BORGERLIG BEGRAVNING/KONSUMENTERNA-SPLIT…GRÄV EN TILL(SINGEL GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 019)

 

Två outgivna låtar med Borgerlig Begravning är ju aldrig fel. Första låten Lever punken? De är ganska tidiga låtar men det gör mig absolut ingenting för det är så charmigt att lyssna på. Sedan är det ju bra punk också och man känner verkligen ungdomsrevolten. Ut ur Riksdagen har ett sound som är så typiskt Borgerlig Begravning och det är det som gör de ganska unika och även detta var tur att Grönpeppar räddade till eftervärlden. Konsumenterna har en av de kortaste låtarna jag hört och den klockar in på tio sekunder och heter Bernadotte. Moderatmandat är en tuff skapunklåt och ni förstår ganska snabbt att gruppen inte är högerinriktad. Sista låten Polisen kommer går riktigt fort och Konsumenterna kommer att bli intressanta att höra när deras LP kommer senare…skatakterna sitter där som de ska och de har ett sound som blir ganska rått och det gillar jag. Tänker på en grupp Citizen Fish eller något sådant fast på svenska. 28/9-2022

 

********

BORGERLIG BEGRAVNING/KONSUMENTERNA-SPLIT…GRÄV EN TILL(SINGEL GRÖNPEPPAR RECORDS GPS 019)

 

Two unreleased songs with Borgerlig Begravning are never wrong. First song Lever Punken? They're pretty early songs but it does me absolutely nothing because it's so charming to listen to. Then it's good punk too and you really feel the youth revolt. Ut ur Riksdgaen has a sound that is so typically Borgerlig Begravning and that is what makes them quite unique and also this was lucky that Grönpeppar saved for posterity. Konsumenterna have one of the shortest songs I've heard and it clocks in at ten seconds and is called Bernadotte. Moderatmandat are a tough skapunk song and you can see pretty quickly that the group is not right-wing. Last song Polisen kommer  goes really fast and Konsumeterna will be interesting to hear when their LP arrives later... the skabeats are there as they should be and they have a sound that gets pretty raw and I like that. Thinking of a group like Citizen Fish or something like that but in Swedish. 28/9-2022

BORGERLIG BEGRAVNING-GÖR VAD DU VILL(CD-WILD KINGDOM RECORDS KING 108CD)

 

Ett svart omslag med vit text som har Borgerlig Begravning skrivet  och först tyckte jag att det var ett tråkigt omslag men så här efter ett tag är det lysande. De unga grabbarna har blivit äldre och här är det 11 egna låtar och en Asta Kask(Levande Musik) som får fritt spelrum. De har ett bra namn på gruppen eftersom de flesta av texterna är anti-höger och det gillar ju jag. I textraderna på titellåten sjunger de “Punken den skadar dig” och det var vad mina föräldrar sade för 45 år sedan till mig och jag känner mig inte skadad av den utan jag känner mig starkare och vet inte var jag hade varit utan punken och det är nog så de här killarna känner också.  Nu till musiken och skivan och de fortsätter i samma stil tycker jag nog. De har sin egen stil på något  sätt tycker jag och det ska de ha cred för. Gatulopp mot döden har ett sound som jag inte hört förut och sångaren hörs väldigt mycket på den här låten. Det är väl deras fördel om något och det är att man hör texterna och när man har texter likt Borgerlig Begravning så tror jag de tycker det är viktigt att de hörs. Inga komplicerade texter utan här är det texter som man förstår innebörden av och inte behöver tänka så mycket. Musiken som spelas drar mig tillbaka ett gäng år tillbaka i tiden och det känns härligt. Ett uppfriskande album som jag tycker att båda unga och gamla punkare ska ha i sin skivsamling! 16/6-2022

 

********

BORGERLIG BEGRAVNING-GÖR VAD DU VILL(CD-WILD KINGDOM RECORDS KING 108CD)

A black cover with white text that has Borgerlig Begravning written and at first I thought it was a boring cover but like this after a while it's brilliant. The young boys have gotten older and here are 11 own songs and Asta Kask (Levande Musik) that gets free rein. They have a good name for the group because most of the lyrics are anti-right and I like that. In the lyrics of the title song they sing "Punk hurts you" and that's what my parents said to me 45 years ago and I don't feel hurt by it but I feel stronger and don't know where I would have been without punk and that's probably how these guys feel too. Now to the music and the record and they continue in the same style I think enough. They have their own style somehow I think and they should have cred for that. Gatulopp mot döden has a sound that I haven't heard before and the singer is very much heard on this song. I guess that's their advantage if anything and that's that you hear the lyrics and when you have lyrics like Borgerlig Begravning, I think they think it's important that they are heard. No complicated texts, but here are texts that you understand the meaning of and do not have to think so much. The music that's playing pulls me back a bunch of years back in time and it feels great. A refreshing album that I think both young and old punks should have in their record collection! 16/6-2022

BORGERLIG BEGRAVNING-BORGERLIG BEGRAVNING(SINGEL-BORGERLIG BEGRAVNING BB001/SOUND POLLUTION)

Helt underbart att äntligen få hålla denna skiva i sin hand och få lyssna till ett av Sveriges mest intressanta unga punkgrupper. 6 låtar av yppersta klass måste jag säga och det är enkel punk visst är det så men det är välspelat och jag gillar verkligen dera sungdomliga entusiasm för det är verkligen energi, ilksa och charm blandat till en skiva som måste anses som en av de viktigare på senare tid inom den svenska punkrörelsen. Det är skönt att det finns återväxt på vår punkscen tycker jag. Hoppas att de kan bibehålla stilen även när de blir äldre och utveckla sig ännu mer. Jag gillar verkligen deras sätt att behandla sången men körer etc och den yngste killen hoppas jag behåller sin röst för det gör mycket av gruppens sound. Texterna behandlar ju som punkgrupper “ska” sjunga om borgare, Åkesson och att Vägra…det gillar jag. Skönt med ungdomar som orkar protestera för själv har man blivit lite för bekväm för det…..2/11-2020

********

BORGERLIG BEGRAVNING-BORGERLIG BEGRAVNING(SINGEL-BORGERLIG BEGRAVNING BB001/SOUND POLLUTION)

Absolutely wonderful to finally be able to hold this record in his hand and listen to one of Sweden's most interesting young punk groups. 6 top class songs I have to say and it's simple punk of course it is so but it's well played and I really like their singing enthusiasm because it's really MUCH energy, anger and charm mixed into a record that must be considered one of the most important more recently in the Swedish punk movement. It's nice that there is regrowth In our punk scene, I think. Hope they can maintain the style even as they get older and develop even more. I really like their way of treating the song WITH chorus etc and the youngest guy I hope keeps his voice because it makes a lot of the group sound. The lyrics treat as punk groups "should" sing about Conservaties, Åkesson and Vägra(REFUSE)… I like it. Nice with young people who have the strength to protest for themselves, I have become a little too comfortable for it… ..2/11-2020