FINNEGAN´S HELL-WORK IS THE CURSE OF THE DRINKING CLASS(CD-WILD KINGDOM KING87DG/SOUND POLLUTION)

Mycket låtar om sprit och om festande men det finns allvarliga saker som det sjungs om även om det är en viktigt del av livet ;-) I Parasite sjunger de om en kvinna som tog alla drömmar, huset och katten och i The promised land sjunger de den sorgliga historien om en förman som var sadist och att arbetarna användes som “slavar” men som sagt mycket av texterna behandlar det goda livet. Det är inte bara de sakerna som gör mig glad utan musiken som är folkpunk i det snabbare slaget gör mig riktigt glad. Jag kan tänka mig att en livespelning med den här gruppen är riktigt bra och att man studsar med till deras folkpunk i varje låt och att det inte räcker med att stampa med foten utan här får man nog hoppa runt en hel del….Skulle man se gruppen på bild bara så hade man kanske mer trott att de skulle spela 70-tals hårdrock eller något sådant men nu är det alltså folkpunk som gäller och det är jag glad för eftersom de är riktigt bra på det! Gillar ni Pogues, The Men They Couldn´t Hang, Flogging Molly etc så älskar ni Finnegan´s Hell. 10/3-2020

********

FINNEGAN´S HELL-WORK IS THE CURSE OF THE DRINKING CLASS(CD-WILD KINGDOM KING87DG/SOUND POLLUTION)

Lots of songs about booze and partying but there are serious things that they sings about although it is an important part of life ;-) In Parasite they sing about a woman who took all the dreams, the house and the cat and in The promised land they sing the sad story of a foreman who was a sadist and that the workers were used as "slaves" but who said a lot of the texts deal with the good life and it´s folkpunk of the faster kind which makes me really happy. I imagine that a live performance with this group is really good and that you bounce to their folkpunk in every song and that it is not enough to stomp your foot but here you probably jump around a lot .... if you see the group on a picture so might you have been more thought that they would play 70's hard rock or something like that but now it's folkpunk which is the thing and I'm glad because they are really good at it! If you like Pogues, The Men They Couldn´t Hang, Flogging Molly etc you love Finnegan´s Hell. 10/3-2020

FINNEGAN´S HELL-LIFE AND DEATH(CD-HEPTOWN RECORDS 76/SOUND POLLUTION)

Killarna i gruppen ser ut som ett gäng hårdrockare men låter som om de har varit punkare med folkmusik I blodet hela livet. En rolig textrad för oss som inte förstår det här med en vit månad ,-) I swear on Shane Macgowans grave I´ll never drink no more….tur att Shane lever ännu och har ”hälsan”.  Men det är riktigt fartfyllt och kan ta upp kampen med både Pogues och Flogging Molly om man säger så. Det är en genre jag aldrig tröttnar på för dessa två musikstilar ihop på detta vis gör mig alltid glad. Jag tror och hoppas självklart att de skulle kunna få ännu mer lyssnare och fans i och med denna nya skiva. Det är väldigt svårt att sitta still den här typen av musik tycker jag och Finnegans Hell är en grupp som man nog inte ska sitta still till kan jag tänka mig för att det finns nog inte i deras värld att deras publik står still till deras fartfyllda, snabba och melodiska musik. 23/1-2018

********

FINNEGAN´S HELL-LIFE AND DEATH(CD-HEPTOWN RECORDS 76/SOUND POLLUTION)

The guys in the group look like a bunch of hard rockers, but pretend to have been punks with folk music in the blood all the time. A funny text line for us who do not understand this with a white month, -) I swear on Shane Macgowan's grave I'll never drink no more ... .is lucky for us that Shane still lives and has "health." But it's really fast-paced and can take up the fight with both Pogues and Flogging Molly if you say so. It's a genre I'm never been tired of for these two music styles in this way makes me always happy. I think, of course, that they could get even more listeners and fans through this new album. It's very hard to sit still this kind of music I think and Finnegan Hell is a group that you probably do not have to sit still for. I can imagine that there is probably not in their world that their audience stands still for their speedy, fast and melodic music. 23/1-2018

FINNEGAN´S HELL-DRUNK SICK AND BLUE(CD-HEPTOWN RECORDS HTR 071)

Det här verkar vara fyllemusik för på framsidan så ligger en däckad man och på baksidan är det en man modell större som sveper ett ölkrus. Irländsk folkpunk är ju fyllemusik på sitt sätt eftersom man blir väldigt glad av det och det är något som jag i alla fall förknippar med öl, glädje och lite galenskap(se på Flogging Molly). Det är absolut inget nytt i deras musik men de visar upp en glädje och kärlek till musiken så det riktigt sprudlar lite överallt hos mig och helt klart är det en upplevelse jag vill ha mer av. Och det klart med låtar som Jar of Porter, Drunken Christmas och Whiskey Darling är det svårt att bortse från lite fylla ;-) 1/10-2014

*******

FINNEGAN´S HELL-DRUNK SICK AND BLUE(CD-HEPTOWN RECORDS HTR 071)

This seems to be music to fill in the front so it is a decked and on the back is a man larger model that wraps a jar of beer. Irish folk punk's filler music in its own way because it gets very glad of it, and it's something that I at least associate with beer, joy and a little insanity (see the Flogging Molly). There is absolutely nothing new in their music, but they show a joy and love for music so it really sparkles all over the place with me and clearly it's an experience I want more of. And it clearly with songs like Jar of Porter, Drunken Christmas and Whiskey Darling it's hard to ignore some drunkness;-) 1/10-2014