Håkan Hellström
Ullevi, Göteborg 160604

 

Så kom då dagen som vi många hade väntat på. Man var ju inte ensam precis när man vandrade bort mot Ullevi och det var glada folk överallt och som vanligt när Håkan ska spela så är det alla åldrar och alla kön ;-) Kön ja det kan man prata om eller kön till toaletten som fick i alla fall mig att undra över ett kön....det kvinnliga och då menar jag inte på det snuskiga sättet. Själv har jag lite svårt för att pinka när man ska stå i en pisseränna och kissa i grupp med andra män och det blir ju inte lättare när man ska försöka göra detta med fyrtio stirrade kvinnor som står i kön på herrtoan. En del sitter också och pinkar i rännan...kvinnor alltså.... ja man kan ju tappa tron på mänskligheten för mindre. Så början av Håkan konsert var jag i ilska för att jag inte fick(kunde) pinka för att det var ett stort gäng kvinnor som prompt skulle in och pinka för att det var såååå mycket folk inne på deras toa. Försökte se lite söta ut och le....det funkar inte på en gammal sur gubbjävel.

Sven-Bertil Taube var ju förband och det lät ungefär som man kunde tänka sig och det var väl OK och han har väl inte världens bästa sångröst men vem har det men i och för sig brukar inte jag sjunga inför 7000 heller ;-). Klockan 20.36 så stod han där igen och det var jubel från läktarna och man undrade om han kunde upprepa förra gångens succé på Ullevi ....och det kunde han. Det är svårt att förstå att denna kille som inte vågade spela för publik utan ögonbindel kan vara magisk inför 70000 personer utan att på något sätt verka överlägsen eller divig och det känns ganska klyschigt att säga att han är sig själv men det är så jag tror att det är. Flirtar med GAIS för vi självklart i nya låten Din Tid kommer som redan hur vuxit till sig till en publikfavorit, Valborg med underbar skönsång av 70000 som sjunger att Blåvitt fått stryk och självklart i Gårdakvarnar och annan skit. Jag älskar att han gör det med en sådan självklarhet, alltså jag menar att han bakar in sitt supporterskap för klubben och göt bra reklam för GAIS med detta. Han drar till med en riktigt go kommentar när han säger "Det låter som alla här inne har en mikrofon". Låtar som River en Vacker dröm, Jag vet vilken dy, Gilbert Hurricane, En vän med en bil, För sent för Edelweiss med Sven-Bertil ,Det är så jag säger det med Miriam Bryant, En Midsommarnattsdröm, Kom Igen Lena och den underbara publiklåten Det kommer aldrig vara över för mig och självklart Känn Ingen sorg Göteborg drar förbi de här tre timmarna och precis som förra gången går timmarna snabbt. Fantastiskt bra ännu en gång och när man snackar om att musik ska byggas utav glädje är Håkan urtypen för detta.

h

Ahen came the day we many had been waiting for. We was not alone just when you walked away toward the Ullevi and there were happy people everywhere and as usual when Håkan will play as it is for all ages and any gender ;-) Gender yes it can talk about sex or to the toilet which was in anyway me to wonder about a sex .... the female, and I do not mean the dirty way. Personally, I have a little hard to pee when to stand in a piss trough and pee in a group with other men, and it is of course not easy when you'll try to do this with forty staring women standing in line at the men's room. Some also sit and pee in the gutter ... women .... then yes one can lose faith in humanity for less. So early in the Håkan concert I was in anger that I could not pee because it was a great bunch of women that would prompt the pee because it was soooooo much people inside their bathroom. Tried to see some sweet out and smile .... it does not work on an old sour old bastard.


Sven-Bertil Taube was the support and it sounded like you could imagine and it was perfectly OK and he have not the best singing voice but who has it but in and of itself, I do not usually sing before 7000 either ;-). 20:36 o'clock so he stood back and there were cheers from the stands and you wondered if he could repeat last asset success at Ullevi .... and that he could. It is difficult to understand that this guy did not dare to play in public without a blindfold and that he can be magical for the 70,000 people without in any way patronizing or diva, and it feels pretty cliché to say that he is himself, but that is how I think it is. Flirts with GAIS of course we get in the new song Din Tid kommer which have grown into an audience favorite, Valborg with wonderful singing of 70000 that sings to Blåvitt been beaten and of cousre Gårdakvarnar och annan skit.. I love that he does it with such a matter of course, then I think that he embeds his supporters' status for the club and ingot it´s good advertisement for GAIS with this. He have a really good comment when he says, "It sounds like everyone in here a microphone." Songs like River en Vacker dröm, Jag vet vilken dy, Gilbert Hurricane, En vän med en bil, För sent för Edelweiss with Sven-Bertil ,Det är så jag säger det with Miriam Bryant, En Midsommarnattsdröm, Kom Igen Lena and the wonderful audience song iDet kommer aldrig vara över för mig and obviously Känn Ingen sorg Göteborg, passing through those three hours, and just like last time, hours pass quickly. Fantastic yet again, and when you're talking about music is to be built out of joy is Håkan epitomizes this.

You Tube

Poison

Giljotin/Avrättning

Schools Out