CHARTA 77-ÖDESBOXEN(3LP-BIRDNEST RECORDS)

Det tog några år innan skivorna var färdiga men här är den nu. Jag bryr mig inte om att recensera de två föregående skivorna i boxen(Skuld och Verdan-di) eftersom det står om dem under denna recension så jag fokuserar på URD. Gå framåt är en av de bättre låtarna på senare år tycker jag och det känns riktigt trevligt med soundet som jag inte hört gruppen haft förut. Men Pers röst är sig lik. Punken har alltid varit närvarande hos den här gruppen och är det självklart denna gång också.  Denna gång kanske mer än vanligt och om det är en fiol i bakgrunden så gör den underverk och musiken blir ganska egen och det har den ju alltid varit eftersom man hör vem som sjunger i denna grupp. Det är därför Per har kunnat byta medlemmar och jag tar absolut inte något ifrån gamla medlemmar men det är mycket Pers röst som gör att Charta 77 låter som de gör. En låt har ett klart passande namn efter dessa år av pandemi och det är låten Karantän och det är en av mina favoritlåtar på denna skivan. Nu till extra LP:n som börjar med Som på film som är en typisk Charta 77-låt och det känns som om detta blir en intressant extraskiva med låtar som bara finns här. Döda vinkeln börjar vackert med fiol etc och Pers röst är bräcklig på ett skönt sätt som den brukar och när låten sätter igång så blir det riktigt bra. En av de bättre låtarna på senare tid med Charta. Det fanns en tid är lite uppbyggd på samma vis med en lugn inledning och sedan en riktigt härlig uptempolåt. Digitalt liv avslutar första sidan och det är en bra avslutning på första sidan med sin snabbhet och trevliga tempo. Alla är rädda med remix av Joxaren och det har blivit en hårdsynthlåt. Ganska fräckt och annorlunda. Nittontusendar är ju ett ord jag aldrig hört och låten med samma namn är en snabb låt som jag gillar riktigt mycket. Skulle passa på vilken skiva som helst med gruppen….vilken bra låt! En väg är ännu en låt som är riktigt bra och skulle kunna bli en allsångsklassiker i livesetet. Hoppas de spelar den live. Avslutningslåten på Post är Har aldrig trott är en värdig avslutning på den här skivan och det är synd om er som missat den här skivan! 5/9-2022

 

*********

CHARTA 77-ÖDESBOXEN(3LP-BIRDNEST RECORDS) 

It took a few years for the records to be finished but here it is now. I don't bother to review the previous two records in the box set(Skuld and Verdan-di) because it says about them under this review so I'm focusing on URD. Go Forward is one of the better songs in recent years I think and it feels really nice with the sound that I haven't heard the group have had before. But Per's voice is similar. Punk has always been present with this group and is obvious this time too. This time maybe more than usual and if there is a violin in the background it works wonders and the music becomes quite its own and it always has been because you hear who sings in this group. That's why Per has been able to change members and I certainly don't take anything away from old members but it's a lot of Per's voice that makes Charta 77 sound like they do. One song has a clear fitting name after these years of pandemic and that's the song Karantän and it's one of my favorite songs on this record. Now for the extra LP starting with Som På Film which is a typical Charta 77 song and I feel like this will be an interesting extra disc with songs that are only here. Döda Vinkeln starts beautifully with the violin etc and Per's voice is fragile in a nice way as it usually does and when the song starts it gets really good. One of the better songs in recent times with Charta. Det fanns en tid is a bit built up in the same way with a quiet introduction and then a really lovely uptempo song. Digitalt liv ends the first page and it's a good ending to the first page with its speed and pleasant pacing. Alla är rädda with the remix of Joxaren and it's become a hard synth song. Pretty cool and different. Nittontusenendar is a word I've never heard and the song of the same name is a fast song that I really like a lot. Would fit on any record with the group....what a great song! En väg is yet another song that is really good and could become a sing-along classic in the live set. Hope they play it live. The closing song on Post is Har aldrig trott to be a worthy ending to this record and it's a shame for those of you who missed this record! 5/9-2022

CHARTA 77-VERDAN-DI(CD-BIRDNEST BIRD 199CD)

Vad ska man skriva om Charta 77 som inte är skrivet innan. Charta 77 är och förblir en av de bästa punkgrupperna i Sverige och även om medlemmar har kommit och gått så har per Granberg alltid bestått. Detta trots jobbiga saker som har hänt honom så finns alltid Charta 77 och glädjer oss. Nya skivan är inget undantag och snart har jag över 300 låtar med gruppen men jag blir lika glad varje gång det kommer något nytt. Det är texter som berör men inga uttalat politiska texter förutom sista låten Gånglåt från Syrien som handlar om främlingshat men visst är det politiskt hela tiden jag menar emr att det kanske inte är politiska brandfacklor som kastas ut utan mer texter som man får tänka efter lite. “Det enda vi vet är att vi ingenting vet” sjunger Per i inledande Om vi lever imorgon och det är sant. En riktigt bra låt med riktigt bra driv. Jag gillar fiolen och saxofonen i låten som gör att den lyfter riktigt bra. Jag tycker många av låtarna Charta 77 gör idag håller såpass hög klass och det är skönt med band som inte chanserar år efter år som många gör och som man bara gillar de första skivorna med för så är inte fallet med Charta 77, de blir bara bättre och bättre så nu längtar jag efter nästa skiva redan! 30/11-2020

*********

CHARTA 77-VERDAN-DI(CD-BIRDNEST BIRD 199CD)

What to write about Charta 77 that has not been written before. Charta 77 is and remains one of the best punk groups in Sweden and even though members have come and gone, Per Granberg has always been there. This despite difficult things that have happened to him, there is always Charta 77 and we are happy. The new album is no exception and soon I have soon over 300 songs with the group but I get just as happy every time something new comes out. It is lyrics that touch but no pronounced political lyrics apart from the last song Gånglåt från Syrien which is about xenophobia but of course it is political all the time I mean emr that it may not be political torches that are thrown out but more lyrics that you have to think about a bit. "The only thing we know is that we know nothing" Per sings in the introduction Om vi lever imorgon and it is true. A really good song with really good drive. I like the violin and saxophone in the song which makes it lifts it really well. I think many of the songs Charta 77 does today are so high class and it's nice with bands that not became more boring year after year as many do and that you only like the first records with because that is not the case with Charta 77, they just get better and better so now I long for the next record already! 30/11-2020

CHARTA 77-SKULD(CD-BIRDNEST RECORDS BIRD 193CD)

Att säga att Per Granberg och Charta 77 är en instution i Sveriger punkvärld är väl ett understatement. Allt som han gjort för den svenska punken kan inte underskattas och evrkligen inte det som Charta 77 gör på skiva heller. 8 nya låtar som heter saker som Tankar på kammaren, Lägga puzzel med en hammare och Slåss som en tjej bådar gott inför lyssningen. I Dagbok har de till och med tagit steget ut och fått in en fiol och det är ganska fräckt tycker jag. Per sjunger på sitt sedvanliga sätt och en del gillar det säkert inte men jag tycker att hans röst visar på känsla och man tror på vad han sjunger. De har utvecklat sina texter och de är inte lika direkt som de var förr och man får tänka lite mer när man läser dem men musikaliskt ligger de punken trogen och det är jag evigt tacksam för. De har sin egen stil i den brokiga punkvärlden och många medlemmar har kommit och gått i Charta 77 men Per Granberg består och trots sjukdom och annan skit så kommer han och gruppen alltid tillbaka. Denna gang har de gjort det med ett starkt album och de behöver verkligen inte känna någon skuld för att de gjort det. Ni som har gillat Charta 77 förr kommer att älska denna platta också. 20/1-2020

********

CHARTA 77-SKULD(CD-BIRDNEST RECORDS BIRD 193CD)

To say that Per Granberg and Charta 77 is an institution in Sweden's punk world is probably an understatement. Everything that he have done for the Swedish punk cannot be underestimated and certainly not what Charta 77 does on record either. 8 new songs called things like Tankar på kammaren, Lägga puzzel med en hammare and Slåss som en tjej sounds fine before the listening. In Dagbok they have even taken the step out and got a violin and it is quite cool I think. Per sings in his usual way and some certainly don't like it, but I think his voice shows emotion and you believe in what he sings. They have developed their lyrics and they are not as direct as they used to be and you have to think after a little more when you read them but musically they are punk loyal and I am forever grateful for that. They have their own style in the motley punkworld and many members have come and gone in Charta 77 but Per Granberg persists and despite illness and other crap he and the group always come back. This time they've done it with a strong album and they really don't have to feel any guilt for doing it. You who have liked Charta 77 before will love this record too. 20/1-2020

CHARTA 77-INGET ÄR FÖR EVIGT, SÅ HAR DET ALLTID VARIT(CD-BIRDNEST RECORDS

Jag har alltid älskat Charta 77 och den här skivan ändrar inte på det faktumet och jag beundrar verkligen en kille som per Granberg som har så många saker på sitt ”samvete”. Han har gett ut skivor med sig själv, sitt band ,andra band, har en krog, brygger öl etc. Allt det där som jag är intresserad av. Lite nya medlemmar i Charta är Köttrgottemedlemmar men det är ju också ett band som jag gillar men framförallt Charta 77 utan Per Granberg skulle ju inte funka. Som vanligt blandar de in lite lugnare låtar som Det kommer regn till exempel och jag tycker att Per sjunger med en sådan känsla och det gör han väl alltid men i lugna låtar får hans röst(som säkert en del inte gillar) ett stort utrymme och det gillar jag. Musikaliskt är det punk som vanligt och då menar jag den vanliga Chartapunken och något annat hade gjort mig besviken! Lite kvinnligt får vi i I en annan värld med hjälp av Kerry Bomb och även den eminente Johan Johansson är med på Stå upp….Det enda jag saknar är ett texthäfte. 24/11-2017

********

CHARTA 77-INGET ÄR FÖR EVIGT, SÅ HAR DET ALLTID VARIT(CD-BIRDNEST RECORDS

I've always loved Charta 77 and this album does not change that fact and I really admire a guy like Granberg who has so many things on his "conscience". He has released discs with himself, his band, other bands, have a restaurant, brews beer etc. All that I'm interested in. Some new members in Charta comes from Köttgrottorna, but there is also a band that I like, but especially Charta 77 without Per Granberg would not work. As usual, they mix in some calmer songs like Det kommer regn for example, and I think that Per sings with such a feeling, and he always does it, but in quiet songs, his voice (which certainly someone not like) gets a big space and I like that. Musically, it's punk as usual and then I mean the usual chartapunk and something else had made me disappointed! A little female we get into I en annan värld with the help of Kerry Bomb and even the eminent Johan Johansson is singing on Stå Upp.. The only thing I miss is a text booklet. 24/11-2017

CHARTA 77-SALT(CD-BIRDNEST RECORDS)

Efter många år, sjukdomar, medlemsavhopp etc så är Charta 77 tillbaka. Detta med ett mycket starkt album tycker jag! Det börjar starkt med titellåten som är en riktigt tuff låt och det måste vara en av de tuffaste som de gjort känns det som och man märker inte att de har blivit äldre. De låter bara argare och argare och det gillar jag men detta utan att på något sätt tappa sin egna stil. Egentligen finns det bara två grupper som låter på detta ganska egna punkvis och det är Charta och Mimikry…två av mina favoriter bland svenska punkgrupper. Det är det som gör denna grupp så pass unik att de har ett sound som bara är få förunnat och detta på ett sätt utan att på något sätt låta konstig men jag tror att Pers röst gör mycket men också förmågan till att göra melodier på ett punkigt vis som bara de klarar av. Refrängerna ligger som de skall och det här kommer att bli många allsångslåtar…var så säkra. Texterna är som vanligt riktigt bra betraktelser på livet och Charta 77 är verkligen tillbaka. Kollar ni inte in denna skivan gör ni er själva en otjänst för detta är bland det bästa som släppts 2015…kanske på många år! 28/10-2015

*********

CHARTA 77-SALT8CD-BIRDNEST RECORDS)

After many years, diseases, member defection etc so is Charta 77 back. This is a very strong album, I think! It starts strongly with the title song, which is a really cool song and it must be one of the toughest as they have done, it feels like and you do not notice that they have gotten older. The only sounds angrier and angrier, and I like that but this without in any way losing their own style. Actually, there are only two groups that allow this rather own punkway and it's Charta and Mimikry ... two of my favorite Swedish punk groups. That is what makes this group so unique that they have a sound that only few are privileged and this in a way without in any way allow the weird but I think Per's voice makes much but also the ability to make songs in punk way that only they are capable of. Choruses are as they should and this will be many sing songs ... was so secure. The lyrics are as usual really good meditations on life and Charta 77 is really back. Viewing never enter this disc do yourselves a disservice to this is among the best released in 2015 ... maybe in many years! 28/10-2015

CHARTA 77-SPEGELAPAN(CD-BIRDNEST BIRD162CD)

Att de bara orkar tänker säkert en del. Med Johnny och Per från originalgruppen så har de hållit på mer än 20 år. Att ha spelat punk så länge är det inte många som har gjort och på vilket sätt de gör det då. Till alla er som en gång brann är en typisk Charta låt och det är sådana låtar som gör de så bra. Den låten låter som om den skulle kunna finnas på Grisfesten som jag rankar som en mina fem favoritskivor genom tiderna. Per kanske inte har världens bästa röst men han skriver Sveriges bästa texter och gruppen bakom honom spelar Sveriges bästa punk sedan kan de ”riktiga” recensenterna säga vad de vill. För här görs musik av musikälskare och de skiter i om de säljer 500 eller 50.000 ex av skivan. För det är inte ofta jag får rysningar när jag lyssnar på musik men det får jag varje gång jag lyssnar på Charta. 29/3-04

*********

CHARTA 77-SPEGELAPAN(CD-BIRDNESTBIRD162CD)

That they can go on like this maybe many people think. With Johnny and Per from the original group so have they play this sort of music over 20 years. To play punk as long as this isn´t so many who have done and which way they do it then. Till er som en gång brann is a typical Charta-song and these songs they do so good. That song sounds like it could have been on Grisfesten which I rank as one of my five favouriterecords through all times. Per haven´t world´s best voice but he writes Sweden’s best lyrics and the group behind him plays Sweden´s best punk and then can all the “real” reviewers say what they want. Because here it´s music done of musiclovers and they don´t give a shit about they sell 500 or 50.000 of this record. And it´s not often I got positive creeps like this when I listen to music but I get it every time I listen to Charta. 29/3-04

CHARTA 77-I DRÖMMARNAS LAND 83-03(2 CD BIRDNEST BIRD 155)

Denna skiva summerar tydligen de första 20 åren och nu väntar 20 år till(eller??) 40 låtar med alla deras hits , outgivet, första demon och andra godsaker och en text skriven av Erik Niva. Kan det bli bättre, nej troligen inte. De går ut hårt på första skivan med Kungarna af stan 1, en av de bästa punklåtarna som gjorts och första skivan är fylld av dessa fantastiska låtar eller vad sägs om Vykort från Rio, Lilla Björn och lilla tiger, the beauty is in the beholders eyes, Allt jag säger och så vidare. Bara detta är högsta betyg…Tavlan, solen och döden har en refräng som  biter sig fast och måste väl vara en av de bästa de har gjort. Och bandet är väl Sveriges bästa punkband genom tiderna tillsammans med Ebba, KSMB, Asta, Slobobans och Attentat. Andra skivan är fylld av godbitar för oss Charta-diggare. Allt från covers av Specials och Onkel Kånkel till outgivna tidiga demos och överblivna låtar och samlingsskivelåtar. De nya versionerna av Ensam kvar och Grisfesten är mycket bra och de engelska versionerna av låtarna från tecken i Tiden är riktigt roliga. Det är synd att (Vem valde) mitt emellan ”bara” finns med på Definitivt vol 10. De två överblivna låtarna från N´annorlunda är inte dåliga men kanske det var rätt att låta bli dem men Ge mig tid är en riktigt bra låt. De 6 låtarna från den första demon och de två första LP-skivorna är guld värda och här ser man lite grand vart det skulle bära hän. En skiva alla måste ha. Den enda låt jag saknar som jag vet är Herrarna i sandlådan på svenska. 30/10-03

*********

CHARTA 77-I DRÖMMARNAS LAND 83-03(2 CD BIRDNEST BIRD 155)

This record take together the first 20 years and now we´re waiting for 20 years more(or???) 40 songs with all their hits, unreleased, the first demo and some other good things and with words written by Erik Niva. Can it be better, no ; I don´t think so. They go out hard on the first record with Kungarna af stan I, lone of the best punksongs ever done and the first record is filled with fantastic songs like Vykort från Rio, Lilla Björn och lilla tiger, the beauty is in the beholders eyes, Allt jag säger and so on. Only those highest grade….Tavlan, solen och döden have a refrain which really is stucked in my brain and must be something of the best they ever have done. And the band must be on of the best punkbands through times together with Ebba, KSMB, Asta, Slobobans and Attentat. The other record is filled with good things for us Charta-fans. Everything from covers by Specials and Onkel Kånkel to early unreleased demos and songs which couldn´t make it to the real records and compilationsongs.  The new versions of Ensam kvar and Grisfesten is really good and the English versions of the songs from Tecekn I Tiden is really funny. It´s a shame that (Vem valde) mitt emellan “only” make it to be on Definitivt 10. The two songs which didn´t make it to be on N´Annrolunda isn´t bad but it was maybe right to not include them on the record even if Ge mig tid is a really good osng. The 6 songs from the first demo and the first two LP:s shows us the way how it would be nowadays. A record all must have and the only songs I miss is the Swedish version of Herrarna i sandlådan on Swedish. 30/10-03

CHARTA 77-RESER SIG OCH BARA GÅR(MINI-CD BIRDNEST BIRD 153CD)

Charta 77 har spelat ihop i 20 år och det är inte dåligt för ett punkband. 4 låtar ges ut för att fira detta och en låt som Sandra , Tolv år  har chans att bli en klassiker. Ensam kvar i 2003 års version är redan en klassiker och tyvärr är den aktuell än idag. Som vanligt hyllar jag gruppen för det finns inte många grupper av deras kaliber som lyckas beröra så mycket både med text och musik. De här fyra låtar är bland det bättre de har gjort de senare åren och det säger inte lite om ni vet vad jag tycker annars om gruppen. 2/10-03

*********

CHARTA 77-RESER SIG OCH BARA GÅR(MINI-CD BIRDNEST BIRD 153CD)

Charta 77 have been playing together in 20 years and that not bad for a punkband. 4 songs is given out to celebrate this and a song like Sandra, tolv år have all chances to be a classic song. Ensam kvar in 2003 version is already a classic and it´s un fortunately really true today also. As usual I celebrate the group because it´s not so many groups in this style which makes me touched both of music and lyrics. These four songs is among the better things they have done the last years and that don´t say so little about it if you know what I think about the group otherwise.2/10-03

CHARTA 77-G8(CD-BIRDNEST BIRD 145)

Jag har lyssnat ett gäng gånger på denna skivan redan och det samma dag som den kom. Det första som slår mig är att det låter väldigt annorlunda mot vad det brukar göra. Vissa av låtarna känns skitnare på något sätt och lite tillbaks till det tidiga soundet de hade. Mer punk så att säga även om Charta 77 alltid legat i fåran punk. Frihet II låter som om den är tagen från Grisfesten som  jag ännu anser vara deras bästa skiva hittills. Jag blev först besviken på denna skiva för det lite underliga ljudet men efter ett par lyssningar har jag ännu en gång förstått, Charta 77 är störst inom svensksjungen punk i världen. Kolla in Pers texter och framförallt kolla in Charta 77 som inte bara är bra, de är bäst. 3/10-02

********

CHARTA 77-G8(CD-BIRDNEST BIRD 145)

I have listened many times on this record already and that the same day it came. The first thing which hits me is that it sounds very different than I´m used to hear them Some of the songs feels a little more dirtier in some way and back to the early sound that they once had. More punk can I say even if Charta 77 always have been in top of my punkbands. Frihet II sounds like it comes from my alltime Charta-favoruitealbum Grisfesten. I was first disappointed on this record but after some listenings I understand that this record is big like all of Charta 77´s records. Please check out Pers lyrics and in the first place Charta 77 superb punk. 3/10-02

CHARTA 77-INSTITUTION JUSTICE & POVERTY + WHITE FACE(CD-BIRDNEST SKIT 010 CD)

Äntligen så kom den på CD.  Det var väl vid denna tiden som de fann sitt eget sound egentligen. Många upptäckte de kanske med den gamla hiten I am an astrounaut och den är ju i och för sig rolig. Men låtar som The day the bank collapse, Can´t stand it Out still it´s dark är så mycket bättre. Ni som varit med ett tag på Skruttiden vet att jag älskar Charta 77 och nu när allt finns på CD blir det inte sämre precis. Det är inte bara för samlare detta för jag tycler att Charta 77`s punk håller ganska bra ännu 22/11-01

********

CHARTA 77-INSTITUTION JUSTICE & POVERTY + WHITE FACE(CD-BIRDNEST SKIT 010 CD)

And then it´s on CD, that was in time. And it was this time they found their own sound I must say. many people maybe got interested by them obecause of the old hit I am an Atsronaut and it´s a really fun song. But with songs like The day the bank collapse, Can´t stand it Out still it´s dark is so much better. And you people who have been on the road with Skrutt knows that I really love this group and whn everything can be found on CD I´m so fucking happy. It´s not only for collectors because I think this CD still can make some new listeners 22/11-01

CHARTA 77-KRÖP GICK OCH SKREK 83-85(CD-BIRDNEST SKIT 016)

Charta 77 har släppt sina första två skivor som CD och det var på tiden. Det är väldigt roligt att lyssna på dessa. kanske mer som tidsdokument än som en bra skiva kanske. Grabbarna var väldigt arga på denna tiden och Pers texter är helt klart mer naiva än vad de är nuförtiden men konstigt vore väl annars. Men låtar som Svart Jul och Sex fot under är ju riktigt bra. Det är klart att de inte vara några musikaliskt virtuoser på den tiden.  Men när jag hör 10 zynthar så drar mina mungipor upp till öronen för den låten lyssnade jag väldigt mycket på för 15 år sedan, det här är svenska punk när den är som bäst. Köp denna kulturgärning 6/11-00

********

CHARTA 77-KRÖP GICK OCH SKREK 83-85(CD-BIRDNEST SKIT 016)

Charta 77 have released their first LP:s on one CD and that was on time. It´s very fun to listen to the record. It´s more because of the the time has left their marks on the music, more than it´s because it´s a good record. The guys was very angry in this time and Pers lyrics was not so good as they´re now. But with songs like Svart Jul and Sex Fot Under they was really good. And of they´re wasn´t any good musicans in that time but when I ehar the song 10 zynthar gets my mouth up to my ears and that songs I listened very much on for 15 years ago. Please buy this classic stuff 6/11-00

CHARTA 77-SAGAN OM VÄRLDENS MEST HYPADE BAND(CD- BIRDNEST BIRD 129)

Jag blir lika lyrisk varje gång gruppen gör en ny skiva och det blir ju inte sämre av denna sak.  För det är en ypperlig idé som har gått i lås. De har gjort en punkmusikal med en grupp som spelas av Charta i huvudrollen. Som vanligt låter det mycket Charta 77 och det är ju trevligt, eller även där ypperligt vill jag säga. Att de sedan har fått med artister som Stefan Sundström gör ju inte saken sämre. Lika bra texter som vanligt och mycket intressant liten teaterdialog mellan texterna  27/3-00

*********

CHARTA 77-SAGAN OM VÄRLDENS MEST HYPADE BAND(CD- BIRDNEST BIRD 129)

I´m always very happy when the group does a new record and it´s not any wrong with this CD: It´s an idea with a punkmusical with Charta as the characters. It always sounds Charta when the group does a new record and that is nice or marvellous I will say. That they got artists on the record as Stefan Sundström don´t make the thing any worser.As usual very good lyrics and a very interesting dialogue between the lyrics 27/3-00