BISHOPS GREEN-WAITING(LP-PIRATESPRESS RECORDS PPR 315)

Den här skivan kom ut 2021 står det på skivan men släpps i juli 2022 och jag är så glad att jag fick den. Tre låtar live och tre från studion. Waiting är en typisk Bishops Green-låt med drivet som vi är vana vid när det gäller gruppen. Jag har sagt det förut men det kan inte sägas för många gånger. Ett av mina absoluta favoritband när det gäller punkrock. Greg Huff har ju en av världens bästa punkrockröster tycker i alla fall jag. Man kan aldrig ta ut bara en favoritlåt på Bishops Greens skivor utan alla låtar år stora punkhits. Många av dessa låtar kom till under pandemin och får vi mer sådana här låtar under en pandemi vill jag en pandemi till….men skämt åsido Bishops Green gör mig lycklig med dina fantastiska melodier och med Gregs röst. Livesidan inleds med min favoritlåt Tumbling down och det är en hårdare version live än i studioversionen tycker jag. Livelåtar i all ära men jag hade hellre fått ett gäng nya låtar till och fan vad jag ser framemot nästa LP/fullängdare med gruppen för det kommer att bli otroligt bra tror jag. 30/5-2022

 

********

BISHOPS GREEN-WAITING(LP-PIRATESPRESS RECORDS PPR 315)

This record came out in 2021 it says on the record but will be released in July 2022 and I'm so glad I got it. Three songs live and three from the studio. Waiting is a typical Bishop's Green song with the drive that we're used to when it comes to the group. I've said it before but it can't be said too many times. One of my absolute favorite bands when it comes to punk rock. Greg Huff has one of the world's best punk rock voices I think. You can never take out just one favorite song on Bishops Green's records without all the songs for big punk hits. A lot of these songs came about during the pandemic and if we get more songs like this during a pandemic I want another pandemic....but jokes aside ,Bishops Green make me happy with your amazing melodies and with Greg's voice. The live side starts with my favorite song Tumbling down and it's a harder version live than in the studio version I think. Live songs in all their glory but I'd rather have a bunch of new songs for and damn what I'm looking forward to the next LP/full-length with the group because it's going to be incredibly good I think. 30/5-2022

BISHOPS GREEN-BLACK SKIES(LP-PIRATES PRESS PPR32)

Jag älskade en gång i tiden Cocksparrers sångare för sin unika röst och gör väl det ännu. Men Bishops Greens sångare Greg Huff är nog en av mina favoritröster i punkvärlden. Här får vi ta del av sju nya låtar och det känns fantastiskt bra och det låter precis som jag önskade. De har ett oerhört driv i sina låtar och det är få förunnat att ha det. Jag får en otrolig energi av deras streetpunk och det är ett av de bättre banden i världen tycke jag, Det skulle vara trevligt om de fick ännu mer uppmärksamhet än vad de har fått. De här sju låtarna är var och för sig små hits och man vill bara slänga sig in i hopen av människor framför scenen och bara dansa loss, dricka öl och sjunga med, Ni som gillar Cocksparrer, Blood, Cockney Rejects etc kommer bara att avguda Bishops Green för mycket bättre än så här blir det inte när det gäller streetpunk. Så det är inte tid att sitta här och bara läsa utan gör nu slag i saken och investera i skivor med gruppen, lyssna på dem där det går att lyssna på deras fantastiska musik. Det finns inte en dålig låt och det enda negativa jag kan säga om det nu är negativt det är att låtarna är ganska lika i sitt sound men detta beror ju på att Bishops Green har sitt egna sound och förvaltar det på ett ypperligt sätt.....KÖP!!!!!!!!!!!!!! Det enda som inte gör den till en tiopoängare är att det bara är sju låtar. 9/5-2022 

*********

BISHOPS GREEN-BLACK SKIES(LP-PIRATES PRESS PPR32)

I once loved Cocksparrer's singers for their unique voice and still do. But Bishops Green's lead singer Greg Huff is probably one of my favorite voices in the punk world. Here we get to take part in seven new songs and it feels fantastic and it sounds exactly as I wished. They have tremendous drive in their songs and few are allowed to have that. I get an incredible energy from their street punk and it's one of the better bands in the world I think, it would be nice if they got even more attention than they've gotten. These seven songs are each small hits and you just want to throw yourself into the crowd of people in front of the stage and just dance loose, drink beer and sing along, those of you who like Cocksparrer, Blood, Cockney Rejects etc will just adore Bishops Green because much better than this it won't be when it comes to street punk. So it's not the time to sit here and just read but now make a splash and invest in records with the group, listen to them where you can listen to their amazing music. There is not a bad song and the only negative I can say if it is now negative it is that the songs are quite similar in their sound but this is because Bishops Green has its own sound and manages with it in an excellent way..... PURCHASE!!!!!!!!!!!!!! The only thing that doesn't make it a ten-pointer is that it's only seven songs. 9/5-2022 

BISHOPS GREEN-BACK TO OUR ROOTS VOL 2.(SINGEL--RANDALE RECORDS RAN240)

Jag fick ett par skivor med Bishops Green en annan gång och det är bland det bästa jag hört innan och nu ska det bli kul att höra när de gör en egen låt och hur deras version av Do Anything you wanna do låter. Deras egna Wake up fortsätter i samma stil som de har lyckats ge oss på några skivor nu och mycket av det som jag gillar mest är beroende på den drivna sångaren. Jag gillar hans lite hesa röst som verkligen lyfter musiken och då är musiken redan bra innan. Att göra en cover på en så pass bra låt som Do anything you wanna do är vågat…jag tror att de gjorde det rätta, lät den vara ganska lik originalet och mer spelar den som en hyllning till gammal bra engelsk punk. Bishops Green måste vara ett av de bästa banden just nu! 29/9-201

*********

BISHOPS GREEN-BACK TO OUR ROOTS VOL 2.(SINGEL--RANDALE RECORDS RAN240)

I got a couple of records before with Bishops Green and it is among the best I have heard before, and now it will be fun to hear when they make their own song, and how their version of Do Anything you wanna do sounds. Their Wake up continues in the same style as they have managed to give us on a few records now, and much of what I like most is depending on the driven singer. I like his little hoarse voice that really highlights the music and then the music is already good before. To do a cover of on such a good song Do anything you wanna do is daring ... I think they did the right thing, let it be quite similar to the original and more plays it as a tribute to the good old English punk. Bishops Green must be one of the best bands right now! 29/9-2016

BISHOPS GREEN-PRESSURE(CD-REBELLION RR 083)

Det känns som om denna grupp är ganska stor nuförtiden men jag har aldrig lyckats att få till en lyssning på dem förrän nu. Jag fick denna fullängdare plus en 6-låtars jag skriver om nedan. Jag förstår att de är ganska stora för deras musik är verkligen något att skriva hem om. Det är någon slags oimusik såklart men med inblandning av gammal punk som ju ofta oimusik är och det doftar en hel del Cocksparrer om gruppen men det beror nog mest på sångarens röst som påminner lite om Cocksparrers sångare. Just hans röst gör att det blir väldigt mycket känslor inblandade i musiken. Man får en behaglig rysning när man lyssnar till de tio låtarna för melodierna som utspelar sig framför mina öron är underbara och tempot de håller likaså. Lägg till detta denna annorlunda rockröst och Bishops Green är ett faktum. Ett faktum jag inte vill vara utan! 13/5-2015

********

BISHOPS GREEN-PRESSURE(CD-REBELLION RR 083)

It feels as if this group is pretty big nowadays but I've never managed to get into a listening to them until now. I got this album plus a 6-track I write about below. I understand that they are quite large for their music is really something to write home about. It's some kind oimusic of course, but with the involvement of old punk that the often oimusic is and it smells a lot Cocksparrer of the group but it probably depends mostly on the singer's voice reminds me of Cocksparrers singer. Just his voice makes it that very much emotion involved in the music. One gets a pleasant shiver when listening to the ten songs of melodies that unfolds before my ears are wonderful and the pace they keep well. Add to this the different rock voice and Bishops Green is a fact. A fact I do not want to be without! 13/5-2015

BISHOPS GREEN-BISHOPS GREEN(MINI-CD REBELLION RR 069)

Fem egna låtar plus en cover av en grupp som heter Lancasters..Wow…jag tror jag har fått en ny favoritgrupp i Bishops Green för den här typen av punkrock är ju så bra!. Det går snabbt, det finns oiinfluenser och det finns små små hardcoreinfluenser men de är väldigt små men allt som allt handlar det om snabbspelad punk och jag tänker också på gamla Blitz blandat med Cocksparrer och det är ju en himmelsk blandning eller vad säger ni som varit med ett tag? Jag gillar att de verkligen har fått till det tuffa soundet på det här viset och Bishops Green känns som om det är gruppen som skall vara med och föra fram punkens framtid framåt tror jag. Jag sätter på skivan igen och pogar loss för det är verkligen den här skivan värd att göras till. 13/5-2015

*********

BISHOPS GREEN-BISHOPS GREEN(MINI-CD REBELLION RR 069)

Five original songs plus a cover of a group called Lancasters..Wow ... I think I've got a new favorite group in Bishops Green for this type of punk rock is so good !. It's fast, it's oiinfluences and there are small little hardcore influences, but they are very small but all in all it's about instant played punk and I also think of the old Blitz mixed with Cocksparrer and that is a heavenly mix or what do you say that has been on the road for a while? I like that they really have got to the tough sound like this and Bishops Green feels as if it is the group that will be involved and bring punk future ahead I think. I put on record again and pogo off because it is really this disc worth to do that to. 13/5-2015