VANVETT/ÅTERFALL(10 BUZZBOX PPP RECORDS MFL PR 128/PPR005)

En split på tiotumsvinyl och Vanvett har jag hört förut och det brukar vara en omskakande upplevelse.  Jag ska inte dra samma parallell som vanligt att namnet passar men det är en typ av ganska snabb och lite halvgalen hardcore de spelar och jag uppskattar det mycket även om jag har lite svårt att uppfatta texter men förstår man att de är förbannade och just musiken påminner mig om ett väldigt tidigt Discharge. Återfall är en trevlig upplevelse och det känns som om de passar väldigt bra ihop med Vanvett för det är samma tuffa snabba hardcore och även Återfall har lyssnat på tidiga Discharge och fått infall från deras sound tror jag. Ska bli intressant att följa deras framfart i Punksverige i framtiden. 18/3-2017

********

VANVETT/ÅTERFALL(10 BUZZBOX PPP RECORDS MFL PR 128/PPR005)

A split tiotumsvinyl and Vanvett I have heard before, and it tends to be a shattering experience. I will not draw the same parallel as usual that the name fits but it's a kind of fairly fast and a little crazy hardcore they play and I appreciate it very much although I have some difficulty understanding texts but understand that they are angryand just the music reminds me of a very early Discharge. Återfall is a pleasant experience and it feels as if they fit very well with Vanvett because it is the same tough fast hardcore and even Återfall have listened to early Discharge and received whim of their sound I think. Will be interesting to follow their progress in Punksweden in the future. 18/3-2017

VANVETT-RIDER UT STORMEN(MINI-CD)

Vanvett fortsätter att sprida sitt vanvett ut över Sverige. Denna gång är det fem låtar med titlar som Det skymmer för vår framtid, Ät min hud och Lär mig aldrig. Låten Filippa inleder skivan och det låter nästan som en gammal Anticimex låt…det ni. Vanvett kanske är redo att ta över den tronen. Det är vansinnigt mycket ljud och distade gitarrer på denna skiva och jag tror Sverige har fått fram en ny kängpunkgrupp som kan slå utomlands trots de svenska texterna. Det som är lite synd kanske att man inte hör texterna så bra för det skulle vara intressant att läsa eller höra dem. Jag tror säkert att gruppen har mycket att säga och det kan nog vara viktigt att få ut det! Men punkigt på ett underbart sätt är det i alla fall. 13/8-2015

*******

VANVETT-RIDER UT STORMEN(MINI-CD)

Vanvett is continuing to spread their madness over Sweden. This time it's five songs with titles like The obscure for our future, Eat my skin and Teach me never(but they´re in Swedish). The song Filippa initiates the disk and it sounds almost like an old Anticimex song ... there you are. Vanvett might be ready to take over the throne. It is insane amount of audio and distorted guitars on this record and I think Sweden has developed a new crustpunkgroup that can hit abroad despite the Swedish texts. There is little pity perhaps that one does not hear the lyrics so well it would be interesting to read or hear them. I'm sure that the group has much to say and it can probably be important to get it! But punky in a wonderful way, it is all the same. 13/8-2015

VANVETT/TRAMWRECK-ALLTING ÄR ÅT HELVETE(SINGEL)

Som vanligt kör Vanvett på i sig snabba tempo som påminner mig om Raped Teenagers blandat med Anticimex eller något sådant och det låter fräckt tycker jag. Det är två snabba låtar med en inledning som bara den är värd pengarna. Vem är det som pratar där i introt? Kul att höra att det finns denna typ av svensk hardcore kvar och Vanvett är bland de största i genren just nu. Tramwreck låter som om de är uppvuxna  en diet av Uk82 och Crass och det tycker jag låter ypperligt för det är ju en diet som jag själv är uppväxt med och som har format mitt liv och mina tankar ganska mycket. De låter just därför mycket osvenskt på ett positivt sätt tycker jag och den här singeln är ett givet köp. 19/7-2015

********

VANVETT/TRAMWRECK-ALLTING ÄR ÅT HELVETE(SINGEL)

As usual runs Vanvett on in the fast pace as reminds me of Raped Teenagers mixed with Anticimex or something like that and it sounds cool, I think. There are two fast songs with an introduction which only it is worth the money. Who is talking there in the beginning? Glad to hear that there is this kind of Swedish hardcore left and Vanvett are among the largest in the genre right now . Tramwreck sounds as if they have grown up on a diet of UK82 and Crass and I think this sounds excellent because it's a diet I myself grew up with and that have shaped my life and my thoughts pretty much. They sound exactly why very un-Swedish in a positive way I think and this single is a given purchase. 19/7-2015

VANVETT-MED SOLEN I BLICK(MINI-CD)

Det är inte så ofta som namnet passar ypperligt in på musiken men när det gäller Vanvett så stämmer det verkligen. Deras sju låtar går på 11 minuter men det kändes som en underbar upplevelse. Då menar jag i ilska och hat och i allt detta finns en värme och kärlek till hardcore som överväldigar mig. Förra skivan var väl sådär men denna skiva är superbra. För deras faktiskt ganska melodiösa musik med sin snabba låtar är bland det bättre jag har hört i genren på länge och det är skönt med svensksjungen musik tycker jag. tänk er en blandning av Raped Teenagers och Rövsvett för att försöka jämföra med något. Jag tycker till och med att jag hör tidiga KSMB någonstans...det är nog bara jag som hör det. 16/1-2015

********

VANVETT-MED SOLEN I BLICK(MINI-CD)

It's not as often as the name goes perfectly into the music but when it comes Vanvett so it certainly holds true. Their seven songs go in 11 minutes but it felt like a wonderful experience. I mean in anger and hatred, and in all this is a warmth and love of hardcore that overwhelms me. Last album did not convince me fully but this album is super. For their actually quite melodious music with his fast songs are among the better ones I've heard in the genre for a long time and it's nice to Swedish sung music, I think. Imagine a mix of Raped Teenagers and Rövsvett to try to compare with anything. I think until I hear early KSMB somewhere ... it's probably just me who hears it. 16/1-2015

VANVETT-VANVETT(MINI-CD)

Daniel Karbelius har ju gjort en hel del olika saker i punksverige och här fortsätter han med sitt projekt Vanvett där han sjunger och spelar gitarr. Här går det vilt till…Daniel sjunger som bara den och han låter arg och vem skulle inte vara det när man sjunger om likmaskar och vanmakt…Musikaliskt tänker jag mig Raped Teenagers fast så mycket snabbare…kanske en dålig jämförelse men svensk käng är det i alla fall och det skulle vara kul att få höra mer låtar av gruppen och inte bara sex stycken men det kanske är vad man orkar med…för det är bra tempo i dem och man blir trött bara man hör dem och en konsert på en halvtimme med dem är nog som värsta maratonlopp.  Svensk punk och hardcore lever på bra i alla fall…15/9-2014

*******

VANVETT-VANVETT(MINI-CD)

Daniel Karbelius've done a lot of different things in punk Sweden and here he continues with his project Vanvett where he sings and plays guitar. Here it´s wild ... Daniel sings like crazy and he sounds angry and who would not be there when singing about corpseworms and powerlessness ... Musically, I imagine Raped Teenagers but so much faster ... maybe a bad comparison but Swedish Crust is it in anyway and it would be fun to hear more songs by the group and not just six but maybe it's what you can cope with ... for it is good pace in them and you get tired just hearing them and a concert on the half hour with it is enough that the worst marathon. Swedish punk and hardcore lives on good anyway ... 15/9-2014