Damned
Troublemakers, Pustervik, Göteborg 21/8-2014

1987 såg jag Damned första gången i Linköping...Förbandets Blomgren berättar att han såg dem första gången i Hastings 77. När jag såg dem var de inne i gothperioden men det var en riktigt bra konsert då i alla fall. Troublemakers försöker få igång publiken men den är lite svårflirtad och de flesta verkar vänta på Damned men de kör sin hits Lilla Blå, Majorna Brinner, Hjältarna skålar i blod och Staden Göteborg med en massa folk uppe på scenen. Som vanligt ger de järnet på scen och de verkar alltid trivas däruppe. De kanske har haft roligare spelningar genom åren men jag tycker de är helt okej med tanke på att de är förband och man vet ju att smaken är olika.

 Damned kommer ut på scenen lite efter klockan nio och jublet utbryter. Captain sensible har ju firat sin sextioårsdag ganska nyss men det märker man inte mycket av....åldern alltså. De snackar lite om att det säkert är sista gången vi kan se dem för om tre år är de alla döda på grund av att de är så gamla. Ålderskrämpor är inget de visar upp...Man märker ganska snabbt att det är Dave Vanian och Kaptenen som är "stjärnorna" i gruppen för de andra är ett bihang och komp förutom keyboardisten som är lite pajas men jag vet inte om jag uppskattar hans käcka uppsyn.  Det känns som om Daves röst bara blir bättre och bättre genom åren och han sjunger på sitt väldigt egna sätt....början av konserten är lite seg och publiken är inte riktigt med på noterna men efter hand så löser det sig till en riktigt bra konsert. De verkar ha kul på scenen och det är kul att se och höra på dem att man kan bibehålla humorn etc efter dryga fyrtio år. Mycket skitsnack om Paul Weller, basket och ålder....

Det är när låtar som Disco Man och Ignite kommer som publiken vaknar och sedan blir det i princip en kavalkad av "hits" eller vad sägs om Video Nasty, History of the world, Love Song, I just can´t be happy today, Neat Neat Neat och de fyra extranumrena Fan Club, Anti-Pope, Happy Talk och Smash it up. Det som började som en ganska "tråkig" konsert kulminerade till en nostalgitripp utan att det någon gång blir pateteiskt och jag tycker nog att Damned levde upp till mina förväntningar. Hoppas jag inte behöver vänta 27 år till till nästa gång jag får se dem...Då är ju Captain Sensible 87 men man vet aldrig.

1987 I saw Damned for the first time in Linköping ... Troublemakers Blomgren says that he saw them for the first time in Hastings 77. When I saw them, they were inside the goth period, but it was a really good concert then anyway. Troublemakers are trying to get the crowd going but it is usually difficult to win a little, and most people seem to wait for the Damned, but they run their hit Blå, Majorna Brinner, Hjältarna skålar i blod and Staden Göteborg with a bunch of people up on stage. As usual, they put on stage, and they always seem to thrive up there. They might have had more fun gigs over the years but I think they are quite okay given that they are committed and they know that the taste is different.

Damned comes out on stage a little after nine o'clock, and the cheering erupts. Captain Sensible've celebrated his sixtieth birthday quite a while ago but it did not notice that much of the age .... that is. They talk a little about it's probably the last time we see them because in three years they are all dead because they are so old. Old age is nothing they show up ... You can tell pretty quickly that it's Dave Vanian and Captain are the "stars" of the group to the other is an appendage and comp besides keyboardist who is a little buffoon but I do not know if I appreciate his sprightly countenance. I feel like Dave's voice just gets better and better over the years, and he sings in his very own way .... the beginning of the concert is a bit tough and the audience is not really caught on but gradually we will solve it to a really good concert. They seem to have fun on stage and it's fun to see and hear them to be able to maintain the humor etc for more than forty years. Very much bullshit about Paul Weller, basketball and age ....

That's when songs like Disco Man and Ignite comes the audience wakes up and then it becomes basically a cavalcade of "hits" or how about the Video Nasty, The History of the World, Love Song, I just can't be happy today, Neat Neat Neat and four extra numbers Fan Club, the Anti-Pope, Happy Talk and Smash it up. What started as a rather "boring" concert culminated in a trip down memory lane without ever becoming pathetict and I think that Damned lived up to my expectations. Hope I do not have to wait 27 years for the next time I get to see them ... Then the Captain Sensible 87 but you never know.

VIDEO NASTY VIDEO