Patti Smith
Carnabys, Vanjas, Liseberg, Göteborg 140730

Så kan man då kryssa för ännu en rockkändis man ville se. Hon hann och bli 68 år innan jag såg henne live...Patti Smith...en legendar.  Men denna kväll skulle vara en lång tillställning och först ut på lilla scenen är svenska Vanjas och de spelar en musik som är väldigt svårförklarad...en kille framför mig på Patti sade till en vän att de lät och såg ut som ett dansband från 60-talet med rockabillymusik. Jag kan väl inte riktigt hålla med ...jag tycker deras musik spretar från alla håll. Från Shadows i den instrumentala låten med killdans och allt över punk a´la Hives och annan 60-talsmusik och viss 50-talsstil också men de har en attityd och framförallt Vanja är född till detta tycker jag. Kolla in skivan om ni ser den men framförallt se dem live.

VANJAS

Sedan var det att vandra upp till stora scenen för att invänta nästa begivenhet innan Patti och det var det engelska bandet Carnabys som skall vara nästa stora grej... kanske....jag tycker att de har en hel del bra låtar och kommer natt tänka på ett tidigt U2 och till sin stora fördel(eller nackdel kanske) är att de ser så där typiskt engelska ut och det gör de väldig charmiga på något sätt. Det känns som om de vinner publiken allteftersom och själv föredrar jag deras tuffare alster för då känns det som om de har något på gång. De lugnare låtarna blir farligt nära dålig pop och det passar dem dåligt....De kör även Iggys I wanna be your dog och de gör något riktigt bra och eget av den... Ja de kan nog bli något dessa unga gossar från London.

Så efter ett tags väntan och med go reggaemusik i högtalarna så dyker hon upp. Iförd svart mössa och jag var lite ledsen för att det vara fotoförbud men jag tog chansen(likt många andra) ändå och fick några bra bilder. Hon går ut hårt med Dancing Barefoot och man känner nästa tårarna komma för det är så bra och vackert. Hon pratar en hel del om att Jimi Hendrix har spelat på samma scen många år tidigare och kör även en hyllning till honom och en till sin vän Henning Mankell men det är en ganska jobbig sak som i alla fall jag kunde vara utan. Bandet får spela nån funkig låt själva och ibland verkar Patti lite irriterad på något men för det flesta verkar hon väldigt glad när hon spelar. Banga är tung och meditativ och Pissin in the river är ju så bra...

På Banga kommer nån kille upp och spelar gitarr(jag trodde först det var Plura men ingen runt mig vet vem det är heller) : Because the night körs i en underbar version och även en lång Gloria....extatiskt är det just då tycker jag...Som extranummer blir det två riktigt hits People have the Power och Rock n roll Nigger och allt som allt är det en riktigt bra konsert men jag saknar självklart några låtar och kunde varit utan någon men riktigt glad och sprallig springer jag hemåt för att skriva om detta..

Now can I check for even a rock celebrity I wanted to see. She had time and be 68 years before I saw her live ... Patti Smith ... a legend. But this night would be a long event and first up on the small stage is Swedish Vanjas and they play a music that is very difficult to explain ... a guy in front of me on Patti said to a friend that they sounded and looked like a dance band from the 60 century with rockabilly music. Well I can not really agree ... I think their music sprawl from all sides. From the Shadows in the instrumental song with mendance and go over punk a'la Hives and other 60's music and some 50's style, too, but they have an attitude and above all Vanja was born into this I think. Check out the album if you see it, but above all see them.

CARNABYS


Then it was to hike up to the main stage to await the next thing before Patti and it was the English band Carnabys who will be the next big thing ... maybe .... I think they have a lot of good songs and the night think of an early U2 and, to his great advantage (or disadvantage perhaps) is that they look like that typically English out and it makes the mighty charming somehow. It feels like they win the crowd and as I prefer their creations tougher because then it feels like they have something going on. The quieter songs are dangerously close to bad pop and it fits them badly .... They also run Iggy I wanna be your dog and they do something really good and shareholders of the song ... Yes they can probably get something these young lads from London .


So after waiting a while and listen to good reggae music in the speakers so she shows up. Dressed in black hat and I was a little sad to be photo ban but I took the chance (like many others) and still got some great pictures. She goes out hard with Dancing Barefoot and you feel the tears come next because it is so good and beautiful. She talks a lot about that Jimi Hendrix played on the same stage many years previously, and also do a tribute to him and to his friend Henning Mankell, but it's a pretty difficult thing in any case I could be without. The band will play some funky song itself, and sometimes it seems Patti little annoyed at anything but the most she seems very happy when she plays.

 Banga is heavy and meditative and Pissin in the river is so good ... On Banga some guy comes up and plays the guitar (I thought it was Plura but no one around me know who that is either): Because The Night is done in a wonderful version and also a long Gloria .... ecstatic, it is just when I think ... as an encore, it will be two really hits the People have the Power, and Rock n Roll Nigger and all in all it's a really good concert but I miss obviously some songs and could have been without someone but really happy and lively, I run home to write about this ..