FLYKTSODA #14/TRAGEDI FANZINE # 4 – 20 KR

Denna gång låter Johan/Flyktsoda Micke från/Tragedi fanzine dela på utrymmet och det är ju alltid trevligt. Vi börjar med Flyktsoda som nu kommit till nummer 14 och Johan är som alltid väldigt kreativ och snabb med det han gör. Intervjuerna denna gång är med tre band som jag inte hört något av men blir nyfiken på och det Degenerationen, Provocera och Dick Tracy. Bra intervjuer som vanligt i fråga-svar stilen och det gör mig absolut inget. Då får man läsa det som är intressant och en massa utfyllnad. Som vanligt lite punknyheter och om året som varit plus diverse åsikter. Precis som ett zine signerat Flyktsoda ska vara. Tragedi Fanzine å sin sida har lite mer kända akter på intervjusidan som Psykbryt, Adhesive, Prins Carl, Staffan Fagerberg och för mig ett nytt band som heter Self Surgery plus den intressanta versionen av Alonzos bråk med Johan Johansson bland annat som det kändes som om jag var med och startade upp igen. Tony Johansson har skrivit detta och det är helt oredigerat! Til och medett Diskorsord hinns med. Ett kul zine som jag vill läsa mer av. Två Av Sveriges bästa zines helt enkelt. Hör av er till dem och KÖP!! 26/4-2017

FLYKTSODA #14/TRAGEDI FANZINE # 4 – 20 KR

This time Johan/Flyktsoda and Micke from / Tragedi fanzine is sharing the space and it is always nice. We start with Flyktsoda, which is now number 14, and Johan is always very creative and fast with what he does. The interviews this time are with three bands that I have not heard of but are curious about and it is Degeneration, Provocera and Dick Tracy. Good interviews as usual in question-answer the style and it doesn´t bother me. Then you can read what is interesting instead of a lot of filling. As usual, little punknews and about the year that have been plus diverse opinions. Just like a zine signing Flyktsoda should be. Tragedy Fanzine, on the other hand, has some more known acts on the interview page such as PsychoChrist, Adhesive, Prince Carl, Staffan Fagerberg and a new band called Self Surgery plus the interesting version of Alonzo's fuss with Johan Johansson, among others, as it felt like I join in and start up again. Tony Johansson has written this and it is completely unjustified! Even Discrossword is included. A fun zine that I want to read more of. Two of Sweden's best zines simply. Write to them and BUY !! 26/4-2017

FLYKTSODA # 13(10 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Johan är en produktiv jävel och detta nummer känns ganska dedikerat till gamla zine och det är så han vill ha det kan jag tänka mig. 5 intervjuer på 16 sidor och det gör ju att de blir lite för korta många gånger men det är nog meningen det med. Banden som intervjuas är Nazca Airline Pilots, Kalla Händer, Istope Soap, Shaking Heads och Gestures men i vilket fall är tidningen klar värd de tio kronor som den kostar och köp den ihop med tolvan som jag skriver om här under! 4/1-2017

FLYKTSODA # 13(10 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Johan is a prolific bastard and this number seems quite dedicated to old zines and that is how he wants it, I can imagine. 5 interviews of 16 pages and it makes you they are a little too short many times but it's probably the sense of it. The band which are being interviewed is Nazca Airline Pilots, Kalla Händer, Istope Soap, Shaking Heads and Gestures but in any case thezine is ready and it´s worth the ten crowns that it costs and buy it together with number 12  that I write about here down under! 4/1-2017

FLYKTSODA # 12(20 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Riktigt snyggt denna gång tycker jag och riktigt bra och långa intervjuer med både kända och okända grupper. Bland de med kända är ju självklart MDC och Fas 3 och den tyska gruppen Exilent blir jag väldigt intresserad av. Kul också att läsa om Kollegor/konkurrenter som Levande Begravd…att det finns mer dårar som oss. Kul också att höra vad som är på gång på Halvfabrikat Records och jag tycker nog att detta är Johans bästa nummer hittills och ett givet köp. Som vanligt är det lite politiska saker, recensioner och annat smått och gott och det är på detta sätt som jag vill ha ett punkzine och det vet Johan om! 4/1-2017

FLYKTSODA # 12(20 KR PLUS PORTO TILL flyktsoda14@gmail.com )

Really nicely this time I think and really good and long interviews with both known and unknown groups. Among those with known's obvious MDC and Fas 3 and the German group Exilent I become very interested in. Fun also read about colleagues / competitors Levande Begravd ... that there are more fools like me and Johan. Fun also to hear what is going on on Halvfabrikat Records and I think that this is John's best numbers to date and a given purchase. As usual, some political things, reviews and other goodies and it is in this way that I want a punkzine and Johan know about it! 4/1-2017

FLYKTSODA-NR 11(ZINE flyktsoda14@gmail.com )

Jag vet inte om Johan som gör zinet jobbar för lite, har för mycket fritid eller om han bara är produktiv för jag kan inte sluta imponeras av det faktumet att han släppt ut många nummer nu….Det är inte så mycket som har ändrat sig förutom att omslaget är lite glättigare papper. Men annars är det mest sig likt och det är jag glad för eftersom det är såhär i alla fall jag vill ha ett punk/HC-zine. Intervjuer, recensioner och andra små anekdoter som rör punk eller politik.  Jag gillar han sidor om den egna gruppen Protestera och deras Europaturné. Intressant läsning! Intervjuerna med Masspollution, Burning Kitchen och Bitchcraft håller hög klass liksom krönikor och recensioner. Lite lagom ihopklippt och som vanligt är det kvalité rakt igenom när Johan gör ett fanzine. 20 kronor plus porto till Johan och Johan! Jag gillar och läser inledningstexten…..5/10-2016

FLYKTSODA-NR 11(ZINE flyktsoda14@gmail.com )

I do not know if Johan who makes the zine is working too little, have too much free time or if he is productive because I can not stopto be  impressed by the fact that he done many numbers now ... .It's not so much has changed except the cover is a bit more cheerful paper. But otherwise, it is most the same, and I'm happy because it's like this in any case I want a punk / HC-zine. Interviews, reviews and other anecdotes related to punk or politics. I like the sides about the group Protestera and their European tour. Interesting reading! The interviews with Mass Pollution, Burning Kitchen and Bitchcraft holds high class as well as chronicles and reviews. Just the right bit cut up, and as usual it is quality through and through when Johan doing a fanzine.SEK 20 plus postage to Johan, and Johan I like reading the introductory text ... ..5/10-2016

FLYKTSODA # 8(ZINE)

Johan är otroligt produktiv när det gäller att få ut detta zine. Detta nummer har tyvärr drabbats av lite dåligt tryck här och där men det är som vanligt punkigt och därför kanske det inte gör så mycket för man kan i alla fall läsa vad som står där. Inte så mycket nytt under solen utan man vet vad man får när det gäller Flyktsoda och det tycker jag är skönt. 20 kronor plus porto och hör av er till mailadressen flyktsoda14@gmail.com för att få reda på mer. Vänsterpolitik blandat med intervjuer med känd aoch okända som Groteshka, Turist i Tillvaron(Mikael Sörling), Sju svåra år, Insidious Process, Benmjöl, Crutches, Crush & Create Records och som vanligt skvaller, recensioner och lite nyheter. Inte mycket att tveka över och införskaffa Sveriges tuffaste fanzine….10/5-2016 

FLYKTSODA # 8(ZINE)

Johan is incredibly productive when it comes to getting out this zine. This number has unfortunately suffered some bad printing here and there but it is as usual punky and therefore it may not do so much for you can at least read what is there. Not much new under the sun, but you know what you get when it comes to Flyktsoda and I think that's nice. SEK 20 plus postage and do not hesitate to email address flyktsoda14@gmail.com to find out more. Left politics mixed with interviews with famous and not so famous bands like Groteshka, Turist i Tillvaron(Mikael Sörling), Sju svåra år, Insidious Process, Benmjöl, Crutches, Crush & Create Records and as usual gossip, reviews and some news. Not much to think over and acquire Sweden's toughest fanzine now ... .10/5-2016

FLYKTSODA # 7

Johan som gör denna tidning är en väldigt produktiv man och jag blir lika glad varje gång han kommer ner på mitt rum på jobbet och ger mig en tidning. Denna gång känns det som om det är mer intervjuer än vanligt och det gillar jag och grupper som Matriarkatet, Mary´s Kids, Irritation, Myteri, Odengatan 1 B och Mascara Snakes är grupper jag oftast bara hört talas om och inte hört innan och detta gör mig väldigt intresserad av att höra dem. Det är en kul anekdot om Lemmy som är riktigt läsvärd och som vanligt lite recensioner och nyheter om band och det gamla vanliga. Fanzinet ser ut som ett fanzine ska se ut. Lite hopplockat och kladdigt. Så som jag själv gjorde fanzine när jag gjorde det på papper på 80 och 90-talet… Jag saknar det där lite grand ibland. Som vanligt en tjuga plus porto…  det är det verkligen värt.  10/2-2016
FLYKTSODA # 7

Johan who makes this magazine is a very productive one and I am delighted whenever he comes into my room on the job and give me a zine. This time it feels as if there are more interviews than usual and I like that, and groups that matriarchy, Matriarkatet, Mary´s Kids, Irritation, Myteri, Odengatan 1 B and Mascara Snakes is the groups I usually only heard of and not heard before and this makes me very interested to hear them. It's a fun anecdote about Lemmy and it´s really worth reading and as usual some reviews and news about bands and the usual. The fanzine looks like a fanzine should look. A bit scrappy and messy. So, as I myself did fanzines when I did it on paper in the 80's and 90's ... I miss that a little bit sometimes. As usual, a twenty krona plus postage ... it's really worth it. 10/2-2016

FLYKTSODA # 6/SAMLADE NEUROSER V

Johan som gör Flyktsoda är produktiv med sitt zine och det är inte ofta man ser ett splitfanzine och inte heller så ofta man ser ett zine i färg. Eftersom det bara är ett halvt nummer han får denna gång så blir det bara en intervju med Anatomi 71 men det är en riktigt lång och bra sådan. En riktigt bra krönika som verkligen berör mig eftersom vi jobbar på samma arbetsplats till exempel. Inte med samma sorts jobb men ändå. Som vanligt en del recensioner också får plats och det är alltid bra och trevlig läsning när det gäller Flyktsodas alster. Samlade Neuroser är samling med tankar etc och jag har alltid haft lite svårt för sådana här grejer men jag blir ganska upplyft av denna del av tidningen faktiskt och bilder på olika klotter är kul och Tanken om Glenn Hysén är riktigt skruvad och kul. Är ni intresserade av ett nummer så kontakta  flyktsoda14@gmail.com 17/12-2015

FLYKTSODA # 6/SAMLADE NEUROSER V

Johan who makes Flyktsoda is productive with his zine and it's not often you see a split fanzine nor so often you see a zine in color. Since it is only half a number he gets this time it´s only gets an interview with Anatomi 71 but it is a really long and good one. A really great chronicle that really concerns me because we work in the same workplace for example. Not with the same kind of job but still. As usual some reviews and it is always good and pleasant reading when it comes to Flyktsodas creations Samlade Neuroser is the collection of thoughts, etc. and I have always have a little difficulties for this kind of stuff but I'm fairly raised by this part of the magazine actually and pictures of different doodles are fun and Tanken about Glenn Hysén is really twisted and fun. Are you interested in a number so contact flyktsoda14@gmail.com 17/12-2015

FLYKTSODA # 5(20 KR)/flyktsoda14@gmail.com)

Femte numret av denna eminenta tidning. Jag tycker nog att detta är det bästa numret hittills och det är som vanligt en bra mix av politik, band och lite recensioner. Denna gång har band som Strul, Trots, Trans Facultas och Nathalie Stern från Candysuck intervjuats och det är alla intressanta intervjuer. Tidningen pryds av Refugees Welcome och det är viktiga saker som behandlas i det politiska i tidningen. Skönt att någon orkar med att kämpa i motvind. Jag gillar också delen som kallas Taktfulla telegram för där får jag reda på en del vad som händer i Punksverige idag. Så det finns inte mycket att tveka över…köp tidningen NU! 20/11-2015

FLYKTSODA # 5(20 KR)/flyktsoda14@gmail.com)

The fifth edition of this eminent paper. I think that this is the best number so far, and as usual it's a good mix of policies, bands and some reviews. This time, the band Strul, Trots, Trans Facultas and Nathalie Stern of Candysuck interviewed and it is all interesting interviews. The zine adorned Refugees welcomerewards, and there are important things that are dealt with in the political magazine. Nice that anyone bothered to fight an uphill battle. I also like the part called tactful telegrams where can I find a part of what happens in the Punk Sweden today. So there is not much hesitation over ... buy the zine NOW! 20/11-2015

FLYKTSODA # 4 ( flyktsoda14@gmail.com )

Punk och politik både från Venezuela och Polen…sådana reportage gillar jag mycket för det är riktigt intressant att se hur det ligger till med punken andra länder. Inte så mycket bandintervjuer denna gång och det är vara Svärta och Massmilicja som har lyckats med den bedriften men det finns så otroligt mycket intressant att läsa ändå i denna 20 kronors tidning. Mycket recensioner av både zines och skivor och det är ju alltid kul att läsa sådant. Ni är helt klart dumma i huvudet om ni inte köper ett nummer av hans tidning för det är så mycket bra att läsa som sagt i dem så släng ett mail till Johan och beställ tidningen. 25/6-2015

FLYKTSODA # 4 ( flyktsoda14@gmail.com )

Punk and politics from both Venezuela and Poland ... such reports, I like a lot of it is really interesting to see how it is with punk other countries. Not so much bandinterviews this time and it is Svärta and Massmilicja who has managed the feat but there is so much interesting to read anyway in this 20 crowns newspaper. Very much reviews of both zines and records and it is always fun to read such things. You are clearly stupid if you do not purchase a number of his paper for it is so great to read that told them so throw an email to Johan and order the magazine. 25/6-2015

FLYKTSODA # 3 ( flyktsoda14@gmail.com )

Johan fortsätter att pumpa ut papperszine och det skall han ha all cred för. I detta nummer har han med intervjuer med grupper som Contorture, Spiknykter, Eaten Raw, Misantropic, Lyckliga Idioter och Los Rezios, en artikel om Post Regiment och som vanligt är det hög nivå på frågandet och svaren. Layoutmässigt ser det ut precis som det ”ska” när det gäller ett punkfanzine och det känns lite ovant att se detta nu med dagens teknik men ändå jävligt kul. Mycket läsning för pengarna och det är ju inte så ofta man köper en tidning för 20 kronor och allt är värt att läsa. Lägg till detta en hel del vänsterpropaganda och din lycka är gjord. 25/6-2015

FLYKTSODA # 3 ( flyktsoda14@gmail.com )

Johan continues to pump out paperzines and he shall have all the credit for. In this issue, he has interviews with groups Contorture, Spiknykter, Eaten raw, Misantropic, Happy Idiots and Los Rezios, an article about Post Regiment and as usual there is a high level of questioning and the answers. Layout-wise, it looks just like it “should"regarding a punk fanzine and it feels a little strange to see this now with current technology but still damn fun. Much reading for the money and it's not often you buy a newspaper for 20 crowns and everything is worth reading. Add to this a whole lot left propaganda and your fortune is made. 25/6-2015

FLYKTSODA # 2(20 KRONOR FLYKTSODA14@GMAIL.COM)

Johan från Protestera/Pie Mag fortsätter med sin tidning på papper och det är kul. Väldigt punkig är det i alla fall syns det nästan inte vad det står som i Vicious Irene intervjun men det är verkligen punk. Banden som är med och intervjuas är band som Solanas Cunts och Jenkem Warriors som jag aldrig har hört talas om. Vicious Irene, Raped Teenagers och en gammal intervju med MDC finns också med. Det är bra och informativa intervjuer.En artikel om anarkisk med Kropotkin och hela zinet känns som en hyllning till de gamla zinen för allt finns med, kända och okända band, lite politik(helst då anarkism) och lite humor, några annonser etc. Jag tycker han gör ett riktigt bra jobb med tidningen och jag blir nästan lite avundsjuk med att göra zinet på papper….. 24/10-2014

 

FLYKTSODA # 2(20 KRONOR FLYKTSODA14@GMAIL.COM)

Johan from Protestera/Pie Mag continues with his zine on paper and it's fun. Very punky, it is in all cases it appears almost not what it seems in Vicious Irene interview, but it's really punk. The bands that are with and interviewed the band Solanas Cunts and Jenkem Warriors that I've never heard of. Vicious Irene, Raped Teenagers and an old interview with MDC is also included. It's good and informative interviews. .An anarchic article with Kropotkin and the whole zine feels like an homage to the old zines for everything listed, known and unknown bands, a little politics (preferably as anarchism) and a bit of humor, some ads etc. I think he does a really good job with the newspaper, and I feel a little envious of making zine on paper ... .. 24/10-2014

FLYKTSODA # 1(ZINE-mail)

Min gode vän från Pie Mag/Protestera har kommit på idéen att göra ett papperszine med både nytt och gammalt i. Kul tilltag tycker jag och riktigt punkigt. Trycket är väl lite blekt men innehållet desto bättre. Tribulation-artikeln gör säkert så att de får några nya fans och gamla Raped Teenagers –medlemmarnas nya band Pusrad verkar intressanta. Turnedagböcker med Protestera är riktigt roliga att läsa och där ser man att alla inte har det som U2 när de är ute på turné utan här har vi ett kämpande band som inte ser till profiten.Lite grand om skivor som betytt mycket för Johan får vi också och det blir någon timmes intressant läsning och visst är det kul med papperszine….Maila och beställ…21/3-2014

FLYKTSODA # 1(ZINE-mail)

My good friend from Pie Mag / Protestera have come up with the idea to make a paperzine with both new and old in. Funny prank I think and really punky. The text is a little faded but the content, the better. Tribulation article makes sure to give them some new fans and old Raped Teenagers members new band Pusrad seems interesting. Tour Diaries with Protestera is really fun to read and where you see that not everyone has it as U2 when they are out on tour, but here we have a struggling band that does not look to profit.A little about discs that meant a lot to Johan, we get too and there will be an hour interesting read and it is fun with paperzine .... Mail and order ... 21/3-2014