CHELSEA-MEANWHILE GARDENS(CD-WESTWORLD)

45 år är en lång tid och så länge har Chelsea spelat punkrock och så länge har jag lyssnat på dem också. Jag vet inte vilket som är mest skrämmande…..för egen del är att jag blivit så gammal. Men grabbarna i Chelsea visar inte upp några krämpor för här är det typiskt Chelsea-aktig musik som spelas i mina högtalare. Det är melodiöst på Chelsea-vis och Gene October sjunger lika bra som alltid. Kanske inte lika arga som på Right to Work eller rättare sagt de kanske är lika arga men det låter inte riktigt lika argt. Men det tar inte ifrån dem att de fortfarande spelar riktigt bra punkrock och är faktiskt en grupp som inte ändrat sin musikstil så mycket på dessa år men de har självklart utvecklat sig men det är lätt att låta trötta och täntiga efter alla dessa år men Chelsea lyckas hålla punkfanan högt även om det inte är crustpunk de spelar utan de är mer trogna originalpunken och som den lät i England 76-77 och det är jag glad för. Jag blir så glad när jag hör skivan eftersom det bevisar att även “gamla gubbar” kan spela bra punkrock och det var ändå vi som startade den om jag minns rätt? Eller har jag blivit så dement så jag glömt vem det var? KÖP! 18/3-2021


********

CHELSEA-MEANWHILE GARDENS(CD-WESTWORLD)

45 years is a long time and so long Chelsea has played punk rock and so long I have listened to them too. I do not know which is the most frightening… ..for my own part is that I have become so old. But the guys in Chelsea do not show any ailments because here it is typically Chelsea-like music that is played in my speakers. It's melodic the Chelsea way and Gene October sings as well as ever. Maybe not as angry as on Right to Work or rather they maybe are as angry but it does not sound quite as angry. But it does not take away from them that they still play really good punk rock and are actually a group that has not changed their music style so much in these years but they have obviously evolved but it is easy to sound tired and tense after all these years but Chelsea succeed keep the punk flag high even if it is not crustpunk they play but they are more faithful to the original punk and as it sounded in England 76-77 and I am happy about that. I get so happy when I hear the record because it proves that even "old men" can play good punk rock and it was still us who started it if I remember correctly? Or have I become so demented that I forgot who it was? BUY IT! 18/3-2021

CHELSEA-MISSION IMPOSSIBLE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Chelseas elfte studioalbum kommer den 20 oktober 2017 och det är en riktigt trevlig anrättning med sina 15 låtar. Jag tycker mig nästan höra en Clash-gitarr i inledande titellåten och Gene October sjunger bättre än någonsin. Låtarna på denna skivan är bland de bästa Chelsea gjort tycker jag och det finns både mycket spelglädje, bra låtar och riktigt bra melodier. Komplettera detta med körer och bra sång. Det är riktigt bra driv i musiken och jag tycker nog inte det finns en dålig låt på skivan. Hur ska man beskriva musiken för de som aldrig hört gruppen då? Som en powerpoppunkgrupp kanske med rötterna i dåtiden men med ett modernt sound. 30/8-2017


********

CHELSEA-MISSION IMPOSSIBLE(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Chelsea's eleventh studio album will be released on October 20, 2017 and it's a really a nice arrangement with its 15 songs. I almost hear a Clash guitar in the opening title song and Gene October singing better than ever. The songs on this album are among the best Chelsea have made, I think and there are both great happiness to play, great songs and really good melodies. Complete this with choirs and great vocals.  It's a really good drive in the music and I do not think there's a bad song on the disc. How do you describe the music for those who have never heard the group then? Like a powerpoppunk group maybe with the roots of early punk but with a modern sound. 30/8-2017

CHELSEA-IN SESSION(CD-WESTWORLD)

Detta är en skiva fylld med inspelningar från åren 77-79 inspelade som sessions i studion i Maida Vale. Man har ju hört en hel del låtar med Chelsea genom åren och det är kul att höra de här tidiga sessionerna också faktiskt. Jag får för mig att det är lite stökigare ljud på något sätt och det gillar jag. Många av låtarna kommer flera gånger på skivan så det är självklart ett alster som de riktiga fansen kommer att köpa. Kanske inte något som man startar sitt Chelsea-lyssnade med men varför inte egentligen för det är en hel del versioner här av riktigt bra punklåtar som är värda att få en lyssning av många…Undra hur Chelsea kände det när de gjorde en låt som hette Pretty Vacant och Pistols blev mer kända med en låt med det namnet…en riktigt bra skiva är det i alla fall och med versioner som verkligen är bra! 20/3-2017


********

CHELSEA-IN SESSION(CD-WESTWORLD)

This is an album filled with recordings from the years 77-79 recorded in the sessions in the studio in Maida Vale. You've heard a lot of songs with Chelsea over the years and it's fun to hear these early sessions well indeed. I get me that it is a little messier sound in any way and I like that. Many of the songs comes several times on the disc so there is obviously a matter which the real fans will buy it for. Maybe not something that one starts his Chelsea-listeneing too but why not really because it's a lot of versions here of really good punk songs that are worth getting a hearing of many ... Wonder how Chelsea felt when they made a song called Pretty Vacant and Pistols became more famous with a song with that name ... a really good album, it is in all cases and with the versions that are really good! 20/3-2017

CHELSEA-RIGHT TO WORK-THE SINGLES(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Chelsea är ett band som många säger att de är skit men jag förstår det inte för manga av deras låtar är rena klassiker I punkvärlden och Gene October är en gudabenådad sångare anser jag. Vem kan motstå låtar som No one´s coming outside, Urban Kids, Right To work, New era och War across nation för at nämna några av låtarna på denna skiva. Det är 23 låtar som verkligen visar upp Chelseas bästa sida och den gruppen har många bra sidor så jag tycker nog bara det är att investera i detta med en gång. De har en förmåga att blanda punkiga 77-toner med poppiga melodier och är ett rockband av högsta rang tycker jag och jag tycker inte det finns så mycket anledning mer än att säga. Har ni inte hört dem förr….investera i detta då! 10/6-2016


*********

CHELSEA-RIGHT TO WORK-THE SINGLES(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Chelsea is a band that many say they are crap but I do not understand it for many of their songs are pure classic in the punk world and Gene October is a brilliant singer, I think. Who could resist the songs as No one's coming outside, Urban Kids, Right to Work, New Era and the War across the nation to say a few of the songs on this disc. There are 23 songs that really show off Chelsea's best side, and the group has many good sides so I think probably just it is to invest in this at once. They have an ability to mix punk 77-tones with pop melodies and a rock band of the highest order, I think, and I do not think there is so much more reason more than to say. Have you not heard them before ... .invest in this at once 10/6-2016

CHELSEA-ANTHOLOGY VOL3(3 CD WESTWORLD RECORDINGS)

Oj det kom en tredje del också i denna eminenta serie med ett band och då är det skivorna Alternative(1993), Traitors gate(1994)och Faster Cheaper andbetter looking från 2005. Alternative är nog en av deras bästa skivor tycker jag och de två inledande låtarna vittnar om ett Clash sound på hög nivå och Weirdos in Wonderland är ju så jävla bra med sina larmiga gitarrer. Det fortsätter hela den skivan och bara den är en fullpoängare och när man sedan får några bonuslåtar på alla skivorna så blir det en gedigen samling med låtar och Chelsea är nästan en grupp som faktiskt har blivit bättre med åren efter några downs på 80-talet.  Traitors gate fortsatte i samma stil och jag anser efter att ha hört dessa tre Anthology samlingar att de är en av världens bästa punkgrupper och jag trodde och hade inte för mig att de var så bra som de verkligen var och är. Det är melodisk punkrock och Gene sjunger riktigt bra och ackorden sitter där de ska så det känns som om mitten av 90-talet var en stor tid för Chelsea. Med Faster Cheaper and....gjorde de ett nytt album och det var väl det första på över 10 år och det roliga med det är att de faktiskt inte lät trötta och gamla alls och många av låtarna är riktigt bra och tuffa faktiskt. Man skulle ju kunna tro att de inte skulle orka med tempot men det är absolut inga problem för dessa ”gubbar”. Gene October är i bättre form sångmässigt än förr och Chelsea påminner mig  här om en grupp som Dead Boys, Heartbreakers eller något sådant. Det som man trodde skulle kunna ha blivit  patetiskt blev till en fullträff i sann Chelsea-anda.) och med ett gäng extralåtar så blir den om möjligt ännu bätte med låtar som White Riot, I fought the law etc. 26/1-2016

********

CHELSEA-ANTHOLOGY VOL3(3 CD WESTWORLD RECORDINGS)

Oops it came third also in this excellent series with a band and it is the discs Alternative (1993), Traitors Gate (1994) and Faster Cheaper and better looking from 2005 this time. Alternative is probably one of their best albums, I think, and the two opening songs shows a Clash-sound in a high level and Weirdos in Wonderland is so damn good with it´s larming guitars. It continues throughout the disc and just being a perfect score and then when you get some bonus tracks on each disc so it becomes a solid collection of songs and Chelsea are just a group that actually has improved over the years by some downs in the 80s. Traitors Gate continued in the same style and I think after hearing these three Anthology collections that they are one of the best punk groups and I thought and didn´t thought that they´re as good as they really were and are. It's melodic punk rock and Gene sings really well and the chords are in the correct style so it feels like the middle of the 90´s was a great time for Chelsea. With Faster Cheaper and .... they made a new album and it was well the first in over 10 years, and the funny thing is that they do not actually sounded tired and old at all and many of the songs are really good and tough indeed. One would think that they would not cope with the pace but there is absolutely no problem for these "old men". Gene October is in better shape vocally than before, and Chelsea reminds me here of a groups like Dead Boys, Heartbreakers or something. What we thought would could have been pathetic became a hit in true Chelsea spirit.) And with a bunch of extra songs, it becomes, if possible, even the better with songs like White Riot, I fought the law, etc. 26/1-2016

CHELSEA-ANTHOLOGY VOL2(3 CD WESTWORLD RECORDINGS)

Så kom denna också(eller kommer i april 2016) med deras tre skivor: Rocks off, Original Sinners, Underwraps och jag har alltid gillat Chelsea och dessa tre tror jag inte har funnits så ofta på CD så jag välkomnar verkligen detta. 31 låtar och först ut är Original Sinners där de lyckas bra med sin rockiga punk. Egentligen var det väl såhär punkrock lät i början egentligen och det var väl egentligen aldrig så rått. Det är ju mer att det är rock med en sjuhelsikes attityd. Med låtar som Maggies Men, Two more hours och Believe me så tycker jag att de gjorde en riktigt bra melodiös punkskiva här. Rocks off börjar lugnt med Fools Paradise men Chelsea lyckas ändå på något sätt fånga mitt intresse och mina favoritlåtar på denna skiva är Give me More och deras riktigt bra covers av Street Fighting man och Sympathy for the devil som de gör med kärlek och gör till en ännu bättre låtar. Jag tycker det är konstigt att inte Chelsea var större än vad de var på denna tid(troligtvis namnet Chelsea ;-)….hade de hetat Arsenal så) Men det klart skivan heter Rocks off och det är verkligen vad som hänt här att de inte rockar så mycket…Underwraps börjar med en av mina Clash-favoriter Somebody got Murdered och de gör den så bra så att nästan Clash version bleknar. No respect och Cheat är andra underbara kreationer på denna skiva och jag håller nog Underwraps som den bästa skivan av dessa tre men allt som allt ett givet köp ännu en gång! 21/1-2016

********

CHELSEA-ANTHOLOGY VOL2(3 CD WESTWORLD RECORDINGS)

Then came this also (or will in April 2016) with their three records: Rocks Off, Original Sinners, Under Wraps, and I've always liked Chelsea and these three do not been so often on CD so I very much welcome this. 31 songs and the first out is the Original Sinners where they manage well with their punk rock. Actually, it was well like punk sounded in the beginning really and this was really not so raw. That is, the more it is rock with a hell of attitude. With songs like Maggies Men, Two more hours and Believe me, I think they did a really good melodic punk album here. Rocks off begins quietly with Fools Paradise but Chelsea still manages to somehow capture my interest and my favorite songs on this album is Give Me More, and their really good covers of Street Fighting Man and Sympathy for the devil as they do with love and make as even better songs. I find it strange that Chelsea not were larger than they were at this time (probably that they´re named Chelsea ;-) ... .Had they been called Arsenal so) But it is clear that the disc is called Rocks off and that's really what happened here that they do not rock so much ... Under Wraps start with one of my favorite Clashsongs Somebody got Murdered and they do it so well that almost Clash version fades. No respect and Cheat are other wonderful creations on this album and I would agree that Under Wraps is the best disc of the three but all in all it is a given purchase again! 21/1-2016

CHELSEA-ANTHOLOGY VOL ONE(3 CD WESTWORLD RECORDINGS

Jag vet att en del människor tycker att Chelsea är tråkiga men då hoppas jag att de menar fotbollslaget för punkbandet Chelsea har jag alltid rankat högt i alla fall. Såg de för över 30 år sedan och jag intervjuade dem för ett år sedan ungefär när de släppte en ny skiva. Här är det de tre skivorna Chelsea, Alternative Hits och Evacuate som har bakats ihop på denna tre-skivors samling och det är en härlig blandning av låtar för om man inte gillar deras klassiker Right to work, No escape, Look at the outside War across the nation och Last drink så är ni inga riktiga punkare.  Lägg till detta en riktigt bra låt som heter Pretty Vacant plus en massa demolåtar och andra extralåtar och jag tycker att detta är ett givet köp...helt klart. Det är en chans att få tag på tre skivor som säkert är ganska svåra att få tag på idag och nu hoppas jag på en del 2 och 3 också för det fattas en hel del för mig på CD i alla fall och jag tror att en del av de följande skivorna inte ens finns på CD. 49 låtar allt som allt och det är en del stycke historia som ni tar del av här och en väldigt viktig del av punkrocken. 8/1-2016


*********

CHELSEA-ANTHOLOGY VOL ONE(3 CD WESTWORLD RECORDINGS

I know that some people think that Chelsea are boring but then I hope that they mean the football team for the punk band Chelsea have always ben ranked high in all cases at my home. I saw them for over 30 years ago and I interviewed them a year ago when they released a new album. Here are the three discs Chelsea, Alternative Hits and Evacuate who have been baked together in this three-disc collection and it is a wonderful mixture of songs because if you do not like their classics like Right to Work, No Escape, Look at the outside War across the nation and Last drink, you are not real punks. Add to this a really nice song called Pretty Vacant plus a bunch of demo songs and other extra tracks and I think this is a given purchase ... for sure. It's a chance to get three discs because some of them are pretty hard to come by today and now I hope that Anthology  2 and 3 comes also because I´m  missing a lot for me on CD in all cases, and I think part of the following discs are not even available on CD. 49 songs altogether, and there is some piece of history as you take part of this and a very important part of punk rock. 8/1-2016

CHELSEA-SATURDAY NIGHT SUNDAY MORNING(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

Det var ett tag sedan Chelsea släppte något nytt men nu har de gjort det och de gjorde också en intervju med mig för några månader sedan. Det går att läsa den på denna site! Och med låtar som Urban Kids och Right to work så har man lite att leva upp till. 13 låtar med riktigt bra punkrock som verkligen har rötterna i 77-punk. Attityden finns ju kvar eller vad sägs om låttitlar som We don´t believe you, Fuck all, They don´t care what you want och Something Wrong in your head. Jag gillar deras körer och Chelsea är faktiskt ett band som nästan blir bättre för varje skiva de gör och det är ju inte så många förunnat av de ”gamla” banden för de här killarna åldras med värdighet och spelar punkrock i den gamla skolan och de gör det mer än bra! Den här skivan gör mig riktigt glad….26/6-2015

*********

CHELSEA-SATURDAY NIGHT SUNDAY MORNING(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

It was a while ago Chelsea released something new, but now they have done it and they also did an interview with me a few months ago. You can read it on this site! And with songs like Urban Kids and Right to work and you have little to live up to. 13 songs with really good punk rock that truly has roots in the 77-punk. The attitude is still there or how about song titles like We don't believe you, fuck all, They don't care What You Want and Something's Wrong in your head. I like their choirs and Chelsea is actually a band that just gets better with each album they make and there are not so many rare luxury of the "old" bands for these guys grow old with dignity and play punk rock in the old school and they do it is more than good! This album makes me really happy ... 26/6-2015

CHELSEA-FASTER, CHEAPER AND BETTER LOOKING(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 259)

Det står skrivet i skivan att detta är det bästa Chelseaalbumet någonsin, det kanske stämmer. Jag såg dem för många år sedan och de var riktigt bra. Nu är det ett nytt album på gång och det är väl det första på över 20 år och det roliga med det är att de faktiskt inte låter trötta och gamla alls och många av låtarna är riktigt bra och tuffa faktiskt. Man skulle ju kunna tro att de inte skulle orka med tempot men det är absolut inga problem för dessa ”gubbar”. Gene October är i bättre form sångmässigt än förr och Chelsea påminner mig om en grupp som Dead Boys, Heartbreakers eller något sådant. Det som man trodde skulle vara patetiskt blev till en fullträff i sann Chelsea-anda.) 29/11-05

********

CHELSEA-FASTER, CHEAPER AND BETTER LOOKING(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 259)

It´s written in the record that this is the best Chelseaalbum ever, it´s maybe right. I saw them many years ago and that was really good. Now they have a new album on which is going our way and that´s the first one in 20 years and the most fun with that is that they don´t sound tired at all and many of the songs is really tough and good actually. You can imagine that these guys don´t could have the chance in this tempo but there´s no problem for these “old men”. Gene October is in better shape when he sings than ever and Chelsea is a group which reminds me a little about Heartbreakers, dead Boys or something like that. The things you thought would be pathetique became a really good record in true Chelsea-sprit. 29/11-05

CHELSEA-THE BBC PUNK SESSIONS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 159)

Ännu en skiva i Captain Oi serie med udda material. Självklart är detta överkurs för den store Chelseadiggaren. Men man ska inte sticka under stol med att det faktiskt är riktigt bra ljud på denna skiva. Även de nio livelåtarna håller hög klass vad det gäller inspelningen. Men det är klart skall ni göra ert första besök hos de gamla punkrävarna Chelsea bör ni nog kolla in någon av nedanstående skivor men skulle ni av misstag komma över denna så tror jag nog inte att ni blir besvikna om ni gillar gammal 77-punk 27/2-01 

********

CHELSEA-THE BBC PUNK SESSIONS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 159)

Another record in Captain Ois serie of odd material. Of course this overcourse for the bug Chelseafan. But I´m not stikcing under a chair with that it´s really good sounding music on thsi record. And even the nine livesongs have really good sound. But of course if you´re going to make your first visit with the old punksters Chelsea you can choose one of the ones down below.  But if you of a mistake come over this record I think you don´t get disappointed because this record have very good 77-punk in it 27/2-01 

CHELSEA-EVACUATE(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 94)

En väldigt trevlig återutgivning detta. Chealse är likt Boys sorgligt bortglämda pch de ligger inte så långt ifrån varandra musikaliskt heller egentligen. Men Captain Oi kommer ihåg dem och släppte med Evacuate Chelseas bästa skiva tror jag. Med låtar som How do You Know, War across the nation och Last Drink så skrev de punkhistoria med denna skiva. Det kanske inte är råpunk men skall någon falla för epitetet 77-punk så är det väl Chelsea 16/9-00

*********

CHELSEA-EVACUATE(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 94)

A very nice reissue this. Chelsea is like Boys sadly forgotten when we talk about classic punkbands. And they are don´t so far from each other musically. But Captain Oi haven´t forgotten them and he released their best record(I think) With songs like How do You Know, war across the nation and Last Drink wrote Chelsea punkhistory, it´s not maybe dispunk but it´s really 77-punk if something it´s going to be called that  16/9-00

CHELSEA-(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 91)

Ett av Chelsea första album var en klassiker och här är den igen på CD som klassiker på Captain Oi såklart. Med låtar som är punkrockklassiker med betoning på rock finnes I´m on Fire, Decide, Trouble is the Day och som extralåt Urban KIds och No escape. gene  October sjunger bättre än någonsin och låter nästan lika arg som på Right to Work . Jag tror att inte så många känner till Chelsea(förutom fotbollslaget) men kolla in gruppen om ni vill känna till punkhistorien 20/9-00

********

CHELSEA-(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 91)

One of Chelseas first albums  was a classic one and here it is again on CD and it´s on Captain Oi of course. With songs which is punkrockclassic with rock in the first place isf I´m on Fire, Decide, Trouble is the Day and a s bonus songs like Urban KIds and No escape. Gene  October sings better than ever here an he sounds alomsot as angry which he is in Right To Work. I don´t think many pople knows Chelsea(except the football team) so if you want something about the punkhistory please buy this   20/9-00