SAXON-DECADE OF THE EAGLE 1979-1988(2 CD BMG BMGCAT146DCD/BORDER)

Säga vad man vill om Saxon men de har kämpat genom hårda tider och även bra tider för ett hårdrocksband av denna dignitet. En hel del stora låtar har de gjort eller vad sägs om Wheels of Steel, 747, Motorcycle man för att nämna några så lite cred får man ge dem. Det kanske egentligen inte är hårdrock i den vanliga bemärkelsen som Saxon spelar egentligen utan det är mer åt samma håll som AC/DC och den typen av band. Det är lite tuffare rock n roll för skulle man säga till ett tidigt Metallica-fan att detta är metal skulle de kanske bara skratta. Bra rock n roll är det egentligen och den här skivan är ju ett bra inträde i Saxons tidiga värld för att få en bra överblick hur de lät de första tio åren och det är ju aldrig fel med sådana här samlingar då. Habil är det och Saxon rockar riktigt bra många gånger och det är kul att jag tycker det är OK idag när jag avskydde den här typen av metal på 80-talet! 24/11-2017

******

SAXON-DECADE OF THE EAGLE 1979-1988(2 CD BMG BMGCAT146DCD/BORDER)

Say what you want about Saxon but they've been struggling through hard times and even good times for a hard band of this dignity. A lot of great songs have they made or what about Wheels of Steel, 747, Motorcycle man to name a few as little creds, you can give them. It may not really be hard rock in the common sense that Saxon actually plays, but it's more in the same direction as AC / DC and that kind of bands. It's a bit tougher rock n roll. Would you say to an early Metallica fan that this is metal, they might just laugh. Good rock n roll is really and this album is a good entry into Saxon's early world to get a good overview of how they sounded the first ten years and it's never wrong with such collections. Sure it's and Saxon rocking really well many times and it's fun that I think it's OK today when I detained this kind of metal in the 80's! 24/11-2017

SAXON-HEAVY METAL THUNDER BONUS CD-LIVE AT BLOODSTOCK 2014(CD-UDR  RECORDS 0421/TRIADA)

Jag har en del samlingar och liveinspelningar med Saxon och denna kom utan omslag så jag vet inte så mycket om den förutom att den är inspelad 2014. På denna visar de verkligen att de inte är trötta gamla gubbar och jag såg de som komiska för några år sedan men helt klart kan de ta upp kampen med Iron Maiden egentligen för de har väldigt många bra låtar i ungefär samma stil och det hörs egentligen ännu bättre när det handlar om liveskivor och jag tycker de gör det väldigt bra. Jag vet inte riktigt hur man får tag på denna skiva om ni vill ha det men Att höra att de låter lika vitala 2014 som typ 1981 är coolt tycker jag. 17/12-2014

******

SAXON-HEAVY METAL THUNDER BONUS CD-LIVE AT BLOODSTOCK 2014(CD-UDR  RECORDS 0421/TRIADA)

I have some compilations and live recordings with Saxon and this came without a cover so I do not know much about it except that it was recorded in 2014. On this show they really think they are not tired old men and I saw the comic a few years ago but clearly they can take up the fight with Iron Maiden really because they have so many good songs in much the same style and it sounds much better when dealing with live recordings and I think they do it very well. I do not really know how to get this album if you want it but to hear that they sound just as vital in 2014 as type 1981 is cool I think. 17/12-2014

SAXON-CHRONICLES(2 DVD 1 CD UDR  RECORDS UDR 0441/TRIADA)

Med ett gäng officiella videos och en konsert från 2011 och lite intervjuer så kryddas de två DVD.erna med historia och TV-framträdanden och det är kul att se på låtar som spelades in för ett tag sedan men jag fokuserar som vanligt på CD och inte på musik på DVD så mycket eftersom jag inte har ro att sitta still och titta på musik på DVD. Bonus CDn på denna samling heter Rock n Roll gypsies och är som vanligt en samling med hårdrockshits av sann och pur powermetalglädje eller vad sägs om låtar som Power and Glory, Rock The Nations, Dallas 1 pm och The Eagle has landed….Det är liveskiva som gäller denna gång och ljudet är helt ok och som sagt låtarna sitter där som vanligt och sångaren har en röst som verkligen passar till detta och verkar vara i ganska bra form här. 17/12-2014

******

SAXON-CHRONICLES(2 DVD 1 CD UDR  RECORDS UDR 0441/TRIADA)

With a bunch official videos and a concert from 2011 and some interviews so peppered the two DVDs with history and TV appearances and it's fun to see the songs recorded a while ago but I focus as usual on CD and not to music on the DVD as much as I do not have quiet to sit still and watch music on DVD. The bonus CD of this collection called Rock n Roll Gypsies and, as usual, a collection of hard rock hits of the true and pure power metal joy or how about songs like Power and Glory, Rock The Nations, Dallas 1pm and The Eagle has landed ... .It's live album as regards this time and the sound is quite ok and as I said the songs sitting there as usual and the singer has a voice that really fits to this and seems to be in pretty good shape here. 17/12-2014

SAXON-WARRIORS OF THE ROAD-CHRONICLE 2(2 DVD 1 CD UDR  RECORDS UDR 0431/TRIADA)

Ännu en DVD-samling plus live skiva med Saxon och jag har väl sagt det mesta om live skivorna redan. Denna är inspelad 2013 och det känns inte att de har åldrats något egentligen. Det syns kanske mer på DVDerna som är både officiella videos plus över tre timmar med livemusik från åren 2012-2103 och The Saxon Chronicle part II. Kul för fansen att få något sådant här. Ni andra och kanske jag också kanske skall hålla sig tillde vanliga skivorna men visst är det kul att få ta del av ett sådan här mastodontverk. Kul också att se och höra att de trots alla år känns ganska hungriga och verkligen verkar älska sitt jobb och det går absolut inte bara på rutin. 17/12-2014

******

SAXON-WARRIORS OF THE ROAD-CHRONICLE 2(2 DVD 1 CD UDR  RECORDS UDR 0431/TRIADA)

Another DVD collection plus the live album with Saxon and I have well said a lot about the live discs already. This was recorded in 2013 and it does not feel that they have aged somewhat, however. It is perhaps more at DVDs that are both official videos plus over three hours with live music from the years 2012-2103 and The Saxon Chronicle parti II. Fun for the fans to get something like this. The rest of you, and may I also may be freely awarding ordinary discs but it sure is fun to be part of a such a mammoth work. Glad also to see and hear that despite all the years feels pretty hungry and really seem to love their jobs and it is certainly not just routine. 17/12-2014

SAXON-ST GEORGE´S DAY(CD-UDR/TRIADA)

En dubbelCD inspelad i Manchester….Man vet vad man får med grupper som Motörhead, Iron maiden, Kiss och i det här fallet Saxon….Vad som slår mig när jag hör en liveskiva med gruppen är att jag tycker att de låter så mycket tyngre än de gör på skiva och man blir säkert ganska överkörd när man lyssnar live på dem och Saxon växer ganska mycket i mina öron just inför detta faktum. Eller också är det jag som mer och mer börjar bli en powermetallare eller vad man skall kalla det. 21 låtar och med låtar som Power and the glory, Wheels of Steel, 747, Denim and leather så har verkligen Saxon skrivit in sig i hårdrockshistorien och de är ett aktat namn tror jag och helt klart så gillar jag i alla fall vad jag hör här. Blir lite som en best of skiva för ljudet är riktigt bra också tycker jag och jag som tidigare inte gillade liveskivor börjar uppskatta det mer och mer. 14/3-2014

*******

SAXON-ST GEORGE´S DAY(CD-UDR/TRIADA)

A double cd recorded in Manchester .... You know what you get with groups like Motorhead, Iron Maiden, Kiss, and in this case Saxon .... What strikes me when I hear a live album with the group, I think they sound so much heavier than they do on record and you will surely be quite run over when listening live on them and Saxon grow pretty much in my ears just before the fact. Or is it me that more and more is becoming a power metallers or what to call it. 21 songs and songs like Power and the Glory, Wheels of Steel, 747, Denim and leather so really Saxon enrolled in hard rock history and is a respected name I think and clearly, I like at least what I hear here . Becomes a bit like a best-of disc for the sound is really good too, I think, and I previously did not like live albums start to appreciate it more and more. 14/3-2014

SAXON-UNPLUGGED AND STRUNG UP(2CD UDR 0281/TRIADA)

En tvåskivors skiva som är en blandning av nytt och gammalt och udda versioner och ny inspelningar. Andra skivan Heavy metal Thunder innehåller återinspelade låtar i sin helhet. En hel del fräcka versioner finns på skiva 1 och deras Orkesterbaserade Crusader har fått en tyngd som man inte trodde var möjlig i Saxons musik.  De akustiska versioner av låtarna är inte heller helt fel och alla ni som gillar hårdrock brukar ju gilla ballader så varför inte kolla in Saxons Unplugged grejor.  Allt som allt får vi 27 låtar på denna dubbel CD och det borde väl varje Saxon-diggare vara nöjd med eller hur?  Inte så mycket nytt annars för Saxon har ju sitt sound och det är inte mycket som ändrats men det tror jag de flesta är nöjda med …13/11-2013

*******

SAXON-UNPLUGGED AND STRUNG UP(2CD UDR 0281/TRIADA)

A tworecord disc is a mix of old and new and odd versions and new recordings. Other disc Heavy Metal Thunder have re-recorded songs in their entirety. A lot of cool versions available on disc 1 and their orchestra based Crusader has got a weight that you never thought possible in the Saxons music. The acoustic versions of the songs are not all wrong and all of you who like hard rock usually supposed to like ballads so why not check out the Saxons Unplugged stuff.  All in all, we get 27 tracks on this double CD and it should well every Saxon fan should be happy with it? Not much else new to Saxon've got their sound and it is not much as changed, but I think most people are happy with that ... 13/11-2013

SAXON-SACRIFICE(CD-UDR UDR 0152 CD)

Detta är tydligen Saxons tjugonde album och det är imponerande. En gång i tiden gillade jag de inte alls men har börjat uppskatta detta band ganska mycket det senaste. Efter en pampig inledning som skulle kunna vara tagen från vilken storfilm som helst brakar det igång…..De sparar inte på krutet utan de kör på i sedvanlig Saxon-stil men jag tycker nästan det är lite tuffare än vanligt…jag kanske har fel för jag är ingen specialist på den här typen av musik utan uppskattar det mest bara. Jag tycker om tuffheten de har för jag tycker därför de skiljer sig från andra powermetalband på något sätt och de känns trovärdiga på ett bra sätt…..28/3-2013

*******

SAXON-SACRIFICE(CD-UDR UDR 0152 CD)

This is apparently Saxons twentieth album and it's impressive. Once upon a time I liked it not at all, but has begun to appreciate this band pretty much the last. After a grand opening that could be taken from the great film its gets started ..... They does not hold back, but they run on the usual Saxon-style, but I almost think it's a little tougher than usual ... I might have been wrong for I am not a specialist in this type of music but appreciate the most just. I like the toughness they have, I think because they are different from other power metal bands in any way and they feel credible in a good way ..... 28/3-2013

SAXON-INTO THE LABYRINTH(CD-SPV 80001223/BORDER)

De här männen har kommit upp i en respektabel ålder känns det som men de fortsätter att rocka på. Det känns ibland som de har blivit än hårdare också i några av låtarna och i inledningslåten har de en slags kör i bakgrunden som gör att de får till ett riktigt maffigt sound. Jag är inte så bra på Saxon sedan innan men jag tycker att de har gjort en habil insats här med powermetal av bästa sort och i Live to rock tycker jag mig ana små AC/DC-influenser och på den vägen är det. Trots att Saxon varit med så pass många år så känns deras musik ganska vital ändå och man märker mer och mer att rockmusik inte bara är för de unga. 8/1-09

******

SAXON-INTO THE LABYRINTH(CD-SPV 80001223/BORDER)

 These men have coming up into a respectable age it feels like but they still rock om. It feels sometimes as they have been harder through the years in some of the songs and in the first song they have some sort of choir behind the band and that do that they get a really good sound. I´m not so good on Saxon but I think they have done a habile record here with their powermetal of the best style and in Live to rock I think I can hear small AC/DC-influences and on that way it is. And even if Saxon have been on the road for so many yeas so feels their music really vital and you can notice more and more that rockmusic is not only for the young. 8/1-09

SAXON-LIONHEART(CD-SPV 800000728/PLAYGROUND)

Jag hade för mig att Saxon spelade mycket snällare hårdrock än så här men det känns som om de har tagit en del från nyare hårdrock och lagt den till sin powermetalliknande musik. Många gånger likt Iron Maiden tycker jag. Faktiskt tycker jag att det är ganska bra och jag skulle skrattat åt mig själv om jag sagt det för tio år sedan. Precis en sådan röst som jag hatar har de men nuförtiden går även en sådan röst ned.  Ni som gillade Saxon förut kommer att gilla de och de kommer säkert att få nya fans också. 28/9-04

******

SAXON-LIONHEART(CD-SPV 800000728/PLAYGROUND)

I thought that Saxon played a whole lot nicer heavy metal than this but it feels like they have taken a lot of the newer heavy metal and put that to their powermetalsimilar music. Many times it´s like Iron Maiden I think. Actually I think this is really good sometimes and I would have laughed to myself if I had said it to myself ten years ago. Excactly a voice which I hate they have but nowadays even that goes down my throat. You who liked Saxon before will like them now also and they will surely get some new fans also. 28/9-04

SAXON-HEAVY METAL THUNDER(2-CD SPV 085-74482 DCD-E)

Greatest Hits med en av de engelska hårdrockens giganter. Tyvärr blev det nyinspelade låtar eftersom de hade väl inte rättigheterna till det gamla materialet. Här finns alla klassiker i nytappning som Power and the Glory, Wheels of Steel, Motorcycle man, 747 och så vidare. Jag som aldrig egentligen har lyssnat på dem bryr mig inte så mycket om att det är nyinspelningar det rör sig om. För det är en ganska go stil av 80-talshårdrock som Saxon håller på med och jag vet inte om det låter nytt eller gammalt utan mer att jag diggar lite med min högra fot när jag hör dem. 11/9-02

*******

SAXON-HEAVY METAL THUNDER(2-CD SPV 085-74482 DCD-E)

Greatest Hits with one of the english heavy metal giants. Unfortunaly it is rerecorded songs because they didn´t have the right to take the old ones. Here´s all classic songs as Power and the Glory, Wheels of Steel, Motorcycle man, 747 and so on. I have never listened so much to them so for me it´s not so important that its rerecordings it´s all baout. Because for me it´sa really nice 80´s mteal style they play and I don´t know if there is new or old because I stamp my right foot all the time when I hear them11/9-02

SAXON-KILLING GROUND(CD-SPV 085-72562)

Det är lustigt egentligen för jag börjar mer och mer gilla sådan här 80-talsmetal. Tyder det på att jag börjar bli gammal eller tyder det på att jag har breddat min smak ännu mer. Hårdrock är ett vitt begrepp nuförtiden och det här kan väl kallas rock n roll egentligen om man tänker på dödsmetallgrupper och så. Jag tycker nog att Saxon lyckas hålla den brittiska metalfanan högt och lyckas göra en riktigt bra skiva här fylld med klichéer och hårdrockssolon men ganska bra faktiskt. Ni som vet hur de låter blir inte besvikna och eventuellt nytillkomna lyssnare, slå på Iron Maiden, Def Leppard och så vidare...11/9-01 

******

SAXON-KILLING GROUND(CD-SPV 085-72562)

It´s really funny this because I´m beginning to more and more like this type of heavy metal. Is it because of I´m old now or that I have been broading my musictaste anymore. Heavy metal is a huge style and this could be called rock n roll more than heavy metal if you think about deathmetalgroups and so. I think that Saxon succeed to hold the flag high if you think about english heavymetalgroups. And they done this sort of rock n roll for a long time filled with cliches and guitarsolos but it´s really good I think. You who don´t know how they sound, please look after Iron Maiden, Def leppard and so on... 11/9-01