YOUNG MOUNTAIN-INFRARÖD(LP-THROUGH LOVE RECORDS TLR 066)

 

Den här gruppens musik beskrivs på Discogs som Emo, Post-Hardcore, Shoegaze och det är faktiskt något jag håller med om. Även om jag tycker en låt musikaliskt låter som tidiga Cure och det är Cherry Knot…fantastiskt vacker låt och det är kul när Kami skriker ut sin ångest i allt det vackra. Så ni som tror att den här skivan är fylld av “vanlig” hardcore….ni kommer att bli besvikna men ni som gillar långa låtar som är lite svävande och fyllda av känsla kommer att älska Young Mountain. Det känns som en perfekt skiva att både träna till likaväl som man bara kan ligga i en soffa och bara njuta av deras snygga melodislingor. 6 låtar som klockar in 30 minuter och ni förstår då ganska snabbt att det inte handlar om treminuter pophits precis. Inledningen på Wildfire för mina tankar till Twin Peaks och det känns som en låt som verkligen skulle kunna passa in i den filmen….Så det är ett ganska intressant och vid genre som hardcore kan delas in, till en musik där man tycker synd om trummisen till ett mer pampigare trumsound som i Young Mountains fall. Ett av Sveriges mest intressanta band just nu Kanske om ni inte är såpass rädda för att prova på något nytt för Young Mountains musik är på samma vild och farlig samtidigt som det är riktigt vackert många gånger.  31/3-2021


*******

YOUNG MOUNTAIN-INFRARÖD(LP-THROUGH LOVE RECORDS TLR 066)

This group's music is described on Discogs as Emo, Post-Hardcore, Shoegaze and it's actually something I agree with. Although I think a song musically sounds like early Cure and it's Cherry Knot… amazingly beautiful song and it's fun when Kami shouts out his anxiety in all the beauty. So you who think that this record is full of "regular" hardcore you will be disappointed but you who like long songs that are a bit hovering and full of emotion will love Young Mountain. It feels like a perfect record to both train to as well as you can just lie on a sofa and just enjoy their nice melody loops. 6 songs that clock in 30 minutes and you then understand quite quickly that it is not about three minutes of pop hits exactly. The introduction to Wildfire get my thoughts to Twin Peaks and it feels like a song that could really fit into that movie… .So it's a pretty interesting and wide genre that hardcore can be divided into, to a music where you feel sorry for the drummer to a more grandiose drum sound as in the case of Young Mountain. One of Sweden's most interesting bands right now Maybe if you are not so afraid to try something new for Young Mountain's music is on the same wild and dangerous at the same time as it is really beautiful many times. 31/3-2021

 

YOUNG MOUNTAIN-LOST TREE(LP-THROUGH LOVE RECORDS/HARDCORE FOR THE LOSERS/PUNDONOR RECORDS TLR047/HC4L048/PUN22)

 

En lugn inledning med detta göteborgsband får mig att kola om stereo är på eller inte. Asunder, to eye each other är låten men när Kami börjar skrika som bara han kan(jaja några till kan det) så kommer skivan igång. Jag kan tänka mig att en grupp som Young Mountain gör de som lyssnar lite kluvna. Deras musik är vacker och emotionell på ett tidigt Cure-vis nästan ibland och Kami skriker ut ångestfyllda saker och jag kan tänka mig att en del tycker inte att han sjunger. Så det klart att detta inte är en skiva som kommer upp på topplistorna utan skivan kräver lite av lyssnaren. För min del stänger jag ögonen och bara lägger mig ner och njuter. Dumt såklart eftersom jag har min vinylspelare i garaget och brukar mest lyssna när jag tärnar och det kanske är meditation man ska träna i detta läge. Man kan säkert kalla det emocore, shoegaze eller vad som helst. Jag kallar det jävligt intressant musik gjorda av ett band som är skickliga och inte vänder kappan efter vinden. 4/10-2018


*******

YOUNG MOUNTAIN-LOST TREE(LP-THROUGH LOVE RECORDS/HARDCORE FOR THE LOSERS/PUNDONOR RECORDS TLR047/HC4L048/PUN22)

A quiet introduction to this gothenburg band makes me wonder if stereo is on or not. Asunder, two eye each other is the song but when Kami begins to shout as just he can (yes many surely can), the record start. I can imagine that a group like Young Mountain makes those who listen a bit divided. Their music is beautiful and emotional as an early Cure record sometimes and Kami screams out anxious stuff and I think some do not think he's singing. Be aware that this is not a record that comes on top lists, but the record requires some from the listeners. For my part, I close my eyes and just lay down and enjoy. Stupid of course, because I have my vinyl player in the garage and usually listen when I excersise and it may  must be meditation to train in this position. You can certainly call it emocore, shoegaze or anything. I call it damn interesting music made by a band that is skilled and does not turn the coat after the wind. 4/10-2018

YOUNG MOUNTAIN-FÖR ALLTID VAR BARA NÅGOT VI SA(CD-SINGEL)

 

Jag fick några skivor med denna unga grupp från en kompis kompis om man säger så. Hans son spelar i bandet och det ska bli intressant att lyssna på. Börjar väldigt lovande tycker jag och jag älskar den som sjunger som verkligen skriker ut sin ångest. Att det sedan är på svenska som det sjungs på med ett sound bakom som är väldigt svävande hardcore gör att jag bara vill höra mer och mer. Jag får en känsla av både gammal svensk new wave med den annorlunda texten och framtid musikaliskt. Intressant! 24/4-2017


*******

YOUNG MOUNTAIN-FÖR ALLTID VAR BARA NÅGOT VI SA(CD-SINGEL)

I got some records with this young group from a friends mate if you say so. His son is playing in the band and it will be interesting to listen. Starting very promising I think and I love the one who sings who really screams out his anxiety. That it is in Swedish and that with a sound behind which is very floating hardcore makes me just want to hear more and more. I get a feeling of both old Swedish new wave with the different text and future musical. Interesting! 24/4-2017

YOUNG MOUNTAIN-WE´RE DROWNING IN SLOWMOTION(MAXI-SINGEL)

 

I snygg vit vinyl kommer här Young Mountains skiva från slutet av 2014 och än en gång imponeras jag av den desperate sångaren som ger en trevlig och lite annorlunda vy över musiken. Posthardcore läste jag någonstans att de kallades men jag vet inte. Det kanske är rätt epitet på musiken men jag skulle nog vilja säga att det är svårt att genrebestämma. Men visst finns det hardcore där i bakgrunden men en väldigt emotionell sådan. De blandar engelska och svenska texter och jag skulle faktiskt föredra att de höll sig enbart till svenska för det är fräckt till den här typen av musik. Långa låtar och de håller sig över fem minuter så ni förstår att det inte är hardcore i Minor Threats stil vi snackar om utan en mer psykedelisk stil av hardcore men riktig riktigt intressant sådan! 24/4-2017


*******

YOUNG MOUNTAIN-WE´RE DROWNING IN SLOWMOTION(MAXI-SINGEL)

In stylish white vinyl, here comes Young Mountains record from the end of 2014 and once again I'm impressed by the desperate singer who gives a nice and slightly different view of the music. Posthardcore I read somewhere that they were called but I do not know. It may be the right epitome of the music, but I would probably say that it is difficult to re-determine. But certainly there is hardcore there in the background but a very emotional one. They mix English and Swedish texts, and I would actually prefer they had only Swedish because it is cheeky for this type of music. Long songs and they last for five minutes so you understand that it's not hardcore in Minor Threats style we talk about without a more psychedelic style of hardcore but really really interesting! 24/4-2017

YOUNG MOUNTAIN/LA PETIT MORT LITTLE DEATH/VIVRE SA VIE-SPLIT(LP)

 

På denna split LP så startar Young Mountain sina tre låtar med en svensk låt som kalls Pilträdsvillan och bara det namnet ger oss en bild hur det låter. Lite flummigt, lite udda, lite tufft och alldeles underbart! Att beskriva de och lägga de i en genre känns ganska svårt och varför ska vi göra det men visst finns här hardcore men och scremo och indie för att nämna några musikstilar. Här blandar de mellan låtar på 2.27 och 6.38 och det är som vanligt kvalitativ musik när det handlar om Young Mountain. La petit Mort inleder med ett lugnt intro som bådar gott på något sätt…Det känns fräscht och på samma sätt som Young Mountain förvaltar de arvet från andra grupper och spelar också en lite skrikig och meckig hardcore och helt klart är detta band intressant också.. Vivre Sa Vie kommer från Stockholm och bidrar med två låtar och det är den klart hårdaste gruppen på skivan för deras malande hardcoresound med skrikig sångare kör över det mesta i låten Ehler-Danlos så där ligger de andra i lä…..en riktigt bra skiva! 24/4-2017


*******

YOUNG MOUNTAIN/LA PETIT MORT LITTLE DEATH/VIVRE SA VIE-SPLIT(LP)

On this split LP, Young Mountain starts its three songs with a Swedish song called Pilträdsvillan and only that name gives us a picture of how it sounds. A bit fluffy, a bit odd, a bit tough and very wonderful! Describing them and adding them to a genre feels quite difficult and why should we do it but certainly there are hardcore and scremo and indie to name a few music styles. Here they mix between songs of 2.27 and 6.38 and it is as usual qualitative music when it comes to Young Mountain. La petit mort starts with a calm intro that sounds well in some way ... It feels fresh and just like Young Mountain, they manage the legacy of other groups and also play a little screaming hardcore and of course this band is interesting too .. Vivre Sa Vie comes from Stockholm and contributes two songs and it is by far the hardest group on the record for their malicious hardcoresound with screaming singer drives over the most in the song Ehler-Danlos like that, the others are not so hard ... a really good record ! 24/4-2017