar av bland andra Dictators och Nuns…Jag tycker att Allen Adams later lite som Charlie Harper på denna skiva och vad som vanligt slår mig när jag hör denna grupp är att de bara blir bättre och bättre och argare och argare. Kul att verkligen få lyssna till riktiga punkare och som verkligen lever för musiken på ett underbart sätt och att Destructors bara växer för varje gång är inte bara en realitet , det är ett statement och det är något jag verkligen gillar och jag tror att deras musik kan tilltala folk som gillar Subs, Discharge och Exploited för att nämna några band som jag gillar och säkert Destructors också. Har ni mot förmodan aldrig hört gruppen så är det dags nu. 30/1-2014

********

DESTRUCTORS-NEW YORK NEW YORK(CD-ROWDY FARRAGO RFEP6)

Fun .... Destructors have made a concept album about New York City with mostly original songs and some covers ... On the front we see, among others, Andy Warhol, Iggy, Sid and the Ramones and among the covers, we see songs by the likes of Dictators and Nuns ... I think Allen Adams sound a little bit as Charlie Harper on this record and what usually hits me when I hear this group is that they just get better and better and angrier and angrier. Glad to really get to listen to real punks and people who really live for the music in a wonderful way and that Destructors just grows every time is not only a reality, it is an understatement, and it's something I really like and I think their music can appeal to people who like Subs, Discharge and Exploited to name a few bands that I like and certainly Destructors too. Have you never heard the  group, so it's time now. 30/1-2014

DESTRUCTORS/DOGTOWN REBELS-TERRORISMO(MINI CD ROWDY FARRAGO RF021)

På samma vis som Destructors har gjort i många år så delar de på en mini-CD med något band som jag inte hört talas om. Själva gör de en gammal låt Urban Terrorist och en NOFX-låt All my friends in New York…Dogtown rebels är ett band som har lyssnat en hel del på 77-punk och den typen av punkrock och helt klart är det en intressant stil som de har…Jag gillar när det låter på detta vis och de tre låtarna andas tuffhet och de låter nästan lite farliga på något sätt och att få ”gammal” musik att låta så levande är det inte många band som klarar av idag…I Plastic Cockney får jag en känsla av Cocksparrer och det är riktigt bra. Destructors börjar med en gammal låt Urban terrorist och de låter riktigt arga…jag gillar deras Sham 69-influerade låt. I NOFX-covern All my friends in New York och de gör den med mycket kärlek men har ändå fått den till en egen stil. Så som vanligt får Destructors ett högt betyg…Fortsätt kämpa gubbar… 5/12-2013

********

DESTRUCTORS/DOGTOWN REBELS-TERRORISMO(MINI CD ROWDY FARRAGO RF021)

Just as Destructors have done for many years , they share on a mini - CD with a band I have not heard of. Themselves they do an old song Urban Terrorist and a NOFX song All my friends in New York ... Dogtown rebels are a band who have been listening a lot on the 77 - punk and that kind of punk rock and clearly it is an interesting style that they have ... I like it when it sounds this way and the three songs breathe toughness and they almost sounds a bit dangerous in some way and to get the " old " music sound so alive , not many bands that can handle today ... in Plastic Cockney gets I have a feeling Cocksparrer and it's really good. Destructors begins with an old song Urban terrorist and they sound really angry ... I like their Sham 69 -influenced song . In NOFX cover song All my friends in New York and they do it with a lot of love but has still got it to their own style . As usual, Destructors a good score ... Keep fighting guys ... 5/12-2013

DESTRUCTORS-THE SUBLIME, THE PERVERSE, THE RIDICILOUS(CD- ROWDY FARRAGO RFDES01)

Den här skivan skulle varit Destructors nästa skiva om inte gruppen hade splittrats den 24 september 1983….ungefär 30 år efter får vi höra skivan i sin helhet och det var väl på tiden. Många av låtarna har vi redan hört men Destructors är alltid intressanta….det vet ni väl efter alla recensioner med gruppen. 21 låtar allt som allt och det är riktigt bra råpunk som är ämnet för dagen och tre covers, Louie Louie, Wild Thing och I wanna be your dog kröner hela anrättningen och jag gillar när punk låter såhär farligt…En del av låtarna är återinspelade och låter riktigt bra men de gamla låtarna låter riktigt bra också och man kan inte tro att de har trettio år på nacken. Destructors är ju bara bäst eller i alla fall bland de bästa punkbanden som finns. 11/9-2013

*********

DESTRUCTORS-THE SUBLIME, THE PERVERSE, THE RIDICILOUS(CD- ROWDY FARRAGO RFDES01)

This disc would have been Destructors next disc unless the group had split September 24, 1983 .... about 30 years after we hear the disc in its entirety and it was about time. Many of the songs we have already heard but Destructors are always interesting .... you know it well after all the reviews with the group. 21 songs altogether and it's really great raw punk that is the topic of the day and three covers, Louie Louie, Wild Thing and I wanna be your dog crowns the whole livelier and I like when punk sounds like dangerous ... Some of the songs are re-recorded and sounds really good but the old songs sound really good too and you can not believe that they are thirty years old. Destructors's just the best or at least among the best punk bands available. 11/9-2013

DESTRUCTORS/PMT-SOUS LES PAVES LA PLACE(MINI_CD ROWDY FARRAGO RF 020)

Jag gillar verkligen Destructors satsningar med musik tillsammans med andra grupper som de gör på detta vis med jämna mellanrum. PMT är två tjejer med en kille på trummor och de spelar typisk engelsk punk och eftersom det är en tjej som sjunger så kan man alltid dra paralleller till grupp som Action Pact, Expelled och Vice Squad men jag tycker nog att PMT har ett ganska eget sound.  Punk as fuck är det i alla fall och här luktar det DIY lång väg. Destructors går inte ifrån sin vana att göra någon cover bland sina egna låtar och denna gång är det Hey Joe som har fått Destructors sound och som vanligt är det ypperligt gjort och ypperliga egna små punkalster….13/5-2013

********

DESTRUCTORS/PMT-SOUS LES PAVES LA PLACE(MINI_CD ROWDY FARRAGO RF 020)

I really like Destructors ventures with music along with other groups like they do in this way regularly. PMT are two girls with one guy on drums and they play typical English punk and because there is a girl who sings, you can always draw parallels with groups like Action Pact, Expelled and Vice Squad but I think that the PMT has a pretty unique sound . Punk as fuck is it anyway and here I smell DIY long way. Destructors can not get away from their habit of doing a cover among their own songs and this time it's Hey Joe who has been dressed with Destructors sound and as usual it is superbly done and excellent own little punk creations .... 13/5-2013

DESTRUCTORS-RAGNAROK 1212128CD-ROWDY FARRAGO RF121212)

Som tur är fortsätter Destructors med sin utgivning som är ganska frekvent och som vanligt när de gör en egen skiva så finns det mycket eget material men också en del covers och denna gång är det två av mina favoritgrupper som får äran att vara med eller vad sägs om Discharge och Exploited och till och med pre-Joy Division gruppen Warsaw får en låt tolkad. Det mesta är skrivet om gruppen egentligen men jag förundras varje gång hur många bra låtar de kan göra och hur de gör för att upprätthålla ilskan och glädjen att göra musik på detta vis. Punkigt som bara den är det som alltid men alltid med sans och balans….19/12-2012

********

 

DESTRUCTORS-RAGNAROK 1212128CD-ROWDY FARRAGO RF121212)

As lucky as we are so continues Destructors with their releases which is really frequent and as usual when they do an own record so is there a lot of own material but also some covers and this time it´s two of my favoruitegroups which have the honour to be on the record or what to be said about Exploited and Discharge and also pre-Joy Division-group Warzaw get a song here. The most of the stuff is written by the group but I´m always astounded by how many good songs they can do and how they do to have the angriness and the happiness to do music like this. Punky as hell is it but it´s always with a lot of balance….19/12-2012

DESTRUCTORS/ZIPLOCK-PAX ROMANUS (MINI-CD ROWDY FARRAGO)

Ziplock är först ut med tre egna låtar på den här splitskivan och jag vet inte vilken i raden detta är…..för Destructors del alltså. Man blir inte besviken på Destructors kompisar denna gång heller och Ziplock spelar en typ av punkrock som skulle kunna placera dem någonstans mellan Destructors och Exploited och vet ni mina preferenser så är det ett gott betyg. Jag gillar den här typen av engelsk punk som känns sådär lagom skitig på något gott sätt. Som vanligt kör Destructors några egna låtar och någon cover och denna gång är det Peter and the Test Tube Babies Banned from the pubs som får sig en omgång. Och som vanligt är det bra versioner de gör på sitt eget sätt. De egna låtarna övertygar med sin tuffa punk och jag är alltid glad när det kommer en ny Destructors-skiva.5/10-2012

********

DESTRUCTORS/ZIPLOCK-PAX ROMANUS (MINI-CD ROWDY FARRAGO)

Ziplock is first out with three own songs on this splitrecord and I don´t know which in the row this is…for Destructors I mean. You don´t get disappointed on Destructors mates this time either and Ziplock plays some sort of punkrock which could place them between Destructors and Exploited and you who knows my preferences knows that this is a good grade. I like that type of English punk which feels a little bit dirty in some way. As usual do Destructors some own songs and some cover and this time it´s Peter and the Test Tube Babies Banned from the pubs which is the song which Destrcutors do in their own way as usual. The own songs is convince me with their tough punk and I become always happy when it comes a new Destructors-record. 5/10-2012

DESTRUCTORS/ATRONAUTS-SCHWERPUNKT/ONE WAVE(CD-ROWDY FARRAGO RFSA02)

Denna gång är det gruppen Astronauts som är först ut med 7 låtar varav en Zounds och en Destructors-cover…De har ett ganska annorlunda sound på något sätt. Svårt att beskriva men det är ett punksound, inte tu tal om annat men det känns som sången ligger väldigt långt fram och det kanske inte är så konstigt att de gör just en Zounds-cover för det är egentligen inte så långt ifrån deras eget sound…Destructors kämpar vidare med 9 låtar varav en Astronauts och en Wire-cover..Jag blir mer och mer imponerad över Destructors för varje dag eller varje skiva som går. De får mer och mer attityd och deras sound blir bara bättre och bättre. Denna gång är det mer märkbart än annars för deras sound är riktigt punkigt och jag ser redan framemot nästa skiva. 3/8-2012

********

DESTRUCTORS/ATRONAUTS-SCHWERPUNKT/ONE WAVE(CD-ROWDY FARRAGO RFSA02)

This time it´s Astronauts which is first out with 7 songs and one of them is a Zounds cover and one is a Destructors-cover. ..they have a little bit different sound in some way. It´s hard to describe but there is a punksound, nothing other to talk about but it feels like if the song is really much in the front and it´s maybe not so peculiar that they do just a Zounds-cover because it´s not so far away from their own sound…Destructors struggles on with two songs and one of them is an Astronauts-cover and there is one Wire-cover too…I become more and more impressed over Destructors for every day and for every record they release.They got more and more attitude and their sound is better and better. This time it´s more noteable because their sound is really punky and I already look foreward to their next record. 3/8-2012

DESTRUCTORS-SEX & DRUGS & ROCK N ROLL(CD-ROWDY FARRAGO RFEP5)

Jag var lite nervös för några månader sedan då jag trodde att gruppen skulle lägga av men här är de med en ny 12-låtars punkskiva fylld med låtar som gör mig riktigt glad och att jag en gång i tiden tyckte att de lät lite udda har jag svårt att förstå. Andra låten på skivan I´m in love with a porn star är riktigt fräck och den är tydligen gjord av några som heter The Delectable Taste of Shannon Potts och andra covers är låtar av Ruts och Dwarves och Supersuckers…..En av deras bättre skivor faktiskt och det låter sådär typiskt engelsk som jag gillar och den engelska punken må vara mindre välspelad än den amerikanska men många gånger charmigare. 8/6-2012

********

DESTRUCTORS-SEX & DRUGS & ROCK N ROLL(CD-ROWDY FARRAGO RFEP5)

I was a little bit nervous some months since I thought that the group would not play anymore but here they are with a new 12-songs punkrecord which makes me really happy and once upon a time I thought that they sounded odd and I have difficulties to understand that. The second song on the record I´m in love with a porn star is really cool and it´s obvisiously done by a group called The Delectable Taste of Shannon Potts and other covers I by groups like Ruts and Dwarves and Supersuckers…..One of their better records actually and it sounds typically english which I like and english punk is maybe not so wellplayed as american but a lot more charming. 8/6-2012

DESTRUCTORS/BEVERLY KILLS-CÉTAIT LA GUERRE(CD-ROWDY FARRAGO RF028)

Som vanligt med Destructors så kör de en splitskiva med en grupp man aldrig hört talas om och det är alltid kul med nya bekantskaper eftersom de bandet brukar vara bra. Bevrly Kills är inget undantag eftersom deras punkrock har ett sound som är någonstans mellan Vice Squad och Action Pact och detta blandat med en musik som får mig att tänka på både Mob och andra anarchogrupper. Destructors tre låtar visar upp deras vanliga stil som jag uppskattar så pass mycket och för varje skiva växer deras egna punkstil riktigt mycket. Ett av världens bästa punkband. 17/4-2012

********

DESTRUCTORS/BEVERLY KILLS-CÉTAIT LA GUERRE(CD-ROWDY FARRAGO RF028)

As usual with Destructors so do they do a splitrecord with a group which you never have heard and it´s always fun with new groups because those groups is always good. Beverly kills isn´t any conclusion from that and their punkrock have a sound which makes med think about Vice Squad and Action Pact and that mixed with Mob and other anarchopunkgroups. Destructors three songs shows us their usual style which I appreciate so much and for every record grows their own punkstyle really much. One of the worlds best punkbands. 17/4-2012

DESTRUCTORS-POW! THAT´S KILLMUSIK, VOLUME TWO, REWIND(CVD-ROWDY FARRAGO RFA04)

En samling med Destructors splitsinglar tillsammans med lite outgivet material. Jag slutar aldrig förundrar över dessa gubbars energi att göra skivor och framförallt göra så pass bra skivor och att de orkar hålla energin uppe på detta superba viset…både på skivutgivningsfronten och på energin de har i sina låtar. De här 22 låtarna håller alla låtar riktigt hög klass och det känns farligt på något vis när Destructors spottar fram sina låtar. Ett av Englands eller kanske världens bästa band genom tiderna…I alla fall det jämnaste bandet jag har hört för alla deras utgåvor är skivor som man inte tröttnar på och som håller genom åren. 25/1-2012

********

DESTRUCTORS-POW! THAT´S KILLMUSIK, VOLUME TWO, REWIND(CVD-ROWDY FARRAGO RFA04)

A compilation with Destructors splitsingles together with some unreleased material. I never stop being wondering over these guys energy to do records and that they do so good records and that they can keep up the energy up in this superb way…both when it´s about records and the energy they have in their songs. These 22 songs holds really high class and it feels dangerous in some way when Destructors spit out their music and their songs. One of England or maybe world´s best band through all times…anyway the most band which holds high class through everything because all their records is records which holds through the years. 25/1-2012

DESTRUCTORS-11.11.11 IN MEORIAM(CD-ROWDY FARRAGO RF 111111)

På något sätt blev jag nervös när jag läste något om denna skivan…är detta Destructors sista skiva?…det hoppas jag inte…vad skall då dyka in i min brevlåda månad efter månad….Jag var ju tvungen att lyssna på skivan just denna dag 111111 och hur många låtar har skivan ….11 förstås..(men det står 13 på min cd-spelare…vad skall detta betyda). Precis som vanligt blir man glad och förbannad när man lyssnar på gruppen. Texterna berör men jag blir alltid glad att de här gamla gubbarna orkar att spela en så pass vital punkrock som de gör. Ett av världens bästa punkband? 11/11-2011

********

DESTRUCTORS-11.11.11 IN MEORIAM(CD-ROWDY FARRAGO RF 111111)

In some way I get nervous when I read something about this record…is this Destructors last record?....I really don´t hope so….what will then come into my mailbox month after month….I was forced to listen to the record just this day 111111 and how many songs is it on the record….11 of course(even if it stands 13 in my CD-player…what shall that mean). As ususal you become happy and angry in the same time when you listens to the group. The lyrics is important but I become happy of the fact that these old guys have the guts to plays this sort of vital punkrock as they do. One of the worlds best punkbands? 11/11-2011

DESTRUCTORS/DON´T LOOK DOWN-JE SUIS RADIO(ROWDY FARRAGO RF017)

Sin vana trogen splittar Destructors med ett för mig okänt band på sina 6-7 låtars skivor och denna gång är det Don´t Look Down som får starta skivan och får chansen med sina tre låtar. De låter bra…det hör jag med en gång för de inledande ackorden visar på mycket god musiksmak. Kanske lite udda tempo i låtarna men punk som bara den är det verkligen och riktigt bra sångare. Blanda Bad Religion och Offspring så kanske DLD är bandet du får fram. Destructors är lika bra som alltid och de kör en cover på Jonathan Richman´s Roadrunner…finns kanske bättre låtar men allt som Destructors rör vid glimmar. 15/9-2011

********

DESTRUCTORS/DON´T LOOK DOWN-JE SUIS RADIO(ROWDY FARRAGO RF017)

As usual splits Destructors with a band which is unknown for me on their 6-7 song records and this time it´s Don´Look Down which have the chance to start the record and get the chance with three songs. It sounds good…that I hear at once because the introchords shows us really good musictaste. Maybe a little bit odd tempo but punk as fuck is this and they have a really good singer. Mix Bad Religion and Offspring so is DLD maybe the band which comes foreward. Destructors is as good as they always are and they do a cover on Jonathan Richman´s song Roadrunner…there isn´t maybe better songs around but everything that Destructors is doing is glittering. 15/9-2011

DESTRUCTORS/DUN2DEF-WOHLGEFUHL(CD-ROWDY FARRAGO RFSAD1)

Destructors brukar ju ha som vana att dela sina skivor med andra band och det tycker jag är kul så man får höra lite nya saker. Dun2def har hållit på i tio år och firar sitt jubileum med denna skiva där de får med nio låtar varav en låt är en cover av Destructors och det är deras Forces of Law som de gör riktigt bra. Dun2def spelar en snabb punk med poppiga inslag och jag tänker 80-talspunk men på ett positivt sätt och jag skulle gärna höra mycket mycket mer med den här gruppen. Destructors har vi ju hört många gånger de senaste åren men jag blir lika glatt överraskad varje gång för de blir bara bättre och bättre och som vanligt kör de en cover och denna gång är det en låt gjord av Justin Sane och han spelar väl i Anti-Flag om jag inte missminner mig? Riktigt bra skiva med 18 högklassiga låtar. 10/8-2011

********

DESTRUCTORS/DUN2DEF-WOHLGEFUHL(CD-ROWDY FARRAGO RFSAD1)

Destructors is usually split their record together with some other band on their records and that is fun I think because then you get to hear new bands. Dun2def have been going on for 10 years and they have their jubilee with this record and their nine songs and one of them a Destructors-cover is really good. Dun2def plays some sort of fast punk with poppy mixes into it and I think about 80´s punk in a positive way and I would like to hear much more with this group, Destructors have we heard a whole lot of with the latest time and I become really happy everytime I hear them because they become better and better all the time and as ususal they do a cover and this time it´s a song done by Justin Sane and he plays in Anti-Flag if I don´t take wrong on names here? Really good record with 18 highoctane songs. 10/8-2011

DESTRUCTORS-MEDIA STUDIES(CD-ROWDY FARRAGO RFEP04)

Jag blir lika glad varje gång en ny skiva med Destructors kommer i min brevlåda och det gör det ju ganska ofta. Som vanligt är det ett gäng egna låtar och några covers och denna gång är det covers från grupper som Casualties, Beans on Toast och Powderfinger så det blir alltså nio egna låtar. Som vanligt får sig en massa saker kängor av ilska från gruppen och den låt som fastnar mig hos mig är texten på NME som verkligen visar vad små band får utstå och vad man får kämpa för när inte de stora tidningarna bryr sig. ”Your musics out of fashion, your views are way too old, another waste of Cd, destined not to be sold” sjunger Destructors i den låten och det skiter i alla fall vi som gillar Destructors i. De spelar den underbara punk som de alltid har gjort och efter vad jag förstår göra i många år till. Jag får snart skaffa en CD-hylla till bara för Destructors för så produktiva är de men det gör jag så gärna för som jag sagt förut deras punk blir bara bättre och bättre med åren. 10/6-2011

********

DESTRUCTORS-MEDIA STUDIES(CD-ROWDY FARRAGO RFEP04)

I become happy ever time a new record with Destructors comes in my mail and it does that really often. As usual so is it a gang of own songs and some covers and this time it´s covers from groups like Casualties, Beans on Toast and Powderfinger and then it is nine own songs. As usual so is it many different things which get their heads kicked in by the group and the song that is stucked in my head after this listening is the song NME which really shows what small bands must go through and how they mus struggle when the big papers don´t care. ”Your musics out of fashion, your views are way too old, another waste of Cd, destined not to be sold” sings Destructors in that song and that is something that everyone who likes Destructors don´t give a damn about. They plays that wonderful punk as they always have done and after what I understand will they do that for many years more. I must get another Cd-shelf just only for Destructors but I really want to do that because their punk becomes better and better through the years. 10/6-2011

DESTRUCTORS/GRIPPER-LES FELURS DE MAL(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF016)

Ännu en skiva med Destructors och denna gång är det Gripper som får chansen att spela ihop med dem och det är de som börjar med sina fyra låtar. Det är en grupp som jag i alla fall vill höra mer av för deras ganska tuffa engelska punkrock är riktigt bra och de ligger någonstans mellan Anti Nowhere Leage och streetpunk och det är musik som i alla fall får igång mig. Denna gång överraskar Destructors mig med sitt coverval för de kör Chron gens gamla Reality…en riktigt bra låt och deras egna låtar är som vanligt riktigt bra….Destructors…Englands bästa band? 25/1-2011

********

DESTRUCTORS/GRIPPER-LES FELURS DE MAL(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF016)

Another record with Destructors and this time it is Gripper who gets the chance to play together with them and it´s them who starts with their four songs. It´s a group which I want to hear more from because their really tough English punkrock is really good and they´re something between Anti-Nowhere League and streetpunk and it´s music whoch drives me crazy. This time surprises Destructors me with their coverchoice becaue they do Chron gen´s old song Reality….. a really good song and their own songs is as usual really good…Destructors…Englands best band? 25/1-2011

DESTRUCTORS-HELLOWEEN(CD-ROWDY FARRAGO RF666)

Destructors gör som vanligt när de ger ut en skiva men nu har de gått från korta skivor till fullängdare och jag är lika glad för det. Vad jag menar att de gör som vanligt är att de kör en hel del egna låtar och några covers. Denna gång är det Ramones, Dead Kennedys och Misfits som har fått sina låtar tolkade och som vanligt är resultatet ypperligt. Kul också med en temaplatta på detta vis där mycket kretsar runt Halloween och runt skräck överhuvudtaget eller vad sägs om låttitlar som Don´t go down the cellar, (I wanna) dig up Elvis och Highway 666. Ännu en gång lyckas Destructors övertyga mig och detta med en av sina bästa skivor. 18/11-2010

********

DESTRUCTORS-HELLOWEEN(CD-ROWDY FARRAGO RF666)

Destructors do as ususal when they release a record but now they have gone from short records to fullengthrecords and I´m happy for that fact. What I mean that they do as usual is that they do some own songs and some covers. This time it´s Ramones, Dead Kennedys and Misfits which have their songs covered and as ususal so is the result more than good. It´s fun also with a record with a theme which is around Helloween and around horror or what to be said about songtitles like Don´t go down the cellar, (I wanna) dig up Elvis and Highway 666. Once again manages Destructors to convince me and that with some of their best records. 18/11-2010

DESTRUCTORS-101010 THE MEANING OF LIFE(CD-ROWDY FARRAGO RF101010)

Som vanligt kommer det ett gäng skivor från Destructors och även denna gång blandar de några covers med eget material. Först ut denna gång är den underbara Godfathers-låten Birth, School, Work, Death och de gör den riktigt bra. En annan låt som får en varsam behandling är Chelseas gamla Right to work. De egna låtarna är som vanligt snabba och snärtiga punklåtar i Destructors alldeles egna punkrockstil . Tio låtar allt som allt och helt klart är detta en skiva som kommer att spelas många gånger mer hemma hos mig i alla fall. 2/11-2010

*******

DESTRUCTORS-101010 THE MEANING OF LIFE(CD-ROWDY FARRAGO RF101010)

As usual it comes a lot of records from Destructors and also this time they mix some covers with own material. First out this time is the wonderful Godfathers-song Birthm School, Work, Death and they do it really good. Another song which got really good treatment is Chelseas old Right to Work. The own songs is as usual fast and good punksongs in Destructors own punkrpockstyle. Ten songs in all and this is a record which will be played many times at my home anyway. 2/11-2010

DESTRUCTORS-DEAD BEAT TO WHITE HEAT(CD-ROWDY FARRAGO RFA03)

En fullängdare med Destructors är efterlängtad. 16 egna låtar och två covers , en av Stooges och en av Electric Prunes. Inget överraskande val av Stooges utan det är TV Eye som får en omgång här och det riktigt bra. De ”gamla” gubbarna har så mycket energi så det är otroligt egentligen. Spottar ut låtar och det är inte så att det är låtar som är skit utan alla håller riktigt bra kvalité.  Att man orkar att vara så arg och behålla tempot i låtarna är underbart och jag känner mig riktigt ung igen när jag lyssnar till dem. Jag skulle gärna slänga mig i en hög av pogande ungdomar och gubbar och gummor och poga loss till detta live. Vet inte om man kommer att få chansen till detta men bara de släpper skivor i takten de gjort redan så är jag nöjd….23/8-2010

********

DESTRUCTORS-DEAD BEAT TO WHITE HEAT(CD-ROWDY FARRAGO RFA03)

A fullength with Destructors is really long awaited. 16 own songs and two covers, one by Stooges and one from Electric Prunes. No surprising choice of the Sttoges-song and it´s TV Eye which is the song and it´s really good. The “old” guys have so much energy so it is unbelievable. They spit out songs and it´s not so that they do songs which is shit and this holds really high quality. That you have the energy to be so angry and hold the tempo in the songs is wonderful and I feel really young again when I listens to them. I would really like to be in a pogoing pile of people of old, young and really pogoing to this one live. I don´t know if I ever will get the chance to this but if they only releases record in the style they have done so am I satisfied… 23/8-2010

DESTRUCTORS/BLACK MARIAS-ZENGAKUREN(ROWDY FARRAGO RF015)

Först ut denna gång är Black Marias med sina tre låtar och jag trodde först att Pussy Power var en Iggy-cover(för han har väl en låt som heter något liknande. Gruppen spelar en snabb punkrock som påminner mig om hur banden lät på 80-talet i England och den vågen av band som kom då och det är en härlig känsla att återuppleva detta igen tycker jag. Habilt och bra. Destructors blir bara bättre för varje år som går. De börjar med en gammal låt Religion som är lite omgjord tror jag till ett modernare snitt. Dead Boys Sonic Reducer får sig en avhylning också…som vanligt…bra på covers. En extralåt blir det också which is really good. 30/6-2010

*******

DESTRUCTORS/BLACK MARIAS-ZENGAKUREN(ROWDY FARRAGO RF015)

First out this time is Black Marias with their three songs and I thought at first that Pussy power was an Iggy-song(He had one song called so or) The group is playing fast punkrock as reminds me about how bands sounded in the 80s´s in England and that wave of bands which came then and it´s a really marvellous to experience this again. Habile and good. Destrcutors is going to be better for ever year they go on. They start with an old song Religion which is a little bit done again in a more modern way. Dead Boys Sonic Reducer gets their fishes warm here too…as usual…good on covers. One extrasong here too and it´s a thing which really good. 30/6-2010

DESTRUCTORS-POLITIKA(CD-ROWDY FARRAGO REFLECT 01)

Jag skall inte dra upp de tom att de ofta ger ut skivor men denna skiva ges ut på grund av valet i England efter vad jag förstår och det förstår man kanske med låttitlar som To vote or not to vote, Fuck EU. Labour Party, Tory Party och det är lite roligt att båda sidorna fått en egen låt. Det är bland det mest politiska jag hört på länge och Destructors imponerar musikaliskt mer och mer på mig. Ju äldre de blir, desto argare blir de och framförallt blir de bättre för varje skiva.  Hur låter det då…som Exploited blandat med oi, blandat med gammal punk men framförallt låter det Destructors. 22/4-2010

********

DESTRUCTORS-POLITIKA(CD-ROWDY FARRAGO REFLECT 01)

I will not say anything about that they often release records and I think this one is released just because of the election in England and that can you maybe understand with songtitles like To vote or not to vote, Fuck EU. Labour Party, Tory Party and it´s fun that both sides have their own song. It´s among the most political I have heard in a long time and Destructors impress on me musically more and more. More age, more angry they become and they become better for every record they release. How does it sound then…as Exploited, mixed with oi, mixed with old punk but most of all they sound Destructors. 22/4-2010

DESTRUCTORS/SICK ON THE BUS-TORMENTUM INSOMANIE(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF 014)

Sick on the Bus är först ut med sin snabba och stabila punkrock. Tre korta låtar under 2 minutersgränsen och det gillar jag. Inte för mycket solon och skit utan här är det ren och skär punkrock som är grejen och detta på typiskt engelskt manér och en grupp som GBH ligger inte långt borta. Destructors fortsätter skivan med egna låtar och en cover på Saints gamla This Perfect day. Låten om Berlin känns ju extra kul eftersom jag var i Berlin i somras och Destructors är riktigt bra som vanligt med sin tuffa punkstil i egen stil.  23/12-09

*******

DESTRUCTORS/SICK ON THE BUS-TORMENTUM INSOMANIE(MINI-CD ROWDY FARRAGO RF 014)

Sick on the Bus is first out with their fast and stabile punkrock. Three short shongs under the 2 minuteborder and that I like. Not so much solos and shit and here it is pure punkrck which is the thing and that in typical English style and a group as GBH isn´t far away. Destructors continues the record with their own songs and with a cover on saints old This Perfect Day. The song about Berlin is more than fun because I was in Berlin this summer and Destructors is really good as usual with their tough punkstyle in own style.   23/12-09

DESTRUCTORS-999(CD-ROWDY FARRAGO RF 999)

Ännu en skiva från Englands mest produktiva band men denna gång kallar de sig bara Destructors och detta är en hyllning till 090909 kan man säga. Både egna låtar och coverlåtar samsas här och det är covers från så vitt skilda band som Girlschool ,Dead Kennedys, 999, DOA för att säga några band här.  Alltid kul att lyssna till Destructors nuförtiden eftersom de är ett band som bara blir bättre och bättre och att de låter så typiskt engelskt och det låter 80-talspunk a´la andra punkvågen och det gillar jag. Tänk er grupper som Exploited, Infa Riot och den typen av band. Goa versioner också av de covers de gör. 30/9-09

********

DESTRUCTORS-999(CD-ROWDY FARRAGO RF 999)

Another record from England most productive band but this time they call themselves only Destructors and this is a tribute to 090909 you can say. Both own songs and coversongs is mixed here and it´s covers from different bands like Girlschool, Dead Kennedys, 999, DOA just to say some bands. Always fun to listen to Destructors nowadays because they´re a band which becomes better and better all the time and that they sounds so typical English and that it sounds 80´s punkwave, the second punkwave and that I like. Imagine groups like Exploited, Infa Riot and that type of bands. Good versions of the covers they do to. 30/9-09

DESTRUCTORS-PUNK SINGLES COLLECTION(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 274)

Destructors är ju ett band som verkligen lyckades att hålla sig i bakgrunden men ändå lyckades att få ut ett gäng singlar och Lp-skivor genom tiderna. Deras lite udda punkrock har många höjdpunkter och på denna skiva är ju alla singlar samlade och vad sägs om bra låtar som Religion, Jailbait, Wild Thing, Forces of law och en hel del annat. De är så typiskt engelska och det skall de ha all credit för, för det låter så fräckt.  Nu handlar detta inte om någon vanlig punk a´la Bad Religion eller Green Day, utan detta låter mer som en blandning av Crass och Conflict med inslag av en del oipunk för att beskriva den på något sätt. 3/3-06

*******

DESTRUCTORS-PUNK SINGLES COLLECTION(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 274)

Destructors is a band which really managed to have themselves in the background but anyway they managed to do a lot of singles and LP:s through the times. Their little bit odd punkrock have many highlights and on this record is all of their singles compiled to one fullength and what to say about good songs like Religion, Jailbait, Wild Thing, Forces of law and whole lot of other stuff. They are so typical English and that shall they have all credit for because it sounds really cool. Now is this not any ordinary punk a´la Green Day or Bad Religion, this is a more of a mix of Crass and Conflict and some mixed stuff from oipunk just to describe it some way. 3/3-06

DESTRUCTORS-EXERCISE THE DEMONS OF YOUTH(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 275) Jag har för mig att den här gruppen kom från Northampton men jag vet inte om jag har fel. Skitsamma, vad jag minns är att de spelade en lite udda typ av punkrock. Jag tror det är trumsoundet som är det annorlunda med gruppen på något sätt. Man skulle kunna säga att det är en blandning av Crass och GBH för att jämföra med något. Många goa låtar här som Northern Ripper, Jailbait, Control. Soldier Boy mm och Destructors ganska minimalistiska sound är nästan superbt och udda. Jag hade nästan glömt att jag gillar gruppen skarpt och lite kul med grupper som skiljer sig.(SJU) 27/2-06

*******

DESTRUCTORS-EXERCISE THE DEMONS OF YOUTH(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 275) I think that the group came from Northampton but I don´t know if I have wrong. Shit the same, what I remember is that this group played a little bit different type of punkrock. I think it is the drumsound which is the thing with the group in some way. Many good songs here like Northern Ripper, Jailbait, Control. Soldier Boy and Destructors almonst minimalistic sound is almost really good and odd. I had almost forgotten that I like the group really much and it´s fun with groups which is apart from other groups.(SEVEN) 27/2-06