HELLACOPTERS

Liseberg, Göteborg 170727

Jag var lite kluven till om jag skulle gå till Liseberg eller inte för man har ju blivit lite bekväm med åren  och när regnet började falla innan jag skulle åka hemifrån så var jag lite tvekande. Men jag hade ju aldrig lyckats att se Hellacopters så jag bestämde mig till slut för att ta tjuren vid hornen och åka dit och kolla. Var där som vanligt en timme innan för att få en bra fotoplats och jag tycker att jag har lyckats ganska bra med foton trots att jag hade plastpåse över den och det var lite bökigt att ta kort i regnet.


Det är roligt innan tycker jag att bara kolla in folk som är på väg dit och som kommer dit för att titta. Det är "vanliga människor", det är gamla övervintrade punkare och hippietyper och det är rock n roll folk som en del tror att de är så tuffa så de spricker. Men vi är alla där av samma orsak att kolla in rock n roll bandet Hellacopters som jag tycker är ett punkband men andra anser säkert att det är ett metalband och någon annan skulle säkert kalla de för ett rock n rollband. Det är väl därför de passar så många olika sorters människor.


Precis innan bandet ska in på scenen så händer det...regnet kommer tillbaka igen och en fyra fem låtar så över det verkligen ner som syndafloden. Det är tur att jag har regnjacka tänkte jag men den regnjackan är nog mer snygg(Arsenal-jacka) än att den är bra...läcker som ett såll likt ett fotbollslag utan försvar. Inledningsvis så tycker jag att konserten är lite tråkig men det beror kanske mycket att det inte är så många låtar som jag gillar som spelas och deras låtskatt är ju så stor så jag förstår att de vill blanda en hel del. Men låtar som jag tycker mig höra och komma förbi är Hey, Disappointment Blues, Soulseller, Toys and Flavours, I´m in the band och Gotta Get some action(som extranummer) och det är riktigt bra låtar. Lite tråkigt att det inte blir mer än de extranummer som blir men man kan ju inte få allt och trots allt var det ganska skönt att sätta sig i en varm bil och åka hemåt efter de störtskurar som översköljt oss.

Översköljt oss har ju också gruppen gjort och det finns eller har funnits tre riktigt bra rockgrupper som verkligen andas rock n roll i Sverige och det är SOOL, Backyard Babies och Hellacopters. Dregen är ju med i två av dessa och han är verkligen men det är egentligen Nicke också såklart och den inlånade Sam Yaffa(Hanoi Rocks) är ju rock n roll i sig själv. En konsert som växte allteftersom den fortlöpte och jag skulle kunna tänka mig att de se dem ännu en gång men då vill jag vara torr och ganska vara i en rocklokal för att verkligen njuta i fullhet av deras storhet. Men Liseberg levererar bra band på löpande band och jag måste ta mig i kragen och gå dit oftare.

 


I was a little hesitated if I were going to Liseberg or not because I have become a little comfortable over the years and when the rain began to fall before I left home I was a little hesitant. But I had never managed to see Hellacopters so I finally decided to take the bull at the horns and go there and check  them out. As usual I spend an hour before getting a good photo spot and I think I've managed quite well with photos even though I had a plastic bag over it and it was a little bit different to take photos in the rain.


It's fun before I think just checking out people who are coming there and coming there to watch. It's "ordinary people", it's old punkss and hippies and it's rock n roll people, some think they are so tough as they burst. But we're all there for the same reason to check out the rock n roll band Hellacopters, which I think is a punk band, but others certainly think it's a metal band and someone else would surely call them a rock n roll band. That's because they fit so many different kinds of people.


Just before the band enters the stage, it happens again... the rain  come back again and after four-five songs will surely surrender it as the flood. I'm lucky I have a rain jacket, I thought, but that rain jacket is more nice (Arsenal jacket) than it's good ... leaks like a saddle like a football team without defense. Initially, I think the concert is a bit boring, but it may be because there are not many songs that I like which is being played and their songtreasure is so big so I understand they want to mix a lot. But songs that I like to hear and come by are Hey, Disappointment Blues, Soulseller, Toys and Flavors, I'm in the band and Gotta Get Some Action (as extrasong) and that's really great songs. It's a bit sad that it will not be more than the extrasongs that it gets, but you can not get it all and after all it was quite nice to sit in a hot car and go home after the rain  that overcrowded us.

Overdriven, we have also been by the group and there are or have been three really good rock groups who really breathe rock n roll in Sweden, and it's SOOL, Backyard Babies and Hellacopters. Dregen is included in two of these and he is really rock n roll but it's actually Nicke, of course, and the borrowed Sam Yaffa (Hanoi Rocks) is rock n roll in itself. A concert that grew as it continued and I could imagine they see them again, but then I want to be dry and  in a rockclub to really enjoy the fullness of their greatness. But Liseberg delivers good bands on a regular basis and I have to take me in my collar and go there more often.