KALLA KÄNSLOR-BLIXTNEDSLAG(MINI-CD)

 

Mikael Holm med sitt Kalla Känslor har skickat en femlåtars skiva och jag har ju gillat det tidigare han har gjort. Jag vet inte om denna kommer på skiva egentligen eller om de bara är digitala. Låttitlar som Spöken i huvudet, Lat och Ful och Stinker av piss gör mig i alla fall nyfiken. Kalla känslor har en attityd som jag gillar och visst faller tankarna tillbaka på grupper som Ebba Grön, KSMB och de årtalen och det var då som det fanns otroligt mycket melodier och attityd. Visst finns det ännu men då var det nytt och man var yngre. Kalla Känslor frammanar lite av samma känslor faktiskt och all heder åt det….Snygga melodier med en lite rockig punk som jag gillar och jag tror säkert att det finns saker att förbättra i musiken men jag känner mig ganska nöjd…Korta låtar och hela skivan klockar in på typ 12 minuter och då är det ändå 5 låtar….kolla in i alla fall. 1/4-2019


********

KALLA KÄNSLOR-BLIXTNEDSLAG(MINI-CD)

Mikael Holm with his Kalla Känslor elings has sent a five-song record and I have liked it before the things he has done so. I do not know if this comes on record really or if they are just digital. Song titles like Spöken i huvudet, Lat och Ful och Stinker av piss make me curious anyway. Kalla Känslor have an attitude that I like and certainly the thoughts fall back on groups like Ebba Grön, KSMB and those years and it was then that there were incredibly many melodies and attitude. Sure there is yet, but then it was new and you were younger. Kalla Känslor actually evoke a bit of the same emotions and all the honor for it… .Gorgeous melodies with a little rocky punk that I like and I certainly think there are things to improve in the music but I feel pretty satisfied ... Short songs and the whole record clocks in on type 12 minutes and then it is still 5 songs .... check out anyway. 1/4-2019

KALLA KÄNSLOR-NÅGONSTANS MELLAN PSYKAKUTEN OCH AF(MINI-CD-ANTIPOP)

 

Den här skivan har jag fått en gång förut men då i bränd version och bara med fyra låtar. Denna gång med riktigt omslag och 8 låtar. Skivan kan man köpa från mikael_holm@hotmail.com och det tycker jag nog ni ska göra. Väldigt svårt att veta vilken typ av musik det skulle vara men jag visste ju lite innan och det är en typ av punk som jag uppskattar ganska mycket. Lite stökig musik med texter som spottas ut. Kanske inte den mest välspelade musik som hörts, kanske inte den bästa röst som hörts men det är inte det som punkmusik handlar om för det är känslan för musiken det handlar om och då menar jag både den som gör musiken och den som lyssnar på det. Jag har lyssnat på punk i över 40 år och jag tycker denna skiva kvalar in lika bra som många andra punkskivor att kunna bli en klassiker. Jag tänker som jag sagt tidigare att jag tänker  på PF Commando och deras Jag en Duva och det är en komplimang för den skivan älskade/älskar jag. 13/12-2018


*******

KALLA KÄNSLOR-NÅGONSTANS MELLAN PSYKAKUTEN OCH AF(MINI-CD-ANTIPOP)

This album I have got once before but then in burned version and only with four songs. This time with a real cover and 8 songs. The disc can be purchased from mikael_holm@hotmail.com and I think that you should do. Very hard to know what kind of music it would be but I knew a little before and it's a kind of punk that I appreciate quite a bit. A little messy music with the lyrics spotted out. Perhaps not the most well-played music that was heard  and it may not be the best voice heard but that's not what punk music is about because it's the feeling of the music it's about and then I mean both the music and for the listener. I've been listening to punk for over 40 years, and I think this album qualifies as well as many other punk discs to become a classic. I think as I said earlier that I think of PF Commando and their Jag en Duva and it's a compliment for that album I loved/love. 13/12-2018

KALLA KÄNSLOR-NÅGONSTANS MELLAN PSYKAKUTEN OCH AF(MINI-CD)

 

Fantastiskt bra titel på denna skivor som jag egentligen tror bara är digital men de skickade den till mig som bränd…Titellåten är en riktigt bra låt i sann punkanda och det låter lite mer som punken lät på 80-talet. Kanske inte så jättetufft med med en attityd som många band hade på den tiden. Tänker på gamla grupper som Urban Släke, Pf Commando etc och på senare band som Tysta Mari till exempel. Mycket känsla och attityd i musik och helst sättet att sjunga på och det är nog det som lyfter skivan mest. Visst finns det bra melodier etc men jag gillar sången som är arrogant på något trevligt sätt. 1/3-2018


*******

KALLA KÄNSLOR-NÅGONSTANS MELLAN PSYKAKUTEN OCH AF(MINI-CD)

Fantastic good title on these discs that I really think is just digital but they sent it to me as a burned CD ... The title song is a really good song in true punkspirit and that sounds a bit more like the punk sounded in the 80's. Perhaps not so so tought but with an attitude that many bands had at that time. Thinking of old groups like Urban Släke, Pf Commando etc and later bands like Tysta Mari for example. A lot of feelings and attitude in music and preferably the way to sing and that is probably what raises the disc most. Sure, there are good melodies etc but I like the song that is arrogant in some nice way. 1/3-2018