SVERIGES JÄVLA RYGGRAD(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 033)

 

Så kom den äntligen ut på vinyl. Först ut är min absoluta favoritlåt när det gäller hat mot SD som kanske hela skivan handlar om och det Är Lastkaj 14 med Mart som med betoning på hur en sverigedemokrat är visar vägen för hela skivan. Snabb punk och med texten som slår varje Sverigedemokrat i ansiktet. På de två följande Lastkaj –låtarna hjälper Bonni Pontén och Loke Nyberg till och det är båda riktigt bra låtar de med. Skrammels två låtar Geniet och Mr Svensson är bra trallpunk och man låter två sångare samsas om att sjunga och det är alltid trevligt tycker jag. När sedan texterna handlar om det de gör blir låtarna ännu bättre. Sist ut på första sidan är Bendel & Co med två låtar och det är lite kul att lyssna på dem för här handlar det mer om visa på medeltidsvis inledningsvis  i Sten för sten. Jag tänker på ett tralligare Big Fish och med en sångare som låter som en gammal vissångare.  Vi vänder på skivan och Kardinal Synd inleder strakt med sin Rösta för, rösta mot, rösta bort och det är en av Sveriges bästa punkgrupper just nu. Även Kardinals Synd Den Gamla Goda tiden är helt underbar…vilket tempo….det är nästan så att gubben inte orkar att digga till det(pratar om mig själv alltså). M.I.D. satsar på korta låttitlar som Slakt och Fest och här snackar vi aggressiv musik i trallpunkens yttersta utkanter och M.I.D. sångare är förbannad och som vanligt på denna skiva så är texterna viktiga. Sist ut är Björnarna som också är en Sveriges mest intressanta grupper just nu i trallpunkgenren och deras Jimmie Jugend är bland det bästa jag hört när vi snackar anti-Jimme.  En fantastisk skiva men det som är synd att det är väl bara vi som redan är antirasister är de som kommer att lyssna på skivan men kan ju hoppas att någon som har kompisar och spelar in ett ”blandband” till någon blandar in dessa låtar bland andra låtar som inte är så uttalat antirasistiska och får de att sjunga med och till slut ändra sig. 2/10-2018


********

SVERIGES JÄVLA RYGGRAD(LP-SECOND CLASS KIDS SCKIDS 033)

Then it finally came to vinyl. First out is my absolute favorite song when it comes to hate the SD, as maybe the whole album is about and it's Lastkaj 14 with Mart, which emphasizes how a Swedish democratis showing the way for the whole album. Quick punk and with the text that beat every Swedish Democrat in his face. On the two following Lastkaj-songs, Bonni Pontén and Loke Nyberg help and they are both really good songs they bring. Skrammel's two songs Enjoy and Mr. Svensson is a good trall punk and you let two singers sing together and it's always nice I think. When the lyrics are about what they are doing, the songs get even better. The last one on the first side is Bendel & Co with two songs and it's a little fun to listen to them, because it's more about the show of medieval times in the beginning in Sten för Sten. I'm thinking of a more trall Big Fish and with a singer who sounds like an old singersongwriter. We turn on the record and Kardinal Synd starts straight with his Rösta för, rösta mot, rösta bort (Vote for, vote against, vote away)and it is one of Sweden's best punk groups right now. Even Kardinal Synds Den Gamla Goda tiden is absolutely wonderful ... what a pace ... it's almost so that the old man can not dig to it (talking about myself so). M.I.D. focusing on short song titles like Slakt and Fest, and here we are talking aggressive music in the outermost edge of the trallpunk and M.I.D. singer are pissed off and as usual on this disc, texts are important. Lastly, Björnarna is also one of Sweden's most interesting groups right now in the trallpunkstyle and their Jimmie Jugend is among the best I've heard when we talk about anti-Jimme. An amazing record but it's a shame that it's only those who are already antirasists who are listening to the record, but hope that someone who has friend who is racists and record a "mixed band" to someone mixes these songs among others songs that are not so pronounced antiracist and make them sing along and eventually change. 2/10-2018