PUNK EM RJ(CD-SUBURBIO PUNK)

 

En brasiliansk samling med 18 band och 36 låtar. Brasilien har ju en stolt hardcore/punk tradition att föra vidare och först ut är en riktigt bra grupp som har fötterna både i punk och HC och det heter Protesto Suburbio. Som andra grupp har vi Sem nada som spelar en punk som låter som lite tunn tidig hardcore på ett charmigt vis. Antiparasitas eller vad det står för namn spelar riktigt snabbt men ändå hinner man lyssna på deras texter…om man nu hade förstått dem. Possismo Os4 Bastardos tror jag den fjärde gruppen heter och även de spelar snabbt med en sångare som låter som en grindsångare. Skivan fick jag från nästa band som heter Indigentes och de spelar liksom de andra banden snabbt men det finns en hel del melodier jag gillar här….ett av de bättre banden på samlingen. Inercia är sjätte band ut med sina två låtar och det är en lite distad form av punkrock som gäller….fräckt! Jag tror att sjunde bandet heter Desvio de Conjuta eller något sådant..och de verkar ha en kvinnlig sångerska och därför skiljer sig de lite från de andra banden även om musiken är snabb och bra punk. Repressao Social kör två låtar på bokstaven S och jag gillar sångarens aggressiva stil…vet faktiskt inte om det är en tjej eller en kille. Nionde bandet är Lacrau och de är också ett av mina favoritband på skivan för jag hör både gammal hardcore och lite engelsk punk här.  Munde No Kaos inleder andra delen av skivan och liksom andra band här är det skramlig och charmigt…Kaos Urbano RJ känns det som om jag hört namnet innan på men är inte säker men även de spelar fort och det är en trevlig upplevelse. Revolto har en låt som Exploda a bomba och det är en ganska galen låt som låter live-inspelad men det är känsla som bara den. Sub Atitude har en lite annan stil än andra grupper på skivan och jag tror att det beror på sången och det gör de som lite avvikande fast på ett positivt sätt. Espermogramix spelar lite släpigare eller rättare sagt så ligger sången lite längre fram och därav det lite annorlunda soundet. Påminner lite om Destructors. Pacto Social är 15:e grupp ut och deras två låtar karakteriseras av lite lugnare takter inledningsvis för att sedan gå upp i tempo. Ett av samlingens bästa band. Tyvärr har Regime Obrigatoro sämst ljud på skivan men låtarna verkar vara bra! Näst sista band är Proletario som kör en lite lugnare typ av punk och mer har lyssnat till gammal tidig punk och det låter bra! Sista bandet på skivan är Remanescentes och liksom många av de andra banden har de lite dåligt ljud men ändå på samma gång är det ett fräckt punkigt sound. En riktigt bra och intressant skiva med 18 friska brasilianska band! 30/5-2017


*******

PUNK EM RJ(CD-SUBURBIO PUNK)

A Brazilian collection of 18 bands and 36 songs. Brazil has a proud hardcore / punk tradition to move on and first out is a really good group that has its feet both in punk and HC and it's called Protesto Suburbio. As the second group, we have Sem Nada who plays a punk that sounds like a bit thin early hardcore in a charming way. Antiparasitas or what it's called names plays really fast, yet you can listen to their lyrics ... if you had understood them ;-) Possismo Os4 Bastardos I think the fourth group is called and they also play fast with a singer who sounds like a grindcoresinger. I got the record from the next band called Indigentes and they play like the other bands fast but there are a lot of melodies I like here ... .they´re one of the better bands on the collection. Inercia is the sixth band out with its two songs and it's a little distant form of punk rock that applies .... I think the seventh band is called Desvio de Conjuta or something like that…..and they seem to have a female singer and therefore they differ slightly from the other bands, even if the music is fast and good punk. Repressao Social do two songs on the letter S and I like the aggressive style of the singer ... do not really know if it's a girl or a guy. The ninth band is Lacrau and they are also one of my favorite bands on the record because I hear both old hardcore and some English punk here. Munde No Kaos starts the second part of the record, and like other bands, this is distorted and charming ... Kaos Urbano RJ feels like I heard the name before but are not sure but they also play fast and it's a nice experience. Revolto has a song which is called Exploda a Bomba and it's a pretty crazy song that sounds live-recorded but it have feelings like just that. Sub Atitude has a slightly different style than other groups on the disc, and I think it depends on the vocals and it makes them a bit different in a positive way. Espermogramix plays a little slower or, rather, the song is a little further and that it's a little different. Reminds a bit about Destructors. Pacto Social is the 15th group out and their two songs are characterized by a bit calmer strokes initially and then pace up. One of the collection's best bands. Unfortunately Regime Obrigatoro has the worst sound on the record, but the songs seem to be great! The second last band is Proletario, driving a somewhat calmer type of punk and more have listened to old early punk and that sounds good! The last band on the record is Remanese and, like many of the other bands, they have a little bit bad sound, but at the same time it's a cheeky punk sound. A really good and interesting record of 18 healthy Brazilian bands! 30/5-2017